EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Л. Д. Павловська, Н. К. Мрачковська

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.74

УДК: 368.914

Л. Д. Павловська, Н. К. Мрачковська

НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Система солідарного пенсійного забезпечення, яка існує сьогодні є незбалансованою та неефективною. На протязі довготривалого періоду в Україні зростає щорічне навантаження на частину працюючого населення через демографічну ситуацію та нестабільний стан економіки. Внески до Пенсійного фонду не забезпечують потрібний розмір пенсійних виплат, що призводить до необхідності отримання постійних дотацій із Державного бюджету. Найважливішим питанням, яке висвітлює проблеми забезпечення громадян достатнім рівнем доходів після досягнення пенсійного віку для запобігання бідності та уникнення ризиків, пов’язаних зі зниженням якості життя та здоров’я, являється розбудова системи недержавного пенсійного забезпечення. Для досягнення цієї мети необхідно найближчим часом створити умови для ефективного функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні, здатних забезпечити реалізацію соціальної політики у сфері соціального захисту працюючої частини громадян. В статті досліджено фінансові показники сектору недержавного пенсійного страхування та визначені напрями розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні.

Ключові слова: ануїтет; активи недержаних пенсійних фондів; автоматичне зарахування; вартість активів; пенсійна система; пенсійне забезпечення; недержавний пенсійний фонд.

Література

1. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: закон України №1058-TV від 09.07.2003 р
2. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи в Україні: закон України №3668-VI від 8.07.2011 р
3. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: оцінка і рекомендації: Київ. Україна. Проект USAID «Трансформація фінансового сектору», липень 2019 р.
4.VOX Ukraine/ Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»: https://voxukraine.org/uk/nederzhavni-pensijni-fondi-pokarati-ne-mozhna-pomiluvati/
5.Фінанси та економіка. FINBALANCE: http://finbalance.com.ua/news/top-25-nederzhavnikh-pensiynikh-fondiv-za-obsyahom-aktiviv
6.Теслюк С.А. Розроблення концептуальних підходів до формування державної політики розвитку НПФ в Україні. Гроші. Фінанси і кредит.2018. №26. С 90-95.
7. Податковий кодекс України: http://sfs.gov.ua/nk

L. D. Pavlovskaya, N. K. Mračkovskaya

NON-STATE PENSION SUPPLY IN UKRAINE

Summary

The solidarity pension system that exists today is unbalanced and inefficient. Over the long term, the burden on part of the working population in Ukraine has increased annually due to the demographic situation and the unstable economy. Contributions to the Pension Fund do not provide the required amount of pension payments, which leads to the need to receive permanent grants from the State budget. The most important issue that addresses the problems of providing citizens with a sufficient level of income after reaching retirement age to prevent poverty and avoid the risks associated with reducing quality of life and health is to build a non-state pension system. In order to achieve this goal, it is necessary to create in the near future the conditions for the effective functioning of non-state pension funds in Ukraine, capable of ensuring the implementation of social policy in the field of social protection of the working population. The non-state pension system has a close relationship with the income level of the population. Due to the low level of wages, citizens are unable to invest in long-term pension assets and only rely on payments from the State Pension Fund. At the same time, the state solidarity system is unable to provide a high level of pension payments, with scanty compulsory contributions to the Pension Fund, with increasing demographic problems. The aging of the population and the demographic crisis in the country lead to an increase in the social burden on the working population, which leads to problems with filling the budget of the Pension Fund. The solution to the problem lies in the plane of reforming the current system and introducing a multi-level system of pension provision for citizens. The article examines the nature and importance of the non-state pension system. Impact factors are considered, financial indicators of the private pension insurance sector are analyzed and directions for the development of non-state pension insurance in Ukraine are identified.

Keywords: annuity; assets of private pension funds; automatic enrollment; asset value; pension system; pension; non-state pension fund.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine “On compulsory state pension insurance”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 (Accessed 25 Sept 2019).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine “On measures for legislative support of the reform of the pension system in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3668-17 (Accessed 25 Sept 2019).
3. USAID Financial Sector Transformation Project (2019), Nederzhavne pensijne zabezpechennia v Ukraini: otsinka i rekomendatsii [Non-state pension provision in Ukraine: assessment and recommendations], USAID Financial Sector Transformation Project, Kyiv, Ukraine.
4. VOX Ukraine (2019), “USAID Financial Sector Transformation Project”, available at: https://voxukraine.org/uk/nederzhavni-pensijni-fondi-pokarati-ne-mozhna-pomiluvati/ (Accessed 25 Sept 2019).
5. FINBALANCE (2019), “Finance and economy”, available at: http://finbalance.com.ua/news/top-25-nederzhavnikh-pensiynikh-fondiv-za-obsyahom-aktiviv (Accessed 25 Sept 2019).
6. Teslyuk S.A. (2018), “Development of conceptual approaches to formation of state policy of NPF development in Ukraine”, Money. Finance and Credit, vol.26, pp. 90-95.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Tax Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 25 Sept 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 3980

Відомості про авторів

Л. Д. Павловська

к. е. н., професор кафедри економіки, менеджменту та маркетингу,Житомирського державного університету імені Івана Франка

L. D. Pavlovskaya

Candidate of Economics, Professor, Department of Economics,Management and Marketing, Ivan Franko Zhytomyr State University

ORCID:

0000 – 0002-6054 - 5884


Н. К. Мрачковська

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Національного університету біоресурсів і природокористування України

N. K. Mračkovskaya

Ph.D., Associate Professor, Department of Finance,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000 – 0003-0844 - 0169

Як цитувати статтю

Павловська Л. Д., Мрачковська Н. К. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7351 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.74

Pavlovskaya, L. D. and Mračkovskaya, N. K. (2019), “Non-state pension supply in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7351 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.