EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
А. П. Дука, Г. В. Старченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.2

УДК: 336.71

А. П. Дука, Г. В. Старченко

ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено використання проектно-орієнтованого підходу як інструменту реалізації політики економічного зростання в державі. Можливості проектно-орієнтованого підходу дозволяють визнати його перспективним інструментом реалізації національних проектів розвитку який посилює зміцнення та ефективне використання інноваційного потенціалу, створює сприятливі умови для залучення інвестицій в базові галузі економіки та розширення інноваційної інфраструктури. В статті розкритий економічний зміст дефініцій «проектно-орієнтоване управління» та «інноваційна модель розвитку», запропоноване визначення поняття «проекти інноваційного розвитку національної економіки», вказано на їх важливість як джерела розвитку національної економіки. Охарактеризовано економічну сутність та важливість реалізації національних проектів у пріоритетних галузях економіки. Визначено основні проблеми та ризики реалізації національних проектів розвитку. Досліджено основні міжнародні рейтинги України, що характеризують перспективи для реалізації національних проектів розвитку. Визначено основні проблемні аспекти реалізації національних проектів в Україні.

Ключові слова: національні проекти; проектно-орієнтований підхід; інструмент; реалізація національних проектів; управління реалізацією національних проектів.

Література

1. Бережний Я. В. Інституційно-правова основа формування системи стратегічного планування в Україні. Наукові розвідки з державного та муніципального управління : зб. наук. пр. Акад. муніцип. упр. 2011. Вип. 1, с. 23–32.
2. Бережний Я. В., Жаліло Я. А., Покришка Я. С. Політика реалізації національних проєктів: перспективи розвитку в Україні. Економіка України. 2013. № 10 (623), с. 32–44.
3. Сімків Л. Є. Національні проекти в системі інструментів реалізації регіональної політики економічного зростання. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 9, с. 792–797.
4. Тернер Дж. Родни Руководство по проектно-ориентированному управлению; пер.с англ. под общ. ред. В.И. Воропаева. Москва : издательский дом Гребенникова, 2007. 552 c.
5. Старченко Г. В. Інноваційна модель розвитку економіки України: проектно-орієнтований підхід. Ефективна економіка. 2019. 8 – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7226 (дата звернення: 26.10.2019).
6. Starchenko G.V. Proactive management of projects of innovative development of the national economy. Сolloquium-journal. 2019. Część 6. №18 (42), с. 33-35.
7. Про заходи щодо визначення і реалізації проєктів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку : Указ Президента України від 8 вересня 2010 р. № 895. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/895/2010.
8. The Global Competitiveness Report 2019 / editor K. Schwab : World Economic Forum, 2019. 650 c.
9. Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80/print (дата звернення: 26.10.2019).
10. Національні проекти у стратегії економічної модернізації України / Жаліло Я. А., Покришка Д. С., Бережний Я. В., Павлюк А. П. та ін. Київ : НІСД, 2013. 57 c.
11. Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки : Розпорядження КМУ від 14.08.2013 р. №843-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/843-2013-р.
12. Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проєктів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проєктів: постанова КМУ від 14 серпня 2013 р. № 715. 2013 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/715-2013-п.
13. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць: Закон України від 6 вересня 2012 року №5205-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5205-17.
14. Круглий стіл "Національні проекти в новій економічній моделі України" URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/1572/ (дата звернення: 26.10.2019).
15. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України -> Державна інвестиційна політика URL: http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&tag=Investitsiino-innovatsiinaPolitika (дата звернення: 26.10.2019).
16. Філіпова Н. В., Старченко Г. В. Державно-приватне партнерство як фінансовий механізм забезпечення інноваційного розвитку національної економіки. Інфраструктура ринку. 2019. № 33, с. 125–132.

Anastasiia Duka, Grygoriy Starchenko

PROJECT-ORIENTED APPROACH IN THE SYSTEM OF IMPLEMENTING TOOLS TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY

Summary

The article explores the use of the project-oriented approach as a tool of implementing the policy of economic growth in the country. The capabilities of the project-oriented approach make it possible to recognize it as a promising tool of the implementation of national development projects. This tool enhances the strengthening and effective use of innovative potential, creates favorable conditions for attracting investment in basic sectors of the economy, and develops innovative infrastructure. The article reveals the economic meaning of the definitions “project-oriented management” and “innovative development model”. The concept of "projects of innovative development of the national economy" is proposed in the article. The importance of forming an innovative model of the development of the national economy, which is the key to its economic growth, is indicated. Within the framework of this model, national development projects are being implemented within the framework of which innovative development projects of the national economy are being implemented. The importance of innovative development projects of the national economy as a source of development of the national economy is pointed out. The economic nature and importance of the implementation of national projects in priority sectors of the economy are characterized. The main problems and risks of the implementation of national development projects are identified. The main international ratings of Ukraine, characterizing the prospects for the implementation of national development projects, are examined. The problem situation that has developed over all the basic components of the innovative potential of Ukraine is shown. It is noted that the potential innovative opportunities of the economic system can be unrealized due to the lack of project management in the process of project implementation and a significant limited resources for the implementation of innovative activities. The way out of this situation may be the development of the project potential of the economy. The development of project potential leads to systemic changes in the economy, and is a source of development of national economies. The main problematic aspects of the implementation of national projects in Ukraine are identified. It is noted that the further implementation of national projects in Ukraine should be regarded as an instrument for the implementation of a set of strategically oriented measures aimed at solving urgent problems of systemic modernization of the economy.

Keywords: national projects; project-oriented approach; tool; implementation of national projects; management of the implementation of national projects.

References

1. Berezhnyj, Ya. V. (2011), “Institutional legal basis for the formation of a system of strategic planning in Ukraine”, Naukovi rozvidky z derzhavnoho ta munitsypal'noho upravlinnia : zb. nauk. pr. Akad. munitsyp. upr, vol. 1, pp. 23–32.
2. Berezhnyj, Ya. V., Zhalilo Ya. A. and Pokryshka, R. F. (2013), “The policy of realization of national projects: perspectives of development in Ukraine”, Ekonomika Ukrainy, vol. 10, pp. 32–44.
3. Simkiv, L. Ye. (2017), “National projects in the system of instruments of regional policy of economic growth implementation”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 9, pp. 792–797.
4. Terner, Dzh. Rodni. (2007), Rukovodstvo po proektno-orientirovannomu upravleniju; per.s angl. pod obshh. red. V.I. Voropaeva [Project Oriented Management Guide], izdatel'skij dom Grebennikova, Moskva, Russia.
5. Starchenko, G. V. (2019), “Innovative model of economic development of Ukraine: project-oriented approach”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7226 (Accessed 26 October 2019).
6. Starchenko, G. V. (2019), “Proactive management of projects of innovative development of the national economy”, Сolloquium-journal, część 6, vol. 18, pp. 33–35.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Decree of the President of Ukraine "On measures to identify and implement projects in priority areas of socio-economic and cultural development", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/895/2010 (Accessed 26 October 2019).
8. Schwab, K. (2019), The Global Competitiveness Report 2019, World Economic Forum, /Geneva, Switzerland.
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Strategy for the development of the sphere of innovation for the period up to 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80/print (Accessed 26 October 2019).
10. Zhalilo, Ya. A. Pokryshka, D. S. Berezhnyj, Ya. V. and Pavliuk, A. P. (2013), Natsional'ni proekty u stratehii ekonomichnoi modernizatsii Ukrainy [National projects in the strategy of economic modernization of Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine.
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the list of priority sectors of the economy”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/843-2013-р (Accessed 26 October 2019).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Procedure for selection, approval and registration of investment projects in priority sectors of the economy and requirements for such projects”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/715-2013-п (Accessed 26 October 2019).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On Stimulating Investment into Top-Priority Sectors of Economy for the Purpose of Creating New Workplaces", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5205-17 (Accessed 26 October 2019).
14. The official site of The National Institute of Strategic Studies (2019), “Round table «National projects in the new economic model of Ukraine»“, available at: http://old2.niss.gov.ua/articles/1572 (Accessed 26 October 2019).
15. The official site of of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2019), “State investment policy”, available at: http://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&tag=Investitsiino-innovatsiinaPolitika (Accessed 26 October 2019).
16. Filipova, N. V. and Starchenko, G. V. (2019), “Public-private partnerships as financial mechanism of providing innovative development of the national economy”, Infrastruktura rynku, vol. 33, pp. 125–132.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1314

Відомості про авторів

А. П. Дука

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій,Чернігівський національний технологічний університет

Anastasiia Duka

Doctor of Economics, Associate Professor,Professor of Department of Public Administration and Organizations’ Management,Chernihiv National University of Technology

ORCID:

0000-0001-7682-4274


Г. В. Старченко

кандидат технічних наук, доцент, докторант кафедри публічного управління та менеджменту організацій,Чернігівський національний технологічний університет

Grygoriy Starchenko

Candidate Of Technical Sciences, Associate Professor,Doctoral Student of Department of Public Administration and Organizations’ Management,Chernihiv National University of Technology

ORCID:

0000-0003-2707-1055

Як цитувати статтю

Дука А. П., Старченко Г. В. Проектно-орієнтований підхід в системі реалізації інструментів забезпечення розвитку економіки України. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7373 (дата звернення: 09.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.2

Duka, Anastasiia and Starchenko, Grygoriy (2019), “Project-oriented approach in the system of implementing tools to ensure the development of the ukrainian economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7373 (Accessed 09 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.