EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНКИ
Ю. В. Масюк, В. С. Качур

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.43

УДК: 334.716:332.15

Ю. В. Масюк, В. С. Качур

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНКИ

Анотація

В статті досліджено аналіз теоретичних досліджень та підходів щодо визначення сутності поняття «ділова активність підприємства» та показників, що її характеризують. Виділено десять класифікаційних ознак ділової активності за: масштабом охоплення; змістом оцінюваних об’єктів; стадіями життєвого циклу підприємства; ступенем відношення до суб’єкта господарювання; сферою діяльності; часовим аспектом; горизонтами планування; ступенем реальності; спрямованістю; рівнем активності. На основі проведених досліджень визначено, що ділову активність слід розглядати як системну характеристику діяльності підприємства Ділова активність визначає результат усієї господарської і фінансово-економічної діяльності, отриманий під дією внутрішніх і зовнішніх факторів, які формують положення підприємства на ринку, його економічний потенціал та фінансове благополуччя. Досліджено, що система показників інформаційного забезпечення аналізу ділової активності формується із зовнішніх і внутрішніх джерел. Основними зовнішніми джерелами є дані державної статистики, матеріали, опубліковані у спеціальних галузевих або загальноекономічних журналах, каталоги, довідники, електронна мережа Інтернет, послуги консалтингових фірм тощо, а внутрішніми – дані фінансового та управлінського обліку підприємства, фінансової звітності підприємства.

Ключові слова: аналіз; ділова активність; фактор; оцінка; показник; підприємство; ресурс; середовище.

Література

1. Анісімова О.М. Аналіз ділової активності підприємства як системна оцінка ефективності використання власних ресурсів. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2013. № 2. С. 19-24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2013_2_6 (дата звернення: 26.09.2019).
2. Беляєвський І.К. Статистика ринку товарів і послуг. Київ: Фінанси, 2003. 456 с.
3. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: учебник - 5-е изд., перераб. и доп. Москва: Дело и Сервис, 2007. - 368 с.
4. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент : [навч. посібник]. Київ: ЦУЛ, 2002. 496 с.
5. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. Москва: Финансы и статистика, 2006. 560 с.
6. Коваленко Л.О. Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент [навч. пос.]. 3-тє вид., випр. і доп. Київ: Знання, 2008. 483 с.
7. Куриленко Т.П. Теоретичні аспекти визначення ділової активності. URL: www.nbuv.gov.ua/portal /Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_6/6.pdf. (дата звернення: 30.09.2019).
8. Мельник А.Є., Сорокопуд О.О. Аналіз дебіторської заборгованості URL: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/63069.doc.htm (дата звернення: 30.09.2019).
9. Мєшкова Н.Л. Економічна сутність ділової активності промислового підприємства. Вісник економічної науки України. 2013. № 1. С. 105-108.
10. Ткачук Г.Ю. Оцінка ділової активності підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 13. Ч. 4. С. 88-90.
11. Хелферт Э. Техника финансового анализа / пер. с англ. под ред. Л.П. Белых – Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1996. 663 с.
12. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: [підручник]. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 566 с.
13. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. Москва: НИЦ Инф-ра-М, 2013. 208 с.

Yu. V. Masyuk, V. S. Kachur

ECONOMIC ESSENCE OF BUSINESS ACTIVITY OF ENTERPRISES AND APPROACHES TO ITS EVALUATION

Summary

The article investigates the analysis of theoretical studies and approaches to determine the essence of the concept of "business activity of the enterprise" and the indicators that characterize it. There are ten classification indicators of business activity: scale of coverage; the content of the objects being evaluated; stages of the enterprise life cycle; the degree of relation to the entity; field of activity; time aspect; planning horizons; the degree of reality; focus; activity level. On the basis of the conducted researches it is determined that business activity should be considered as a systematic characteristic of activity of the enterprise.
In modern conditions, business activity of enterprises in the mobilization of internal resources of economic growth and activity in the external economic environment are distinguished. Internal activity is expressed in the increase of economic potential of enterprises or increase in the efficiency of its use.
Analysis and evaluation of internal business activity is carried out in quantitative and qualitative dimensions. Quantitative parameters of estimation of business activity are expressed by dynamics of synthetic and analytical indicators of production and financial activity of enterprises. In the practice of analytical work, it is advisable to group these indicators: by absolute and relative values of growth relative to the baseline or plan, the efficiency of use of production resources and capital.
Information support for the analysis of business activity is a process of continuous targeted selection of relevant informative indicators necessary for the assessment, planning and preparation of effective and operational management decisions on all aspects of financial and economic activity of the enterprise.
It is researched that the system of indicators of information support of business activity analysis is formed from external and internal sources. The main external sources are data of national statistics, materials published in special sectoral or general economic magazines, catalogs, directories, electronic Internet, consulting firms, etc., and internal - financial and management accounting of the enterprise, financial statements of the enterprise.

Keywords: analysis; business activity; factor; estimation; indicator; enterprise; resource; environment.

References

1. Anisimova, O.M. (2013), “Analysis of business activity of the enterprise as a systematic assessment of the efficiency of using its own resources”, Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva. [Online], vol. 2, pp. 19-24, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2013_2_6 (Accessed 26 September 2019).
2. Beliaievs'kyj, I.K. (2003), Statystyka rynku tovariv i posluh [Market statistics for goods and services], Finansy, Kyiv, Ukraine.
3. Dontsova, L.V. and Nykyforova, N.A. (2007), Analiz finansovoj otchetnosti [Financial statement analysis], 5th ed, Delo i Servis, Moscow, Russia.
4. Kirejtsev, H.H. (2002), Finansovyj menedzhment [Financial management], TsUL, Kyiv, Ukraine.
5. Kovalev, V.V. (2006), Finansovyj analiz: metody i procedury [Financial analysis: methods and procedures], Finansy i statistika, Moscow, Russia.
6. Kovalenko, L.O. and Remn'ova, L.M. (2008) Finansovyj menedzhment [Financial management], 3rd ed, Znannia, Kyiv, Ukraine.
7. Kurylenko, T.P. “Theoretical aspects of determining business activity”, [Online], available at: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_6/6. pdf. (Accessed 30 September 2019).
8. Mel'nyk, A.Ye. and Sorokopud, O.O. “Accounts receivable analysi”, [Online], available at: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Economics/63069.doc.htm (Accessed 30 September 2019).
9. Mieshkova, N.L. (2013), “Economic essence of business activity of industrial enterprise”, Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 1, pp. 105-108.
10. Tkachuk, H.Yu. (2015), “Assessment of business activity of the enterprise”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 12, no. 4, pp. 88-90.
11. Helfert, Je. (1996), Tehnika finansovogo analiza [Financial Analysis Technique], Audit, JuNITI, Moscow, Russia.
12. Tsal-Tsalko, Yu.S. (2008), Finansovyj analiz [Financial analysis], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
13. Sheremet, A.D. and Negashev, E.V. (2013), Metodika finansovogo analiza [The method of financial analysis], NIC Inf-ra-M, Moscow, Russia.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 2833

Відомості про авторів

Ю. В. Масюк

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Yu. V. Masyuk

PhD in Economics, associate professor, professor of finance, banking and insuranceDnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-6445-806X


В. С. Качур

студентка групи МгФБС-1-18,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

V. S. Kachur

student of the MGFBS-1-18 group,Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-5576-3847

Як цитувати статтю

Масюк Ю. В., Качур В. С. Економічна сутність ділової активності підприємств та підходи до її оцінки. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7362 (дата звернення: 21.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.43

Masyuk, Yu. V. and Kachur, V. S. (2019), “Economic essence of business activity of enterprises and approaches to its evaluation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7362 (Accessed 21 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.