EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
М. А. Горшков

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.78

УДК: 338.43-047.37:330.31.33

М. А. Горшков

МЕТОДИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Анотація

Сучасний адміністративний менеджмент потребує нових підходів та адаптації існуючих та нових методів управління. Методи управління загальними ресурсами громади є недостатньо вивченими. Актуальність їх оновлення та формування нових механізмів управління обґрунтовано процесами децентралізації. Одною з проблем в управлінні ресурсами громади є недостатній контроль та моніторинг змін стану ресурсів громади, узгодження роботи різних інституцій. Механізми управління ресурсами громади містять модулі використання, збереження та відтворення ресурсів. Розвиток різних видів ресурсів здійснюється невідокремлено, а в чіткому взаємозв’язку між ресурсами. Проблемою є дублювання та неузгодженість функцій моніторингу та контролю різних інституцій. Крім того, виявлені проблеми використання та відтворення ресурсів залишаються тільки виявленими. Вони не візуалізуються в стратегіях розвитку територій та громади. Ідеальна модель механізму управління ресурсами громади – єдина екологічна система управління ресурсами громади, в якій задіяні всі інституції державного управління, самоврядування, партнерства різних організацій. Механізм управління є основою для формування такої системи. Аналіз існуючих інформаційних систем управління в м. Вінниці та Вінницької області дозволяє зробити висновок щодо їх фрагментарності. Відсутність інтеграції роботи різних інституцій, прозорого представлення стану наявних ресурсів, відсутність стратегічних напрямів розвитку громад відповідно до ресурсів ( природних, людських, інвестиційних тощо) – головні акценти, на які необхідно звернути увагу для запровадження сучасної системи управління ресурсами території та громади.

Ключові слова: ресурсний потенціал; збереження ресурсів; використання ресурсів; відтворення ресурсів; децентралізація; територіальна громада.

Література

1. Ostrom Е. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (1990) Publisher: Cambridge University Press.
2. Cерьогін С.М. Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти : монографія / С. М. Серьогін, Ю. П. Шаров, Є. І. Бородін, Н. Т. Гончарук [та ін.] ; за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю. П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 276 с.
3. Лашук О.С. Методологічні основи механізмів державного регулювання розвитку регіону. Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. 2017. № 1(3). C. 93–100. URL: http://pa.stu.cn.ua/articles/1505206457008.PDF
4. Ільченко Н.В. Концепція участі та методи залучення населення до розвитку територіальної громади / Н. В Ільченко Державне управління: удосконалення та розвиток № 7, 2010 URL: http://pa.stu.cn.ua/articles/1505206457008.PDF
5. Мельник А. Управління ресурсами території в контексті європейської та національної політики регіонального розвитку / А. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету № 3, 2018 р. С. 7-21.
6. Чорна Л.О. Системний розвиток міста як економічного центру сільськогосподарської території / Л.О. Чорна, ОО Коваленко, СВ Матусяк // Агросвіт, 2009б №2, С. 19-23.
7. Prutska O. The adaptive mechanism of supervision of rational environmental management processes based on the theory of E. Ostrom / O. Prutska, M. Gorshkov // Кібернетичне управління та інформаційні технології. 2014. - №1.- С. 62-71.
8. Петрушенко М. Актуалізація проблеми управління природно-ресурсними конфліктами в Україні / М. Петрушенко // Вісник ТНЕУ, №1, 2012 р. – с. 35-44

Maksym Horshkov

METHODS AND MECHANISMS OF TERRITORIAL COMMUNITY RESOURCE MANAGEMENT

Summary

Modern administrative management requires new approaches and adaptations of existing and new management methods. The methods of managing the community's common resources are poorly understood. The relevance of their renewal and the formation of new governance mechanisms is justified by decentralization processes. One of the problems in managing community resources is insufficient to control and monitoring of changes in the state of community resources, coordination of work of different institutions. Community resource management mechanisms include modules for using, storing, and reproducing resources. The development of different types of resources is made in a clear relationship between the resources. The problem is the duplication and inconsistency of the monitoring and control functions of different institutions. In addition, identified issues of resource use and playback remain solved. They are not visualized in territorial and community development strategies. The ideal model of a community resource management mechanism is a single ecological community resource management system. This model contains all institutions of public administration, self-government, partnerships of different organizations. The control mechanism is the basis for the formation of such a system. Analysis of the existing management information systems in Vinnytsia and Vinnytsia region makes it possible to conclude that they are fragmentary. Lack of integration of work of different institutions, transparent presentation of the state of available resources in the development strategy, lack of strategic directions of community development according to resources (natural, human, investment, etc.) are the main accents that need to be paid attention to the introduction of a modern system of managing the resources of the territory and the community. The mechanism for managing the resource potential of a local community involves the use of composition and decomposition methods. This is done for the analysis of each type of resources and its positioning in the community development strategy is formed. The presented general schematic diagram of the mechanism allows to see the connection between resources, goals and management technologies. This approach is more resource oriented and allows them to monitor and control each type of resource. The proposed tables can be the basis for analyzing the state of resource potential of any territorial community and formulating a development strategy.

Keywords: esource potential; conservation of resources; use of resources; reproduction of resources; decentralization; territorial community.

References

1. Ostrom E. (1990) Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action Publisher: Cambridge University Press.
2. Cerʹohin S.M., Sharov P., Borodin I., Honcharuk N., etc. (2016), Upravlinnya stratehichnym rozvytkom obʺyednanykh terytorialʹnykh hromad: innovatsiyni pidkhody ta instrumenty : monohrafiya [Managing strategic development of united territorial communities: innovative approaches and tools: monograph ], DRIDU NADU, Ukraine.
3. Lashuk O.S. (2017) “Methodological bases of mechanisms of state regulation of regional development. Public administration: research and development”, Publichne administruvannya: naukovi doslidzhennya ta rozvytok, Vol. 1(3), pp. 93–100.
4. lʹchenko N.V. (2010)“The concept of participation and methods of involving the population in the development of the territorial community”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, vol. № 7, available at: http://pa.stu.cn.ua/articles/1505206457008.PDF 8 (Accessed October 4, 2019).
5. Melnyk A. “Resource management in the context of European and national regional development policy”, Visnyk Ternopilʹsʹkoho natsionalʹnoho ekonomichnoho universytetu, vol. 3, pp. 7-21.
6. Chorna L.O., Kovalenko O.O. and Matusyak S.V. (2009) “[Systematic development of the city as an economic center of agricultural territory”, Agrosvit, vol. 2, pp. 19-23.
7. Prutska O. (2014) “The adaptive mechanism of supervision of rational environmental management processes based on the theory of E. Ostrom”, Kibernetychne upravlinnya ta informatsiyni tekhnolohiyi, vol. 1., pp. 62-71.
8. Petrushenko M. (2012) “Actualization of the problem of management of natural resource conflicts in Ukraine”, Visnyk TNEU, vol. 1, pp. 35-44.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 341

Відомості про авторів

М. А. Горшков

ст. викладач кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Maksym Horshkov

Senior Lecturer of the Department of Management and Administration,Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

ORCID:

0000-0002-0029-4809

Як цитувати статтю

Горшков М. А. Методи та механізми управління ресурсами територіальної громади. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7363 (дата звернення: 29.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.78

Horshkov, Maksym (2019), “Methods and mechanisms of territorial community resource management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7363 (Accessed 29 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.