EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
А. В. Буряк, І. В. Дем’яненко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.63

УДК: 336.14.15.26 : 338.24.43

А. В. Буряк, І. В. Дем’яненко

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

В статті на основі аналізу результатів дослідження трансформаційних змін, зумовлених процесом децентралізації публічної влади і публічних фінансів, нами визначено процес модернізації функціонального механізму аграрного сектору національної економіки як природно-еволюційного явища сучасного розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. Цей процес зумовлює адекватне удосконалення функціонального механізму сільськогосподарського виробництва відповідно із змінами окремих елементів господарського, економічного і фінансового механізмів, а також державної політики, зокрема – мотиваційного її компоненту. Утворені об’єднані територіальні громади в сільській місцевості країни стали локальними осередками, розвиток яких здійснюється на основі активізації максимально повного використання сукупного потенціалу території – природних, матеріально-технічних і людських ресурсів, які капіталізуючись у процесі відтворення генерують додану вартість як фінансовий потенціал прогресивних змін в межах територіально-локальних осередків, які визначаються на основі демократичного самоврядування, фінансової самодостатності та функціонального механізму муніципального типу.

Ключові слова: Функціональний механізм; аграрний сектор; економіка і фінанси; реформування; трансформація.

Література

1. Бородіна О.М. Соціально-економічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір : монографія / О.М. Бородіна, В.В. Юрчишин, І.В. Прокопа та ін. ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 318 с.
2. Боронос В. Г. Дослідження сутності фінансового потенціалу території. / В.Г. Боронос // Экономика и управление. – 2012. - №4. – С. 77-85.
3. Буряк А.В. Інвестиційно-інноваційне прискорення розвитку аграрних підприємств : монографія / А.В. Буряк. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 204 с.
4. Буряченко А. Є. Фінансовий потенціал соціально-економічного розвитку: регіональний вимір : дис. на здобуття наукового ступеня д. е. н., спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / А.Є. Буряченко. – К.: КНЕУ, – 2014. – 482 С.
5. Давиденко Н.М., Буряк А.В. Корпоративне управління : навч. посіб. / Н.М. Давиденко, А.В. Буряк. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 346 с.
6. Дем’яненко І.В. Фінансова стабілізація підприємств і механізми її забезпечення : монографія / І.В. Дем’яненко. – К.: ННЦ ІАЕ, 2001. – 72 с.
7. Кравченко В.І. Теоретичні проблеми становлення іпотечного ринку в Україні. Іпотечний ринок в Україні / В.І. Кравченко. – К.: НДФІ, 2002. – 248 с.
8. Лобас М.Г. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери : монографія / М.Г. Лобас, В.В. Россоха, Д.О. Соколов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2016. – 416 с.
9. Сукач О. М. Фінансовий потенціал територій та його роль у інвестиційному забезпеченні регіонального розвитку / О.М. Сукач // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, випуск 1 (111), – 2015. – С. 44-48.

A. V. Buriak, I. V. Demianenko

MODERNIZATION OF THE FUNCTIONAL MECHANISM OF THE AGRARIAN SECTOR IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

Summary

In the article, based on the analysis of the results of the study of the consequences of transformational changes caused by the process of decentralization of public power and public finances, we defined the process of modernization of the functional mechanism of the agricultural sector of the national economy as a natural evolutionary phenomenon of the development of productive forces and industrial relations. It is determined that this process determined the adequate improvement of the functional mechanism as a set of methods, tools of management. They derive directly from the positive changes in the system of governance transferred to the administration of the united territorial communities, which in rural areas provide socio-economic development mainly depending on the successful functioning of agricultural production. It is established that the functional mechanism of the agrarian sector of the united territorial communities is being improved in accordance with the positive changes of the existing economic, economic and financial mechanisms, as well as the imperative of the state policy, in particular its motivational component. It is determined that the basis of the financial potential of territorial development is the reproductive process of the local territorial unit of the united territorial communities, where there is a capitalization of all resources available in this process – natural, logistical, human, monetary, etc. This aggregate capital of the territory generates added value, the share of which (with the exception of consumption) serves the financial potential of regional development, with the addition of state subsidies to it to finance investment projects. It has been established that under present conditions the development of united territorial communities can be carried out almost exclusively on the basis of endogenous potential. It is determined that the following indicators will have an effect the main indicators for further modernization of the functional mechanism of the agricultural sector: financial and economic stability of the entities of the united territorial communities; dominant of investment-innovative acceleration of development of agrarian sphere and improvement of investment-technological mechanism of its functioning; corporatization of industrial-economic and social-social relations of harmonization interests in the spheres of private, joint and public property, public authority and public finances. The implementation of the above is coordinated by the public system and the municipality of the territorial unit.

Keywords: Functional mechanism; agrarian sector; economy and finance; reforming; transformation.

References

1. Borodina, O.M. Yurchyshyn, V.V. and Prokopa, I.V. (2012), Sotsial'no-ekonomichnyj rozvytok sil's'koho hospodarstva i sela: suchasnyj vymir [Socio-economic development of agriculture and rural areas: a modern dimension], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
2. Boronos, V. H. (2012), “Investigation of the nature of the financial potential of the territory”, Ekonomyka y upravlenye, vol.4, pp. 77-85.
3. Buriak A.V. (2011), Investytsijno-innovatsijne pryskorennia rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv [Investment and innovation acceleration of development of agricultural enterprises], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
4. Buriachenko, A. Ye. (2014), “The financial potential of socio-economic development: a regional dimension”, Ph.D. Thesis, Economy, KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Davydenko, N.M. and Buriak, A.V. (2014), Korporatyvne upravlinnia [Corporative management], TsP «Komprynt», Kyiv, Ukraine.
6. Dem'ianenko, I.V. (2001), Finansova stabilizatsiia pidpryiemstv i mekhanizmy ii zabezpechennia [Financial stabilization of enterprises and mechanisms for its provision], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
7. Kravchenko, V.I. (2002), Teoretychni problemy stanovlennia ipotechnoho rynku v Ukraini. Ipotechnyj rynok v Ukraini [Theoretical problems of becoming a mortgage market in Ukraine. The mortgage market in Ukraine], NDFI, Kyiv, Ukraine.
8. Lobas, M.H. Rossokha, V.V. and Sokolov, D.O. (2016), Upravlinnia innovatsijno-tekhnolohichnym rozvytkom ahrosfery [Management of innovation and technological development of the agrosphere], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
9. Sukach, O. M. (2015), “The financial potential of the territories and their role in the investment support for regional development”, Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 1 (111), pp. 44-48.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 372

Відомості про авторів

А. В. Буряк

к. е. н., доц.,доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування, м. Київ

A. V. Buriak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine


І. В. Дем’яненко

к. е. н., доц., доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

I. V. Demianenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance National University of Food Technologies

Як цитувати статтю

Буряк А. В., Дем’яненко І. В. Модернізація функціонального механізму аграрного сектору в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7336 (дата звернення: 29.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.63

Buriak, A. V. and Demianenko, I. V. (2019), “Modernization of the functional mechanism of the agrarian sector in decentralization conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7336 (Accessed 29 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.