EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ
Ю. В. Шушкова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.51

УДК: 339.9

Ю. В. Шушкова

ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Анотація

В статті показано, що відсутність сформованої необхідної повноцінної інституційної інфраструктури є перешкодою на шляху досягнення цільових орієнтирів державної політики у сфері розвитку технологічних інновацій. Зроблено висновок про те, що при обґрунтуванні елементів складу інституційної інфраструктури значно вище значення має не стільки перелік інституцій, як їх призначення. В якості критеріальних ознак повноцінності інституційної інфраструктури обрано етапи життєвого циклу інновацій. Констатовано, що в Україні необхідно сформувати відповідне середовище, яке стимулюватиме створення і активізацію діяльності структур підтримки інноваційно-технологічної діяльності, причому ситуація потребує не стільки бюджетного фінансування політики в цьому напрямі, як в більшій мірі організаційно-управлінських заходів з боку органів влади. Визначені елементи інституційної інфраструктури розвитку технологічних інновацій в Україні, їх завдання за фазами інноваційно-технологічного процесу – початковою, розробки, виконання, контролю та завершення.

Ключові слова: технологічні інновації; інституційна інфраструктура; засоби державної політики.

Література

1. Васильців Т.Г., Лупак Р.Л., Штець Т.Ф. Обґрунтування стратегічних напрямів, цілей та заходів державної політики реалізації потенціалу ІТ-сектору економіки України. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 23. С. 56-63.
2. Иноземцев В. Л. За десять лет. К концепции постэкономического общества. Москва, 1998. 536 с.
3. Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія. Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2013. 536 с.
4. Кузнецов Ю. Промышленная политика и международные отношения / под ред. А. И. Левенчука. Челябинск : Социум, 2005. 360 с.
5. Лапшина І. А. Розвиток людського капіталу України в процесі євроінтеграції : монографія. Львів: Кальварія, 2008. 332 с.
6. Лібанова Е. М. Модернізація економіки України в контексті соціальних викликів. Демографія та соціальна економіка. 2011. № 1(15). С. 24-38.
7. Федулова Л. І. Технологічна політика в системі стратегії економічного розвитку. Економіка і прогнозування. 2010. № 1. С. 22-38.
8. Шараев Ю. В. Теория экономического роста. Москва : ГУ ВШЭ, 2006. 254 с.
9. Шкурупій О. В. Інтелектуальний капітал в умовах становлення постіндустріального суспільства: імперативи глобального економічного розвитку та орієнтири для України : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. 303 с.
10. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. Кембридж : Гарвардський університет, 1934. 588 с.
11. Vasyltsiv T.G., Lupak R.L., Osadchuck Yu.M. Assessement of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine. Економічний часопис-XXI. 2017. № 167 (9-10). С. 13-17.

Yu. Shushkova

STATE POLICY FORMATION OF INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE FOR TECHNOLOGICAL INNOVATION DEVELOPMENT

Summary

The purpose of the article is to identify and justify the means of state policy of institutional development infrastructure development in Ukraine of technological innovations. The article shows that the lack of the necessary necessary institutional infrastructure is an obstacle to the achievement of the state policy targets in the field of technological innovation development. It is concluded that in the substantiation of the elements of the composition of the institutional infrastructure, the list of institutions is not so much higher than their destination. Stages of innovation lifecycle were chosen as criteria criteria for the full value of the institutional infrastructure.
The practical significance of the results of the study is to state that in Ukraine it is necessary to create an appropriate environment that will stimulate the creation and activation of activity support structures for innovation and technological activity, and the situation requires not so much budgetary financing of policy in this direction, as to a greater extent organizational and management measures. the authorities. In order to facilitate the identification and further implementation of the measures of the state innovation and technological policy, the elements of the institutional infrastructure for the development of technological innovations in Ukraine are defined, as well as their tasks according to the phases of the innovation and technological process - initial, development, implementation, control and completion.
Scientific novelty of the research is to improve the tactical means of state regulation in the field of research and development. In particular, unlike established approaches, where state economic and organizational support for innovation is offered, certain public policy measures are focused on parity support of innovation and technological activity in all phases of the innovation and technological process, namely initial, development, implementation, control and completion of the innovation cycle. In accordance with the fulfillment of each of the tasks, the composition of the necessary elements of the institutional infrastructure of innovation activity is determined.

Keywords: technological innovations; institutional infrastructure; public policy tools.

References

1. Vasyltsiv, T.G. Lupak, R.L. and Shtets’, T.F. (2018), “Substantiation of strategic directions, goals and measures of the state policy of realizing the potential of the IT sector of the Ukrainian economy”, Entrepreneurship and trade, vol. 23, pp. 56-63.
2. Inozemcev, V. L. (1998), Za desiat’ let. K koncepciyi postekonomicheskogo obshchestva [For ten years. To the concept of post-economic socie], Moscow, Russia.
3. Kindzerskyi, Yu. V. (2013), Promyslovist’ Ukrainy: strategiya I polityka strukturno-tehnologichnoyi modernizaciyi [Industry of Ukraine: strategy and policy of structural and technological modernization], Institute of Economics and Forecasting NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
4. Kuznyetsov, Yu. (2005), Promyshlennaya politika I mezhdunarodnye otnosheniya [Industrial policy and international relations], Socium, Chelyabinsk, Russia.
5. Lapshyna, І. А. (2008), Rozvytok lyuds’kogo kapitalu Ukrainy v procesi yevrointegraciyi [Development of human capital of Ukraine in the process of European integration], Каlvariya, Lviv, Ukraine.
6. Libanova, Е. М. (2011), “Modernization of the Ukrainian economy in the context of social challenges”, Demography and the social economy, vol. 1(15), pp. 24-38.
7. Fedulova, L. I. (2010), “Technology policy in the system of economic development strategy”, Economics and forecasting, vol. 1, pp. 22-38.
8. Sharayev, Yu. V. (2006), Teoriya ekonomicheskogo rosta [Theory of Economic Growth], GU VshE, Moscow, Russia.
9. Shkurupiy, О. V. (2010), Intelektual’nyi capital v umovah stanovlennia postindustrial’nogo suspil’stva: imperatyvy global’nogo ekonomichnogo rozvytku ta oriyentyry dlia Ukrainy [Intellectual capital in a post-industrial society: global economic development imperatives and benchmarks for Ukraine], RBV PUET, Poltava, Ukraine.
10. Shumpeter, Y. (1934), Teoriya ekonomichnogo rozvytku [The theory of economic development], Garward Univercity, Cambridge, UK.
11. Vasyltsiv, T.G. Lupak, R.L. and Osadchuck, Yu.M. (2017), “Assessement of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine”, Economic Journal-XXI, vol. 167 (9-10), pp. 13-17.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 395

Відомості про авторів

Ю. В. Шушкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів,Львівський національний університет імені І. Франка

Yu. Shushkova

Ph.D., Associate professor,Associate professor of the Department of State and Local Finance,Ivan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0003-3836-7548

Як цитувати статтю

Шушкова Ю. В. Засоби державної політики формування інституційної інфраструктури розвитку технологічних інновацій. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7321 (дата звернення: 29.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.51

Shushkova, Yu. (2019), “State policy formation of institutional infrastructure for technological innovation development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7321 (Accessed 29 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.