EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ГРЕЙДУВАННЯ - УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ
Л. В. Гуцаленко, А. О. Костюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.6

УДК: 005 : 331.221

Л. В. Гуцаленко, А. О. Костюк

СИСТЕМА ГРЕЙДУВАННЯ - УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

Анотація

У статті розглянуто особливості грейдової системи оплати праці.
Виокремлено сутність системи грейдів, вказано на відмінності між тарифною системою та системою грейдів. Проаналізовано теоретичні та практичні підходи застосування різних методик за умов грейдової системи та її історичний розвиток. Наголошено на основні завдання, що вирішує система грейдів. Виокремлено принципи грейдування за Д.Коулом. Досліджено актуальність використання грейдової системи в умовах ринкового середовища для сучасних підприємств. Вказано на етапи впровадження грейдової системи за методом Е. Хея. Здійснено оцінку факторів, що визначають категорії посад (професійні знання, знання бізнесу, рівень керівництва, вирішення проблем, сфера впливу на бізнес, комунікативні навики та ін.). Охарактеризовано рівні оцінювання та наголошено на практиці вітчизняних підприємств щодо поєднання таких факторів, як управління працівниками, відповідальність, досвідченість, умови праці, досвід роботи, рівень кваліфікації та ін. Обумовлено складність введення даної системи оплати праці на підприємстві, її висока собівартість та довго тривалість в часі. Встановлено позитивні та негативні складові грейдової системи оплати праці. Наголошено, що головним при грейдовій системі є мотиваційний елемент. За результатами дослідження виокремлено 6 головних етапів розробки грейдів (опис посад, визначення цінності посад, оцінка посад за ключовими факторами, побудова грейдів, встановлення посадових окладів для кожного грейду, запровадження грейдової системи). Запропоновано зміни та покращення цього досить довготривалого процесу. Наголошено на необхідності розроблення нового та вдосконалення існуюго документального оформлення. Досліджено процес впровадження грейдової системи оплати праці на підприємстві, також оцінено сприйняття працівниками даного методу. Встановлено низку завдань, які вирішує грейдова система. Порівняно принципи та перевірено методики грейдування. Наголошено на необхідності використання системи грейдів в сучасних підприємствах та доведено його дієвість в сучасних ринкових умовах.

Ключові слова: грейдова система; грейди; оплата праці; підприємство; мотиваційна функція; управління персоналом; працівники.

Література

1. Олійник О.Б. Удосконалення системи стимулювання праці персоналу за грейдовою системою. Управління розвитком : 2008, № 16., 50—52 с.
2. Березін О.В. Грейдова система оплати праці у сільському господарстві. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. 2010., Випуск 1. Том 1. 22-28 с.
3. Червінська Л. Новий підхід до оплати праці сільськогосподарських працівників: 2009., 46—50 с.
4. Світлана Цимбалюк. Довідник кадровика. 2009, С. 95—98 URL: https://www.kadrovik.ua/files/DK_02_2009.pdf (дата звернення 06.11.2019)
5. Бортник В. А. Кадровий потенціал: оцінка і перспективи підвищення. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: 2007, No 1., С. 50 - 53.
6. Сосновый А. Разработка системы базовых окладов на основе грейдов. URL: http://www.hrliga.com/uploads/greydy.pdf (дата звернення 10. 11. 2019)
7. Цимбалюк С. Грейдова система оцінювання посад і оплати праці: методологія, методика, практика. Довідник аграрника: 2009, No 2 (80), С. 86—98.
8. Грейдування посад (метод Хея). Stud. Com. ua : веб-сайт. URL:https://stud.com.ua/81108/menedzhment/greyderuvannya_posad_metod
(дата звернення 10. 11. 2019)
9. Беззуб Л.О. Мотивування персоналу за допомогою впровадження системи грейдів.
URL:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2012_15/u1215bez.pdf (дата звернення 06.11.2019)
10. Коул Д. Управление персоналом в современных организациях. Пер. с англ. Н.Г. Владимрова. – М.: ООО "Вершина", 2004. 352 с.
11. Грейдування посад (метод Хея). Stud.Com.Ua: веб-сайт. URL:https://m.stud.com.ua/165159/menedzhment/greyderuvannya_posad_metod
12. О. А. Дороніна. Проблеми та перспективи використання грейдової системи оплати праці у сучасній кадровій політиці. Економіка, організація і управління підприємством, № 24 , 2011 р. c 114
13. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник/ А.М. Колот, О.А. Грішнова О.О. Герасименко та ін.; за редакцією А.М. Колота, Київ, КНЕУ, 2009. 711 с.

L. V. Gutsalenko, A. O. Kostiuk

GRADING SYSTEM - MANAGEMENT MECHANISM OF LABOR MOTIVATION

Summary

The article deals with the features of the graded pay system.
The essence of the grading system is highlighted, the differences between the tariff system and the grading system are indicated. Theoretical and practical approaches to the application of different techniques under the conditions of the grading system and its historical development are analyzed. Emphasized on the main tasks that the grading system solves. The principles of grading by D. Cole are distinguished. The relevance of using the grading system in the market environment for modern enterprises is investigated. The stages of implementation of the grading system by E. Hay method are indicated. The factors that determine the categories of positions (professional knowledge, business knowledge, level of leadership, problem solving, sphere of influence on business, communication skills, etc.) have been evaluated. The levels of evaluation are characterized and the practice of domestic enterprises on combination of such factors as management of employees, responsibility, experience, working conditions, work experience, level of qualification, etc. are emphasized. The complexity of the introduction of this system of remuneration at the enterprise, its high cost and long duration over time are conditioned. Positive and negative components of the payroll system have been established. It is emphasized that the main element of the grading system is the motivational element. According to the results of the study, 6 main stages of grading were identified (description of positions, determination of position values, evaluation of positions by key factors, construction of grads, establishment of salaries for each grade, introduction of grading system). Changes and improvements to this rather lengthy process are suggested. The need to develop a new document and to improve the existing documentary was emphasized. The process of implementation of the graded system of remuneration at the enterprise is investigated, and the employees' perceptions of this method are evaluated. There are a number of tasks that the grading system solves. Comparison of principles and validation of grading techniques. The necessity of using the grading system in modern enterprises is emphasized and its effectiveness in modern market conditions is proved.

Keywords: Grading system; Grades; remuneration; enterprise; motivational function; personnel management; employees.

References

1. Olinyk O.B. (2008) “Udoskonalennia systemy stymuliuvannia pratsi personalu za hrey̆dovoiu systemoiu. Upravlinnia rozvytkom” [Improvement of the system of stimulation of work of personnel on a grading system. Development Management]: vol. 16., pp. 50-52 .
2. Berezin O.V. (2010) “Hrejdova systema oplaty pratsi u sil's'komu hospodarstvi”[Grade system of wages in agriculture]. Scientific works of Poltava State Agrarian Academy. Series: Economic Sciences, Issue 1. Vol. 1. pp. 22-28.
3. Chervinskaya L.A. (2009) “Novyy̆ pidkhid do oplaty pratsi sil's'kohospodars'kykh pratsivnykiv” [New Approach to the Remuneration of Agricultural Workers]:,pp 46-50 .
4. Svetlana Tsymbalyuk (2009) “Personnel Directory”, pp. 95—98, [Online], available at: https://www.kadrovik.ua/files/DK_02_2009.pdf (Accessed 06 November 2019)
5. Bortnik V.A. (2007) “Personnel potential: evaluation and prospects for promotion”. Visnyk Kyïvs'koho instytutu biznesu ta tekhnolohiy̆: vol 1., pp. 50 - 53.
6. Sosnovy A. “Development of a system of base salaries based on grades”, [Online], available at: http://www.hrliga.com/uploads/greydy.pdf (Accessed 10 November 2019)
7. Tsymbalyuk S. (2009) “Grading system of job evaluation and remuneration”: methodology, methodology, practice. Dovidnyk ahrarnyka: vol 2 (80), pp. 86-98.
8. “Grading jobs (Hay method)”, Stud. Com. ua, available at: https: //stud.com.ua/81108/menedzhment/greyderuvannya_posad_metod
(accessed 10 November 2019)
9. Toothless L.O. “Motivate staff through the implementation of a grading system”. [Online], available at: http: //archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uproz/2012_15/u1215bez.pdf
(Accessed 06/11/2019)
10. Cole D. “Personnel management in modern organizations”. Trans. with English. N.G. Vladimrova (2004) - M .: LLC "Vershina", 352 p.
11“Grading jobs (Hay method)”, Stud. Com. ua, available at: https: //m.stud.com.ua/165159/menedzhment/greyderuvannya_posad_metod
12. Doronin O. A. (2011) “Problems and prospects of using the payroll system in modern personnel policy. Economics”, Problemy ta perspektyvy vykorystannia hrey̆dovoï systemy oplaty pratsi u suchasniy̆ kadroviy̆ politytsi, Organization and Management of Enterprise No. 24, p 114
13. Kolot А.М., Grishnova O.A. , Gerasimenko O.O. and others; edited by A.M. Kolota (2009) “Labor economics and social-labor relations”, Ekonomika pratsi ta sotsial'no-trudovi vidnosyny, Kyiv, KNEU, 711 p.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1353

Відомості про авторів

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economics, Professor,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-5181-8652


А. О. Костюк

студент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

A. O. Kostiuk

student of economics faculty,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9137-7588

Як цитувати статтю

Гуцаленко Л. В., Костюк А. О. Система грейдування - управлінський механізм мотивації праці. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7379 (дата звернення: 09.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.6

Gutsalenko, L. V. and Kostiuk, A. O. (2019), “Grading system - management mechanism of labor motivation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7379 (Accessed 09 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.