EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. Ф. Томчук, А. М. Бельдій

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.57

УДК: 338

О. Ф. Томчук, А. М. Бельдій

УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

В статті розглядається аналіз розрахунків оплати праці. Зазначено, в якій послідовності необхідно проводити аналіз використання коштів на оплату праці. Аналіз операцій з оплати праці є однією найважливіших і складних ділянок роботи, оскільки зачіпає економічні інтереси усіх без винятку працівників. Облік заробітної плати є трудомістким, потребує уважності, оскільки пов’язаний з обробленням великої кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу та сконцентрованості. Також зазначаються напрями аналізу оплати праці, соціально-економічні аспекти. Також розглянуто комплекс заходів, за допомогою якого будуть поліпшені умови праці трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. Автори зауважили, що проведення аналізу оплати праці, це лише структурна частина комплексного та повного економічного аналізу. Тому, якщо брати до уваги комплексний аналіз, то з нього випливає і аналіз оплати праці. Удосконалення та пошук оптимального варіанту серед можливих альтернатив потребують проектування, впровадження, ресурсної та інформаційної підтримки аналітичних процесів, праці людей, зайнятих економічним аналізом.

Ключові слова: аналіз оплати праці; соціально-економічні аспекти оплати праці; аналітичні завдання; інформаційне забезпечення; автоматизоване робоче місце.

Література

1. Рибалко О. М., Крохмаль Н. І. Аналіз витрат на оплату праці на ПАТ «Мотор Січ». Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2017. № 4. С. 155-161. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2017_4_23 (дата звернення: 22.09.2019).
2. Цвігун Н. В. Проблеми й методи удосконалення обліку, аналізу й контролю операцій з оплати праці. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет–конф (Вінниця, 27 березня 2019 р.). Ч. II. Вінниця: ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. С. 509-514.
3. Немодрук Н. М. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці. Економіка та держава. 2009. № 8. С. 36-38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_8_13 (дата звернення: 22.09.2019)..
4. Киш Л. М., Курило Н. Ф. Матеріальне стимулювання та аналіз фонду оплати праці у фермерських господарствах. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 13(2). С. 89-94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_13(2)__19 (дата звернення: 22.09.2019)..
5. Балан О. Д., Савченко Ю. К. Оплата праці та її соціально-економічні аспекти. Агросвіт. 2018. № 10. С. 22-26.
6. Линенко А. В., Шевченко О. Л. Сутність й аналіз трудового потенціалу підприємства за показниками ефективності його використання. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2008. № 4. С. 111-116.
7. Мулик Т. О., Материнська О. А., Пльонсак О. Л. Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 288 с.
8. Шевчук Л.П. Аналіз і контроль формування та використання коштів на оплату праці на підприємствах роздрібної торгівлі: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09. Київ, 2010. 21 с.
9. Івченко Л.В., Федорченко О.Є. Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення. Фінанси, облік і аудит. 2015. Вип. 1. С. 197-210. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2015_1_17 (дата звернення: 25.09.2019).
10. Кулинич М.Б., Коваль Н.І. Удосконалення методики складання та аналізу фінансової звітності підприємств. Економіка і суспільство. Вип. №6. 2016. С. 367-372. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/6_ukr/63.pdf (дата звернення: 24.09.2019).
11. Черниш С. С. Економічний аналіз: Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 312 с.
12. Томчук О.Ф. Планування економічного аналізу та його удосконалення. Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2013 р.; м. Київ). Київ, 2013. С.417-421.

O. Tomchuk, A. Beldiy

IMPROVEMENT OF ANALYSIS OF CALCULATIONS OF AGRICULTURAL COMPANY PAYMENT

Summary

The article considers the analysis of payment calculations. It is indicated in what sequence the use of labor costs should be analyzed. The analysis of pay operations is one of the most important and complex areas of work, as it affects economic interests of all workers without exception. Wage accounting is labor-intensive, requires care, since it is associated with processing a large amount of primary information, has many similar operations, the implementation of which requires a lot of time and concentration. Wages are analyzed in two directions: the analysis of the wage fund as an element of production costs on the basis of a special statistical form and the analysis of wages under separate items of calculation, primarily for an independent article - the salary of production workers. Socio-economic aspects are also indicated. The effectiveness of the analysis of formation and use of means for payment of labor is determined by reliability and completeness of its information support. Competitive analysis is recommended to improve the analysis of the formation and use of labor costs. A set of measures were considered, through which the working conditions of labor resources in agricultural enterprises will be improved. The set of information support of the analysis system is represented: Information system, communicative environment and information technologies. The relationship between the individual functional subsystems of management is traced through information flows and indicates that the further activities of the management staff of the enterprise are regulated on the basis of the initial information of the financial condition analysis. Modern scientific and technological progress has greatly facilitated the processes of activity of enterprises, including, and accounting. The authors believe that it would be useful to introduce a comprehensive analysis software, which would include, respectively, an analysis of pay calculations. This would greatly facilitate the analysis and significantly reduce the time spent on the analysis. The authors noted that the analysis of wages is only a structural part of a comprehensive and complete economic analysis. Therefore, if we take into account the complex analysis, the analysis of wages follows from it. Improving and finding an optimal option among possible alternatives will require designing, implementing, resource and information support of analytical processes, labor of people engaged in economic analysis.

Keywords: pay analysis; socio-economic aspects of remuneration; analytical tasks; information support; automated workplace.

References

1. Rybalko O. M., Krokhmal' N. I. (2017), “Analysis of expenses on loan payment at motor sich enterprise”, Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, [Online], vol. 4, pp. 155-161. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2017_4_23 (accessed: 22.09.2019).
2. Tsvihun N. V. (2019), “Problems and Methods of Improvement of Accounting, Analysis and Control of labor payment operations”, Oblik, kontrol' i analiz v upravlinni pidpryyemnyts'koyu diyal'nistyu (Ukraine, Vinnytsia, March 27, 2019) (eds. Zamkova N.L., Martynova L.B.), Vinnytsia: VRV VTEI KNTEU, pp. 509-514.
3. Nemodruk N. M. (2009), “Accounting improvement, Analysis and Audit of Calculations from the Payment of labor”, Ekonomika ta derzhava, [Online], no. 8, pp. 36-38. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_8_13 (accessed: 22.09.2019).
4. Kysh L. M., Kurylo N. F. (2017), “Material stimulation and Analysis of fund of remuneration of labour are in farms”, Prychornomors'ki ekonomichni studiyi, [Online], vol. 13(2), pp. 89-94. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_13(2)__19 (accessed: 22.09.2019).
5. Balan O. D., Savchenko Yu. K. (2018), “Labor remuneration and its social and economic aspects” Ahrosvit, no. 10, pp. 22-26.
6. Lynenko A. V., Shevchenko O. L. (2008), “The essence and the analysis of labor-consuming potential of the enterprise for revealing its efficiency were used”, Derzhava ta rehiony. Seriya : Ekonomika ta pidpryyemnytstvo, no. 4, pp. 111-116.
7. Mulyk T. O., Materyns'ka O. A., Pl'onsak O. L. (2017), Analiz hospodars'koyi diyal'nosti: navchal'nyy posibnyk [Analysis of economic activity], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, 288 p.
8. Shevchuk L.P. (2010), “Аnalysis and control of forming and use of facilities on payment of labour on the enterprises of retail business”, PhD. Thesis, Global economy, KNTEU, Kyiv, Ukraine.
9. Ivchenko L.V., Fedorchenko O.Ye. (2015), “Analysis of financial state of enterprises: informational and methodological support”, Finansy, oblik i audit, [Online], vol. 1, pp. 197-210. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2015_1_17 (accessed: 25.09.2019).
10. Kulynych M.B., Koval' N.I. (2016), “Improving methodic of forming and analyzing the financial statements”, Ekonomika i suspil'stvo, [Online], no. 6, pp. 367-372. Available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/6_ukr/63.pdf (accessed: 24.09.2019).
11. Chernysh S. S. (2010), Ekonomichnyy analiz: Navch. Posib [Economic analysis], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, 312 p.
12. Tomchuk O.F. (2013), “Planning of economic analysis and its improvement”, Rozvytok oblikovoi i finansovoi skladovykh ekonomichnoi nauky ta praktyky: zbirnyk materialiv VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoyi konferentsii [Development of accounting and financial components of economic science and practice: a collection of materials of the VIII International scientific and practical conference], Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya [International scientific and practical conference], Kyiv, Ukraine, September 26-27, pp. 417-421.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 443

Відомості про авторів

О. Ф. Томчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри аналізу та статистики,Вінницького національного аграрного університету

O. Tomchuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Analysis and Statistics DepartmentVinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-0974-8018


А. М. Бельдій

студентка 2 курсу магістратури факультету обліку та аудиту,Вінницького національного аграрного університету

A. Beldiy

student of the 2 course of Master’s degree of the Faculty of Accounting and AuditVinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-3878-2928

Як цитувати статтю

Томчук О. Ф., Бельдій А. М. Удосконалення аналізу розрахунків з оплати праці сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7326 (дата звернення: 29.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.57

Tomchuk, O. and Beldiy, A. (2019), “Improvement of analysis of calculations of agricultural company payment”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7326 (Accessed 29 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.