EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ
О. В. Панченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.49

УДК: 336.71.021-027.236(477)

О. В. Панченко

АНАЛІЗ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто та досліджено стан банків в сучасних умовах розвитку національної економіки. Також проаналізовано основні проблеми банківської системи. Подано пропозиції для покращення її діяльності. За результатами 2018 року українські платоспроможні банки одержали 21,7 млрд грн. чистого прибутку. Прибутковості банків сприяло скорочення обсягів відрахування до резервів, зростання доходів від операцій з цінними паперами, активне нарощування роздрібного та відновлення корпоративного кредитування. У 2019 році банківський сектор залишиться прибутковим унаслідок низьких відрахувань до резервів.
На сьогодні в банківському секторі спостерігається тенденція скорочення банківських відділень. Банки змінюють принципи роботи з клієнтами, відкриваючи нові сервіс-центри нового формату. Також банківські установи активно співпрацюють з фінтех-компаніями.

Ключові слова: банки; фінтех-компанії; банківська система; банківський сектор; прибуток; кредитування; доходи; ефективність

Література

1. Динаміка кількості діючих структурних підрозділів банків України [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442
2. Звіт про фінансову стабільність (грудень 2018 року) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=32236491
3. Прибуток банківської системи за 2018 рік сягнув історичного максимуму [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=87627241
4. Огляд банківського сектору (лютий 2019 року) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=37591358
5. Національний банк залишив без змін критерії розподілу банків на групи на 2019 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-zalishiv-bez-zmin-kriteriyi-rozpodilu-bankiv-na-grupi-na-2019-rik
6. Доходи та витрати банків у 2014-2019 рр. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593
7. Огляд банківського сектору (серпень 2019 року) [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/news/all/oglyad-bankivskogo-sektoru-serpen-2019-roku
8. Третина безготівкових розрахунків платіжними картками у pos-терміналах відбувається безконтактно[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/news/all/tretina-bezgotivkovih-rozrahunkiv-platijnimi-kartkami-u-pos-terminalah-vidbuvayetsya-bezkontaktno
9. Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній. Каталог фінтех-компаній України 2019 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://map.fintechua.org/
10. Нові пріоритети у комунікаціях НБУ: нова стратегія, створення Експертної платформи та розвиток бренду [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=86613611&cat_id=55838

Olga Panchenko

ANALYSIS AND CONDITIONS OF PROVIDING THE EFFICIENCY OF BANKING ACTIVITIES IN UKRAINE

Summary

In the article the banks review in the current conditions of the national economy development viewed all sides of a question. The main problems of the banking system are also analysed. The proposals for improving of the banking system were offered. Ukrainian reliable banks got 21.7 billion UAH a net profit in 2018. It is also decreased the number and proportion of unprofitable banks in 2018. The decrease in provisions for reserves, increasing the income from securities operations, step up retail lending, corporate lending recovery provided strong support for banks profit. The banking sector will be profitable because of low provision in 2019.
We could see in the banking sector a reduction of bank branches today. Banks are changing the principles of customer service, opening new service centers of a new format. The banking institutions are also cooperating actively with Fintech companies today. Banks' income and expenses are the primary factors of Ukrainian banks' profit formation, which is an absolute indicator of the efficiency of banks' activity. The number of banks decreased in Ukraine.
The National Bank of Ukraine Strategy for 2019 defines the main directions for stable, transparent, and effective banking system. For example, to promote the risk-based approach for banking supervision and bank licensing procedures; examine banks’ plans on resolving non-performing loans; to support legislation for corporate governance requirements at banks. These directions will be determining the development of the banking system now.
In order to increase the efficiency of the banking system, it is necessary to develop communication strategies to implement effective marketing communication policies of banks with their clients. It is really need to raise public confidence in banks. Ukrainian banks must be to increasing competitive advantage by the side of the foreign banks. It is also to raise the capitalization of the banking sector. We should have effective legislative activity to further enhance the stability and profitability of the banking system in Ukraine. Besides the ones listed above, it has to be improving the organizational structure of the banking system in the country.

Keywords: anks; Fintech companies; banking system; banking sector; profit; crediting; income; efficiency

References

1. National Bank of Ukraine (2019), “Dynamics of the number of operating structural subdivisions of Ukrainian banks”, available at: (Accessed 25 Sept 2019).
2. National Bank of Ukraine (2019), “Financial Stability Report (December 2018)”, available at: (Accessed 25 Sept 2019).
3. National Bank of Ukraine (2019), “The banking system's profit for 2018 reached a historic high”, available at: (Accessed 25 Sept 2019).
4. National Bank of Ukraine (2019), “Banking Sector Review (February 2019)”, available at: (Accessed 25 Sept 2019).
5. National Bank of Ukraine (2019), “The National Bank has left unchanged the criteria for the division of banks into groups for 2019”, available at: (Accessed 25 Sept 2019).
6. National Bank of Ukraine (2019), “Income and expenses of banks in 2014-2019”, available at: (Accessed 25 Sept 2019).
7. National Bank of Ukraine (2019), “Banking Sector Review (August 2019)”, available at: (Accessed 25 Sept 2019).
8. National Bank of Ukraine (2019), “One-third of non-cash payments by payment cards at POS terminals are made without contact”, available at: (Accessed 25 Sept 2019).
9. The Ukrainian Fintech Catalog (2019), available at: https://map.fintechua.org/ (Accessed 25 Sept 2019).
10. National Bank of Ukraine (2019), “New priorities in NBU communications: new strategy, creation of the Expert platform and brand development”, available at: (Accessed 25 Sept 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 490

Відомості про авторів

О. В. Панченко

провідний фахівець відділу зв’язків з громадськістю та маркетингу,ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

Olga Panchenko

Leading Specialist, Department of Public Relations and Marketing,Banking University

ORCID:

0000-0001-7794-4171

Як цитувати статтю

Панченко О. В. Аналіз та умови забезпечення ефективності діяльності банків в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7319 (дата звернення: 29.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.49

Panchenko, Olga (2019), “Analysis and conditions of providing the efficiency of banking activities in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7319 (Accessed 29 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.