EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ
І. Л. Сазонець, В. В. Джинджоян

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.1

УДК: 338.22

І. Л. Сазонець, В. В. Джинджоян

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ

Анотація

У статті здійснено обґрунтування напрямів реалізації соціальної складової туристичними підприємствами в сучасних соціально-економічних умовах. Встановлено, що інтерес сучасних дослідників до проблеми конкретизації науково-методичних підходів до визначення функцій туристичних підприємств віддзеркалюють ідеї декількох методологічних течій, а саме: маркетинговий, соціологічний, культурологічний, економічний підходи. Разом з тим проблема дослідження соціальних векторів функціонування туристичних компаній залишилася поза межами наукових розвідок вчених. Резюмовано, що сучасний туризм є особливою соціальною сферою економіки, потужною індустрією, яка виробляє до 10% світового валового продукту, в якій зайняті мільйони співробітників та залучені величезні капітали.
У якості продукції туристичних компаній виступають результати діяльності, спрямованої на організацію дозвілля, рекреації, відпочинку і лікування населення, і яка реалізується за допомогою виконання наступних функцій: виробництво послуги, продаж (збут), маркетинг, організація виробничого процесу, фінансово-господарська діяльність. Узагальнено, що сучасний туризм потребує вивчення умов, що визначають масовість туризму, формування цілих туристичних потоків на основі їх соціального статусу.

Ключові слова: соціум; соціальна реальність; туристичні компанії; туризм; подорожі; функції; наукові підходи.

Література

1. Данильчук В.Ф. Особенности формирования и развития туристических предприятий: монографія. Донецк, ин.-т экономики промышленности НАН Украины, 2006. 240 с.
2. Васіліха Н.В., Мельник І. М. Особливості та сучасні аспекти функціонування ринку туристичних послуг. Торгівля, комерція, підприємництво. 2011. Вип.13. С 122-125.
3. Воскресенська О.Є. Формування системи стратегічного маркетингового управління на туристичних підприємствах в умовах ринкової невизначеності: дис. канд.. екон. наук, 08.00.04. Херсон, Херсонський національний технічний університет, 2013. 220 с.
4. Воскресенська О.Є. Витрати та ефективність діяльності суб’єктів туристичного бізнесу України. Економічні інновації. 2013. Вип. 54. С.43-48.
5. Джинджоян В.В. Информатизация системы управления предприятием. Современный научный вестник. 2014. № 39. С. 90-98.
6. Іванчук С.І. Особливості проведення маркетингових досліджень на підприємствах туристичної галузі. Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. 2013. №17. С. 303-310.
7. Игнатьев А.В. Формирование и реализация инновационной стратегии развития туристического предприятия. М.: УРАО, 2010. 341с.
8. Изотова М.А. Инновации в социокультурном бизнесе и туризме. М.: Научная книга, 2006. 136 с.
9. Кравців В.С. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери. Львів: Наукове видання ІРД НАН України, 1999. 78 с.
10. Максимюк М.Н. Оценка влияния и перспективы развития индустрии туризма в Украине. Культура народов Причерноморья. 2012. №235. С. 55-61.
11. Мальська М.П. Менеджмент туризму. К.: Знання, 2003. 546 с.
12. Мацука В.М. Сучасні тенденції та перспективи розвитку туризму в Україні. Вісник Маріупольського державного університету «Серія економіка». 2011. Вип.1. С.43-49.
13. Сардак С.Е. Маркетинг: навч. посіб. / С.Е. Сардак, В.В. Джинджоян. – Дніпро: Інновація, 2018. – 242 с.
14. Sardak, S. Korneyev, M. Dzhyndzhoian, V. Fedotona, T. Tryfonova, O. (2018), “Current trends in global demographic processes”. Problems and Perspectives in Management, LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, Vol. 16, Is. 1, pp. 48–57.

I. Sazonets, V. Dzhyndzhoian

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING THE FUNCTIONS OF TOURIST ENTERPRISES AND THE DIRECTIONS OF THE IMPLEMENTATION OF THEIR SOCIAL COMPOSITION

Summary

The article shows the study that has substantiated the directions of realizing social component by tourism enterprises in modern socio-economic conditions. It has been established that the interest of modern researchers to the problem of concretization of scientific and methodological approaches to the definition of functions of tourism enterprises is reflected by the ideas of several methodological schools, namely: marketing, sociological, cultural and economic approaches. At the same time, the problem of researching the social vectors of the functioning of tourism companies has remained beyond the scientific investigations by scholars. It has been summarized that modern tourism is a special social sphere of economy, a powerful industry that produces up to 10% of the world gross product, employs millions of employees and attracts huge amounts of capital.
The products of tourism companies are represented as the results of the activity, which is aimed at organizing leisure, recreation, rest and treatment of the population, and which is implemented with the help of fulfilling the following functions: production of services, realization (sale), marketing, organization of production process, financial and economic activities. It has been abstracted that the modern stage of the development of business environment in the tourism industry is caused by the increasing requirements by clients to the services provided, by finding new forms of their delivery and forming innovative approaches to the organization of management process. The main directions of improving the principles used to organize entrepreneurial activity in the tourism business are optimization of financial resources and increase of the efficiency of use of labor assets of a company so that tourism could bring profit to the public coffers.
It has been defined that modern tourism is currently under the influence of many factors such as social, cultural, economic and political. As soon as a person has solved the problem of survival, they have got the need to travel in order to cognize the world and themselves. Consumption of tourism services as a type of human activity has an extremely well defined social character: 1) in the process of receiving services, each person interacts with society; 2) consumption is a sign of social stratification. A distinctive feature of modern tourism is its social orientation. For the last few years, the tourism industry has been developing rather rapidly. The generalization has been made that modern tourism requires some study of the conditions, which determine the large-scale involvement of tourism, and the formation of entire tourists flows on basis of their social status.

Keywords: society; social reality; tourism companies; tourism; trips; functions; scientific approaches.

References

1. Danylchuk, V.F. (2006), Osobennosty formyrovanyia y razvytyia turystycheskykh predpryiatyj [Features of the formation and development of tourism enterprises], yn.-t ekonomyky promyshlennosty NAN Ukraynu, Donetsk, Ukraine.
2. Vasilikha, N.V. and Melnyk, I. M. (2011), “Peculiarities and special aspects of the tourist services market”, Trading, commercial, commercial, retail, Vol. 13, pp. 122-125.
3. Voskresenska, O.I. (2013), Osoblyvosti ta suchasni aspekty funktsionuvannia rynku turystychnykh posluh [Formulation of a system of strategic marketing management in tourist enterprises in the minds of market uninterestedness], Khersonskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, Kherson, Ukraine.
4. Voskresenska, O.I. (2013) , “Vitrati and the effectiveness of the dubility of the tourist business of Ukraine”, Ekonomichni innovatsii, Vol. 54, pp.43-48.
5. Dzhindzhoyan, V.V. (2014), “Informatization of enterprise management system”, Modern scientific bulletin: scientific-theoretical and practical journal, LLC Rusnaukkniga, Vol. 39, pp. 90-98.
6. Ivanchuk, S.I. (2013), “Peculiarities of marketing on tourist tourism facilities”, Visnyk Donetskoho instytutu turystychnoho biznesu, Vol. 17, pp. 303-310.
7. Yhnatev, A.V. (2010), Formyrovanye y realyzatsyia ynnovatsyonnoj stratehyy razvytyia turystycheskoho predpryiatyia [Formation and implementation of an innovative development strategy for a tourism enterprise], URAO, Moscow.
8. Yzotova, M.A. (2006), Ynnovatsyy v sotsyokul'turnom byznese y turyzme [Innovations in the socio-cultural business and tourism], Nauchnaia knyha, Moscow.
9. Kravtsiv, V.S. (1999), Naukovo-metodychni zasady reformuvannia rekreatsiinoi sfery [Science-methodical ambush the reform of the recreational sphere], IRD NAN, Lviv, Ukraine.
10. Maksymiuk, M.N. (2012), “Assessment of the impact and development prospects of the tourism industry in Ukraine”, Kultura narodov Prychernomoria, Vol. 235, pp. 55-61.
11. Malska, M.P. (2003), Menedzhment turyzmu [Tourism Management], Znannia, Kiev, Ukraine.
12. Matsuka, V.M. (2011), “Nowadays trends and prospects for tourism development in Ukraine”, Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu “Seriia ekonomika”, Vol. 1, pp.43-49.
13. Sardak, S.Е. and Dzhyndzhoian, V.V. (2018), “Marketynh” [Marketing], Innovation, Dnipro, Ukraine.
14. Sardak, S. Korneyev, M. Dzhyndzhoian, V. Fedotona, T. and Tryfonova, O. (2018), “Current trends in global demographic processes”, Problems and Perspectives in Management, LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, Vol. 16, Is. 1, pp. 48–57.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1316

Відомості про авторів

І. Л. Сазонець

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

I. Sazonets

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Public Administration, documentation and information activity, National University of Water and Environmental Engineering

ORCID:

0000-0001-8032-3675


В. В. Джинджоян

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

V. Dzhyndzhoian

Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

ORCID:

0000-0003-0296-4092

Як цитувати статтю

Сазонець І. Л., Джинджоян В. В. Науково-методичні підходи до визначення функцій туристичних підприємств та напрямів реалізації їх соціальної складової. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7372 (дата звернення: 08.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.1

Sazonets, I. and Dzhyndzhoian, V. (2019), “Scientific and methodological approaches to determining the functions of tourist enterprises and the directions of the implementation of their social composition”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7372 (Accessed 08 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.