EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТІ
В. І. Франчук, І. О. Корчинський

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.7

УДК: 338.24.021.8

В. І. Франчук, І. О. Корчинський

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТІ

Анотація

Розглянуто історичні аспекти розвитку поняття «безпека» та «економічна безпека держави». Запропоновано власне бачення поняття «безпека». Розглянуто характеристику сутності поняття «економічна безпека». Запропоновано розглядати економічну безпеку як стан, при якому система може ефективно розвиватися та протидіяти негативному впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. В умовах посилення негативного впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, доведено важливість визначення сутності поняття «економічна безпека держави». Проведено морфологічний аналіз сутності поняття «економічна безпека держави». За результатами проведеного аналізу, узагальнено і запропоновано розглядати економічну безпеку держави як стан захищеності національних економічних інтересів, при якому здійснюється ефективна протидія негативному впливу загроз і досягається задоволення усіх потреб суспільства.

Ключові слова: безпека; економічна безпека; держава; економічна безпека держави; морфологічний аналіз.

Література

1. Hartwig Altenmüller: Aha. In: Wolfgang Helck (Hrsg.): Lexikon der Ägyptologie (LÄ) Band I, Harrassowitz, Wiesbaden 1975, ISBN 3-447-01670-1, pp. 96-98.
2. Історія вчень про державу і право : підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, проф. О. В. Петришина. Харків : Право, 2009. 256 с.
3. Гоббс Т. Левіафан І Пер. з англ -Г 57 К.; Дух і Літера, 2000.606 с.
4. Франчук В.І. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності:
підручник Львів: ЛьвДУВС, 2015. 236 с.
5. Халіна О., Штангрет А., Сухомлин Л., Мельников О. Теоретико-методичні засади формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою машинобудівного підприємства : моногр.. Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. 220 с.
6. Wolfers A. Diskort and Collaboration, Essays on International Politics [Text]. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1962. P.150
7. Основи економічної безпеки : підруч. / О. М. Бандурка, В. Є. Духов, К. Я. Петрова, І. М. Червяков. Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 236 с.
8. Ілляшенко С. Н. Складові економічної безпеки підприємства і підходи до їх оцінки. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 3. С. 12–19.
9. Пастернак-Таранущенко Г. Економічна безпека держави: проблеми та механізми їх розв’язання. Вісник НАН України. 1998. № 11–12. С. 67– 71.
10. Новікова О. Ф., Покотиленко Р. В. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення : монографія. Донецьк : ІЕП НАН України, 2006. 407 с.
11. Забродский В. А., Кизим Н. А. Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем. Харьков: Бизнес Информ, 2000. 72 с.
12. Акімова Л.М. Етапи становлення економічної безпеки держави: зарубіжний та вітчизняний досвід. Державне удосконалення та розвиток, 2016. С.2.
13. Буковська О. Д., Пойда-Носик Н.Н. Економічна безпека України у контексті транс-кордонного співробітництва // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. 2011. Вип. 32. С. 50–55.
14. Machovski H. Ost-West Handel: Entwicklung, Interessenlagen. Aussichten / Aus Politik u.Zeitgeschichte. Bonn. 1985.№ 5. pp. 39-44.
15. Градов А. П. Национальная экономика. 2-е изд. СПб.: Питер, 2005. 240 с.
16. Гордієнко С. Г. Забезпечення економічної безпеки України Службою безпеки // Економічні злочини: попередження і боротьба з ними. К., 2001. 121 с.

V. I. Franchuk, I. O. Korchynskyi

ECONOMIC SECURITY OF THE STATE: HISTORICAL ASPECTS AND CHARACTERISTIC OF THE ESSENCE

Summary

In the context of globalization processes in the world, issues of countering threats and dangers of the state’s economic security are particularly acute. Today, the existing problems in ensuring the economic security of the state are becoming obstacles in enhancing economic growth, restructuring the economy and ensuring the development of a competitive environment within the state and beyond. Given all this, a thorough study of the essence of the concept of «economic security of the state» today is especially relevant. The historical aspects of the development of the concepts of «security» and «economic security of the state» are considered. According to the results of our analysis of the historical aspects of the economic security of the state, it can be argued that security as one of the scientific areas, never stands still and is constantly developing. More and more scientists devote their work to the problems of ensuring this type of security. The concept of «security» should be considered as a state in which the object is in a state of absence of threats and dangers, and can freely pursue its own duality. An important element of the concept of «security» is its economic component. Understanding the importance of the concept of «economic security» came with the advent of the state and institutions of power. A personal vision of the concept of «security» is proposed. The characteristics of the essence of the concept of «economic security» are considered. It is intended to consider economic security as a condition in which a system can effectively develop and counteract the negative impact of its external and internal environment. In the face of increasing negative impact of external and internal threats, the importance of determining the essence of the concept of «economic security of the state» has been proved. A morphological analysis of the essence of the concept of «economic security of the state». According to the results of the analysis, it is generalized and proposed to consider the economic security of the state as such a state of protection of national economic interests in which there is an effective counteraction to the negative influence of threats and to achieve the satisfaction of all the needs of society. In view of the existing crisis phenomen both inside our country and in the world, the study of the nature and the main features of the economic security of the state is a fundamental factor in ensuring competitiveness, development of social institutions and necessary restructuring of the national economy.

Keywords: security; economic security; state; economic security of the state; morphological analysis.

References

1. Altenmüller, H. (1975), Aha. In: Wolfgang Helck (Hrsg.): Lexikon der Ägyptologie (LÄ) Band I, Harrassowitz, Wiesbaden, FRG.
2. Demydenko, G. and Petryshyn, O. (2009), Istoriya vchen` pro derzhavu i pravo [History of the doctrines on state and law], Pravo, Kharkiv, Ukraine.
3. Gobbs, T. (2000), Leviafan [Leviathan], Duh i Litera, Kyiv, Ukraine.
4. Franchuk, V. (2015), Ekonomichna bezpeka sub'yektiv gospodars`koyi diyalnosti [Economic security of business entities], L`vDUVS, L'viv, Ukraine.
5. Khalina, O. Shtangret, A. Suhomlyn, L. and Melnykov, O. (2016), Teorety`ko-metodychni zasady formuvannya organizacijnogo zabezpechennya upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu mashy`nobudivnogo pidpryemstva [Theoretical and methodological foundations of formation of organizational support of economic safety management of machine-building enterprise], Ukr. akad. drukarstva, L'viv, Ukraine.
6. Wolfers, A. (1962), Diskort and Collaboration, Essays on International Politics, Johns Hopkins University Press, Baltimore USA.
7. Bandurka, O. Duhov, K. Petrova, Ya. and Chervyakov, I. (2003), Osnovy` ekonomichnoyi bezpeky [Basics of economic security], KVy`d-vo Nacz. un-tu vnutr. sprav, Kharkiv, Ukraine.
8. Ilyashenko, S. (2003), “Components of enterprise economic security and approaches to their evaluation”, Aktual`ni problemy` ekonomiky`, vol. 3, pp. 12–19.
9. Pasternak-Taranushhenko, G. (1998), “Economic security of the state: problems and mechanisms for their solution”, Visny`k NAN Ukrayiny`, vol. 11–12, pp. 67-71.
10. Novikova, O. and Pokotylenko, R. (2006), Ekonomichna bezpeka: konceptual`ne vy`znachennya ta mexanizm zabezpechennya [Economic Security: Conceptual Definition and Mechanism of Provision], IEP NAN Ukrayiny`, Donetsk, Ukraine.
11. Zabrodskyi, V. and Kyzym, N. (2000), Razvytye krupnomasshtabnыx ekonomy`ko-proy`zvodstvennыx sy`stem [Development of large-scale economic and production systems], By`znes Y`nform, Kharkiv, Ukraine.
12. Akimova, L. (2016), “Stages of becoming economic security of the state: foreign and domestic experience”, Derzhavne udoskonalennya ta rozvytok, p.2.
13. Bukovska, O. and Pojda-Nosyk, N. (2011), “Economic security of Ukraine in the context of trans-border cooperation”, Naukovyi visnyk Uzhgorods`kogo universy`tetu. Ekonomika, vol. 32, pp. 50–55.
14. Machovski, H. (1985), “Ost-West Handel: Entwicklung, Interessenlagen. Aussichten”, Aus Politik u.Zeitgeschichte. Bonn, vol. 5, pp. 39-44.
15. Gradov, A. (2005), Nacy`onal`naya ekonomyka [National economic], 2-d ed., Pyter, St.Petersburg, Russia.
16. Gordiyenko, S. (2001), “Ensuring the economic security of Ukraine by the Security Service”, Ekonomichni zlochy`ny`: poperedzhennya i borot`ba z ny`my` [Economic crimes: prevention and control]. Kyiv, Ukraine.

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 103

Відомості про авторів

В. І. Франчук

доктор економічних наук, професор, проректорЛьвівського державного університету внутрішніх справ

V. I. Franchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, ProrectorLviv State University of Internal Affairs

ORCID:

0000-0001-5305-3286


І. О. Корчинський

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри фінансів та обліку,Львівського державного університету внутрішніх справ

I. O. Korchynskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Finance and Accounting,Lviv State University of Internal Affairs

ORCID:

0000-0001-9231-1946

Як цитувати статтю

Франчук В. І., Корчинський І. О. Економічна безпека держави: історичні аспекти та характеристика сутності. Ефективна економіка. 2019. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7368 (дата звернення: 26.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.7

Franchuk, V. I. and Korchynskyi, I. O. (2019), “Economic security of the state: historical aspects and characteristic of the essence”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7368 (Accessed 26 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.