EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ І СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ІНДИКАТОРІВ РІВНЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ
Ю. Є. Приданникова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.174

УДК: 330.35

Ю. Є. Приданникова

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ І СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ІНДИКАТОРІВ РІВНЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

Проаналізовано динаміку і структуру основних індикаторів рівня розвитку матеріального добробуту населення у контексті статистичного оцінювання економічного зростання та матеріального добробуту населення України за період 2010–2018 років. Аналіз проведено за даними Державної служби статистики України за такими галузями статистики, як: макроекономічна статистика, статистика доходів та умов життя домогосподарств, демографічна статистика та статистика праці. Для аналізу розглянуто динаміку чисельності населення, його зайнятості і доходів, динаміку структурних елементів доходів та витрат населення, структуру середньомісячних грошових доходів домогосподарств за 2018 рік, динаміку середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати штатних працівників, розподіл середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за 2018 рік. Комплексне використання системи статистичних показників в аналізі структури, динаміки основних індикаторів рівня розвитку матеріального добробуту населення дає змогу поглибити статистичний аналіз взаємозв’язку економічного зростання та матеріального добробуту населення, виявити закономірності і особливості їх розвитку.

Ключові слова: матеріальний добробут населення; рівень життя населення; економічне зростання; доходи та витрати населення.

Література

1. Мандибура В. О. Рівень життя населення та механізми його регулювання : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.09.01 ; НАН України. Ін-т економіки. К., 1999. 36 с.
2. Лібанова Е. М. Нобелівську премію з економіки 2015 року присуджено за цикл досліджень проблем споживання, бідності і добробуту. Демографія та соціальна економіка. 2015. № 3. С. 11–20. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/
cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/dse_2015_3_3.pdf (дата звернення: 10.10.2019).
3. Кулинич Р. О. Вивчення взаємозв’язків та виявлення тенденцій розвитку соціально-економічних явищ і технічних процесів за допомогою комп’ютерної програми “Метод статистичних рівнянь залежностей”. Економетрія: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. Хмельницький : ХІУП, 2003. С. 57–61.
4. Кулинич Р. О. Статистична оцінка чинників соціально-економічного розвитку : монографія. К. : Знання, 2007. 311 с.
5. Кулинич О. І., Кулинич Р. О. Теорія статистики : підручник. 7-е вид., перероб. і доп. К. : Знання, 2015. 239 с.
6. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Статистичне визначення впливу інфляції на доходи і витрати населення. Вісник Технологічного університету Поділля. 2001. № 2. С. 137–139.
7. Длугопольський О. В. Економіка добробуту та критерії її оцінки: політекономічний підхід. Наука й економіка. 2007. Вип. № 3 (7). С. 5–20.
8. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. К. 2009. 864 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/Mon_Heyets_2009_W.pdf (дата звернення: 18.08.2019).
9. Манцуров І. Г. Методологія статистичного оцінювання економічного зростання та конкурентоспроможності країни. К. : КНЕУ, 2006. 306 с.
10. Пигу А. Экономическая теория благосостояния : в 2 т. / пер. с англ. М. : Прогресс. 1985. Т. 1. 512 с.
11. Pareto V. On the Economic Phenomenon. International Economic Papers. 1953. № 3. P. 184.
12. Семюельсон П. А., Нордгауз В. Д. Макроекономіка : пер. з англ. С. Панчишин. К. : Основи, 1995. 544 с.
13. Вимірювання якості життя в Україні. Аналітична доповідь / Е. М. Лібанова, О. М. Гладун, Л. С. Лісогор та ін. К. : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, Програма Розвитку ООН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2013. 50 с. URL: https://www.idss.org.ua/monografii/
UNDP_QoL_2013_ukr.pdf (дата звернення: 18.08.2019).
14. Удотова Л. Ф. Соціальна статистика : підручник. К. : КНЕУ, 2002. 376 с.
15. Державна служба статистики України : офіційний вебсайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 18.08.2019).
16. Доходи та витрати населення у 2017 році : стат. зб. / Державна служба статистики України. Київ : ДП “Інформ.-аналіт. агенство”. 2019. 106 с.
17. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2018 році : стат. зб. / Державна служба статистики України. Київ, 2019. 379 с.
18. Праця України у 2017 році : стат. зб. / Державна служба статистики України. Київ : ДП “Інформ.-аналіт. агенство”, 2018. 282 с.

Yu. Ye. Prydannykova

STATISTICAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF THE MAIN INDICATORS OF THE DEVELOPMENT OF MATERIAL WELFARE OF A POPULATION

Summary

The article provides the analysis of dynamics and structure of the main indicators of development of material welfare of a population in the context of statistical assessment of economic growth and material welfare in Ukraine for 2010–2018. Definition of the term “material welfare of a population” is given in the article. Material welfare of a population is determined in time quantitative-qualitative characteristic of standard of living of population of a country as summarized result of the state policy in social field and economic activity of a population in production and consumption fields. The choice of welfare indicators can make a substantial difference. The purpose of this paper is to present significant results on the measurement of welfare statistical approaches. The aim of the indicators of welfare is to provide statistics on the different sides of welfare of a population. The analysis is performed on statistical data basis given State Statistics Service of Ukraine. In the paper statistical information is grouped by thematic fields of statistics such as macroeconomic statistics, statistics of income and living conditions, demographic statistics and statistics of labor market. The indicators that have been analyzed in the article include population dynamics, its employment and income, dynamics of structural elements of income and expenditure of the population, household average monthly income structure in 2018, the dynamics of average monthly nominal and real wage accruals per pay-roll, distribution of average monthly wage by type of economic activity in 2018. Using the integrated system of the statistical indicators in the analysis of structure and dynamics of the main indicators of development of material welfare is able to deepen the statistical analysis of relationship between economic growth and material welfare, identify patterns and features of their development. Such analysis is a base research and review for perspective study of statistical modeling and forecasting the material welfare in the context of economic development and determining exact tasks for public administration policy to increase economic growth in relationship with material welfare of a population. It can be an effective tool for managing the state of affairs, planning in performance management process and improving the value of relationship between the levels of development in the spheres under review.

Keywords: material welfare of a population; standard of living; economic growth; household income and expenditure.

References

1. Mandybura, V.O. (1999), “The standard of living of a population and the mechanisms of its regulation”, Ph.D. Thesis, Demography, labor economics, social economics and politics, National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Economics, Kyiv, Ukraine.
2. Libanova, E.M. (2015), “The 2015 Nobel memorial prize in economic sciences was awarded for the series research of consumption, poverty and welfare”, Demography and Social Economy, vol. 3 (25), pp. 11–20, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/dse_2015_3_3.pdf (Accessed 10 Oct 2019).
3. Kulynych, R. O. (2003), “Studying relationships and identifying trends in socio-economic phenomena and technical processes using the computer program “Method of statistical equations of dependencies”, Ekonometriia: problemy teorii ta praktyky, pp. 57–61.
4. Kulynych, R. O. (2007), Statystychna otsinka chynnykiv sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku [Statistical assessment of socio-economic development factors. Monograph], Znannia, Kyiv, Ukraine.
5. Kulynych, O.I. and Kulynych, R.O. (2015), Teoriia statystyky [Statistics theory. Textbook], 7th ed, Znannia, Kyiv, Ukraine.
6. Kulynych, O.I. and Kulynych, R.O. (2001), “Statistical determination of the impact of inflation on household income and expenditure”, Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu Podillia, vol. 2, pp. 137–139.
7. Dluhopol's'kyj, O.V. (2007), “Welfare economy and its evaluation criteria: political economy approach”, Nauka j ekonomika, vol. 3 (7), pp. 5–20.
8. Heiets', V.M. (2009), Suspil'stvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiia vzaiemodii ta rozvytku [Society, the state, the economy: phenomenology of interaction and development], In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine, available at: http://ief.org.ua/docs/mg/Mon_Heyets_2009_W.pdf (Accessed 10 Oct 2019).
9. Mantsurov, I.H. (2006), Metodolohiia statystychnoho otsiniuvannia ekonomichnoho zrostannia ta konkurentospromozhnosti krainy [Methodology of statistical estimation of economic growth and competitiveness of the country], KNEU, Kyiv, Ukraine.
10. Pyhu, А. (1985), Ekonomycheskaia teoryia blahosostoianyia [The Economics of Welfare], Progress, Moscow, Russia.
11. Pareto, V. (1953), “On the Economic Phenomenon”, International Economic Papers, vol. 3, p. 184.
12. Semiuel'son, P.A. and Nordhauz, V.D. (1995), Makroekonomika [Macroeconomics], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
13. Libanova, E.M. Hladun, O.M. Lisohor, L.S. and others (2013), “Vymiriuvannia iakosti zhyttia v Ukraini. Analitychna dopovid'” [Measuring quality of life in Ukraine. Analytical report], Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, United Nations Development Programme, Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine, Кyiv, Ukraine, available at: https://www.idss.org.ua/monografii/UNDP_QoL_2013_ukr.pdf (Accessed 10 Oct 2019).
14. Udotova, L.F. (2002), Sotsial'na statystyka [Social statistics], KNEU, Kyiv, Ukraine.
15. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 Oct 2019).
16. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Dokhody ta vytraty naselennia u 2017 rotsi. Statystychnyj zbirnyk” [Income and expenditure of the population in 2017. Statistical yearbook], DP "Informatsijno-analitychne ahentstvo", Кyiv, Ukraine.
17. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Vytraty i resursy domohospodarstv Ukrainy u 2018 rotsi. Statystychnyj zbirnyk” [Expenditure and resources of households of Ukraine in 2018. Statistical yearbook], Kyiv, Ukraine.
18. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Pratsia Ukrainy u 2018 rotsi. Statystychnyj zbirnyk” [Work of Ukraine in 2017. Statistical yearbook], TOV “Buk-Druk”, Кyiv, Ukraine.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 620

Відомості про авторів

Ю. Є. Приданникова

аспірантка Хмельницького університету управління та права,заступник начальника відділу інформаційного наповнення веб-сайту управління поширення інформації та комунікацій Головного управління статистики у Харківській області

Yu. Ye. Prydannykova

Post-graduate student, Khmelnytskyi University of Management and Law,Deputy Head of Website Content Division, Department for Information Dissemination and Communication, Main Department of Statistics in Kharkiv region

ORCID:

0000-0003-0580-6137

Як цитувати статтю

Приданникова Ю. Є. Статистичний аналіз динаміки і структури основних індикаторів рівня розвитку матеріального добробуту населення. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7359 (дата звернення: 29.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.174

Prydannykova, Yu. Ye. (2019), “Statistical analysis of the dynamics and structure of the main indicators of the development of material welfare of a population”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7359 (Accessed 29 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.174

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.