EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФАНДРАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ
І. Й. Круп’як, Л. Б. Круп’як

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.53

УДК: 336:334

І. Й. Круп’як, Л. Б. Круп’як

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФАНДРАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено особливості розвитку фандрайзингу, як ефективного механізму залучення та використання позабюджетних ресурсів, зорієнтованого на пошук джерел забезпечення соціальних програм, науково-дослідних проектів, діяльності неприбуткових організацій. Виокремлено можливості імплементації інструментарію фандрайзингу з урахуванням специфіки сучасних економічних умов. Виявлено причини обмеження фінансування суспільно значимих проектів, що обумовлюють необхідність пошуку альтернативних джерел фінансових ресурсів, вибору інструменту фандрайзингу у відповідності до потреб і можливостей громадських організації, належної презентації власних проектів та розробки програми заходів щодо їх втілення. Обґрунтовано доцільність застосування відповідного інструменту фандрайзингу враховуючи: тривалість проекту; ефективність інструменту для отримання необхідної суми коштів; вартість організаційного етапу фандрайзингової діяльності; обсяг наявних фінансових ресурсів. Проведено аналіз джерел фінансування громадських організацій та здійснено оцінку ефективності використання залучених коштів для підвищення фінансової стійкості організацій, зміцнення їх іміджу серед місцевої громади, збільшення кількості членів та волонтерів, стимулювання активності населення до співпраці у розв’язанні значущих проблем, підтримання поточної діяльності, масового проведення окремих заходів та акцій. Узагальнено фактори впливу на розвиток фандрайзингу, що стимулюють та обмежують його. Обґрунтовано заходи щодо забезпечення належного розвитку фандрайзингу в державі з метою: формування багатовекторного соціального партнерства; розширення можливостей фандрайзингу та донорів; заохочення та популяризації благодійності і меценатства; розробки вітчизняної концепції фандрайзингу; залучення й перерозподілу коштів у соціальному секторі; створення можливостей імплементації новітнього інструментарію фандрайзингу; забезпечення достовірності інформації щодо цілей соціального проекту, а також прозорості фінансової звітності некомерційних організацій.

Ключові слова: фандрайзинг; благодійна діяльність; фінансова стійкість; краудфандинг; соціальне підприємництво; громадська організація; донорська допомога; ендавмент.

Література

1. Бабій О. Фандрайзинг для новачків: з чого почати отримувати гранти для своєї громади. Фактор. 2017. №5. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2017/may/issue-5/article-27472.html (дата звернення 5.01.2019).
2. Боголіб Т. М. Освітній та науковий фандрайзинг в Україні. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: Економічна. 2014. № 5. С. 11-17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_ekon_2014_5_4 (дата звернення 21.06.2019).
3. Глєбова А. О. Сучасні теоретичні та практичні аспекти процесу організації фінансування соціально важливих проектів на основі фандрайзингу. Проблеми економіки. 2013. № 4. С. 206-2011. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_4_27 (дата звернення 10.09.2019).
4. Державна служба статистики України: статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 20.09.2019).
5. Овсянюк-Бердадіна О. Ф. Перспективи використання фандрайзингу для розвитку об’єднаних територіальних громад. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. «Економічні науки». Херсон, 2016. Вип. 21, ч. 2. С. 34-37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_21%282%29__10 (дата звернення 05.10.2019).
6. Патерук Н.Фандрайзинг: як і де залучати ресурси громадським організаціям. 2018. URL: https://www.prostir.ua/?kb=fandrajzynh-yak-i-de-zaluchaty-resursy-hromadskym-orhanizatsiyam (дата звернення 10.09.2019).
7. Соколова. А.М. Алгоритм здійснення фандрайзингової діяльності. Економічний часопис – ХХІ. Сер. «Економіка та управління національним господарством». 2012. № 9. С. 35-38. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48336/11 -Sokolova.pdf?sequence=1 (дата звернення 17.09.2019).
8. Соломянюк Н.М. Фандрайзинг як технологія реалізації соціального плану маркетингу. Економічний форум. 2014. №3. С. 195-202. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2014_3_31(дата звернення 01.10.2019).

І. Y. Krupiak, L. B. Krupiak

PECULIARITIES OF FUNDRAISING DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

In this article the peculiarities of fundraising development as an effective mechanism of attracting and using extrabudgetary resources, focused on finding sources of providing social programs, research projects, and activities of non-profit organizations have been explored. Possibilities of implementation of the fundraising tools with the specifics of the current economic conditions have been singled out. Reasons for limiting the financing of socially significant projects, which necessitate the search for alternative sources of financial resources, the choice of a fundraising tool in accordance with the needs and capabilities of public organizations, the proper presentation of their own projects and the development of a program of events for their implementation, have been identified. The feasibility of using the appropriate fundraising tool, taking into account: the duration of the project; the effectiveness of the tool to obtain the necessary amount of funds; the cost of the organizational stage of fundraising activities; the amount of available financial resources, has been substantiated. The analysis of the sources of public organizations funding has been carried out and the effectiveness of the use of the funds raised to improve the financial sustainability of the organizations, strengthen their image among the local community, increase the number of members and volunteers, stimulate the activity of the population to cooperate in solving significant problems, support the current activity, mass holding of individual events and promotions has been evaluated. The factors that influence the development of fundraising, which stimulate and limit it, have been generalized. The measures on ensuring the proper development of fundraising in the country with the aim of: forming a multi-vector social partnership; empowering fundraising and donors; promoting and popularizing charity and philanthropy; developing the national concept of fundraising; attracting and redistributing funds in the social sector; creating opportunities of the modern fundraising tools implementation; ensuring the reliability of information as for the objectives of the social project, as well as the transparency of the financial statements of non-profit organizations, have been substantiated.

Keywords: fundraising; charitable activity; financial sustainability; crowdfunding; social entrepreneurship; public organization; donor assistance; endowment.

References

1. Babij O. (2017). Fandrajzynh dlia novachkiv: z choho pochaty otrymuvaty hranty dlia svoiei hromady [Fundraising for beginners: where to start to get grants for your community], Factor, vol. 5, аvailable at:https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2017/may/issue-5/article-27472.html (аccessed 4 January 2019).
2. Boholib T. M. (2014). Osvitnij ta naukovyj fandrajzynh v Ukraini [Educational and scientific fundraising in Ukraine], Scientific works of Donetsk National Technical University, Series: Economic, vol. 5, рр. 11-17, аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_ekon_2014_5_4 (аccessed 21 June 2019).
3. Hliebova A. O. (2013). Suchasni teoretychni ta praktychni aspekty protsesu orhanizatsii finansuvannia sotsial'no vazhlyvykh proektiv na osnovi fandrajzynhu [Contemporary theoretical and practical aspects of the process of organizing the financing of socially important projects on the basis of fundraising], Problems of economy. vol. 4, рр. 206-2011, аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_4_27 (аccessed 10 September 2019).
4. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: statystychna informatsiia [State Statistics Service of Ukraine: statistical information], аvailable at: http://www.ukrstat.gov.ua (аccessed 20 September 2019).
5. Ovsianiuk-Berdadina O. F. (2016). Perspektyvy vykorystannia fandrajzynhu dlia rozvytku ob'iednanykh terytorial'nykh hromad [Prospects of the fundraising use for development of the integrated territorial communities], Scientific bulletin of Kherson State University, Series «Economic sciences», Kherson, no. 21, vol. 2, рр. 34-37, аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_21%282%29__10 (аccessed 5 October 2019).
6. Pateruk N. (2018). Fandrajzynh: iak i de zaluchaty resursy hromads'kym orhanizatsiiam [Fundraising: how and where to raise resources for public organizations], аvailable at: https://www.prostir.ua/?kb=fandrajzynh-yak-i-de-zaluchaty-resursy-hromadskym-orhanizatsiyam (аccessed 10 September 2019).
7. Sokolova. A.M. (2012). Alhorytm zdijsnennia fandrajzynhovoi diial'nosti [Fundraising activity algorithm], Economic journal – ХХІ, Series «Economy and management of the national economy», vol. 9, рр. 35-38, аvailable at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48336/11-Sokolova.pdf?sequence=1 (аccessed 17 September 2019).
8. Solomianiuk N.M. (2014). Fandrajzynh iak tekhnolohiia realizatsii sotsial'noho planu marketynhu [Fundraising as a technology of a social marketing plan implementation], Economic forum. vol. 3, рр. 195-202, аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2014_3_31 (аccessed 1 October 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 4482

Відомості про авторів

І. Й. Круп’як

кандидат економічних наук,доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

І. Y. Krupiak

PhD in Economics, Associate Professor of the chair for Finances after S.І.Iurii,Ternopil National Economic University, Ternopil

ORCID:

0000-0001-5618-4863


Л. Б. Круп’як

кандидат економічних наук,доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналуТернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

L. B. Krupiak

Ph.D., associate professor, assistant professor of Management,public government and staffTernopil National Economic University, Ternopil

ORCID:

0000-0002-2013-6461

Як цитувати статтю

Круп’як І. Й., Круп’як Л. Б. Особливості розвитку фандрайзингу в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7323 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.53

Krupiak, І. Y. and Krupiak, L. B. (2019), “Peculiarities of fundraising development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7323 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.