EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
В. І. Лазаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.170

УДК: 339.13.025.2

В. І. Лазаренко

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

У даній статті проаналізована система органічного законодавства України та інші нормативно-правові акти, що регулюють ринкові, економічні та соціальні відносини в органічному сільському господарству та здійснена їх оцінка з позиції концептуального підходу екологічного маркетингу та розвитку органічного виробництва на основі використання його механізмів та принципів. В ході здійснення даного аналізу визначено її наявні переваги та недоліки, а також виокремлено шляхи удосконалення ключових проблем в контексті підвищення конкурентоспроможності вітчизняної органічної галузі на ринках країн Європейського Союзу в умовах загальних процесів європейської інтеграції. Висвітлено та оцінені підходи до вирішення законодавчих проблем в частині контролю за дотриманням умов виробництва та якістю органічної продукції серед країн Європейського Союзу як з боку законотворчої сторони так і з боку комфорту та ефективності діяльності окремого суб’єкта господарювання в даних умовах і їхній вплив на споживача та його поведінку на ринках органічної продукції. Також упродовж даного дослідження приділено значну увагу питанню оцінки набору нормативно-правових актів та директив Європейського Союзу, а саме спільної аграрної політики, її теперішній етап, переваги та недоліки з ретроспективою минулих періодів. Під час цього дослідження також було вивчено питання ступеня виконання взятих на себе забов’язань з боку України щодо імплементацій угод та директив в рамках даної системи зокрема. Здійснений порівняльний маркетинговий аналіз методом експертних оцінок щодо конкурентних переваг суб’єктів господарювання вітчизняної органічної галузі з аналогічними європейськими підприємствами та здійснений маркетинговий бентч-маркінг на базі цього аналізу, що представлений у графічному вигляді. Виходячи з даних цього аналізу, визначені ключові проблеми, що стоять на заваді підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств органічного сільського господарства, що мають на меті охопити нові ринки збуту та здійснювати ефективну діяльність на них, із використанням найбільш вигідної для себе стратегії.

Ключові слова: нормативно-правова база; спільна аграрна політика; екологічний маркетинг; органічний сектор; сільське господарство; євроінтеграція.

Література

1. Вінська О.Й. Особливості сучасного стану реалізації Спільної Аграрної Політики Європейського Союзу. Екон. Простір, 2010, №40, с. 5-19.
2. Горюнова Є.О. Євроінтеграція: навч.посіб. К.: Академвидав, 2013, 224с.
3. Еволюція Спільної Аграрної Політики ЄС: наслідки для України. Інститут Економічних досліджень та Політичних консультацій. Німецька консультативна група при Уряді України. Режим доступу: http://ier.kiev.ua.
4. Клименко І.В. Спільна аграрна політика Європейського Союзу: можливості та виклики для України. Аналітична доповідь. Ус І.В. К.: НІСД, 2011,19 с.
5. Overview of CAP Reform 2014-2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf
6. The history of the CAP [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/index_en.htm
7. Munch J. 2005: Financing the CAP. The power point presentation to the University of Gottingen’s students during the visit to the European Commission, Brussels, February 2005.
8.Мельник В.О. Зарубіжний досвід правового регулювання органічного виробництва (порівняльно-правовий аспект). Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право, 2014, Вип. 197 (2). с. 79-90.
9. Регламент (ЄС) № 2092/91 від 24 червня 1991 року. Режим доступу : https://pureflora.net/novosti/postanova-radi-ees-2092-91оку
10. Eurostat (2015): Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit) [nama_10_co3_p3]. Eurostat, Luxembourg] – Режим доступу: http://ec.europa.eu.

V. I. Lazarenko

THE ROLE OF ENVIRONMENTAL MARKETING IN SHAPING THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIC AGRICULTURE SECTOR

Summary

This article analyzes the system of organic legislation of Ukraine and other legal acts regulating market, economic and social relations in organic agriculture and evaluates them from the point of view of the conceptual approach of ecological marketing and development of organic production on the basis of using its mechanisms and principles. In the course of this analysis, its advantages and disadvantages were identified, as well as ways of improving key problems in the context of enhancing the competitiveness of the domestic organic industry on the markets of the European Union countries under the conditions of common European integration processes. The approaches to solving the legislative problems in terms of control over the observance of production conditions and quality of organic products among the countries of the European Union, both from the legislative side and from the comfort and efficiency of the activity of an individual entity under these conditions and their impact on the consumer and its behavior in organic markets. Also, this study paid considerable attention to the evaluation of a set of EU regulations and directives, namely the common agricultural policy, its current stage, advantages and disadvantages with a retrospective of past periods. This study also examined the extent to which Ukraine has fulfilled its obligations to implement agreements and directives within this system in particular. A comparative marketing analysis was carried out by the method of expert assessments regarding the competitive advantages of the entities of domestic organic industry with similar European enterprises, and marketing bent-marketing was carried out on the basis of this analysis, which is presented in graphical form. Based on the data of this analysis, the key problems that hinder the competitiveness of domestic organic farming enterprises, which aim to reach new markets and operate effectively on them, using the most profitable strategy, have been identified.

Keywords: egulatory framework; common agricultural policy; environmental marketing; organic sector; agriculture; European integration.

References

1. Vinskaya, O.Y. (2010), “Features of the current state of implementation of the Common Agricultural Policy of the European Union”, Econom. Space, vol. 40, pp. 5-19.
2. Goryunova, E.A. (2013), Yevrointehratsiya: navch. posib. [European Integration: Tutorial], Kyiv, Ukraine, Akademvidav.
3. German Advisory Group to the Government of Ukraine (2019), “Evolution of the EU Common Agricultural Policy: Implications for Ukraine. Institute for Economic Research and Policy Consulting”, available at: http://ier.kiev.ua (Accessed 25 Sept 2019).
4. Klimenko, I.V. (2011), Spilna ahrarna polityka Yevropeyskoho Soyuzu: mozhlyvosti ta vyklyky dlya Ukrayiny. Analitychna dopovid. [The Common Agrarian Policy of the European Union: Opportunities and Challenges for Ukraine. Analytical report], NISD, Kyiv, Ukraine.
5. Agricultural Brief on CAP (2013), “Overview of CAP Reform 2014-2020”, available at: http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf (Accessed 25 Sept 2019).
6. European Commission (2019), “The history of the CAP”, available at: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/index_en.htm (Accessed 25 Sept 2019)..
7. Munch, J. (2005), Financing the CAP. The power point presentation to the University of Gottingen’s students during the visit to the European Commission, Brussels, Belgium.
8. Melnyk, V.A. (2014), “Foreign experience of legal regulation of organic production (comparative legal aspect)”, Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Right, vol. 197 (2), pp. 79-90.
9. EU (1991), “Regulation (EU) No 2092/91 of 24 June 1991”, available at: https://pureflora.net/news/postanova-radi-ees-2092-91 (Accessed 25 Sept 2019).
10. Eurostat (2015), “Final consumption expenditure of households by consumption purpose (COICOP 3 digit)”, available at: http://ec.europa.eu (Accessed 25 Sept 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 849

Відомості про авторів

В. І. Лазаренко

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

V. I. Lazarenko

postgraduate, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

ORCID:

0000-0002-8376-4668

Як цитувати статтю

Лазаренко В. І. Роль екологічного маркетингу у формуванні конкурентоспроможності органічного сектору сільського господарства. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7355 (дата звернення: 15.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.170

Lazarenko, V. I. (2019), “The role of environmental marketing in shaping the competitiveness of the organic agriculture sector”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7355 (Accessed 15 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.170

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.