EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Л. Ю. Мельник, В. П. Удовиченко

УДК: 338

Л. Ю. Мельник, В. П. Удовиченко

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Анотація

Доведено, що інструменти механізму стимулювання сталого розвитку регіонів повинні ґрунтуватись на основі певних підстав відбору стимулюючих заходів, тобто відповідати принципам відбору інструментів стимулювання. До основних принципів відбору інструментів механізму стимулювання сталого розвитку регіонів віднесено: ефективність; гнучкість; справедливість; пріоритетність; довгостроковість; інформативність; відповідність ознакам сталості.
Визначено класифікацію інструментів реалізації механізму стимулювання: за суб’єктом застосування; за напрямком стимулювання; за тривалістю дії стимулюючого заходу; за джерелом фінансування.
Встановлено, що інституційні інструменти стимулювання сталого розвитку регіону направлені на залучення додаткових коштів до регіону для реалізації різноманітних програм та проектів в контексті досягнення сталого розвитку регіону, забезпечуючи при цьому потужну протидію внутрішнім і зовнішнім загрозам регіону у соціальній, економічній та екологічній сферах.
Визначено, що податкові інструменти мотивації сталого розвитку регіону направлені на активізацію внутрішніх можливостей регіону для досягнення сталого розвитку регіону, застосовуючи податкові важелі. Характерною особливістю такого типу інструментів є необов’язковість та орієнтація та внутрішні потреби регіону. крім того, податкові інструменти мотивації сталого розвитку регіону дозволять збільшити надходження до бюджету регіону, що сприятиме реалізації соціо-екологоорієнтованих програм.

Leonid Melnik, Volodimir Udovichenko

ECONOMIC TOOLS FOR IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT MECHANISM OF THE REGIONS

Summary

It is proved that the instruments of the mechanism for stimulating the sustainable development of the regions must be based on certain reasons for the selection of incentive measures, that is, comply with the principles of selection of incentive instruments. The basic principles for selecting instruments for promoting the sustainable development of regions include: efficiency; flexibility; justice; priority; longevity; informative; compliance with the signs of sustainability.
The classification of the incentive mechanism implementation instruments is defined: by the subject of application; in the direction of stimulation; the duration of the stimulus event; by source of funding.
Institutional instruments for stimulating the sustainable development of the region have been identified to attract additional funds to the region for the implementation of various programs and projects in the context of achieving sustainable development of the region, while providing a strong counterbalance to the internal and external threats to the region in social, economic and environmental spheres.
It has been determined that the tax instruments for motivating the sustainable development of the region are aimed at activating the region's internal capabilities to achieve the sustainable development of the region by applying tax levers. A characteristic feature of this type of tool is the optionality and orientation and internal needs of the region. In addition, tax instruments to motivate the sustainable development of the region will increase the budget revenues of the region, which will facilitate the implementation of socio-eco-oriented programs.
The regional effect of promoting sustainable development refers to the socio-ecological and economic outcome of the implementation of incentive measures aimed at achieving sustainable development of regional systems. The regional socio-ecological-economic effect consists of the following components: the social effect of stimulating the sustainable development of the region, the economic effect of stimulating the sustainable development of the region, the ecological effect of stimulating the sustainable development of the region.
Summarizing the above, it can be noted that the study found criteria for selecting incentive mechanism tools. On this basis, a classification of the instruments of the mechanism for stimulating the sustainable development of the region was carried out and a set of instruments of the mechanism for stimulating the sustainable development of the regions was formed. In particular, the instruments for stimulating the sustainable development of the region and the instruments for motivating the sustainable development of the region, which correspond to the state regional policy of stimulating the sustainable development of the regions and the policy of motivating the sustainable development of the region, are highlighted. The system of indicators of efficiency of stimulation of sustainable development of the region is also proposed, which will allow to evaluate the effectiveness of the conducted stimulation for achievement of sustainable development of the region.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 82

Відомості про авторів

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Leonid Melnik

Doctor of Science (Economics), Professor, Professor, Department of Economics Enterprise, Dnipro State Agrarian and Economic University


В. П. Удовиченко

д. е. н., професор, Офіс впровадження децентралізаційної реформи Київського регіонального відділення Асоціації міст України

Volodimir Udovichenko

Doctor of Science (Economics), Professor, Office for the Implementation of the Decentralization Reform of the Kyiv Regional Branch of the Association of Ukrainian

Як цитувати статтю

Мельник Л. Ю., Удовиченко В. П. Економічні інструменти реалізації механізму стимулювання сталого розвитку регіонів. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7334 (дата звернення: 23.02.2020).

Melnik, Leonid and Udovichenko, Volodimir (2018), “Economic tools for implementation of the sustainable development mechanism of the regions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7334 (Accessed 23 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.