EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ ВЛАСНИКІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
А. А. Шірінян, Л. В. Шірінян

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.172

УДК: 336:368

JEL: G22, C53, H32, H69

А. А. Шірінян, Л. В. Шірінян

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ ВЛАСНИКІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Анотація

Вступ. Страховий ринок України є одним з прикладів, де власники страхових компаній оцінюють доцільність вкладення коштів у страховий бізнес на основі його ефективності. Водночас ключові показники ефективності (КПЕ) дотепер не розроблено повною мірою і фактично не застосовуються для оцінювання страхового ринку. Актуальною є проблема оцінки ефективності страхового ринку з позицій різних учасників страхування, інвесторів і власників страхових компаній. Представлена робота є продовженням циклу праць стосовно оцінки ефективності функціонування страхового ринку України.
Метою роботи є розробка системи ключових показників ефективності функціонування страхового ринку України для інвесторів-власників страхових компаній, яка б давала змогу оцінити рівень віддачі вкладених коштів і отримати комплексну характеристику результатів, що досягаються учасниками на страховому ринку.
Методологія дослідження базується на використанні статистичного аналізу для проведення оцінок КПЕ на макроекономічному рівні страхового ринку і фінансового аналізу в частині розрахунків на мікроекономічному рівні. Кількість КПЕ оптимально обмежено першорядними показниками, які найбільш суттєво впливають на результативність та рішення потенційних інвесторів і власників страхових компаній. Доступність даних для розрахунку КПЕ на макроекономічному рівні забезпечено за допомогою даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а на мікроекономічному рівні – даних страхових компаній.
Результати. У роботі розроблено і класифіковано КПЕ функціонування страхового ринку України з позицій власників страхових компаній, серед яких: чистий прибуток, частка адміністративних витрат у валових страхових платежах, рентабельність власного капіталу. Для кожного КПЕ наведено математичне формулювання і умову забезпечення ефективності. За даним підходом передбачено можливість застосовування розроблених KПЕ як для оцінки всього страхового ринку, так і окремої страхової компанії.
Аналіз, проведений за даними 2017-2018 рр., виявляє задовільну ефективність за показником прибутку та неефективність за показником рентабельності власного капіталу ROЕ. Такий результат свідчить про низьку привабливість інвестицій в страхову галузь України на теперішньому етапі розвитку.

Ключові слова: ключові показники ефективності; страховий ринок України; власники страхових компаній; чистий прибуток; частка адміністративних витрат у валових страхових платежах; рентабельність власного капіталу.

Література

1. Performance_indicator. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Performance_indicator.
2. Drucker F. P. Management: Tasks, Responsibilities and Practices (1973) Русскоязычное издание: Переклад з англ. Москва : ООО "И.Д. Вильямс", 2008. 992 с.
3. Sinn H.-W. The efficiency of insurance market. European economic review. 1978. № 11. P. 321–341.
4. Шірінян Л.В., Шашенко О.В., Шірінян А.А. Економіко-правовий аналіз розміщення страхових резервів страхових компаній і перестрахування у нерезидентів. Бізнес-Інформ. 2019. №7. С. 250-360.
5. Шірінян Л.В., Шірінян А.А. Ключові показники ефективності функціонування страхового ринку для держави. Бізнес Інформ. 2019. №8. C. 158-164.
6. Большунова Т.В. Критерии и показатели оценки социальной эффективности страхования. Вестник Томского государственного университета. 2008. № 10. С. 195–197.
7. Прокопьева Е.Л. Оценка эффективности страхового сектора: методы и подходы. Финансы и кредит. 2016. № 12. С. 50–60.
8. Ермоленко Г.Г., Синицина Е.А. Комплексная оценка эффективности страховых услуг. Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. 2016. №1. С. 51–55.
9. Садков В.Г., Федякова Н.И. Системные основы развития страховых отношений и обоснование общественной эффективности системы страхования. Финансы и кредит. 2007. № 24. С. 43–52.
10. Панов М. М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе KPI. М.: Инфра-М, 2013. 255 с.
11. Eling M., Huang W. An Efficiency Comparison of the Non-life Insurance Industry in the BRIC Countries. Working papers on risk management and insurance. University of St. Gallen. Institute of Insurance Economics. №94 – November 2011. 32p.
12. Weiss M.A. International P/L Insurance Output, Input and Productivity Comparisons. Geneva Papers on Risk and Insurance Theory. 1991. 16. Р. 179–200.
13. Bertoni F., Croce A. The Productivity of European Life Insurers: Best-practice Adoption vs. Innovation. The Geneva Papers. 2011. 36. P.165–185.
14. Демченко В.М. Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності страхових компаній у сфері накопичувального страхування. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір. 2014. Вип. 1 (105). С.131-135.
15. Тельнова Г.В. Ефективність страхової діяльності: теоретичне наповнення та перспективи вдосконалення оцінювання. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємство». 2015. 1(82). С.171-174.
16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Офіційний сайт. URL: http://www.nfp.gov.ua.
17. Національний стандарт України. ДСТУ ІSО:9000:2015. Системи управління якістю. Вимоги. Видання офіційне. Київ: видання «УкрНДНЦ». 2016. 45с.
18. Національний стандарт України. ДСТУ ІSО:9001:2015. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. Видання офіційне. Київ: видання «УкрНДНЦ». 2016. 22с.

Artur Shirinian, Lada Shirinyan

EFFICIENCY INDICATORS OF UKRAINIAN INSURANCE MARKET FROM THE POSITION OF OWNERS OF INSURANCE COMPANIES

Summary

Introduction. The insurance market of Ukraine is one example where owners of insurance companies evaluate the feasibility of investing in the insurance business based on efficiency. At the same time, key performance indicators (KPIs) have not yet been fully developed and are practically not used to assess the insurance market. Actual is the problem of determining how the effectiveness of the insurance market should be assessed from the perspective of various insurance participants, investors and owners of insurance companies. The presented work is a continuation of the cycle of works to assess the effectiveness of the functioning of the insurance market of Ukraine.
The aim of the work is to develop a system of key performance indicators for the functioning of the insurance market of Ukraine for investor-owners of insurance companies, which would make it possible to assess the return on invested funds and obtain a comprehensive description of the results achieved by participants in the insurance market.
The research methodology is based on the use of statistical analysis for assessing KPIs at the macroeconomic level of the insurance market and financial analysis in terms of calculations at the microeconomic level. The number of KPIs is optimally limited by the primary indicators that most significantly affect the performance and decisions of potential investors and owners of insurance companies. The availability of data for calculating KPIs at the macroeconomic level is reached using data from National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets, and at the microeconomic level - using data from insurance companies.
Results. For the first time, the KPIs for the functioning of the insurance market of Ukraine for the owners of insurance companies were developed and classified, among which: net profit, the share of administrative expenses in gross insurance payments, return on equity. For each KPI, a mathematical formulation and a condition for ensuring efficiency are given. According to the given approach it is allowed the possibility of using the developed KPE both for assessing the entire insurance market and for an individual insurance company.
Analysis for 2017-2018 reveals satisfactory profitability and non-efficiency in terms of ROE. Such result indicates the low attractiveness of investments in the insurance industry of Ukraine at the present stage of development.

Keywords: key performance indicators; insurance market of Ukraine; owners of insurance companies; net profit; share of administrative expenses in gross insurance payments; return on equity.

References

1. Performance_indicator. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Performance_indicator.
2. Drucker, F. P. (2008) Management: Tasks, Responsibilities and Practices. Russian Edition-Moskow: LLC "I.D. Williams", Russia.
3. Sinn, H.-W. (1978). “The efficiency of insurance market”. European economic review, № 11, pp. 321–341.
4. Shirinyan, L.V., Shashenko, O., Shirinian, A.A. (2019). “Economic and legal analysis of the placement of insurance reserves of insurance companies and reinsurance with non-residents”. Business Inform, №7, pp. 250-260.
5. Shirinyan, L.V., Shirinian, A.A. (2019). “Key indicators of efficiency of functioning insurance market for the state”. Business Inform, №8, pp. 158-164.
6. Bolshunova, T.V. (2008). “Criteria and indicators for assessing the social effectiveness of insurance”. Bulletin of Tomsk State University, № 10, pp. 195–197.
7. Prokop’eva, E.L. (2016). “Evaluating the efficiency of the insurance sector: methods and approaches]. Finance and credit, № 12, pp. 50-60.
8. Ermolenko, G. G., Sinitsyna, E. A. (2016). “Integrated assessment of insurance services efficiency”. Scientific bulletin: Finance, banks, investments, № 1, pp. 51–55.
9. Sadkov, V.G., Fedyakova, N.I. (2007). “The systemic basis for the development of insurance relations and the rationale for the social effectiveness of the insurance system”. Finance and credit, № 24, pp. 43–52.
10. Panov, M. M. (2013). Otsenka deyatel'nosti i sistema upravleniya kompaniyey na osnove KPI [Performance evaluation and company management system based on KPI]. Moskow: Infra-M, Russia.
11. Eling, M., Huang, W. (2011,). An Efficiency Comparison of the Non-life Insurance Industry in the BRIC Countries. Working papers on risk management and insurance. University of St. Gallen. Institute of Insurance Economics. №94 – November, 32p.
12. Weiss, M. A. (1991). International P/L Insurance Output, Input and Productivity Comparisons. Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, 16, pp. 179–200.
13. Bertoni, F., Croce, A. (2011). The Productivity of European Life Insurers: Best-practice Adoption vs. Innovation. The Geneva Papers, 36, pp. 165–185.
14. Demchenko, M.V. (2014). “Methodological approaches to the assessment of the insurance companies’ efficiency in endowment insurance. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. Problems of Ukraine's integration into the global financial space, Issue 1 (105), pp. 131-135.
15. Telnova, G.V. (2015). “Effectiveness of insurance activities: theoretical content and prospects for improving evaluation”. State and regions. «Economy and Enterprise» Series, 1 (82), pp. 171-174.
16. National Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine. Available at: http://www.dfp.gov.ua.
17. Natsionalnyy standart Ukrayiny [National standard of Ukraine] (2016). DSTU ISO: 9000: 2015. Systemy upravlinnya yakistyu. Vymohy [DSTU ISO: 9000: 2015. Quality management systems. Requirements]. Kyiv: Ukrainian Research and Training Center of Standardization, Certification and Quality. Ukraine.
18. Natsionalnyy standart Ukrayiny [National standard of Ukraine] (2016). DSTU ISO: 9001: 2015. Systemy upravlinnya yakistyu. Osnovni polozhennya ta slovnyk terminiv [ DSTU ISO: 9001: 2015. Quality management systems. Basic terms and glossary]. Kyiv: Ukrainian Research and Training Center of Standardization, Certification and Quality. Ukraine.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 2861

Відомості про авторів

А. А. Шірінян

магістр, аспірант кафедри страхування, Фінансово-економічний факультет,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, Україна

Artur Shirinian

M.S., Ph. D. student, Department of Insurance, Finance and Economics Faculty,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4264-8799


Л. В. Шірінян

доктор економічних наук, професор і завідувач кафедри фінансів,Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Lada Shirinyan

Doctor of Economic Sciences (Ph D), Head and Professor of the Department of Finance,National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-8349-2113

Як цитувати статтю

Шірінян А. А., Шірінян Л. В. Показники ефективності страхового ринку України з позицій власників страхових компаній. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7357 (дата звернення: 19.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.172

Shirinian, Artur and Shirinyan, Lada (2019), “Efficiency indicators of ukrainian insurance market from the position of owners of insurance companies”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7357 (Accessed 19 Jun 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.172

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.