EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ
Л. В. Ярема, О. І. Замора

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.55

УДК: 338.48-44

Л. В. Ярема, О. І. Замора

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНУ

Анотація

У статті відмічено, що в умовах затяжної економічної кризи, яка відчутно відбилась на сільських територіях, розвиток туризму є однією із складових соціально-економічного відродження села. Соціальний аспект значущості туризму полягає в його позитивному впливі на регіони та місцеві громади шляхом покращання комунікаційних систем, забезпечення робочими місцями, розвитком культури й освітнього рівня місцевого населення. Підкреслено, що у деяких регіонах, віддалених від промислових і культурних центрів, тільки туризм спроможний виконувати ці функції.
Враховуючи невідповідність рівня розвитку туристичної індустрії наявному потенціалу, доведено, що в Тернопільській області наявний потужний потенціал може сприяти подальшому розвитку туристичної галузі. Обґрунтовано від яких видів діяльності сільське населення здатне отримувати реальні доходи у сфері сільського туризму. Зважаючи на ресурсний потенціал Тернопільської області визначено райони пріоритетного розвитку туризму, куди в першу чергу доцільно спрямовувати інвестиції. Розроблено інструментарій залучення сільського населення в туристичну діяльність.

Ключові слова: економічне зростання; сільський зелений туризм; сільські території; послуги; безробіття; інфраструктура; фінансові ресурси; сільське населення; туризм; сільське господарство; туристична індустрія.

Література

1. Пітюлич М., Михайлюк І. Особливості функціонування сільського туризму в Україні та досвід європейських країн. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». 2011. Вип. 33. Ч. 3. С. 154–158.
2. Кудла Н. Соціально-економічне значення агротуризму в розвитку підприємництва на селі. Регіональна бізнес-економіка та управління. 2004. № 3. С. 103–108.
3. Кудла Н. Вплив екотуризму на збалансований розвиток сільських територій. Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. Вип 24. С. 147–154.
4. Самолюк Н.М. Сільський туризм як перспективний напрям самозайнятості сільського населення. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2012., №2. URL : http://tourlib.net/statti_ukr/samoljuk.htm
5. Все о туризме - туристическая библиотека. URL: http://tourlib.net

Lubov Yarema, Oksana Zamora

RURAL DEVELOPMENT OF RURAL GREEN TOURISM IS AN IMPORTANT FACTOR OF THE SOCIO-ECONOMIC GROWTH OF THE REGION

Summary

The article notes that in the economic crisis, tourism development is a component of the socio-economic revival of the village. Social aspect: Tourism has a positive impact on regions and local communities through improved communication systems, job security, cultural development and educational attainment of the local population. In some regions, which are remote from industrial and cultural centers, only tourism is able to fulfill these functions.
The inconsistency of the level of tourism development with the true potential has been proved. In the Ternopil region, the existing potential can contribute to the further development of the tourism industry.
It is emphasized that rural green tourism is one of the components of the socio-economic revival of the village, a multifaceted and multi-purpose solution to a large number of problems: it contributes to the reduction of poverty and the unemployment of the rural population. External sources of income from the tourism business in a tourist-attractive area primarily contribute to improving the quality of life of the local population. It is proved from what kinds of activities the rural population receives real income in the field of rural tourism. The resource potential of the Ternopil region determines strategic areas of tourism development. Investment areas should be channeled into tourism development areas. A tool for involving the rural population in tourism activities has been developed.
Priority species that have historically been formed and in need of further complex development are distinguished in the tourist industry of the region - it is a religious-pilgrimage, cultural-cognitive, adventure, thematic type of tourism. New tourist products are being created in the region, primarily due to the attractiveness of natural and cultural-historical factors in the development of small towns. The rural population should receive real income in rural tourism from various activities here.
The importance of developing rural green tourism is obvious, which is generally reflected in the increased level of socio-economic development of the region.

Keywords: economic growth; rural green tourism; rural areas; services; unemployment; infrastructure; financial resources; the rural population; tourism; agriculture and the tourist industry.

References

1. Pitiulych M., Mykhailiuk I. (2011), Osoblyvosti funktsionuvannia silskoho turyzmu v Ukraini ta dosvid yevropeiskykh krain [Special features of tourism in Ukraine in Ukraine and Europe], Economy series, vol. 33, no.3., pp. 154–158.
2. Kudla N. (2004), Sotsialno-ekonomichne znachennia ahroturyzmu v rozvytku pidpryiemnytstva na seli [Socio-economic importance of agritourism in the development of rural entrepreneurship], Regional Business Economics and Management, vol. 3, pp. 103–108.
3. Kudla N. (2008), Vplyv ekoturyzmu na zbalansovanyj rozvytok siljsjkykh terytorij [Impact of ecotourism on balanced development of rural areas], Bulletin of the University of Lviv. International Relations Series, Lviv: LNU them. Ivan Franko, vol. 24, pp. 147–154.
4. Samoljuk N.M. (2012) Siljsjkyj turyzm jak perspektyvnyj naprjam samozajnjatosti siljsjkogho naselennja. [Rural tourism as a promising direction for rural self-employment], Social-labor relations: theory and practice, [Online], available at: http://tourlib.net/statti_ukr/samoljuk.htm (Accessed 11.09.2019).
5. Socialjno-trudovi vidnosyny: teorija ta praktyka, (2019), [Online], available at: http://tourlib.net/ (Accessed 09.09.2019)

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 151

Відомості про авторів

Л. В. Ярема

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства,Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

Lubov Yarema

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine «Bereshany Agrotechnical Institute»

ORCID:

0000-0003-0987-1227


О. І. Замора

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства,Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

Oksana Zamora

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine «Bereshany Agrotechnical Institute»

ORCID:

0000-0002-6531-2270

Як цитувати статтю

Ярема Л. В., Замора О. І. Розвиток сільського зеленого туризму як важливий чинник соціально-економічного зростання регіону. Ефективна економіка. 2019. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7320 (дата звернення: 26.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.55

Yarema, Lubov and Zamora, Oksana (2019), “Rural development of rural green tourism is an important factor of the socio-economic growth of the region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7320 (Accessed 26 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.