EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Н. М. Коломийчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.67

УДК: 342.9

Н. М. Коломийчук

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Анотація

У статті розглянуто сутність фінансового контролю та закономірності функціонування системи державного фінансового контролю в Україні. Виявлено основні проблеми, що перешкоджають ефективному функціонуванню системи державного фінансового контролю. Вказано раціональні шляхи вдосконалення діючої вітчизняної системи державного фінансового контролю. Відзначено, значення фінансового контролю виражається в тому, що при його проведенні перевіряються, по-перше, дотримання встановленого правопорядку в процесі фінансової діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами і, по-друге, економічна обгрунтованість і ефективність здійснюваних дій, відповідність їх завданням держави.
Таким чином, фінансовий контроль виконує роль інструменту, який забезпечує підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів і збалансованості бюджетів усіх рівнів, що сприяє успішному вирішенню завдань, що стоять перед державою, а також дозволяє забезпечити ефективність функціонування фінансової системи держави.

Ключові слова: фінансовий контроль; державний фінансовий контроль; система державного фінансового контролю; фінансова політика; фінансовий механізм.

Література

1.Виговська, Н., Стеблянко О. Державний фінансовий контроль у системі регулювання земельних відносин. Галицький економічний вісник. 2012. Вип. №4. С.104-111.
2.Степашин C., Столяров Н., Шохин С., Жуков В. Государственный финансовый контроль : учебник. / СПб. Питер. 2004. 557 с.
3.Андрюшин С. Общегосударственный финансовый контроль: проблемы организации. Экономист. 2006. Вып.№ 6. С. 64-71.
4. Лімська декларація Керівних принципів контролю, прийнята IX Конгресом Міжнародної організації вищих контрольних органів (ИНТОСАИ) в 1997 році. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/604_001

N. Kolomyychuk

SYSTEM OF STATE FINANCIAL CONTROL AS A TOOL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SOCIETY

Summary

The article deals with the essence of financial control and regularity of functioning of the system of state financial control in Ukraine. The main problems that impede the effective functioning of the system of state financial control have been identified. The rational ways of improving the existing domestic system of state financial control are indicated. It is noted that the value of financial control is expressed in the fact that during its implementation, first, the observance of the established law and order in the course of financial activity by the state and local self-government bodies, enterprises, institutions, organizations, citizens and, secondly, economic viability and the effectiveness of the actions taken, their compliance with the state's tasks. Thus, financial control plays the role of a tool that ensures the efficiency of spending of budgetary funds and the balance of budgets of all levels, which contributes to the successful completion of tasks facing the state, and also allows to ensure the efficiency of the functioning of the financial system of the state.
The current situation in the field of public finances is a consequence of systemic shortcomings in legislative regulation, budget planning, use of budgetary resources, control over this use, etc. At the same time, financial discipline and responsibility are at a very low level, which exacerbates the synergistic effect of illegal and inefficient use of budgetary funds. In such circumstances, there is a need to identify possible ways to improve the effectiveness of state financial control in order to further improve it. The solution to the problematic issues of the national system of public financial control will be helped by the implementation of a unified strategy, which should meet the requirements of the present day and be based on the norms adopted worldwide, taking into account national peculiarities of management.
We believe that reforming the control functions of public administration at the regional and local levels and achieving their effectiveness will allow the Ukrainian economy to develop dynamically and effectively.

Keywords: financial control; state financial control; system of state financial control; financial policy; financial mechanism.

References

1.Vyhovska, N. and Steblianko, O.(2012), “State financial control in the system of regulation of land relations”, Halytskyi ekonomichnyi visnyk, vol.4, pp.104-111.
2. Stepashin, C. Stolyarov, N. Shohin, S. and Zhukov, V. (2004), Gosudarstvennyiy finansovyiy kontrol [State financial control], Piter, St.Petersburg, Russia.
3.Andryushin, S. (2006), “National financial control: problems of organization”, Ekonomist, vol. 6, pp. 64-71.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), “Lima Declaration on Guidelines for Controls, adopted by the IX Congress of the International Organization of Higher Control Bodies (INTOSAI)”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/604_001 (Accessed 15 Sept 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 374

Відомості про авторів

Н. М. Коломийчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. ЮріяТернопільського національного економічного університету

N. Kolomyychuk

Phd in Economics, Associate Profesor of S. YuriiFinance Department, Ternopil National Economic UniversityTernopil, Ukraine

ORCID:

0000-0001-6160-9053

Як цитувати статтю

Коломийчук Н. М. Система державного фінансового контролю як інструмент соціально-економічного розвитку суспільства. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7343 (дата звернення: 29.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.67

Kolomyychuk, N. (2019), “System of state financial control as a tool of socio-economic development of the society”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7343 (Accessed 29 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.