EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
О. І. Дацій, С. П. Азізов

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.15

УДК: 338

О. І. Дацій, С. П. Азізов

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Встановлено, що принципи реалізації на промислових підприємствах містять у собі мету та умови реалізації, доцільні її процедури і методи, що забезпечують збут випущеної або перспективної продукції, а також методи ціноутворення. Принципи розвитку охоплюють мету і методи, які повинні бути використані насамперед, для удосконалення продукції, що відноситься до виробничого профілю на промислових підприємствах, а також способів її виготовлення.
Реалізаційний процес на промислових підприємствах потребує комплексного проведення різних видів діяльності, пов'язаних між собою. Відносно коротким з них є процес продажу продукції або інших результатів діяльності підприємства у власність покупців. Крім того, промислові підприємства здійснюють інші види виробничо-господарської діяльності, які передують, доповнюють або сприяють реалізаційному процесу.
Особливості діяльності промислових підприємств дозволили визначити управління реалізаційними процесами як одночасно і функцію, і процес управління, у результаті чого його основні параметри і процедури мають загальні властивості з іншими функціональними завданнями управління, що у сукупності утворюють процес управління підприємствами. Доведено, що система управління реалізаційними процесами на підприємствах дає можливість вирішувати збутові завдання шляхом регулювання виробництва і збуту з метою тривалого їх функціонування в оптимальному економічному режимі на ринковому просторі.
Забезпечення належного управління реалізаційними процесами залежить від наступних чинників: виробничо-технічних, що забезпечують максимальне використання різних засобів на усіх стадіях реалізаційної діяльності; організаційно-економічних, вплив яких підсилюється в умовах ринкових відносин; соціально-психологічних, зокрема рівня освіти, кваліфікації співробітників, творчої активності, інтелектуального потенціалу, можливостей та рівня економічного мислення.

Ключові слова: Ефективність управління; методичні підходи; процеси реалізації; промислові підприємства.

Література

1. Антикризове корпоративне управління: теоретичні та прикладні аспекти / С. С. Гасанов, А. М. Штангрет, Я. В. Котляревський та ін. Київ : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. 301 с.
2. Белошапова В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление: принципы и международная практика / Под ред. В. А. Белошапки. Киев : Абсолют В., 1998. 352 с.
3. Терещенко О. О. Управління фінансовою санацією підприємств : підручник. Київ : КНЕУ, 2006. 552 с.
4. Туриянская М.М. Стратегические аспекты антикризисного управления туристскими предприятиями. Культура народов Причерноморья. 2012. №236. С.93-97. URL: http://tourlib.net/statti_tourism/turiyanskaya.htm. (дата звернення: 03.04.2019).

Oleksandr Datsii, Sizak Azizov

METHODICAL APPROACHES TO THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF PROCESSES OF IMPLEMENTATION AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

It is established that the principles of realization at industrial enterprises include the purpose and conditions of realization, its expedient procedures and methods that ensure the sale of released or promising products, as well as pricing methods. The principles of development cover the purpose and methods that must be used first of all to improve the production related to the production profile at industrial enterprises, as well as the methods of its production.
The implementation process at industrial enterprises requires integrated carrying out of various activities connected with each other. The relatively short of these is the process of selling products or other business results to the buyers' property. In addition, industrial enterprises carry out other types of production and economic activities that precede, supplement or facilitate the implementation process.
The peculiarities of the activity of industrial enterprises made it possible to define the management of implementation processes as both a function and a management process, whereby its basic parameters and procedures share common features with other functional management tasks that collectively form the enterprise management process. It is proved that the system of management of realization processes at the enterprises gives an opportunity to solve marketing problems by regulating production and marketing for the purpose of their long-term functioning in the optimum economic regime in the market space.
Ensuring proper management of the implementation processes depends on the following factors: production and technical, ensuring maximum use of various funds at all stages of the implementation activity; organizational and economic, the influence of which is amplified in terms of market relations; social and psychological, in particular the level of education, employee qualifications, creative activity, intellectual potential, opportunities and level of economic thinking.
It is established that the management of implementation processes involves the intensification of innovation and investment activities, the reorganization of production in accordance with market needs. Production policy aims to provide financial stabilization, and the management of the system of sales of products - economic growth with dynamic change of structure, increase of production efficiency and competitiveness of products. This, in turn, causes the expansion of the scope of activity of the enterprise, ensuring a competitive position in the market of consumer goods and the market of industrial goods, obtaining planned profit. At the same time, forms and methods of management of implementation processes, adequate to market relations and realities of the economic situation, should be implemented in the context of enterprise management. Therefore, management organization needs to be considered comprehensively, overcoming organizational chaos, avoiding duplication of functions and negative feedback actions.

Keywords: Management efficiency; methodological approaches; implementation processes; industrial enterprises.

References

1. Gasanov, S. S. Shanthrret, A. M. and Kotlyarevsky, J. V. (2012), Antykryzove korporatyvne upravlinnya: teoretychni ta prykladni aspekty [Anti-Crisis Corporate Governance: Theoretical and Applied Aspects], DNNU Acad. Finn. Management, Kyiv, Ukraine.
2. Beloshapova, V.A. and Zagory, G.V. (1998), Stratehycheskoe upravlenye: pryntsypy y mezhdunarodnaya praktyka [Strategic management: principles and international practice], Absolut V, Kyiv, Ukraine.
3. Tereschenko, O. O. (2006), Upravlinnya finansovoyu sanatsiyeyu pidpryyemstv [Management of financial rehabilitation of enterprises], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Turianskaya, MM (2012), “Strategic aspects of anti-crisis management of tourist enterprises”, Kultura narodov Prychernomoriya, vol. 236, pp.93-97. URL: http://tourlib.net/statti_tourism/turiyanskaya.htm. (access 03.04.2019).

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 2569

Відомості про авторів

О. І. Дацій

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи Міжрегіональної академії управління персоналом

Oleksandr Datsii

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance of the Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-7436-3264


С. П. Азізов

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування Міжрегіональної академії управління персоналом

Sizak Azizov

Doctor of Science (Economics), Professor, Professor of the Department of Accounting and Taxation of the Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0003-3884-7840

Як цитувати статтю

Дацій О. І., Азізов С. П. Методичні підходи до ефективності управління процесами реалізації на промислових підприємствах. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7330 (дата звернення: 19.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.15

Datsii, Oleksandr and Azizov, Sizak (2019), “Methodical approaches to the efficiency of management of processes of implementation at industrial enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7330 (Accessed 19 Jun 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.