EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ З КЛІЄНТАМИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
О. П. Зоря, А. А. Макаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.65

УДК: 657.422

О. П. Зоря, А. А. Макаренко

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ З КЛІЄНТАМИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Анотація

У статті розглянуто поняття щодо визначення касових операцій банківської установи, згідно із Постановою Правління НБУ «Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні», що здійснюється відповідно до законодавства України, з метою відображення їх у фінансовій звітності. Порядок здійснення банками касових операцій з клієнтами визначається законодавством України з питань регулювання готівкових розрахунків в Україні та валютного регулювання. Розглянуто операції з приймання від клієнтів та видачі клієнтам готівки в національній та іноземній валютах через каси банків України, які відображаються в бухгалтерському обліку на підставі відповідних прибуткових та видаткових касових документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок ведення касових операцій у банках України. Наведено: документи, які належать до касових документів та оформляються банками (філіями, відділеннями) згідно з касовими операціями;перелік обов’язкових реквізитів касових документів, форма і зміст яких установлюється нормативно-правовими актами Національного банку. З метою удосконалення порядку бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами в банках України НБУ затверджено зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, згідно з цим наведено: порядок бухгалтерського обліку операцій з приймання готівки в національній та іноземній валютах від клієнтів через каси банків України; порядок бухгалтерського обліку операцій з видачі клієнтам готівки в національній та іноземній валютах з кас банків; порядок бухгалтерського обліку операцій з обміну готівкової іноземної валюти; порядок бухгалтерського обліку сплати комісійної винагороди за здійснення операції з обміну готівкової іноземної валюти.
Отже, розглянуто зміни до порядку бухгалтерського обліку операцій з приймання від клієнтів та видачі клієнтам готівки в національній та іноземній валютах через каси банків України, з метою удосконалення управління готівковими коштами, яке ґрунтується на даних обліку через організацію і контроль за рухом грошових потоків, а також запасів грошових активів із точки зору ефективності платежів і оптимального забезпечення операційної діяльності банку фінансовими ресурсами.

Ключові слова: банк; готівка; іноземна валюта; касові документи; касові операції; комісійний дохід; національна валюта; організація обліку.

Література

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (Постанова Правління Національного банку України № 89 від 11.09.2017 р. (Редакція від 02.02.2019 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go-/v0089500-17
2. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України (Постанова Правління НБУ № 555 від 17.11.2004 р. (Редакція від 01.01.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/z1511-04. 01.01.2014
3. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України (Постанова Правління НБУ № 495 від 20.10.2004 р. (Редакція від 02.07.2019 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1425-04.
4. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні: Постанова Правління НБУ № 103 від 25.09.2018 р. (Редакція від 01.09.2019 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// zakon.rada. gov.ua/go/v0103500-18.
5. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України: Постанова Правління НБУ від 12 грудня 2002 року № 502 (Редакція від 07.02.2019 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03/ed20171013.
6. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Постанова Правління НБУ № 17 від 27.02.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// zakon.rada.gov.ua ›.
7. Варцаба В.І., Машіко К.С. Облік у банках (у таблицях і схемах) : Навч. посібник. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – 184 с.
8. Міщенко В. І. Банківські операції [Текст]: підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав'янська, О. Г. Корнєва. – 2-е вид. – К. : Знання, 2007. – 796 с.

O. Zorya, A. Makarenko

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF CASH OPERATIONS WITH CLIENTS BANKING AGENCY

Summary

The article deals with the concept of determining the cash operations of a banking institution, in accordance with the Resolution of the NBU Board "Instruction on conducting cash transactions by banks in Ukraine", which is carried out in accordance with the legislation of Ukraine, in order to reflect them in the financial statements. The procedure for conducting cash transactions with customers by banks is determined by the legislation of Ukraine on the regulation of cash settlements in Ukraine and currency regulation. The operations of accepting from clients and issuing to clients of cash in national and foreign currencies through the cash desks of banks of Ukraine, which are reflected in the accounting on the basis of the relevant income and expenditure cash documents, determined by the regulatory acts of the National Bank governing the procedure of conducting cash transactions Of Ukraine. The following are: documents that belong to the cash documents and are issued by banks (branches, branches) in accordance with the cash transactions; a list of obligatory requisites of the cash documents, the form and content of which are established by the regulatory acts of the National Bank. In order to improve the order of accounting of transactions with cash in banks of Ukraine, the NBU approved changes to the Instruction on accounting of transactions with cash and banking metals in banks of Ukraine, according to this the following: the order of accounting of operations on taking cash and in national currency clients through the cash desks of Ukrainian banks; the order of accounting of operations on issuing to clients of cash in national and foreign currencies from cash desks of banks; the procedure for accounting for foreign currency cash exchange transactions; the order of accounting for the payment of the commission for the transaction on cash foreign currency exchange.
Therefore, changes to the accounting procedure of transactions on accepting from clients and issuing to clients of cash in national and foreign currencies through the cash desks of banks of Ukraine are considered in order to improve cash management based on accounting data through the organization and control over cash flow, and reserves of cash assets in terms of payment efficiency and optimal provision of the bank's operating activities with financial resources.

Keywords: ank; cash; foreign currency; cash documents; cash transactions; commission income; national currency; accounting organization.

References

1. National Bank of Ukraine (2017), “Instruction on the application of the Bank of Accounts Plan of Banks of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/go-/v0089500-17 (Accessed 25 Sept 2019).
2. National Bank of Ukraine (2004), “Instruction on accounting of operations in foreign currency and precious metals in banks of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/go/z1511-04. 01.01.2014 (Accessed 25 Sept 2019).
3. National Bank of Ukraine (2004), “Accounting instruction for cash and banking transactions with banks in Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1425-04 (Accessed 25 Sept 2019).
4. National Bank of Ukraine (2018), “Instruction on conducting cash transactions by banks in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/v0103500-18 (Accessed 25 Sept 2019).
5. National Bank of Ukraine (2002), “Instruction on the procedure for organizing and conducting currency exchange operations in Ukraine”, available at: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03/ed20171013 (Accessed 25 Sept 2019).
6. National Bank of Ukraine (2018), “Rules of accounting of income and expenses of banks of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 25 Sept 2019).
7. Vartsaba, V.I. and Mashiko, K.S. (2016), Oblik u bankakh (u tablytsiakh i skhemakh) [Accounting in banks (in tables and charts)], Vydavnytstvo UzhNU «Hoverla», Uzhhorod, Ukraine.
8. Mischenko, V. I. Slav'ians'ka, N. H. and Kornieva, O. H. (2007), Bankivs'ki operatsii [Banking operations], Znannia, Kyiv, Ukraine.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 381

Відомості про авторів

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри облік і оподаткування,Національний університет «Запорізька політехніка»

O. Zorya

Ph.D. in Sociology, Associate Professor of Accounti ng and Taxation chair National University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0001-6247-0145


А. А. Макаренко

магістрантка, Національний університет «Запорізька політехніка»

A. Makarenko

6th year master student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-6528-8960

Як цитувати статтю

Зоря О. П., Макаренко А. А. Удосконалення обліку касових операцій з клієнтами банківської установи. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7340 (дата звернення: 29.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.65

Zorya, O. and Makarenko, A. (2019), “Improvement of accounting of cash operations with clients banking agency”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7340 (Accessed 29 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.