EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУБ’ЄКТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Н. І. Луцька

УДК: 657

Н. І. Луцька

СУБ’ЄКТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Анотація

Питання ідентифікація та формування суб’єктного складу економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства є досить актуальними в наш час. В процесі дослідження було встановлено, що змоделювати в повному обсязі організаційну модель економічного аналізу підприємства не можливо для формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства. Як наслідок, необхідним є вивчення функціонування суб’єктів організації та здійснення економічного аналізу на різних етапах формування та реалізації державно-приватного партнерства. Зважаючи на специфіку управління проектами державно-приватного партнерства, вважаємо, що порядок залучення суб’єктів до аналітичної роботи має відповідати певному етапу формування та реалізації проекту. В статті визначено, що аналітичні центри варто формувати як за процесами, що безпосередньо стосуються реалізації державно-приватного партнерства з боку суб’єкта, відповідального за його реалізацію, так і за окремими операціями участі окремого учасника з позиції оцінки власної ефективності та економічної вигоди. Нами було запропоновано загальний перелік аналітичних центрів управління процесами формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства, який можна адаптувати до специфіки окремих проектів та форм їх реалізації. Встановлено, що зазначений перелік не є вичерпним та може доповнюватися як за окремими запитами, так і в контексті галузевої специфіки проекту. Мета аналітичного центру може бути розширена власне як і сам перелік аналітичних центрів, що залежить від галузевої специфіки та умов договору. Дослідження показало, що важливе значення для організації економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства набуває ідентифікація та змістовне наповнення функцій суб’єктів економічного аналізу. В контексті визначених суб’єктів та їх розподілу на внутрішні і зовнішні, доричним буде виокремити дві форми організації економічного аналізу, а саме: залучення сторонніх осіб на основі аутсорсингу або консалтингових послуг; здійснення економічного аналізу спеціальним підрозділом або особою наділеною відповідними функціональним обов’язками.

N. I. Lutsʹka

SUBJECTS OF ECONOMIC ANALYSIS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PROJECTS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Summary

The issues of identification and formation of the subjective composition of the economic analysis of the formation and implementation of the public-private partnership project are quite relevant today. In the course of the research it was found that to model in full the organizational model of economic analysis of the enterprise is not possible for the formation and implementation of the public-private partnership project. As a consequence, it is necessary to study the functioning of the entities of the organization and to carry out economic analysis at different stages of the formation and implementation of public-private partnerships. Considering the specifics of public-private partnership project management, we believe that the procedure for involving entities in analytical work should correspond to a certain stage of project formation and implementation. The article states that think tanks should be formed both by processes directly related to the implementation of the public-private partnership by the entity responsible for its implementation, as well as by the individual participant's own operations in terms of assessing their own efficiency and economic benefits. We have offered a general list of analytical centers for managing the processes of forming and implementing a public-private partnership project, which can be adapted to the specifics of individual projects and forms of their implementation. It is established that the above list is not exhaustive and can be supplemented both on individual requests and in the context of sector specificity of the project. The purpose of the think-tank can be expanded in the same way as the list of think-tanks, depending on the industry specificity and the terms of the contract. The research has shown that the identification and meaningful filling of the functions of the subjects of economic analysis is of great importance for the organization of economic analysis of the formation and implementation of the public-private partnership project. In the context of the identified entities and their division into internal and external, the Doric will distinguish two forms of economic analysis organization, namely: outsourcing through outsourcing or consulting services; carrying out economic analysis by a special unit or a person entrusted with relevant functional responsibilities.

№ 6 2018

Кількість переглядів: 3421

Відомості про авторів

Н. І. Луцька

кандидат економічних наук, доцент,проректор з фінансово-економічної діяльності,Університет Короля Данила (м. Івано-Франківськ)

N. I. Lutsʹka

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Vice-Rector for Financial and Economic Activities,King Danylo University (Ivano-Frankivsk)

Як цитувати статтю

Луцька Н. І. Суб’єкти економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства. Ефективна економіка. 2018. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7371 (дата звернення: 19.05.2022).

Lutsʹka, N. I. (2018), “Subjects of economic analysis of formation and implementation of projects of public-private partnership”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7371 (Accessed 19 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.