EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ
Л. Ю. Низова, Н. С. Золотарьова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.173

УДК: 657.1

Л. Ю. Низова, Н. С. Золотарьова

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ

Анотація

Метою дослідження було визначення основних проблем обліку виробництва органічної продукції рослинництва та можливих шляхів їх усунення.
У ході дослідження були вивчені праці вітчизняних та зарубіжних науковців з цього питання, проаналізовано дані зі статистичних матеріалів, останніх новин у галузі сільського господарства. Також було застосовано метод порівняння показників різних країн, аналітичний метод. Використано наочний метод подачі інформації у вигляді графіків, схем.
У статті вказано проблеми обліку виробництва органічної продукції рослинництва та наведено способи їх вирішення. Зокрема, головними є правильне ведення документації, аналітика рахунків бухгалтерського обліку, наявність чітко прописаних пунктів облікової політики та доцільність посади бухгалтера з обліку продукції органічного походження.
Дослідження є корисним для науки бухгалтерського обліку, оскільки розкриває сутність ще не вирішених проблем у сфері органічного виробництва та пропонує варіанти їх усунення через покращення облікових процесів.
Вдосконалення ведення бухгалтерського обліку органічної продукції рослинництва на підприємствах допоможе у правильному визначенні собівартості цієї продукції, формуванні її ціни, визначення доходів та витрат. Відповідно, це призведе до більш точного формування фінансового результату від цієї діяльності, а також при налагодженні витрат на виробництво – до покращення цього результату.

Ключові слова: Органічне виробництво; рослинництво; собівартість; первинна документація; аналітичні рахунки; маркування; органічні стандарти; капітальні витрати; посадова інструкція; облікова політика.

Література

1. Бойко Л.О. Виробництво органічної продукції – запорука продовольчої безпеки України. - Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ», Херсонський державний аграрний університет, 2018. - с. 125-126.
2. Вимоги до сертифікації органічного рослинництва. URL: http://www.organicstandard.com.ua/files/cropproduction/ua/
3. Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» від 03.07.2019 № 2740-VIII зі змін. та доповн. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19
4. Мороз Ю.Ю. Організація обліку виробництва і обігу органічної сільськогосподарської продукції і сировини. - Тези ХІІ-ої Міжнародної наукової конференції «Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління», 24- 25 жовтня 2013 р., Житомир: ЖДТУ, 2013.
5. Органічне виробництво в Україні впевнено рухається вперед: http://www.bakertilly.ua/news/id1402
6. Органічний ринок в Україні – аналітика. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/415-organichniy-rinok-v-ukrayini--analitika
7. Писаренко В.М. Органічне землеробство для приватного сектора. – Писаренко В.М., Писаренко П.В. – Науково-популярне видання «Полтава», Громадська спілка «Полтавське товариство сільського господарства», 2017.
8. Стан органічного виробництва в Україні (аналіз 05.11.2018). URL: https://agrarii-razom.com.ua/news-agro/stan-organichnogo-virobnictva-v-ukraini-analiz-5-11-2018
9. Томашевська О.А. Органічне виробництво в світі: реалії та перспективи. – Журнал «Інноваційна економіка», Подільський державний аграрно-технічний університет, Хмельницький економічний університет, Інститут економіки, технологій і підприємництва, Національна академія аграрних наук України, Інститут кормів та сільського господарства Поділля, 2013.
10. Удосконалення інформаційної бази обліку виробництва органічної сільськогосподарської продукції і сировини. URL: http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_4_2014_04_17_18/udoskonalennja_informacijnoji_bazi_obliku_virobnictva_organichnoji_silskogospodarskoji_produkciji_i_sirovini/54-1-0-930
11. Федерація органічного руху України. URL: http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29

L. Nyzova, N. Zolotarova

ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF ORGANIC CROP PRODUCTION AND THEIR IMPACT ON ACCOUNTING

Summary

The purpose of the study was to identify the main problems of accounting for the production of organic crop products and possible ways to eliminate them.
In the course of the study, the works of domestic and foreign scholars on this subject were studied, data from statistical materials, the latest news in the field of agriculture were analysed. Also, the method of comparing the indices of different countries, the analytical method was used. The visual method of submitting information in the form of charts, diagrams is used.
Ukraine has favourable conditions for agriculture. In today's economic situation, the agrarian sector has perhaps the greatest prospects for crisis resolution and external debt settlement. However, this requires entering the European and world markets and adhering to the relevant standards of product quality.
For over fifteen years, in Ukraine, in parallel with traditional plant growing, organic, whose production is especially popular in foreign markets, has been developing. The low demand in the domestic market can be explained by the high price for such products, which is unattainable for most Ukrainians.
Also, most businesses that start organic farming have many drawbacks in accounting for such products, which leads to a distortion of income and expenses, and, at the same time, to a wrongly determined financial result.
The article describes the problems of accounting for the production of organic crop production and provides ways to solve them. In particular, the main thing is proper documentation, accounting analytics, the availability of clearly specified accounting policies and the expediency of the position of accountant for the accounting of products of organic origin.
The study is useful for accounting science, since it reveals the essence of unresolved problems in the field of organic production and suggests ways of eliminating them through improved accounting processes.
Improving the accounting of organic crop production at enterprises will help in the correct determination of the cost price of this product, the formation of its price, the definition of income and expenditure. Accordingly, this will lead to a more accurate formation of the financial result of this activity, as well as the adjustment of production costs - to improve this result.

Keywords: Organic production; plant production; cost; primary documentation; analytical accounts; labeling; organic standards; capital expenditures; job descriptions; accounting policies.

References

1. Boyko L.O. (2018) Vyrobnytstvo orhanichnoyi produktsiyi – zaporuka prodovolchoyi bezpeky Ukrayiny [Organic production is the key to Ukraine's food safety]. Proceedings of the Second All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference «Public Administration and Administration in the Process of Economic Reforms» (Ukraine, Kherson, October 17, 2018) Kherson: Kherson State Agrarian University, р.p. 125-126.
2. Organic Standart (2016) Vymohy do sertyfikatsiyi orhanichnoho roslynnytstva [Requirements for certification of organic plant growing]. Organic Standart (electronic journal) vol. 8, no. I.1-RQ-01-A. Available at: http://www.organicstandard.com.ua/files/cropproduction/ua/ (accessed October 13, 2019)
3. Zakon Ukrayiny «Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do orhanichnoho vyrobnytstva, obihu ta markuvannya orhanichnoyi produktsiyi» vid 03.07.2019 № 2740-VIII zi zmin. ta dopovn. [Law of Ukraine «On Basic Principles and Requirements for Organic Production, Circulation and Labeling of Organic Products» of 03.07.2019 No. 2740-VIII on amendments and additions] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (accessed October 13, 2019)
4. Moroz YU.YU. Orhanizatsiya obliku vyrobnytstva i obihu orhanichnoyi silskohospodarskoyi produktsiyi i syrovyny [Organization of accounting of production and circulation of organic agricultural products and raw materials]. Proceedings of the XIIth International Scientific Conference «Accounting, Economic Analysis and Control in the Formation and Development of Modern Management Concepts» (Ukraine, Zhytomyr, October 24-25, 2013) Zhytomyr: ZhSTU, р.р. 259-260.
5. Baker Tilly Ukraine (2018) Orhanichne vyrobnytstvo v Ukrayini vpevneno rukhayetʹsya vpered [Organic production in Ukraine is confidently moving forward]. Baker Tilly Ukraine (electronic journal) Available at: http://www.bakertilly.ua/news/id1402 (accessed October 13, 2019)
6. Trofimtseva O. (2018) Orhanichnyy rynok v Ukrayini – analityka [Organic market in Ukraine - analytics]. Haryacha ahropolityka (electronic journal) Available at: https://agropolit.com/spetsproekty/415-organichniy-rinok-v-ukrayini--analitika (accessed October 13, 2019)
7. Pisarenko V.M., Pisarenko P.V. (2017) Orhanichne zemlerobstvo dlya pryvatnoho sektora [Organic farming for the private sector]. Orhanichne zemlerobstavo dlya pryvatnoho sektora [Organic farming for the private sector]. Poltava: Public Association «Poltava Society of Agriculture», р.р. 132-138.
8. Informatsiyno-analitychna systema «Ahrariyi razom» (2018) Stan orhanichnoho vyrobnytstva v Ukrayini (analiz 5.11.2018) [The state of organic production in Ukraine (analysis 5/11/2018)]. Informatsiyno-analitychna systema «Ahrariyi razom» (electronic journal) Available at: https://agrarii-razom.com.ua/news-agro/stan-organichnogo-virobnictva-v-ukraini-analiz-5-11-2018 (accessed October 13, 2019).
9. Tomashevskaya O.A. (2013) Orhanichne vyrobnytstvo v sviti: realiyi ta perspektyvy [Organic production in the world: realities and prospects]. Journal «Innovative Economics», vol. 6, no. 44, p.p. 160-164.
10. Mazur N. (2014) Udoskonalennya informatsiynoyi bazy obliku vyrobnytstva orhanichnoyi silsko-hospodarskoyi produktsiyi i syrovyny [Improvement of information base for accounting of production of organic agricultural products and raw materials]. Science club «SOPHUS» (electronic journal) Available at: http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_4_2014_04_17_18/udoskonalennja_informacijnoji_bazi_obliku_virobnictva_organichnoji_silskogospodarskoji_produkciji_i_sirovini/54-1-0-930 (accessed October 13, 2019).
11. Federatsiya orhanichnoho rukhu Ukrayiny (2018). Orhanik v Ukrayini [Organic in Ukraine]. Federatsiya orhanichnoho rukhu Ukrayiny (electronic journal) Available at: http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29 (accessed October 13, 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 3354

Відомості про авторів

Л. Ю. Низова

студентка, ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»

L. Nyzova

student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0001-6007-1108


Н. С. Золотарьова

к. е. н., доцент, ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»

N. Zolotarova

PhD in Economics, dozent, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0001-7962-6281

Як цитувати статтю

Низова Л. Ю., Золотарьова Н. С. Організаційно-технологічні особливості виробництва органічної продукції рослинництва та їх вплив на побудову обліку. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7358 (дата звернення: 21.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.173

Nyzova, L. and Zolotarova, N. (2019), “Organizational and technological features of organic crop production and their impact on accounting”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7358 (Accessed 21 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.173

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.