EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОХОРОННОГО ПІДПРИЄМСТВА
O. C. Пархоменко, Н. М. Лисак, М. М. Живодьор

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.58

УДК: 65.012.12

O. C. Пархоменко, Н. М. Лисак, М. М. Живодьор

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОХОРОННОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей середовища функціонування охоронного підприємства на прикладі Харківського регіонального управління ПП «ЯВІР-2000». Охарактеризовано галузь послуг безпеки, виділено її специфічні ознаки: високий рівень конкуренції, непрозорість ринку, задовільні показники рентабельності та самоокупності, монополія Поліції охорони на надання збройної охорони, необхідність широкого застосування інструментів маркетингу, незрілість та невизначеність ролі приватних підприємств у системі громадської безпеки, відсутність державної стратегії розвитку сфери, підвищення попиту у зв’язку зі зростанням рівня криміногенного стану, поступове впровадження високотехнологічних інновацій. Розглянуто тенденції та перспективи розвитку галузі. Визначено місце приватних структур на ринку охоронних послуг. Обґрунтовано зростання уваги до питань стратегічного управління підприємством. За допомогою PEST-, SWOT- та SPACE-методів здійснено оцінку стратегічного положення компанії шляхом визначення її сильних і слабких сторін, дослідження впливу політичних, економічних, соціальних і технологічних чинників, а також аналізу фінансового потенціалу, конкурентних переваг підприємства, привабливості бізнесу та його умов. Запропоновано консервативну стратегію, що характерна для стабільних ринків із низькими темпами зростання. Як першочерговий захід рекомендовано фінансове зміцнення. Розроблено пропозиції стратегічних рішень, що могли б гарантувати подальший успіх, зростання бізнесу та досягнення конкурентних переваг фірми на ринку охоронних послуг. Зроблено висновок про те, що на діяльність підприємств цієї галузі позитивно впливатимуть використання наявного потенціалу з максимальною віддачою, розширення бази клієнтів та послуг, правильна побудова відносин із постачальниками, запровадження високотехнологічних інновацій, постійний моніторинг поведінки конкурентів та встановлення партнерських відносин з органами місцевої влади.

Ключові слова: охоронне підприємство; PEST-аналіз; SWOT-аналіз; SPACE-аналіз; стратегічні рішення.

Література

1. Стеблюк Н. Ф. Визначення конкурентних напрямів підприємства на ринку кисломолочної продукції / Н. Ф. Стеблюк, Є. Р. Волосова // Економіка і суспільство. – 2017. – № 9. – С. 654-660.
2. Носонова Л. В. Визначення рівня стратегічного потенціалу машинобудівних підприємтсв / Л. В. Носонова // Економіка і суспільство. – 2017. – № 9. – С. 547-555.
3. Шурпенкова Р. К. Стратегічний аналіз як складова процесу управління підприємством / Р. К. Шурпенкова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – № 2 (112) – С. 96-99.
4. Яценко В. М. Стратегічний аналіз, економічна діагностика та оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств // В. М. Яценко, О. В. Яценко // Економіка та управління підприємствами. – 2015. – № 2 (199). – С. 91-100.
5. Пуцентейло П. Р. Стратегічний аналіз як важливий елемент управління підприємством / П. Р. Пуцентейло, О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2016. – № 3-4 (62). – С. 196–205.
6. Баламут Г. С. Методи стратегічного аналізу діяльності підприємств / Г. С. Баламут // Молодий вчений. – 2015. - № 4 (19). – С. 46-49.
7. Офіційний портал Верховної Ради України. Проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65453 (дата звернення: 15.08.2019).
8. Checkpoint Business Media. Як влаштований охоронний бізнес в Україні? Лідери, тренди та проблеми. URL: https://ckp.in.ua/reviews/19080 (дата звернення: 27.08.2019).
9. Юрко С. С. Проблеми правового регулювання недержавної охоронної діяльності в Україні / С. С. Юрко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – № 27 (3). – С. 160-163.
10. Офіційний сайт служби охорони «ЯВІР-2000». Про компанію «ЯВІР-2000». URL: https://yavir2000.com/pro-kompaniyu/ (дата звернення: 30.08.2019).

O. Parkhomenko, N. Lysak, M. Zhyvodor

STRATEGIC ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL ENVIRONMENT OF SECURITY ENTERPRISE

Summary

The article talks about the features of the functional environment of security enterprise on the example of Kharkiv Regional Department of the PE "YAVIR-2000". The security services industry was characterized, its specific features were highlighted: the high level of competition, the opacity of the market, satisfactory indicators of profitability and profitability, the monopoly of Police guard on the provision of armed security, the need for widespread use of marketing tools, the immaturity and uncertainty about the role of private enterprises in the public security system, the lack of a national strategy for the development of the sphere, the increased demand due to the increased level of criminogenic status, the gradual introduction of high-tech innovations. Trends and development prospects of the security services industry were considered. The place of the private structures in the market of security services was determined. Increased attention to strategic management issues was justified. The assessment of the strategic position of the organization was carried out by identifying its strengths and weaknesses, studying the influence of political, economic, social and technological factors and analysis of the financial potential, competitive advantages of the enterprise, attractiveness of the business and its conditions using the methods of PEST, SWOT- and SPACE-analysis. The conservative strategy that characteristic for stable markets with low growth rates was suggested. Financial strengthening was recommended as a primary measure. The strategic proposals that would be able to guarantee the further success, business growth and the achievement of competitive advantages on the market of security services were developed. It was concluded that harnessing of the potential available with maximum efficiency, expansion of the customer base and services, correct building of relationships with suppliers, introduction of high-tech innovations, constant monitoring of competitors' behavior and establishing partnerships with local authorities will have positive impact on the activity of enterprises in this industry.

Keywords: security enterprise; PEST-analysis; SWOT-analysis; SPACE-analysis; strategic decisions.

References

1. Steblyuk, N. F. and Volosova, E. R. (2017), “Determination of competitive advantages of enterprise on the market of dairy products”, Economika i suspilstvo, vol. 9, pp. 654-660.
2. Nosonova, L. V. (2017), “Determination of the level of strategic capabilities of machine-building enterprises”, Economika i suspilstvo, vol. 9, pp. 547-555.
3. Shurpenkova, R. K. (2015), “Strategic analysis as part of enterprise management”, Socialno-ekonomichni problemi suchasnogo periodu Ukrayini, vol. 2, no. 112, pp. 96-99.
4. Yatsenko, V. M. and Yatsenko O. V. (2015), “Strategic analysis, economic diagnostics and assessment of the competitiveness of agricultural enterprises”, Ekonomika ta upravlinnya pidpriyemstvami, vol. 2, no. 199, pp. 91-100.
5. Putsenteilo, P.R. and Humeniuk, O.O. (2016), “Strategic analysis as an important element of enterprise management, Innovacijna ekonomika, vol. 3-4, no. 62, pp. 196-205.
6. Balamut, G. S. (2015), “Methods of strategic analysis of enterprise activity”, Molodij vchenij, vol. 4, no. 19, pp. 46-49.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Draft Law of Ukraine "About private detective (search) activity", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65453 (Accessed 15 August 2019).
8. Checkpoint Business Media (2019), “How is the security business in Ukraine organized? Leaders, trends and challenges”, available at: https://ckp.in.ua/reviews/19080 (Accessed 27 August 2019).
9. Yurko, S. S. (2014), “Problems of legal regulation state security activity in Ukraine”, Naukovij visnik Uzhgorodskogo nacionalnogo universitetu, vol. 27, no. 3, pp. 160-163.
10. The official site of the security service "YAVIR-2000" (2019), “About the company “YAVIR-2000”, available at: https://yavir2000.com/pro-kompaniyu/ (Accessed 30 August 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 399

Відомості про авторів

O. C. Пархоменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління та адміністрування,Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу»,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

O. Parkhomenko

PhD of economic sciences,Associate Professor of the Department of Management and AdministrationEducation and research institute “Karazin business school”,V. N. Karazin Kharkiv National University

ORCID:

0000-0002-6492-6836


Н. М. Лисак

студентка 2 курсу магістратури,Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу»,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

N. Lysak

student of the 2 course of Master’s degree,Education and research institute “Karazin business school”,V. N. Karazin Kharkiv National University

ORCID:

0000-0001-5338-4704


М. М. Живодьор

студентка 2 курсу магістратури,Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу»,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

M. Zhyvodor

student of the 2 course of Master’s degree,Education and research institute “Karazin business school”,V. N. Karazin Kharkiv National University

ORCID:

0000-0002-7243-4874

Як цитувати статтю

Пархоменко O. C., Лисак Н. М., Живодьор М. М. Стратегічний аналіз середовища функціонування охоронного підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7327 (дата звернення: 29.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.58

Parkhomenko, O., Lysak, N. and Zhyvodor, M. (2019), “Strategic analysis of the functional environment of security enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7327 (Accessed 29 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.