EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ТОРГІВЛІ ТА МАРКЕТИНГУ
С. О. Лебеденко, М. О. Корчага

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.46

УДК: 339.138

С. О. Лебеденко, М. О. Корчага

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ТОРГІВЛІ ТА МАРКЕТИНГУ

Анотація

У статті досліджено особливості використання технологій доповненої реальності та її форматів, основних принципів та методів її використання. Розглянуто специфіку поняття доповненої реальності, або AR - технології (augmented reality, AR), у розрізі роздрібної та промислової торгівлі та використанні її в споживчому та промисловому маркетингу на відповідних ринках. Визначено інструменти та елементи доповненої реальності, які мають вплив на діяльність підприємств, їх позиції та допомагають оптимізувати діджитал стратегію компанії. Проведено аналіз існуючих варіантів використання доповненої реальності та розглянуто основні питання щодо її впровадження в маркетинговий процес. Проаналізовано існуючу проблему, щодо низького рівня впровадження даної технології, та можливості отримання високого рівня вигоди для підприємств після ї впровадження. Автором було досліджено впливові джерела, та виведено певні принципи впливу доповненої реальності на споживача з точки зору психології та його поведінки, які в свою чергу безпосередньо корелюють з успішністю компанії та рівнями продажу та конверсії. Було проведено аналіз та наведено приклади використання доповненої реальності сучасними гігантами різних індустрій, як промислових, так і споживчих. Серед них були представлені такі як L’Oreal, WEMO, Timberland, Top Shop, Sephroa, Perfect Corp. Особливу увагу приділено висвітленню практичного досвіду застосування технологій доповненої реальності. Охарактеризовано основні принципи та можливості взаємодії з потенційними споживачами, та засоби впливу на рівень споживчого залучення в процес та активізації емоційної складової під час проходження споживчого ланцюга. Обгрунтовано необхідність переходу або додавання в інструментальну базу технології доповненої реальності задля підвищення швидкості виробництва, покращення виробничого процесу та зниження витрат на обслуговування експлуатацію та перевезення промислового обладнання. На основі проаналізованих матеріалів було розроблено відповідні рекомендації щодо використання доповненої реальності на В2В та В2С ринках, виділено основні характерні особливості даного процесу та описано можливі варіанти впровадження.

Ключові слова: доповнена реальність; діджитал стратегія; інструменти маркетингу; досягнення цільової аудиторії; поведінка споживача.

Література

1. Іванова А. Технологии виртуальной и дополненной реальности: возможности и препятствия применения // Стратегические решения и риск-менеджмент / А. Іванова., 2018. – 108 с. – (3).
2. Joan C. W. Harvard Business Review [Електронний ресурс] / Williams Joan. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2IlRiJy.
3. WEMO. How WEMO use AR in manufacturing [Електронний ресурс] / WEMO. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.wemomachines.com/.
4. Ventana Research. Augmented reality in marketing and sales [Електронний ресурс] / Ventana Research. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2ne79Ci.
5. L'Oreal. How L'Oreal is Using Augmented Reality & VR to Build In-Store Experiences [Електронний ресурс] / L'Oreal. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://futurestores.wbresearch.com.

Sergey Aleksandrovich Lebedenko, Maksym Aleksandrovich Korchaha

AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES IN SALES AND MARKETING

Summary

In this article, were described features of augmented reality technologies and their formats, basic principles and methods of its use. The specificity of the concept of augmented reality in the context of retail and industrial trade and its use in consumer and industrial marketing in the relevant markets. The tools and elements of augmented reality that influence the activity of enterprises, their positions and support in optimization of their digital strategy of the company are identified. The analysis of existing options for the use of augmented reality were described and the main questions regarding its implementation in the marketing process are considered. The existing problem with the low level of implementation of this technology and the possibility of obtaining a high level of value for the enterprises after their introduction are analyzed. The author investigated influential sources and outlined certain principles of augmented reality effects on the consumer in terms of psychology and behavior, which in turn directly correlate with company success and sales and conversion levels. The analysis and examples of augmented reality use by modern giants of different industries, both industrial and consumer, were given. These included L'Oreal, WEMO, Timberland, Top Shop, Sephroa, Perfect Corp. Particular attention is paid to highlighting the practical experience of augmented reality technologies. The basic principles and possibilities of interaction with potential consumers are described, as well as the means of influencing the level of consumer involvement in the process and activation of the emotional component during the passage of the consumer chain. The necessity to transition or add augmented reality technology to the toolbox is justified in order to increase the speed of production, improve the production process and reduce the costs of maintenance of operation and transportation of industrial equipment.Based on the analyzed materials, appropriate recommendations for the use of augmented reality in the B2B and B2C markets were developed, the main features of the process were identified and possible implementation options were described.

Keywords: augmented reality; digital strategy; marketing instruments; reach of the target audience; customer behavior.

References

1. Ivanova, A. (2018), “VR and AR technologies: advantages and barriers of usage”, Strategicheskie reshenija i risk-menedzhment, vol.3, pp.88-107.
2. Williams, J. (2019), “Harvard Business Review”, [online], available at: https://bit.ly/2IlRiJy (Accessed 4 Oct. 2019).
3. WEMOMACHINES (2019), “How WEMO use AR in manufacturing”, [online], available at: https://www.wemomachines.com/ (Accessed 2 Oct. 2019).
4. Pdsvision.com (2018), “Augmented reality in marketing and sales”, [online], available at: https://bit.ly/2ne79Ci (Accessed 2 Oct. 2019).
5. L’Oreal (2019), “How L'Oreal is Using Augmented Reality & VR to Build In-StoreExperiences”, [online], available at: https://futurestores.wbresearch.com (Accessed 2 Oct. 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 425

Відомості про авторів

С. О. Лебеденко

канд. технічних наук,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Sergey Aleksandrovich Lebedenko

Candidate of technical sciences,National Technical University of Ukraine “Igod Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0002-3375-0161


М. О. Корчага

Бакалавр,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Maksym Aleksandrovich Korchaha

Bachelor,National Technical University of Ukraine “Igod Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0001-9601-7226

Як цитувати статтю

Лебеденко С. О., Корчага М. О. Використання технологій доповненої реальності в торгівлі та маркетингу. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7316 (дата звернення: 29.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.46

Lebedenko, Sergey Aleksandrovich and Korchaha, Maksym Aleksandrovich (2019), “Augmented reality technologies in sales and marketing”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7316 (Accessed 29 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.