EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
О. Т. Риндзак

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.75

УДК: 331.556

О. Т. Риндзак

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

Уточнено поняття міграційної активності населення та його співвідношення з поняттям міграції. Розроблено модель потенційної міграційної активності, що включає три рівні: міграційна установка, прийняте рішення щодо міграції та підготовка до здійснення міграційного переміщення. Проаналізовано соціологічні опитування щодо проблем потенційної міграції, проведені провідними інституціями України. Запропоновано логіко-структурну схему дослідження потенційної міграційної активності, що дозволяє вивчити типи міграційної активності залежно від її рівня та ступеня вираженості міграційних прагнень особистості. Це може послужити методологічною основою для проведення соціологічних досліджень з цієї проблематики та забезпечить грамотну інтерпретацію їх результатів. Крім того, ідентифікація різних рівнів потенційної міграційної активності дозволить розробити відповідні заходи державної міграційної та соціально-економічної політики з метою оптимізації міграційної ситуації в Україні.

Ключові слова: міграція; міграційна активність; потенційна міграційна активність; міграційна установка; міграційна готовність.

Література

1. Новий словник іншомовних слів: близько 40000 слів / за ред. Шевченко Л.І. Київ: АРІЙ, 2008. 672 с.
2. Пуригіна О.Г., Сардак С.Е. Міжнародна міграція: Навч.посіб. К.: ВЦ «Академія», 2007. 312 с.
3. Migration Policy Group. Migrant Integration Policy Index. URL: https://www.migpolgroup.com/index.php/portfolio-item/migrant-integration-policy-index/
4. Блинова О.Є. Трудова міграція населення України у соціально-психологічному вимірі: Монографія. Херсон: РІПО, 2011. 486 с.
5. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 3 (17) / Головні редактори: Ворона В.М., Шульга М.О. Київ : Інститут соціології НАН України, 2016. 550 с.
6. Мостова Ю., Рахманін С. Кровотеча. Чому українці покидають свою країну. Дзеркало тижня. 2018. Випуск №3 (27 січня – 2 лютого). URL: https://dt.ua/internal/krovotecha-chomu-ukrayinci-pokidayut-svoyu-krayinu-267394_.html
7. Соціологічна група «Рейтинг». Міграційні настрої населення України URL: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/migracionnye_nastroeniya_naseleniya_ukrainy.html
8. Представництво МОМ в Україні. Дослідження з питань міграції та торгівлі людьми в Україні, 2017 URL: http://iom.org.ua/sites/default/files/migration_and_human_trafficking_in_ukraine_2017_ukr.pdf
9. Laczko F., Tjaden J., Auer D. Measuring Global Migration Potential, 2010-2015. / Data Briefing Series of IOM’s Global Migration Data Analysis Centre. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/gmdac_data_briefing_series_issue_9.pdf

O. Ryndzak

CONCEPTUAL BASIS OF THE POPULATION’S MIGRATION ACTIVITY RESEACHES

Summary

This article provides the author’s methodological approach to the study of a population’s migration activity. In particular, the definition of “migration activity” and its relationship with “migration” is specified. “Migration activity” is a wider notion. It means not only territorial movement of population between settlements, but also decision-making, preparation for such movement, as well as processes of adaptation in the host society, return and reintegration. Thus, a realized and unrealized (potential) migration activity is distinguished. The theoretical and methodological basis of the realized migration activity investigation is well developed. At the same time the conceptual basis of potential migration activity needs to be improved. The model of the potential migration activity is proposed. It includes three levels: migration desires (attitudes), decision to migrate and preparation for migration.
The sociological surveys on problems of potential migration, conducted by the leading institutions of Ukraine, are analyzed. The surveys’ results show a high level of population’s migration desires. But these surveys are not comprehensive and highlight only some aspects of the migration activity problem.
A logical and structural scheme of the potential migration activity investigation is developed. It involves not only studying of its three main levels but also allows identification of types of potential migration by the degree of expression of the migration desires of individuals (poor, moderate and strong). In other words, three levels of potential migration activity and three levels of expressed readiness to migrate create a potential migration activity typology. The most acceptable type is when individual would like to migrate for a short period. And the most risky (in terms of migration losses) type is characterized by preparation to leave abroad for permanent residence.
The methodological approach, covered in the article, is the basis for conducting sociological researches on these issues and provides a competent interpretation of the sociological results. In addition, the identification of different levels and types of potential migration activity will allow the development of appropriate measures of state migration and socio-economic policy in order to optimize the migration situation in Ukraine.

Keywords: migration; migration activity; potential migration activity; migration attitude; migration readiness.

References

1. Shevchenko, L. (editor), (2008), Novyj slovnyk inshomovnykh sliv: blyz'ko 40000 sliv [New Dictionary of Foreign Words: About 40,000 Words], ARIY, Kyiv, Ukraine.
2. Migration Policy Group (2015), “Migrant Integration Policy Index”, available at: https://www.migpolgroup.com/index.php/portfolio-item/migrant-integration-policy-index/ (accessed 15 October 2019).
3. Puryhina, O.H. and Sardak S.E. (2007), Mizhnarodna mihratsiia: Navch.posib. [International migration: Manual], VTs «Akademiia», Kyiv, Ukraine.
4. Blynova, O.Ye. (2011), Trudova mihratsiia naselennia Ukrainy u sotsial'no-psykholohichnomu vymiri: Monohrafiia [Labor migration of the population of Ukraine in the socio-psychological dimension: Monograph], RIPO, Kherson, Ukraine.
5. Vorona, V. and Shulga, M. (chief editors). (2016), Ukrains'ke suspil'stvo: monitorynh sotsial'nykh zmin [Ukrainian Society: Monitoring of Social Changes], Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
6. Mostova, Y. and Rachmanin S. (2018), “Bleeding. Why do Ukrainians leave their country?”, Dzerkalo Tyzhnya, January 27. Available at: https://dt.ua/internal/krovotecha-chomu-ukrayinci-pokidayut-svoyu-krayinu-267394_.html (accessed 3 April 2019).
7. Sociological Group “Rating” (2016), “Migration attitudes of the population of Ukraine”, available at: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/migracionnye_nastroeniya_naseleniya_ukrainy.html (accessed 25 Match 2019)
8. International Organization for Migration. Representation in Ukraine (2017), “Survey on Migration and Human Trafficking in Ukraine” Available at: http://iom.org.ua/sites/default/files/
migration_and_human_trafficking_in_ukraine_eng.pdf (accessed 3 April 2019).
9. Laczko, F., Tjaden, J. and Auer D. (2017), “Measuring Global Migration Potential, 2010-2015”, Data Briefing Series of IOM’s Global Migration Data Analysis Centre, available at: https://publications.iom.int/system/files/pdf/gmdac_data_briefing_series_issue_9.pdf (accessed 5 January 2018).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 359

Відомості про авторів

О. Т. Риндзак

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів,Державна установа «Інститут регіональних дослідженьімені М.І.Долішнього НАН України»

O. Ryndzak

PhD in Economics, Senior Researcher,Department of Social and Humanitarian Development’s Problems of the Regions, State Institution “Institute of Regional Research Named after M.I.Dolishniy of the National Academy of Sciences of Ukraine”

ORCID:

0000-0001-9889-3510

Як цитувати статтю

Риндзак О. Т. Концептуальні основи дослідження міграційної активності населення. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7352 (дата звернення: 29.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.75

Ryndzak, O. (2019), “Conceptual basis of the population’s migration activity reseaches”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7352 (Accessed 29 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.