EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ
О. П. Красняк, В. О. Мицик

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.40

УДК: 658:005.332.4:33.012.23

О. П. Красняк, В. О. Мицик

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Анотація

В конкурентних умовах будь-який господарюючий суб’єкт для ефективного функціонування та оцінки своїх перспектив на майбутнє повинен оцінювати рівень власної конкурентоспроможності. Володіючи інформацією про власні конкурентні позиції, промислові підприємства отримують можливість визначити свої переваги, обрати правильну стратегію і тактику поведінки, адекватну реаліям сучасних ринкових процесів. У статті розглядаються основні питання щодо методів оцінки та стратегій підвищення рівня конкурентоспроможності промислового підприємства. Метою статті є систематизація методів оцінки показників та виявлення стратегій ефективного розвитку, методичних підходів до оцінки рівня конкурентоспроможності промислових підприємств та їх продукції. Зауважено, що в сучасних умовах господарюючий суб’єкт для ефективного функціонування та оцінки своїх перспектив на майбутнє повинен аналізувати та сприяти підвищенню рівня конкурентоспроможності. Володіючи інформацією про конкурентні позиції, промислові підприємства визначають свої переваги, обирають правильну стратегію і тактику поведінки, адекватну реаліям сучасних ринкових процесів. За результатами аналізу останніх досліджень і публікацій виділено методи оцінки конкурентоспроможності підприємства (методи, що характеризують ринкові позиції підприємства; методи, що характеризують рівень менеджменту підприємства; методи, що характеризують фінансово-економічну діяльність підприємства), що надають можливість отримати конкретну, кількісно визначену оцінку цього рівня. За результатами дослідження відібрано показники, які найчастіше розглядаються в якості найважливіших характеристик рівня конкурентоспроможності промислових підприємств, а також представлено групи стратегій адекватного реагування на мінливість ринкового середовища. Наведена система показників оцінки рівня конкурентоспроможності та відібрані групи стратегій можуть бути орієнтиром підвищення ефективності діяльності підприємства на майбутній період.

Ключові слова: конкурентоспроможність; конкурентні переваги; конкуренція; стратегія; підприємство; діяльність.

Література

1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы : навч. посіб. Москва : Тип.Новости , 2000. 256 с.
2. Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. Київ : ЦНЛ , 2006. 384 с.
3. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова М.М. ; за ред. Ушакової М.М. Економіка торговельного підприємства : навч. посіб. Київ : Хрещатик , 1999. 707 с.
4. Портер М. Международная конкуренция : навч. посіб. Москва : Международные отношения , 1993. 495 с.
5. Шевельова С.О. Конкурентоспроможність молочного підкомплексу : монографія. Тернопіль : Збруч , 2001. 408 с.
6. Близнюк С.В., Остапенко А.В. Конкурентний потенціал підприємництва як категорія сучасних економічних досліджень. Інвестиції: практика та досвід. 2011. №7. С. 41-42.
7. Коломієць І.Ф. Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в системі факторів інтернаціоналізації. Конкуренція. 2007. №3. С. 16-26.
8. Булах І.В., Надтока Т.Б. Оцінка конкурентоспроможності підприємства сфери телекомунікацій : монографія. Донецьк : ДРУК-ІНФО , 2010. 244 с.
9. Фролова В.Ю. Стратегічний підхід в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Вісник Донецького національного університету. 2012. №1. С. 177-181. http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/25102/1.pdf (дата звернення: 10.09.2019).
10. Шарко В.В. Конкурентоспроможність підприємства: методи оцінки, стратегії підвищення. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2015. Випуск 2(4), частина 2. С. 120-125. http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2015/12/2-4-2-2015- 22.pdf (дата звернення: 12.09.2019).
11. Калетнік Г.М. Інноваційні моделі управління стратегічним економічним потенціалом сучасних економічних систем. Актуальні проблеми економіки. 2011. №4. С. 3-11.
12. Красняк О.П., Довгань Ю.В. Маркетингова оцінка напрямів інвестиційно-інноваційної активності підприємств олійно-жирового підкомплексу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №12. С. 42-46. http://www.investplan.com.ua (дата звернення: 15.09.2019).

O. P. Krasnyak, V. O. Mytsyk

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Summary

In a competitive environment, any business entity can effectively operate and evaluate its own prospects for the future should evaluate their own level of competitiveness. Possessing information about their own competitive position, industrial enterprises are given the opportunity to determine their strengths, to choose the right strategy and tactics of behavior, adequate to the realities of modern market processes. In Article The main issues of assessment methods and strategies for enhancing competitiveness are addressed industrial enterprise. The purpose of the article is to systematize the methods of evaluation of indicators and detection effective development strategies, methodological approaches to assessing the level of industrial competitiveness enterprises and their products. It is noted that in today's conditions the business entity is effective the functioning and evaluation of its prospects for the future should analyze and contribute to raising the level competitiveness. With information on competitive positions, industrial enterprises determine their preferences, choose the right strategy and tactics of behavior, adequate to the realities of modern market processes. The results of the analysis of recent studies and publications have highlighted methods of assessment competitiveness of the enterprise (methods that characterize the market position of the enterprise; methods, characterizing the level of management of the enterprise; methods that characterize the financial and economic enterprise activities) that provide a concrete, quantified assessment of this level. According to the results of the study, the indicators that are most often considered as the most important are selected characteristics of the level of competitiveness of industrial enterprises, as well as groups strategies to respond adequately to the volatility of the market environment. The system of evaluation indicators is presented competitiveness levels and selected groups of strategies can be a benchmark for improvement efficiency of the enterprise for the future.

Keywords: competitiveness; competitive advantages; competition; foreign economic activity.

References

1. Azoyev, G.L. (2000). Konkurentni perevagy firmy [Competitive advantages]. Moskva: Tip.Novosti [in Russian].
2. Dolzhanskyi, I.Z., & Zagorna T.O. (2006). Konkurentocpromozhnist pidpryiemstva [Competitiveness of the enterprise]. Kyiv: TsNL [in Ukrainian].
3. Mazaraki, A.A. & Ligonenko, L.O., Ushakova, M.M. (1999). Ekonomika torgovelnogo pidpryiemstva [Economy of trading enterprise]. Kyiv: Khreshchatyk [in Ukrainian].
4. Porter, M. (1993). Mizhnarodna konkurentsiya [International competition]. Moskva: Mizhnarodni vidnosunu [in Russian].
5. Shevelova, S.O. (2001). Konkurentospromozhnist molochnogo pidkovpleksu [Competitiveness of dairy subcomplex]. Ternopil: Zbruch [in Ukrainian].
6. Blyznyuk, S.V., & Ostapenko, A.V. (2011). Konkurentnyi potentsial pidpryiemnytstva yak kategoriya suchasnykh ekonomichnykh doslidzhen [Competitive potential of entrepreneurship as a category of modern economic research]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investment: practice and experience, 7, 41-42 [in Ukrainian].
7. Koloviyets, I.F. (2007). Pidvyshchennia rivnia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva v systemi faktoriv internatsionalizatsii [Increasing the level of competitiveness of the enterprise iv the system of factors of internationalization]. Konkurentsiya – Competition, 3, 16-26 [in Ukrainian].
8. Bulakh, I.V., & Nadtoka, T.B. (2010). Otsinka konkurentospromozhnosti pidpryiemstva sfery telekomunikatsiy [Assessment of competitiveness of the telecommunication enterprise]. Donetsk: DRUK-INFO [in Ukrainian].
9. Frolova, V.Yu. (2012). Strategichnyi pidhid v upravlinni konkurentospromozhnistyu pidpryiemstva [Strategic approach in managing enterprise competitiveness]. Visnyk Donetskogo natsionalnogo univercytetu – Bulletin of Donetsk National University, 1, 177-181 [in Ukrainian].
10. Sharko, V.V. (2015). Konkurentospromozhnist pidpryyemstva: metody otsinky, strategiyi pidvyshchennia [Competitiveness of the enterprise: valuation methods, promotion strategies]. Naukovyi visnyk Mukachivskogo derzhavnogo universytetu – Scientific Bulletin of Mukachevo State University, 2(4), 120-125 [in Ukrainian].
11. Kaletnik, G.M. (2011). Innovatsiyni modeli upravlinnia strategichnym ekonomichnym potentsialom sechasnykh ekonomichnykh system [Innovative models of strategic economic potential management of modern economic systems]. Aktualni problemy ekonomiky – Current problems of the economy, 4, 3-11 [in Ukrainian].
12. Krasnyak, O.P., & Dovgan, Yu.V. (2018). Marketyngova otsinka napriamiv investytsiyno-innovatsiynoi aktyvnosti pidpryiemstv oliyno-zhyrovogo pidkompleksu [Marketing evaluation of the directions of investment-innovative activity of the enterprises of the oil-fat subcomplex. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investment: practice and experience, 12, 42-46 [in Ukrainian].

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 9971

Відомості про авторів

О. П. Красняк

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

O. P. Krasnyak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business of Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-1645-143


В. О. Мицик

агістр, факультету менеджменту та права,Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

V. O. Mytsyk

Master's Degree, Faculty of Management and Law,Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

Як цитувати статтю

Красняк О. П., Мицик В. О. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7383 (дата звернення: 26.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.40

Krasnyak, O. P. and Mytsyk, V. O. (2019), “Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7383 (Accessed 26 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.