EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
О. М. Дороховський, О. І. Радзієвський

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.16

УДК: 338

О. М. Дороховський, О. І. Радзієвський

ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Анотація

З’ясовано особливості стимулювання сталого розвитку регіонів України. Зокрема, проаналізовано сучасний стан стимулювання регіонів України, виявлено основні недоліки при реалізації стимулюючих заходів в контексті забезпечення сталого розвитку регіонів України. основними недоліками стимулювання сталого розвитку є наступні: відсутність єдиної законодавчої бази стимулювання сталого розвитку регіонів (про що вже говорилось); відсутність стратегічного підходу у заходах стимулюючого характеру; відсутність комплексної методики застосування механізмів (інструментів, методів, важелів) задля досягнення сталого розвитку регіону; неефективність дій стимулюючого характеру, що здійснюються виконавчими органами влади різних рівнів; необґрунтоване, безсистемне надання переваги (пріоритету) одним регіонам над іншими в процесі стимулювання; відсутність внутрішньої мотивації регіону до саморозвитку та самоорганізації (очікування підтримки ззовні).
Визначено основні недоліки у теперішній системі стимулювання сталого розвитку регіонів: недосконалість законодавчої бази стимулювання сталого розвитку регіонів; відсутність стратегічного підходу у заходах стимулюючого характеру; відсутність комплексної методики застосування механізмів (інструментів, методів, важелів) задля досягнення сталого розвитку регіону; неефективність дій стимулюючого характеру, що здійснюються виконавчими органами влади різних рівнів; необґрунтоване, безсистемне надання переваги (пріоритету) одним регіонам над іншими в процесі стимулювання; відсутність внутрішньої мотивації регіону до саморозвитку та самоорганізації (очікування підтримки ззовні) тощо. Запропоновано практичні рекомендації щодо стимулювання соціально-еколого-економічного розвитку регіонів.
У підсумку можна стверджувати, що на сьогоднішній час в Україні попри певні спроби налагодити єдину систему стимулювання сталого розвитку регіонів, немає виваженої комплексної політики стимулювання сталого розвитку регіонів. Зокрема, немає чіткої однозначної думки вчених в галузі регіональних досліджень з приводу комплексної методики застосування стимулюючих заходів щодо регіонів. Нагальною проблемою, що потребує вирішення є надання пріоритету одним регіонам над іншими в процесі реалізації заходів стимулюючого спливу на регіони України. Негативним наслідком таких недоліків у стимулюванні сталого розвитку регіонів України є втрата регіонами України мотивації до саморозвитку. Такий стан справ гальмує подальший поступ українського суспільства та особливо регіональних СЕЕ систем до сталого розвитку.
Досягнути максимально ефективного результату під час задоволення потреб регіону необхідно через регіональну політику у галузі стимулювання сталого розвитку регіону. Саме у цьому допоможе запропонована теорія стимулювання сталого розвитку регіонів. Адже, враховуючи всі аспекти стану регіональної соціо-еколого-економічної системи, увага акцентується на задоволення конкретних соціальних, екологічних та економічних потреб через стимулюючий вплив на господарюючі структури регіону для вироблення внутрішньої мотивації до забезпечення системою сталого розвитку. Потреб може бути безліч у кожній сфері функціонування регіону. Задоволення потреб регіону свідчитиме про вихід системи на шлях сталого розвитку регіону.

Ключові слова: стимулювання; сталий розвиток; регіони; системність; соціальний; екологічний; економічний розвиток регіонів.

Література

1. Буркинский Б. В. Природопользование: основы экономико-экологической теории / Буркинский Б. В., Степанов В. Н., Харичков С. К. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1999. 350 с.
2. Приходченко А. А. Стратегія сталого розвитку: Навч. посіб. / А. А. Приходченко, В. І. Вовк, Н. І. Заіка. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008. 412 с.
3. Герасимчук З. В. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія, практика: Монографія / З. В. Герасимчук Луцьк: Надстир’я, 2008. 528 с.
4. Гринів Л. С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: Монографія. / Л. С. Гринів Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2001. 240 с.
5. Дацій Н.В. Інвестиційна безпека інноваційного розвитку економіки // Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем: монографія / за наук. ред. М.А. Хвесика. Київ: Наукова думка, 2013. С.177-236.

Oleksandr Dorokhovskii, Oleksandr Radzievskii

PECULIARITIES OF STIMULATION OF SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

Summary

The peculiarities of stimulating sustainable development of the regions of Ukraine have been clarified. In particular, the current state of stimulation of the regions of Ukraine is analyzed, the main shortcomings in the implementation of stimulating measures in the context of ensuring the sustainable development of the regions of Ukraine are identified. The main disadvantages of promoting sustainable development are the following: lack of a single legislative framework to promote sustainable development of the regions (as already mentioned); lack of strategic approach in incentive activities; lack of a comprehensive methodology for applying mechanisms (tools, methods, levers) to achieve sustainable development of the region; ineffectiveness of actions of stimulating nature, carried out by executive authorities of different levels; unjustified, unsystematic preference (priority) for one region over others in the incentive process; lack of internal motivation of the region for self-development and self-organization (expectation of support from outside).
The main shortcomings in the current system of stimulation of sustainable development of regions are identified: imperfection of the legislative framework for stimulation of sustainable development of regions; lack of strategic approach in incentive activities; lack of a comprehensive methodology for applying mechanisms (tools, methods, levers) to achieve sustainable development of the region; ineffectiveness of actions of stimulating nature, carried out by executive authorities of different levels; unjustified, unsystematic preference (priority) for one region over others in the incentive process; lack of internal motivation of the region for self-development and self-organization (expectation of support from the outside), etc. Practical recommendations for stimulating the socio-ecological and economic development of the regions are offered.
As a result, it can be argued that, despite some attempts to establish a unified system of promoting sustainable development in the regions, there is no comprehensive policy to promote sustainable development in the regions. In particular, there is no clear-cut opinion of regional research scientists on the complex methodology for applying incentive measures to regions. An urgent problem that needs to be addressed is to give priority to one region over the other in the process of implementing stimulus measures to the regions of Ukraine. The negative consequence of such deficiencies in stimulating the sustainable development of Ukrainian regions is the loss of self-development motivation by the Ukrainian regions. This state of affairs hinders the further progress of Ukrainian society and especially regional SEE systems towards sustainable development.
Achieving the best possible result while meeting the needs of the region is necessary through a regional policy to promote sustainable development in the region. This is what the proposed theory of stimulating sustainable development of the regions will help. After all, taking into account all aspects of the state of the regional socio-ecological-economic system, the attention is focused on meeting specific social, environmental and economic needs through stimulating influence on the economic structures of the region to develop internal motivation to ensure the system of sustainable development. There can be many needs in every area of the region. Meeting the needs of the region will signal the way in which the system is moving towards the sustainable development of the region.

Keywords: stimulation; sustainable development; regions; systematic; social; ecological; economic development of regions.

References

1. Burkinskij, B. V. Stepanov, V. N. and Harichkov, S. K. (1999), Prirodopol'zovanie: osnovy jekonomiko-jekologicheskoj teorii [Nature Management: Fundamentals of Economic and Environmental Theory], IPRJeJeI NAN Ukrainy, Odessa, Ukraine.
2. Prykhodchenko, A. A. Vovk, V. I. and Zaika, N. I. (2008), Stratehiia staloho rozvytku [Steel Development Strategy], DDTU, Dniprodzerzhyns'k, Ukraine.
3. Herasymchuk, Z. V. (2008), Rehional'na polityka staloho rozvytku: teoriia, metodolohiia, praktyka [Regional politics of steel development: theory, methodology, practice], Nadstyr'ia, Luts'k, Ukraine.
4. Hryniv, L. S. (2001), Ekolohichno zbalansovana ekonomika: problemy teorii [Environmentally balanced economy: problems and theories], LNU n. I.Franko, L'viv, Ukraine.
5. Datsii, N.V. (2013), Investytsijna bezpeka innovatsijnoho rozvytku ekonomiky , Innovatsijno-investytsijna i tekhnolohichna bezpeka transformatsii rehional'nykh ekonomichnykh system Investment security of innovative economic development , Innovative-investment and technological security of transformation of regional economic systems], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 3278

Відомості про авторів

О. М. Дороховський

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджментуМіжрегіональної академії управління персоналом

Oleksandr Dorokhovskii

Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Professor, Department of Management, Interregional Academy of Personnel Management


О. І. Радзієвський

д. е. н., с. н. с., професор кафедри організації туристичної діяльностіМіжрегіональної академії управління персоналом

Oleksandr Radzievskii

Doctor of Science (Economics), Professor, Chair of the Organization of Tourism Activities of the Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Дороховський О. М., Радзієвський О. І. Особливості стимулювання соціально-еколого-економічного розвитку регіонів. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7337 (дата звернення: 03.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.16

Dorokhovskii, Oleksandr and Radzievskii, Oleksandr (2019), “Peculiarities of stimulation of socio-ecological and economic development of regions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7337 (Accessed 03 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.