EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ
З. Я. Шацька

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.45

УДК: 334.722

З. Я. Шацька

ІНТЕГРАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Анотація

В статті визначено, що в сучасній світовій економіці процес інтеграції може відбуватися в різних формах у просторі і часі, що посилюється і прискорюється під дією світових процесів глобалізації, і зумовлює формування різних видів підприємницьких структур на всіх рівнях ієрархії світової економіки. Класифіковано підприємницькі структури за видами інтеграції на традиційні та мережеві. За формами інтеграції: горизонтально-інтегровані, вертикально-інтегровані, конгломератно-інтегровані і глобально-інтегровані підприємницькі структури. За ступенем стабільності будови (організаційної структури): стійка, сильна, потенційна, латентна підприємницька структура. За територіальною ознакою розміщення та реєстрації підприємств-учасників: транснаціональні (міждержавні), міжрегіональні, міжгалузеві, галузеві та регіональні підприємницькі структури. За способом консолідації бізнесу, в результаті якої і формується нова підприємницька структура, поділяються на: об’єднання, злиття і поглинання. За напрямами інтеграції внутрішнього середовища підприємницької структури: організаційна, функціональна, інформаційна, програмна, технічна інтеграція. Доведено, що кожна інтеграційна форма підприємницьких структур має свої переваги і недоліки. Однак, майбутнє за глобально інтегрованими підприємницькими структурами, яким на сьогоднішній день є транснаціональні корпорації.

Ключові слова: підприємницька структура; інтеграційний процес; горизонтально інтегрована підприємницька структура; вертикально інтегрована підприємницька структура; конгломератного інтегрована підприємницька структура; глобально інтегрована підприємницька структура.

Література

1. Варшавський Р. Реорганізація підприємства шляхом злиття та приєднання (алгоритм) : веб-сайт. UBR. URL: https://blog.ubr.ua/finansy/reorganzacia-pdprimstva-shliahom-zlittia-ta-pridnannia-algoritm-2-1236 (дата звернення: 30.09.2019).
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с. URL: http://padaread.com/?book=50054);&pg=507 (дата звернення 22.09.2019).
3. Войтович Р. В., Солоха М. Т. Глобалізаційні процеси в сучасному світі / за ред. Г. І. Бондаренко. Київ : НАДУ, 2013. 52 с. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/ee5b5efc-88dd-4070-ae8b-e64b11b6ff2a.pdf (дата звернення 22.09.2019).
4. Гасанов Г. С. Экономическая природа крупных предпринимательских структур. Экономика, управление и учет на предприятии. Евразийский международный научно-аналитический журнал. 2008. №2(26). URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2020 (дата звернення: 26.09.2019).
5. Гершанок Г. А., Шишкин Д. Г. Значение и классификация предпринимательских структур. Российское предпринимательство. 2012. Том 13. № 22. С. 63-69.
6. Господарський Кодекс України : Закон від 16 січ. 2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 30.09.2019).
7. Глушич Д. А, Орлова А. В. Понимание предпринимательства и предпринимательских структур. Студенческий научный форум-2017 : зб. матер. доп. учасн. X Международная студенческая научная конференция. – URL: https://files.scienceforum.ru/pdf/2017/39728.pdf (дата звернення: 26.09.2019).
8. Головій В. М. Мережеві структури як чинник ефективності інноваційного підприємництва : веб-сайт. URL: file:///C:/Users/admin/Downloads/VKhE_2010_921_5%20(3).pdf (дата звернення 12.10.2019).
9. Григорьєва С. В. Подвійний характер вертикальної інтеграції суспільного виробництва. Механізм регулювання економіки. 2012. № 2. с. 203-207. URL: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_10/S_V_Grygor_yevaThe_dual_nature_of_the_vertical_integration_of_social_production.pdf (дата звернення 22.09.2019).
10. Даценко І. В. Правове регулювання діяльності господарських об’єднань в Україні. Міністерство юстиції : веб-сайт. URL: http://old.minjust.gov.ua/24660 (дата звернення 11.10.2019).
11. Кривенко Л., Кривенко С. Організація діяльності підприємницьких структур в контексті сталого розвитку. Вісник ТНЕУ. 2014. №4. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/4780/1/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B.pdf (дата звернення 12.10.2019).
12. Кондрашов О. М. Промислова політика в Україні: теорія, методологія, практика управління : монографія. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. 367 с.
13. Корсакова О. С. Класифікація видів територіально-виробничих структур регіону. Ефективна економіка. 2014. №6. URL: Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3944 (дата звернення: 26.09.2019).
14. Ортіна Г. В. Вплив інтеграційних відносин на формування стратегії розвитку реального сектора економіки. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 1 (16). с. 129-134. URL: http://duan.edu.ua/uploads/vidavnitstvo14/evrvek11614/7263.pdf (дата звернення: 26.09.2019).
15. Станіславик О. В., Коваленко О. М. Ключові засади формування вертикально-інтегрованих структур у харчовій галузі. Наукові праці Кірвоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2015. Вип. 27. с. 309-318.
16. Шацька З. Я. Сутність дефініції поняття «підприємницька структура» та підходи до її трактування. Вісник КНУТД. Серія «Економічні науки». 2018. № 6 (129). с.111-124.
17. Шацька З. Я. Глобальні підприємства: досвід функціонування та перспективи розвитку. Науковий журнал «Virtus». 2016. №5. URL: http://conference-ukraine.com.ua/index.php?id=virtus (дата звернення: 26.09.2019)
18. Fortune global 500. Fortune. 2018. URL: http://fortune.com/global500/ (дата звернення: 26.09.2019).

Z. Shatska

INTEGRATION FORMS OF BUSINESS STRUCTURES IN THE WORLD ECONOMIC SYSTEM

Summary

The article defines that in the modern world economy the process of integration can take different forms in space and time, which is amplified and accelerated under the influence of world processes of globalization, and causes the formation of different types of business structures at all levels of the hierarchy of the world economy. Business structures are classified by types of integration into traditional (different business associations) and network (exit of network interactions beyond the limits of one company in the process of evolution of network organizational structure to the level of network organizational management form). By forms of integration: horizontally-integrated (as horizontally integrated associations), vertically-integrated (as vertically integrated associations), conglomerate-integrated (as transnational corporations) and globally-integrated (formation of an business structure both horizontally and vertically) business structures. By degree of stability of structure (organizational structure): stable, which includes full-cycle enterprises; strong, which development of such a structure is characterized as stable, there is an intensification of internal ties between the participating companies potential, characterized only by fragmentary structure; latent, characterized by a lack of interaction between participants and the relatively individual development of individual enterprises in business structure. By territorial character, the location and registration of participating companies: transnational (interstate), interregional, interbranch, sectoral and regional business structures. By way of business consolidation, which results in the formation of a new business structure, are divided into: mergers, mergers and acquisitions. In the directions of integration of the internal environment of the business structure: organizational, functional, information, software, technical integration. It is proved that every integration form of business structures has its advantages and disadvantages. However, the future lies with globally integrated business structures, which today are multinational corporations.

Keywords: usiness structure; integration process; horizontally integrated business structure; vertically integrated business structure; conglomerate integrated business structure; globally integrated business structure.

References

1. Varshavsky R., (2019) “Reorganization of the company by merger and acquisition (algorithm)”, UBR, available at: https://blog.ubr.ua/finansy/reorganzacia-pdprimstva-shliahom-zlittia-ta-pridnannia-algoritm-2-1236 (Accessed 30 Sept 2019).
2. Busel, V. T. (2005), Velynyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian], VTF “Perun”, available at: http://padaread.com/?book=50054);&pg=507 (Accessed 22 Sept 2019).
3. Voitovich, R. V., Soloha, M. T. (2013), Hlobalizatsijni protsesy v suchasnomu sviti [Globalization processes in the modern world], NADU, 2013, available at: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/ee5b5efc-88dd-4070-ae8b-e64b11b6ff2a.pdf (Accessed 22 Sept 2019).
4. Gasanov, G. S. (2008), “The economic nature of large business structures” Ekonomyka, upravlenye y uchet na predpryiatyy. Evrazyjskyj mezhdunarodnyj nauchno-analytycheskyj zhurnal, vol. 2(26), available at: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2020 (Accessed 22 Sept 2019).
5. Gershanok, G. A. and Shaiskin, D. G. (2012), “The importance and classification of business structures” Rossyjskoe predprynymatel'stvo, vol. 13, № 22, pp. 63-69.
6. Verkhovna rada Ukrainy (2003) “Economic Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 27 Sept 2019).
7. Hlushych, D. A. and Orlova, A. V. (2017) “Understanding entrepreneurship and business structures” Studencheskyj nauchnyj forum-2017 [Studencheskyj nauchnyj forum-2017], X International Student Science Conference [Student Science Forum-2017], Belhorod, Rossyia, available at: https://files.scienceforum.ru/pdf/2017/39728.pdf (Accessed 27 Sept 2019).
8. Holovij, V. M. (2010) “Network structures as a factor in the effectiveness of innovative entrepreneurship”, available at: file:///C:/Users/admin/Downloads/VKhE_2010_921_5%20(3).pdf (Accessed 27 Sept 2019).
9. Hryhor'ieva, S. V. (2012) The dual nature of vertical integration of social production. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomik, vol. № 2, pp. 203-207, available at: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_10/S_V_Grygor_yevaThe_dual_nature_of_the_vertical_integration_of_social_production.pdf (Accessed 22 Sept 2019).
10. Datsenko, I. V. (2019) “Legal regulation of business associations in Ukraine”, Ministerstvo iustytsii, available at: http://old.minjust.gov.ua/24660 (Accessed 22 Sept 2019).
11. Kryvenko, L. and Kryvenko, S. (2014) “Organization of business structures in the context of sustainable development”, Visnyk TNEU, vol. №4, available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/4780/1/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B.pdf (Accessed 22 Sept 2019).
12. Kondrashov, O. M. (2008) “Promyslova polityka v Ukraini: teoriia, metodolohiia, praktyka upravlinnia” [Industrial policy in Ukraine: theory, methodology, management practice], Donets'k : TOV «Yuho-Vostok, Ltd», Kyiv, Ukraine.
13. Korsakova, O. S. (2014) “Classification of types of territorial production structures of the region”, Efektyvna ekonomika, vol. №6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3944 (Accessed 22 Sept 2019).
14. Ortina, H. V. (2014) “Influence of integration relations on formation of strategy of development of real sector of economy”, Yevropejs'kyj vektor ekonomichnoho rozvytku, vol. № 1 (16), pp. 129-134, available at: http://duan.edu.ua/uploads/vidavnitstvo14/evrvek11614/7263.pdf (Accessed 22 Sept 2019).
15. Stanislavyk, O. V. and Kovalenko, O. M. (2015) “ Key principles of forming vertically integrated structures in the food industry”, Naukovi pratsi Kirvohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 27, pp. 309-318.
16. Shats'ka, Z. Ya. (2018) “ The essence of the definition of the concept of “business structure” and approaches to its interpretation”, Visnyk KNUTD. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. № 6 (129), pp. 111-124.
17. Shats'ka, Z. Ya. (2016) “Global Enterprises: Functioning Experience and Development Prospects”, Naukovyj zhurnal «Virtus», vol. №5, available at: http://conference-ukraine.com.ua/index.php?id=virtus (Accessed 22 Sept 2019).
18. Fortune 2018 (2018) “Fortune global 500”, available at: http://fortune.com/global500/ (Accessed 22 Sept 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 3438

Відомості про авторів

З. Я. Шацька

к. е. н., доц., доцент кафедри бізнес-економіки та туризмуКиївського національного університету технологій та дизайну

Z. Shatska

PhD of Economics,associate Professor of the Department Business Economics and TourismKyiv National University Technologies and Design

ORCID:

0000-0003-1600-1481

Як цитувати статтю

Шацька З. Я. Інтеграційні форми підприємницьких структур в світовій економічній системі. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7315 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.45

Shatska, Z. (2019), “Integration forms of business structures in the world economic system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7315 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.45

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.