EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Т. А. Власенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.73

УДК: 94(44):355.02

Т. А. Власенко

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття присвячена обґрунтування змісту та структури методологічного базису управління стратегічними змінами підприємства. Доведено, що методологічний базис має включати закони, принципи, функції та методи. Множина законів представлена двома групами: загальними та специфічними. Загальні закони відображають функціонування підприємства як системи в цілому. Специфічні – особливості каузальних зв’язків при управлінні стратегічними змінами. Сукупність функцій управління стратегічними змінами представлено прогнозуванням, плануванням, організацією, мотивацією, контролем, координацією та регулюванням. Представлено зміст кожної функції в межах методологічного базису. В якості основних методів управління стратегічними змінами запропоновано розглядати такі: даунсайзинг, аутсорсинг, ощадливе виробництво, загальне управління якістю, Реорганізація, рефреймінг, реструктуризація, ревіталізація, відновлення.

Ключові слова: методологічний базис; стратегічні зміни; закони; принципи; функції; методи; метафори управління підприємством.

Література

1. Власенко Т. А. Реалізація стратегічних змін у предметній області за метафорами організації. European Journal of Economics and Management. Науковий економічний журнал (Чехія). 2019. №3. C. 85–89.
2. Гусєва О. Ю. Управління стратегічними змінами: теорія і прикладні аспекти: Монографія. Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2014. 395 с.
3. Акімова Л. М. Методологічний базис державного управління забезпеченням економічної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №. 17. С. 67-71.
4. Сущенко О. А. Методологічний базис побудови системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону. Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. №1(45). С. 50-58.
5. Колупаєва І. В. Методологічний базис формування та капіталізації синтезованого капіталу. Науковий вісник ужгородського національного університету. 2018. Випуск 17, частина 1. С.126–130.
6. Меліх Т. Г. Методологічний базис оцінки виробничого потенціалу харчових підприємств. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 12(2). С. 6-13.
7. Гордієнко Л. Ю. Управління організаційними трансформаціями: теоретико-методологічні засади та управлінській інструментарій: Монографія. Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. 440 с.
8. Воронков Д. К., Погорелов Ю. С. Розвиток підприємства: управління змінами та інновації. Монографія. Х. : АдвТМ, 2009. 436 с.
9. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. К.: МАУП, 2003. 368 с.
10. Родионов М. Г. Системный подход к построению новой теории структур. Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2013. №. 4 (8). С. 19–24.
11. Урманцев Ю.А. Общая теория систем: состояние, приложения и перспективы развития. Статья из сборника «Система, Симметрия, Гармония», М.: «Мысль». 1988. с. 38–124.
12. Денисов А.А., Колесников Д.Н. Теория больших систем управления. Л.: Энергоиздат, Ленинградское отделение, 1982. 288 с.
13. Афанасьев Н. В., Рогожин В. Д., Рудыка В. И. Управление развитием предприятия : монография. Х. : Изд. дом "ИНЖЭК", 2003. 184 с.
14. Смирнов Э. А. Теория организации. Учебное пособие. М.: Инфа-М, 2008. 248 с.
15. Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. Мн.: Книжный Дом. 2003. 1280 с.
16. Державне управління і менеджмент : навч. посібник у таблицях і схемах / [Г. С. Одінцова, Г. І. Мостовий, О. Ю. Амосов та ін. ]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Г. С. Одінцової. Х. : ХарРІ НАДУ, 2002. 492 с.
17. Законы и принципы кибернетики, применяемые в управлении организациями. Електронний ресурс. Режим доступу: http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?tutindex=3&index=16
18. Прохорова В. В., Ус Ю. В., Ступіна Ю. Ю. Організаційно-економічне забезпечення управління змінами на підприємствах. Харків: Видавництво «Смугаста типографія», 2017. 220 с.
19. Vlasenko T. Generalization of approaches and models for enterprise change management. Innovative tools for socio-economic systems' development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Monograph 25. [Edited by Oleksandra Mandych and Aleksander Ostenda]. Katowice School of Technology. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. 270 р. (Р. 103-109).
20. Обидєннова Т. С. Тактичні та стратегічні напрямки проведення структурних перетворень машинобудівних підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу. Економіка та управління. 2014. №2. С. 100-106.
21. Гуияр Ф. Ж., Келли Д. Н. Преобразование организации; пер. с англ. М.: Дело, 2000. 376 с.
22. Гарафонова О. І. Управління змінами: теорія, методологія та практика. Монографія. К. : КНУТД, 2014. 364 с.
23. Гринь Є. Л. Ефективне управління організаційними змінами в менеджменті підприємств: стратегії, механізми, інструментарій: [монографія] / Є. Л. Гринь. – Харків: Вид-во «Смугаста типографія», 2018. – 350 с.

T. Vlasenko

METHODOLOGICAL BASIS FOR STRATEGIC CHANGE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to substantiation of the content and structure of the methodological basis of strategic change management at an enterprise. It is proved that the methodological basis should include laws, principles, functions and methods. The law of strategic change management should be understood as an objectively existing necessary link that describes the causal relationship between the phenomena inherent in the process of strategic change. The principle reflects a fundamental judgment that describes the processes, the conditions for the strategic changes under which the goals are achieved, and the management is properly implemented. The set of laws is represented by two groups: general and specific. General laws reflect the functioning of the enterprise as a system as a whole, specific - the peculiarities of causal relations in managing strategic change. The set of strategic change management functions is represented by forecasting, planning, organization, motivation, control, coordination and regulation. The content of each function within the methodological basis is presented. The following are suggested as the main methods for managing strategic change: downsizing, outsourcing, lean production, total quality management, reorganization, reframe, restructure, revitalize, renew. It is necessary to recognize out tasking, out staffing, organizational development, benchmarking, the concept of "6 sigma" when implementing strategic changes to the above auxiliary methods. Adherence to the laws, principles and functions of strategic change management is a prerequisite for achieving the goals of change, and the choice of the necessary method or combination of them - ensuring a high level of implementation effectiveness, as the first are universal tools, and methods - specific, because their implementation depends on the position of the enterprise in the market, the degree of the external environment influence, the available potential. Implementation of strategic change management techniques in a substantive subject area requires consideration of the metaphors of enterprise management that determine the specific elements of their implementation: consideration of the enterprise as a machine, organism, flow and transformation, and political system.

Keywords: methodological basis; strategic changes; laws; principles; functions; methods; metaphors of enterprise management.

References

1. Vlasenko, T.A. (2019), “Implementing strategic change in the subject area for metaphorical organizations”, European Journal of Economics and Management, vol. 3, pp. 85-89.
2. Husieva, O.Yu. (2014), Upravlinnia stratehichnymy zminamy: teoriia i prykladni aspekty [Strategic Change Management: Theory and Applied Aspects], Vyd-vo «Noulidzh» (donets'ke viddilennia), Donets'k, Ukraine.
3. Akimova, L.M. (2018), “Methodological basis of government department of maintenance of economic safety of Ukraine”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 67-71.
4. Suschenko, O.A. (2013), “Methodological bases of the established systems of management of foreign economic activity of enterprises of the enterprise”, Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, vol. 1 (45), pp. 50-58.
5. Kolupaieva, I.V. (2018), “Methodological basis of this and capital synthesized capital”, Naukovyj visnyk uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 17, no. 1, pp. 126-130.
6. Melikh, T.H. (2016), “The methodological basis of the Company produces potential enterprises of enterprises”, Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 12 (2), pp. 6-13.
7. Hordiienko, L.Yu. (2011), Upravlinnia orhanizatsijnymy transformatsiiamy: teoretyko-metodolohichni zasady ta upravlins'kij instrumentarij [Organizational Transformation Management: Theoretical and Methodological Foundations and Management Instruments], Vyd. KhNEU, Kharkiv, Ukraine.
8. Voronkov, D.K. and Pohorelov, Yu.S. (2009), Rozvytok pidpryiemstva: upravlinnia zminamy ta innovatsii [Enterprise development: change management and innovation], AdvTM, Kharkiv, Ukraine.
9. Surmyn, Yu.P. (2003), Teoryia system y systemnyj analyz [Theory of systems and systems analysis], MAUP, Kyiv, Ukraine.
10. Rodyonov, M.H. (2013), “ A systematic approach to building a new theory of structures”, Vestnyk Sybyrskoho ynstytuta byznesa y ynformatsyonnykh tekhnolohyj, vol. 4 (8), pp. 19-24.
11. Urmantsev, Yu.A. (1988), “General theory of systems: state, applications and development prospects”, Systema, Symmetryia, Harmonyia [], Mysl', Moscow, Russia.
12. Denysov, A.A. and Kolesnykov, D.N. (1982) Teoryia bol'shykh system upravlenyia [The theory of large control systems], Enerhoyzdat, Lenynhradskoe otdelenye, Lenynhrad, Russia.
13. Afanas'ev, N.V. Rohozhyn, V.D. and Rudyka, V.Y. (2003), Upravlenye razvytyem predpryiatyia [Enterprise development management], Yzd. dom "YNZhEK", Kharkiv, Ukraine.
14. Smyrnov, E.A. (2008), Teoryia orhanyzatsyy [Organization Theory], Ynfa-M, Moscow, Russia.
15. Knyzhnyj Dom (2003), Novejshyj fylosofskyj slovar' [The latest philosophical dictionary], Knyzhnyj Dom, Minsk, Belorussia.
16. Odintsova, H.S. Mostovyj, H.I. and Amosov, O.Yu. (2002), Derzhavne upravlinnia i menedzhment [Public administration and management], KharRI NADU, Kharkiv, Ukraine.
17. Kuznetsov, Yu.V. and Podlesnykh, V.Y. (2019), “The laws and principles of cybernetics used in the management of organizations”, available at: http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?tutindex=3&index=16 (Accessed 15 Sept 2019).
18. Prokhorova, V.V. Us, Yu.V. and Stupina, Yu.Yu. (2017), Orhanizatsijno-ekonomichne zabezpechennia upravlinnia zminamy na pidpryiemstvakh [Organizational and economic support of change management at enterprises], Vydavnytstvo «Smuhasta typohrafiia», Kharkiv, Ukraine.
19. Vlasenko, T. (2019), Generalization of approaches and models for enterprise change management. Innovative tools for socio-economic systems' development, Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. Monograph 25, Katowice School of Technology. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Katowice. Poland.
20. Obydiennova, T.S. (2014), “Tactical and strategic directions of structural transformations of machine-building enterprises on the basis of resource-functional approach”, Ekonomika ta upravlinnia, vol. 2, pp. 100-106.
21. Huyiar, F.Zh. and Kelly, D.N. (2000), Preobrazovanye orhanyzatsyy [Transformation of the organization], Delo, Moscow, Russia.
22. Harafonova, O.I. (2014), Upravlinnia zminamy: teoriia, metodolohiia ta praktyka [Change management: theory, methodology and practice], KNUTD, Kyiv, Ukraine.
23. Hryn', Ye.L. (2018), Efektyvne upravlinnia orhanizatsijnymy zminamy v menedzhmenti pidpryiemstv: stratehii, mekhanizmy, instrumentarij [Effective management of organizational changes in enterprise management: strategies, mechanisms, tools], Vyd-vo «Smuhasta typohrafiia», Kharkiv, Ukraine.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 392

Відомості про авторів

Т. А. Власенко

к. е. н., старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

T. Vlasenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of Production, Business And Management Organization Department, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

ORCID:

0000-0002-9515-2423

Як цитувати статтю

Власенко Т. А. Методологічний базис управління стратегічними змінами підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7350 (дата звернення: 29.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.73

Vlasenko, T. (2019), “Methodological basis for strategic change management of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7350 (Accessed 29 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.