EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА САНАЦІЇ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ
Т. Л. Мостенська, Е. О. Юрій

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.17

УДК: 330.33.01

Т. Л. Мостенська, Е. О. Юрій

РОЛЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА САНАЦІЇ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ

Анотація

Погіршення фінансового стану підприємства, втрата ним ринкової стійкості вимагають від менеджменту адекватних дій, спрямованих на відновлення платоспроможності, ліквідності, забезпечення фінансової стійкості. Це визначає завдання антикризового управління. У статті визначено теоретичні підходи до визначення сутності реструктуризації та санації як процедур антикризового управління. Розглянуто форми та способи здійснення санації та реструктуризації, визначено особливості їх проведення, недоліки та переваги, охарактеризовано систему санаційних та реструктуризаційних заходів та її складові, визначено процедуру санації та реструктуризації та основні внутрішні та зовнішні джерела їх фінансування, функції санації та реструктуризації та їх значення. Відповідно до проведених досліджень санація та реструктуризація можуть розглядатися і як інструмент антикризового управління, і як комплексна процедура проведення оздоровлення підприємства. Охарактеризовано основні моделі та правові засади здійснення санації та реструктуризації, проведено їх порівняльний аналіз. Проведені дослідження дозволяють зробити висновок щодо доцільності використання санації та реструктуризації залежно від результатів моніторингу фінансового стану підприємства.
В результаті проведення аналізу наукових публікацій авторами встановлено взаємозв’язок та взаємозалежність між санацією та реструктуризацією та охарактеризовано роль реструктуризації та санації в антикризовому управлінні. Проведений аналіз наукових підходів дозволив здійснити визначення ролі санації та реструктуризації у забезпеченні комерційної та фінансової стійкості підприємств.
З метою запобігання банкрутству у сучасному управлінні використовуються санація та реструктуризація, які розглядаються як складова антикризового управління. Виконано порівняння процедур здійснення санації та реструктуризації, заходів їх проведення. Визначено вплив результатів санації та реструктуризації на фінансову стійкість підприємств. Обґрунтовано доцільність використання окремих інструментів антикризового управління при проведенні санації та реструктуризації підприємств за результатами визначення фінансового стану підприємств.

Ключові слова: санація; реструктуризація; антикризовий менеджмент.

Література

1. Кушнір Н.Б., Войтович Д.С. Особливості антикризового управління та економічної діагностики підприємства в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2016. № 5. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4954
2. Bundy J., Pfarrer M.D., Short, C.E., Coombs, W.T. Crises and Crisis Management: Integration, Interpretation, and Research Development. Journal of Management. 2017. №43(6). Р.1661-1692. URL : https://doi.org/10.1177/0149206316680030
3. Coombs W.T. Crisis management and communications. 2014. URL : http://www.instituteforpr.org/crisis-management-communications/
4. Гринько Т.В. Особливості антикризового управління підприємством в сучасних умовах Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка". 2014. № 10/1. Т. 22. С.117-123. URL: http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/201482/117.html
5. Давиденко Н. М. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2015. Вип. 211(1). С. 76-80. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2015_211%281%29__17
6. Калюжна Ю.В. Ризики в системі антикризового управління підприємствами машинобудування: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Запорізький національний університет, 2016. – 23 с.
7. Антикризисное управление. Ред. Коротков Э. М. Москва : ИНФРА-М. 2000. 432 с.
8. Ткаченко А.М., Мельничук А.К. Антикризове управління підприємством. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2013. Вип. 5. С. 5-11.
9. Ладунка І.С., Андрюшина О.І. Антикризове управління підприємством. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 8. С. 278-281.
10. Прохорова В.В. Антикризове управління підприємством як система заходів його ефективного розвитку. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск : Технічний прогрес і ефективність виробництва. 2009. № 35. С. 12-21.
11. Сажієнко С.А. Роль антикризового управління в запобіганні банкрутства підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6. T. 2. С. 52-55.
12. Тимошенко О.В., Буцька О.Ю., Сафарі Ф.Х. Антикризове управління як передумова підвищення ефективності діяльності підприємства. Економічний аналіз. 2016. Том 23. № 2. С.187-192
13. Чернишов В. В. Сучасне розуміння поняття антикризового управління. Механізм регулювання економіки. 2011. № 6. С. 21-24.
14. Шевчук В.В. Використання превентивного антикризового управління для стабілізації ринкової позиції підприємства. Бізнесінформ. 2015. № 5. С. 264-268.
15. Довгань Л.Є., Дудукало Г.О. Формування організаційно-економічного механізму ефективного управління підприємством. Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. 2012. № 9. С. 253-258.
16. Коваленко О.В., Вербицька Є.С. Застосування сучасних методів антикризового управління на вітчизняних підприємствах. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Випуск 5-1 (05). C. 60-64. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2016_5%281%29__14
17. Повстенюк Н.Г. Санація як комплексна процедура оздоровлення підприємств в сучасних умовах. Економіка. Управління. Інновації. 2014. Вип. № 1 (11). С. 870–883
18. Верховна Рада України. Кодекс України з процедур банкрутства. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19/ed20181018
19. Кузьмина М.И., Мерзликина Г.С. Реструктуризация в системе антикризисного управления. Вестник АГТУ. Серия: Экономика. 2011. № 2. C. 19-24.
20. Наказ Міністерства промислової політики України № 460 від 18.07.2008 «Про затвердження Положення про реструктуризацію підприємств» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0718-08/
21. Гришова І.Ю., Шабатура Т.С. Зміцнення фінансової складової економічної безпеки підприємства. Облік і фінанси. 2013. № 1. С. 99-104.
22. Мартиненко В.П. Функції санації промислових підприємств. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. зб. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т. 2011. Вип. 7. Т. 2. С. 87-91
23. Рудика В.І., Косарєва І.П., Менькова Ю.В. Санація підприємства як чинник його фінансової захищеності. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 11. С.300-306
24. Гура Н.О., Гнатенко С.М. Санація підприємства в умовах фінансової кризи та роль контролінгу в її проведенні. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2010. Вип. 1(16). С.31-36. URL : http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5071/4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
25. Кирчата І.М., Шершенюк О.М., Земська О. Побудова механізму реструктуризації підприємства: зміст та основні елементи. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 13. С. 489-496
26. Угрімова І.В. Формування механізму комплексної реструктуризації підприємства. І.В. Угрімова. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2012. № 4 (55). С. 135-144. URL : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/35059/1/Nauk_visnyk_PUET_2012_4_Uhrimova_Formuvannia.pdf
27. Олійник Г.Ю. Управління реструктуризацією в процесі стратегічного розвитку економічних перетворень підприємств залізничного транспорту. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2012. № 5. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=416

T. L. Mostenska, E. O. Yurii

THE ROLE OF RESTRUCTURING AND READJUSTMENT IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT

Summary

The deterioration of the financial condition of the enterprise, its loss of market stability, require the management to take adequate actions aimed at restoring solvency, liquidity, and ensuring financial stability. This defines the objectives of anti-crisis management. The article defines theoretical approaches to determining the essence of restructuring and readjustment as anti-crisis management procedures. The forms and methods of readjustment and restructuring are considered, the features of their implementation, the disadvantages and advantages are determined. The system of readjustment and restructuring measures, and its components are characterized. The procedure for readjustment and restructuring as well as the main internal and external sources of their financing, the functions of reorganization and restructuring and their significance are determined. According to the research, readjustment and restructuring can be considered both as an anti-crisis management tool, and as a complex procedure for conducting enterprise recovery. The main models and legal foundations for the implementation of readjustment and restructuring are characterized, their comparative analysis is carried out. The conducted studies allow us to conclude that it is advisable to use readjustment and restructuring, depending on the results of monitoring the financial condition of the enterprise.
As a result of the analysis of scientific publications, the relationship and interdependence between reorganization and restructuring is established and the role of restructuring and reorganization in crisis management is characterized by the authors. The analysis of scientific approaches made it possible to determine the role of readjustment and restructuring in ensuring the commercial and financial sustainability of enterprises.
In order to prevent bankruptcy, modern management uses readjustment and restructuring, which are considered as part of crisis management. Comparison of the procedures for the implementation of readjustment and restructuring, measures for their implementation is made. The influence of the results of readjustment and restructuring on the financial stability of enterprises is determined. The feasibility of using individual anti-crisis management tools during the reorganization and restructuring of enterprises based on the results of determining the financial condition of enterprises is substantiated.

Keywords: estructuring; readjustment; anti-crisis management.

References

1. Kushnir, N.B. and Voitovich, D.S., (2016), “Specifics of crisis management and economic diagnostics of enterprise in modern conditions”, Efektyvna ekonomika,, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4954 (Accessed 14 Deс 2018).
2. Bundy, J., Pfarrer, M.D., Short, C.E., & Coombs, W.T. (2017), “Crises and Crisis Management: Integration, Interpretation, and Research Development”, Journal of Management, [Online], Vol. 43(6), pp. 1661-1692, available at: https://doi.org/10.1177/0149206316680030 (Accessed 22 Nov 2018).
3. Coombs, W.T. (2014), “Crisis management and communications”., [Online], available at: http://www.instituteforpr.org/crisis-management-communications/ (Accessed 22 Nov 2018)
4. Grinko T.V. (2014), “Features of crisis management of the enterprise in modern conditions”, Visnyk Dnipropetrovsʹkoho universytetu. Seriya "Ekonomika", [Online], Vol. 10/1, T.22, pp.117-123, available at: http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/201482/117.html (Accessed 22 Nov 2018).
5. Davydenko N.M. (2015), “Anti-crisis financial management at the enterprise”, Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya : Ekonomika, ahrarnyy menedzhment, biznes. [Online], Vol.211(1), pp. 76-80, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2015_211%281%29__17 (Accessed 22 Nov 2018).
6. Kalyuzhna, Yu.V. (2016). “Risks in the system of crisis management of enterprises of mechanical engineering”, Ph.D. Thesis, Economics and Management of Enterprises (by type of economic activity). Zaporizhzhya National University, pp. 23.
7. Korotkov, E.M. (2000), Antikrizisnoye upravleniye [Crisis management], INFRA, Moscow, Russia.
8. Tkachenko, A.M. and Melnichuk A.K. (2013), “Crisis management”, Ekonomichnyy visnyk Zaporizʹkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, Vol. 5, pp.5-11.
9. Ladunka, I.S. and Andryushina, O.I. (2017), “Enterprise crisis management”, Ekonomika i suspilʹstvo, Vol. 8, pp. 278-281.
10. Prokhorova, V.V. (2009), “Crisis management of the enterprise as a system of measures for its effective development”. Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivsʹkyy politekhnichnyy instytut». Zbirnyk naukovykh pratsʹ. Tematychnyy vypusk : Tekhnichnyy prohres i efektyvnistʹ vyrobnytstva.Vol. 35, pp. 12-21.
11. Sazhienko, S.A. (2009), “The role of crisis management in preventing bankruptcy of enterprises”, Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, Vol. 6, no. 2, pp. 52-55.
12. Tymoshenko, O.V, Butska, O.Y. and Safari, F.H. (2016), “Crisis management as a prerequisite for improving the efficiency of the enterprise”, Ekonomichnyy analiz, Vol. 23, no. 2, pp.187-192.
13. Chernyshov, V.V. (2011), “Modern understanding of the concept of crisis management”. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky, Vol 6, pp. 21-24.
14. Shevchuk, V.V. (2015), “Use of Preventive Crisis Management to Stabilize the Market Position of Enterprise”, Biznesinform, Vol. 5, pp. 268.
15. Dovgan, L.E. and Dudukalo, G.O. (2012), “Formation of organizational-economic mechanism of effective enterprise management”, Ekonomichnyy visnyk NTUU “KPI”: zbirnyk naukovykh pratsʹ, Vol. 9, pp. 253-258.
16. Kovalenko, O.V. and Verbitskaya, Y.S. (2016), “The use of modern methods of crisis management in domestic enterprises”, Ekonomichnyy visnyk Zaporizʹkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, [Online], Vol. 5-1 (05), pp. 60-64, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2016_5%281%29__14 (Accessed 22 Nov 2018).
17. Povsteniuk, N.G. (2014), “Remediation as a complex procedure for the rehabilitation of enterprises in modern conditions”. Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi, Vol. 1, no. (11), pp. 870-883.
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (October 2018), Bankruptcy Code of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19/ed20181018 (Accessed 23 Nov 2018).
19. Kuzmina, M.I. and Merzlikina, G.S. (2011), “Restructuring in the crisis management system”. Vestnik AGTU. Seriya: Ekonomika, Vol. 2, pp. 19-24.
20. Ministry of Industrial Policy of Ukraine (2008), Order No. 460 of July 18, “On Approval of the Regulations on the Restructuring of Enterprises”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0718-08/ (Accessed 23 Nov 2018).
21. Grishova, I.U. and Shabatura, T.S. (2013), “Strengthening the financial component of the enterprise's economic security”, Oblіk і fіnansi, Vol. 1, pp. 99-104.
22. Martynenko, V.P. (2011), “Remediation functions of industrial enterprises”, Aktualʹni problemy rozvytku ekonomiky rehionu: nauk. zb. Ivano-Frankivsʹk: Prykarpat. nats. un-t, Vol. 7, no. 2, pp. 87-91.
23. Rudyka, V.I, Kosareva, I.P. and Menkova, Yu.V. (2017). “Remediation of the enterprise as a factor of its financial security”, Ekonomika i suspilʹstvo, Vol. 11, pp. 300-306.
24. Gura, N.O. and Gnatenko, S.M. (2010), “Remediation of the enterprise in the financial crisis and the role of controlling in its conduct”, Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhaltersʹkoho obliku, kontrolyu i analizu, [Online], Vol. 1 (16), pp. 31-36, available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5071/4.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed 7 Nov 2018).
25. Kirchata, I.M., Shersheniuk, A.N. and Zemska, O. (2017), “Construction of the mechanism of enterprise restructuring: content and main elements”, Ekonomika i suspilʹstvo, Vol. 13, pp. 489-496.
26. Ugrimova, I.V. (2012), “Formation of the mechanism of complex enterprise restructuring”. Naukovyy visnyk Poltavsʹkoho universytetu ekonomiky i torhivli, [Online], Vol. 4 (55), pp. 135-144. available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/35059/1/Nauk_visnyk_PUET_2012_4_Uhrimova_Formuvannia.pdf (Accessed 7 Nov 2018).
27. Olinyk, G.Yu. (2012), “Management of restructuring in the process of strategic development of economic transformations of railway enterprises”. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], Vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=416 (Accessed 7 Nov 2018).

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 2993

Відомості про авторів

Т. Л. Мостенська

доктор економічних наук, професор, професор кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

T. L. Mostenska

Doctor in Economics, Professor, Professor of Department of Administrative Management and Foreign Economic Activity, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

ORCID:

0000-0002-2112-4745


Е. О. Юрій

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва,Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

E. O. Yurii

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Public, Corporate Finance and Financial Intermediation, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9987-4629

Як цитувати статтю

Мостенська Т. Л., Юрій Е. О. Роль реструктуризації та санації в антикризовому управлінні. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7349 (дата звернення: 04.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.17

Mostenska, T. L. and Yurii, E. O. (2019), “The role of restructuring and readjustment in anti-crisis management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7349 (Accessed 04 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.