EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ З УРАХУВАННЯМ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Н. М. Махначова, І. Ю. Семенюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.44

УДК: 332:352:361-2(075)

Н. М. Махначова, І. Ю. Семенюк

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ З УРАХУВАННЯМ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

В статті визначено поняття стратегічного планування розвитку територій. Наголошено, що в сучасному світі ми змушені повернутись до гармонійних засад розвитку цивілізації, адже за визначенням ООН, світ охопила глобальна катастрофа. Одним з основних завдань діяльності в рамках Порядку денного на період до 2030 року є досягнення економічного зростання без виснаження ресурсів і без шкоди для навколишнього середовища, зокрема шляхом підвищення ефективності використання ресурсів, при одночасному підвищенні добробуту людей. Звернено увагу на необхідність врахування цілей сталого розвитку при формуванні стратегій громад, тобто на локальному рівні. Визначено методологію та цілі формування стратегії громади. Здійснено наголос на формуванні партнерських відносин для збереження екосистеми на Землі.

Ключові слова: стратегічне планування; розвиток територій; децентралізація; глобальна катастрофа; цілі сталого розвитку.

Література

1. Васильєва О.І., Васильєва Н.В. Концептуальні засади сталого розвитку територіальних громад. Інвестиції: практика та досвід. № 8. 2018. С. 74-78.
2. Боголюбов В.М. Стратегія сталого розвитку. Херсон: Олді-плюс, 2012. 446 с.
3. Бурик З.М. Державне регулювання сталого розвитку України: теорія та практика: монографія. Львів: Вид-во Простір М, 2017. 384 с.
4. Махначова Н.М. Інноваційний розвиток території на основі смарт-критеріїв. Публічне управління та адміністрування в Україні. №11. 2019. С.148-152.
5. Про проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Офіційний сайт. URL: http://cba.org.ua/ua/pro-nas/proekt-cba
6. Результати соціологічного дослідження – Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету. Офіційний сайт проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». URL: http://cba.org.ua/ua/biblioteka/zviti-proektu
7. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України №722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825?fbclid=IwAR2UjnSpZzmufzhWvoMsdsuQ2iwB1VK03hu2vNc2J8G0hfODd4nJJKP_6k4

Natalia Makhnachova, Iryna Semeniuk

STRATEGIC PLANNING OF TERRITORIES DEVELOPMENT IN ACCORDANCE WITH THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Summary

The concept of strategic planning for the development of territories is defined. The article deals with the scientific substantiation of strategic planning for the development of territories according to the goals of sustainable development. The methodology of forming a community development strategy is defined. It is based on the methodology developed for the EU/UNDP Community-based Approach to Local Development Project and includes the partnership between the community, local authorities, and business to achieve the goal of solving problems of local importance and the further development of the territory. It is noted that in the modern world we are forced to return to the harmonious foundations of the development of civilization because, by the definition of the UN, a global catastrophe has swept the world. One of the main objectives of the activities under the 2030 Agenda is to achieve economic growth without depleting resources and without harming the environment, in particular, by increasing the efficiency of the use of resources, while improving the well-being of people. There is a need to take into account sustainable development goals in the formation of community strategies. The article emphasizes the formation of partnerships to preserve the ecosystem on Earth. UNDP, in cooperation with the Vinnytsia Regional Authority, will continue its activities at the local level aimed at achieving the Sustainable Development Goals. The UN Development Program has been cooperating with the Vinnitsa region since 2008. During this time, within the framework of the Community-based Approach to Local Development Project, more than 130 infrastructure microprojects were implemented. This is the restoration of street lighting, and the repair of school buildings, kindergartens, feldsher-obstetric centers, and cultural centers. An important basis for achieving the sustainable development goals is the creation of a network of partners and activists, both global and local, who are actively involved in the implementation of the sustainable development agenda until 2030 in the regions at the level of regions, districts and united territorial communities, forming thus an effective strategy for the development of their society.

Keywords: strategic planning; territorial development; decentralization; global catastrophe; sustainable development goals.

References

1. Vasy`l`yeva, O.I. and Vasy`l`yeva, N.V. (2018) “Conceptual principles of sustainable development of territorial communities”, Investy`ciyi: prakty`ka ta dosvid, vol. 8, pp. 74-78.
2. Bogolyubov, V.M. (2012) Strategiya stalogo rozvy`tku [Sustainable development strategy], Oldi-plyus, Herson, Ukraine.
3. Bury`k, Z.M. (2017) Derzhavne regulyuvannya stalogo rozvy`tku Ukrayiny`: teoriya ta prakty`ka: monografiya [State regulation of sustainable development of Ukraine: theory and practice], Vy`d-vo Prostir M, L`viv, Ukraine.
4. Maxnachova, N.M. (2019) “Innovative development of the territory based on smart criteria”, Publichne upravlinnya ta administruvannya v Ukrayini, vol. 11, pp.148-152.
5. UNDP in Ukraine (2010), “About the Community-Based Local Development Project”, available at: http://cba.org.ua/ua/pro-nas/proekt-cba (Accessed 10 September 2019)
6. UNDP in Ukraine (2019), “Results of sociological research”, available at: http://cba.org.ua/ua/biblioteka/zviti-proektu (Accessed 25 September 2019)
7. President of Ukraine (2019), Decree “On the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030”, available at: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825?fbclid=IwAR2UjnSpZzmufzhWvoMsdsuQ2iwB1VK03hu2vNc2J8G0hfODd4nJJKP_6k4 (Accessed 30 September 2019)

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 406

Відомості про авторів

Н. М. Махначова

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри менеджменту та адмініструванняВінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Natalia Makhnachova

Phd, Associate Professor,Associate Professor of Management and Administration DepartmentVITE KNUTE

ORCID:

0000-0003-4634-2009


І. Ю. Семенюк

кандидат економічних наук,старший викладач кафедри менеджменту та адмініструванняВінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Iryna Semeniuk

Phd,Senior Lecturer of Management and Administration DepartmentVITE KNUTE

ORCID:

0000-0002-9211-4907

Як цитувати статтю

Махначова Н. М., Семенюк І. Ю. Стратегічне планування розвитку територій з урахуванням цілей сталого розвитку. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7314 (дата звернення: 29.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.44

Makhnachova, Natalia and Semeniuk, Iryna (2019), “Strategic planning of territories development in accordance with the sustainable development goals”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7314 (Accessed 29 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.