EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
О. І. Шаманська

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.70

УДК: 339.9:330.34

О. І. Шаманська

МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню мотиваційних чинників ефективного управління персоналом підприємства. Визначено сутність та значення мотивації як ключовий засіб забезпечення мобілізації кадрового потенціалу та невід’ємна складова ефективного управління підприємством. В сучасних умовах для підвищення ефективності праці управлінського персоналу застосовують різні методи мотивації та стимулювання. Ефективно розроблена система мотивації праці персоналу дозволяє активізувати та розкрити потенціал персоналу в напрямку досягнення цілей підприємства, а також дає можливість задовольнити потреби працівника. З іншої сторони мотивування являє собою процес формування такого психологічного стану особистості, який зумовлює її поведінку, здійснює цілеспрямовану установку до діяльності та активізує її. Мотивація праці також являє собою прагнення працівника задовольнити свої потреби, що в загальному розумінні передбачає сукупність внутрішніх та зовнішніх рушійних сил, які зумовлюють людину до трудової діяльності і надають їй цілеспрямованість, орієнтовану на досягнення певних цілей. Автором визначено, що однією з найважливіших форм мотивації на підприємствах є саме матеріальне стимулювання праці, яке являє собою процес формування і використання систем матеріальних стимулів праці та розподілу заробітної плати відповідно до дії закону розподілу за кількістю і якістю праці. Основний ефект досягається за допомогою нематеріальної мотивації, яку слід розглядати як підвищення рівня лояльності та зацікавленості співробітників в життєдіяльності компанії. У статті також наведені складові нематеріальної мотивації, а саме: усна чи письмова подяка за виконану роботу; визнання особистого внеску працівника; звання «кращий працівник»; надання більших повноважень на робочому місці; можливість брати участь в управлінні підприємством; запрошення на обід з Топ-менеджментом; гнучкий графік роботи; лист з подякою батькам, навчальному закладу, в школу дітей; додаткове навчання за рахунок підприємства та ін. У статті сформовано такі групи мотиваційних чинників як: матеріальна, трудова та статусна мотивація. Зокрема, в основі матеріальної мотивації лежить задоволення потреби у прагненні людини до поліпшення свого матеріального добробуту; в основі трудової мотивації – задоволення бажання працювати взагалі та працювати в даній організації, у даному колективі та займати дану посаду; в основі статусної мотивації лежить задоволення бажання людини до кар’єрного росту, задоволення потреби у визнанні досягнень.

Ключові слова: мотивація; персонал; ефективність; мотиваційні чинники; управління підприємством.

Література

1. Азарова А.О. Дослідження множини чинників нематеріальної мотивації на підприємстві / А.О. Азарова, О.А. Ковальчук // Економічний простір. – 2010. – №5. – С. 53 – 58.
2. Биканова О. Мотивація праці як важливий чинник забезпечення ефективного управління персоналом підприємства / О.Биканова [електронний ресурс]. – режим доступу:http://conf-cv.at.a/forum/53-482-1
3. Васюта В.Б. Сучасна система трудових показників на підприємстві /В.Б.Васюта, Т.В. Чечіль // Ефективна економіка. – 2014. – № 12 [електронний ресурс]. – режим доступу: http:www.economy.nayka.com.ua.
4. Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт // – Питер, 2000. – 480 с.
5. Дряхлов Н., Куприянов Е. Система мотивации персонала в Западной Европе и США Н. Дряхлов., Е. Куприянов // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – № 2. – С. 83-88.
6. Дуда С.Т. Мотивація та результативність праці персоналу підприємства: їх сутність та взаємозв’язок /С.Т. Дуда, Х.Р. Кіцак // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 188–193.
7. Іванченко Г.В. Особливості використання нематеріальних стимулів на вітчизняних підприємствах / Г.В. Іванченко // Економіст. - 2010. - № 3.
8. Клименко М.П. Мотивація управлінського персоналу в реалізації загальної стратегії підприємства / М.П. Клименко, О.О. Філатова // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 81–85.
9. Лещенко Л.О. Мотивація праці як фактор підвищення прибутковості виробництва / Л.О. Лещенко // Ефективна економіка. – 2016. – № 4 [електронний ресурс]. – режим доступу : http:www.economy.nayka.com.ua
10. Маркова С.В. Формування системи мотиваційних чинників персоналу в управління промисловим персоналом // С.В. Маркова, А.С. Чкан, С.В. Шкрьобка / Східна Європа: Економіка, Бізнес та Управління, - 2017, - Випуск №3 (08), - С.172-178.
11. Міграція як чинник розвитку в Україні. Дослідження фінансових надходжень, пов’язаних з міграцією, та їхнього впливу на розвиток в україні. [електронний ресурс]. – режим доступу: http://iom.org.ua/sites/default/ files/mom_migraciya_yak_chynnyk_rozvytku_v_ukrayini.pdf.
12. Офіційний сайт Державної служби статистики україни [електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
13. Тужилкіна О.В. Підвищення вагомості нематеріальних чинників мотивації праці у формуванні людського капіталу сучасного підприємства в Україні / О.В. Тужилкіна // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 9. – С. 37-41.
14. Чкан А.С. Менеджмент : [навч. посіб.] / А.С. Чкан [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 360 с.
15. Урманов Ф.Ш. Мотивація – основний чинник ефективності трудової праці // Ф.Ш. Урманов, А.А. Касімова / Вісник ЖДТУ, - 2017, - №4(82), - С.98-102.

Olena Shamanska

MOTIVATIONAL FACTORS OF ENTERPRISE EFFECTIVE PERSONNEL MANAGEMEMNT

Summary

The article is devoted to research of motivational factors of effective personnel management in enterprises. Essence and value of motivation are certain as a key backer-up of mobilization of skilled potential and inalienable constituent of effective management in enterprise. In modern way for the increase of labour efficiency of managerial staff apply the different methods of motivation and stimulation. The effectively worked out motivation system of personnel labour will allow to activate and expose personnel potential in direction of achievement as for enterprise aims, and also will give the opportunity to satisfy the necessities of the worker. From the other side the motivation shows the process of forming of such personality psychological state that predetermines her behavior, carries out the purposeful setting to activity and activates it. Motivation of labour also shows the aspiration of a worker to satisfy the necessities, that in the general understanding envisages totality of internal and external motive forces, that predetermine a man to labour activity and give to her the purposefulness oriented to the achievement of certain goals. The author determines, that one of the major forms of motivation on the enterprises is the self material stimulation of labour, that shows the process of the forming and use of the systems of wage incentives of labour and salary distribution in accordance with acting of law of distribution on an amount and quality of labour. The basic effect arrivses through the means of non-material motivation, that can be considered as the increasing of loyalty level and personal employees interest in company activity. In this article the constituents of the non-material motivation are also driven, namely: verbal or writing gratitude for the executed work; recognition of the employee’s personal contribution; the rank of the "best worker"; a grant of greater authorities is for a workplace; possibility to participate in a management an enterprise; invitation on the dinner with top-management; flexible schedule of work; sheet with gratitude to the parents, to educational establishment, in school of children; additional studies due to an enterprise and other. The analysis showed that a salary comes forward as a main form of stimulation of labour. In the article such groups of motivational factors are formed as: material, labour and status motivation. In particular, the material motivation is the satisfaction of requirement that consists of human desire as for improvement of the material well-being; in basis of labour motivation of wishes to work in general and work in this organization, in this team and to hold this position; the status motivation is the meeting a personal’s desire for a career, meeting the need to recognize professional achievements.

Keywords: motivation; personnel; efficiency; motivational factors; enterprise management.

References

1. Azarova A.O., Koval'chuk O.A. (2010). “The research of great number of factors of non-material motivation is on an enterprise”, Economic space, vol. 5, pp. 53–58.
2. Bykanova O. [Electronic resource] Available at http://www.conf-cv.at.a/forum/53-482-1/ (Accessed 20 July 2019).
3. Vasiuta V.B., Chechil' T.V. (2014). “The modern system of labour indexes is on an enterprise”, Effective economy, vol.12, [Electronic resource] Available at http:www.economy.nayka.com.ua (Accessed 20 July 2019).
4. Daft, R.L. (2000), Menedzhment, [Management], St.Pitersburg, Russia.
5. Driakhlov N., Kupryianov E. (2009). “The system of personnel motivation in Western Europe and USA”, The problems of theory and practice in management, vol. 2, pp. 83–88.
6. Duda S.T. and Kitsak K.R. (2010). “The motivation and the personnel labor efficiency of enterprise: their essence and interrelation”, Scientific bulletin NLTU of Ukraine: collection of scientific and technical works, vol. 20.14, pp. 188–193.
7. Ivanchenko H.V. (2010). “The features of the using of immaterial stimulation in domestic enterprises”, Economist, vol.3, pp. 21–23.
8. Klymenko M.P., Filatova O.O. (2011). “The motivation of the managerial staff in realization of enterprise general strategy”, Sustainable economic development, vol. 5, pp. 81–85.
9. Leschenko L.O. (2016). “Staff motivation as a factor of increasing of production profitability”, Effective economy, vol.4, [Electronic resource] Available at http:www.economy.nayka.com.ua (Accessed 20 July 2019).
10. Markova S.V., Chkan A.S., and Shkr'obka S.V. (2017). “The formation of the system of personnel motivational factors in industrial personnel management”, Eastern Europe: Economy, Business and Management, vol. 3(8), pp. 172–178.
11. MOM. (2016). “Migration as a factor of development in Ukraine”. [Electronic resource], Available at: http://www.iom.org.ua/sites/default/files/mom_migraciya_yak_chynnyk_rozvytku_v_ukrayini.pdf (Accessed 20 July 2019).
12. The official site of Derzhstat Ukrainy (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 2 July 2019).
13. Tuzhylkina O.V. (2010). “The increasing of weight gain of immaterial factors in labor motivation in forming of human capital in modern enterprise of Ukraine”, Current problems of the economy, vol.9, pp. 37–41.
14. Chkan A.S. etc. (2017), Menedzhment [Management], ZNU, Zaporizhzhia, Ukraine
15. Urmanov F.Sh. and Kasimova A.A. (2017). “Motivation as a basic factor of labor efficiency”, Bulletin of ZDTU, vol.4(82), pp. 98–102.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 5636

Відомості про авторів

О. І. Шаманська

доцент кафедри педагогіки і професійної освітиВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Olena Shamanska

PhD, Economics, Аssociate Рrofessor, Pedagogical and Professional education,Vinnitsa State Pedagogical University named after Mihajlo Kosubinskiy

ORCID:

0000-0002-2677-8983

Як цитувати статтю

Шаманська О. І. Мотиваційні чинники ефективного управління персоналом на підприємстві. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7346 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.70

Shamanska, Olena (2019), “Motivational factors of enterprise effective personnel managememnt”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7346 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.