EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ
С. М. Валявський, Анна Валявська

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.41

УДК: 349.24

С. М. Валявський, Анна Валявська

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

Анотація

В статті дослідженні теоретичні підходи до атестації робочих місць; виявлені основні проблеми, пов’язані з її проведенням та визначені шляхи їх вирішення.
Системний аналіз практичного досвіду проведення атестації робочих місць за умовами праці в Україні дозволяє сформулювати основні напрями її удосконалення:
– у випадках, коли йдеться ідеться про пільги й компенсації, передбачені законодавством і про пільги й компенсації за рахунок коштів державних підприємств та організацій, слід більш відповідально поставитися до впорядкування суспільних відносин;
– нормативно-правовому забезпеченню мають підлягати основні етапи процедури проведення атестації робочих місць – створення атестаційної комісії; здійснення організаційно-підготовчих дій; дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу; оцінювання робочого місця за умовами праці; підведення підсумків та оформлення результатів атестації робочих місць за умовами праці;
– для підвищення якості, професійності проведення атестації робочих місць за умовами праці доцільно запровадити в Україні інститут атестуючих організацій.

Ключові слова: робоче місце; умови праці; атестація робочих місць; карта праці; небезпечний виробничий фактор.

Література

1. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці: затв. постановою Міністерства праці України від 01.09.1992, № 41 // Українська Інвест. Газета. – 2008. – № 28.
2. Амелічева Л., Чернецька С. Атестація робочих місць як засіб колективного та індивідуального захисту права працівників на безпеку праці. Права людини, держава, суспільство. 2014. № 3 (3). С. 1–9.
3. Кузьменко В.М. Атестація робочих місць за умовами праці на підприємствах АПК / В.М. Кузьменко, Є.І. Марчишина // Науковий вісник таврійського агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – Вип. 3, Т. 1 .– С. 208-215.
4. Лазор Л. И. Правовые проблемы конкурсного подбора, аттестация кадров и рабочих мест на современном этапе: дисс. канд. юрид. наук: 12.00.05. Луганск, 1991. 195 с.
5. Лакіза О. Атестація робочих місць за умовами праці: дис. канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків. 2016. 201 с.
6. Шамшина И. И. Правовые проблемы регулирования отношений в сфере охраны труда в современных условиях: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Луганск, 2002. 188 с.
7. Яковлєв О.А. Стан наукової розробки сутності та призначення атестації робочих місць за умовами праці в Україні Науковий вісник публічного та приватного права Випуск 6, том 1, 2018, с.182-186.

Sergey Valyavsky, Anna Valyavska

APPRAISAL OF WORKPLACES ON WORKING CONDITIONS AT THE ENTERPRISE AND DIRECTIONS FOR IMPROVING ITS IMPLEMENTATION

Summary

The article investigates theoretical approaches to job certification; identified the main problems associated with its implementation and identified ways to solve them.
The most complete is the definition of job certification for working conditions as a system of periodic accounting, research and evaluation at a specific workplace of harmful and dangerous factors of the production sphere and the labor process, bringing them into compliance with the requirements of labor protection legislation, developing measures to improve working conditions activities, as well as receiving employee benefits and compensation for work in adverse conditions.
Taking into account the importance of the final stage of job certification, important steps have been formulated that need to be taken at the enterprise at the final stage of job certification under working conditions.
Systematic analysis of the practical experience of performance appraisal of workplaces in Ukraine and directions of its improvement, allows to formulate the main directions of perfection of performance appraisal of workplaces.
- in the case of benefits and compensations at the expense of non-state-owned enterprises, the main provisions of the current legislation should be retained in the issue of job certification. However, when it comes to the benefits and compensations provided by law and about the benefits and compensations at the expense of state-owned enterprises and organizations, one should take a more responsible attitude to regulate the mentioned social relations;
- regulatory and legal support should be subject to such basic stages of the procedure of performance appraisal of workplaces as the creation of the appraisal commission; implementation of organizational and preparatory actions; research of factors of production environment and work process; evaluation of the workplace by working conditions; summarizing and drawing up the results of job certification under working conditions;
- in order to improve the quality and professionalism of performance appraisal of workplaces, it is advisable to introduce in Ukraine the institute of appraisal organizations - legal entities that meet the requirements for carrying out activities in the field of appraisal of workplaces.

Keywords: workplace; working conditions; job certification; employment card; hazardous production factor.

References

1. Ministry of Labor of Ukraine (1992), “Methodical recommendations for performance appraisal of workplaces”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0041205-92 (Accessed 15 Oct 2019).
2. Amelicheva, L. and Chernetska, S. (2014), “Attestation of workplaces as a means of collective and individual protection of workers' right to safety at work”, Prava lyudyny, derzhava, suspilstvo, vol. 3 (3), pp. 1–9.
3. Kuzmenko, V.M. and Marchyshyna, YE.I. (2013), “Attestation of workplaces under working conditions at agricultural enterprises”, Naukovyy visnyk tavriyskoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, vol. 3, no.1, pp. 208–215.
4. Lazor, L. I. (1991), “Legal problems of competitive selection, certification of personnel and jobs at the present stage”, Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Lugansk, Ukraine.
5. Lakiza O. (2016), “Attestation of workplaces under working conditions”, Abstract of Ph.D. dissertation jur. Sciences, Kharkiv, Ukraine.
6. Shamshina I. I. (2002), “Legal problems of regulation of relations in the field of labor protection in modern conditions”, Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Lugansk, Ukraine.
7. Yakovlev, O.A. (2018), “State of scientific development of the nature and purpose of certification of workplaces according to working conditions in Ukraine”, Naukovyy visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava, vol. 6. no.1, pp. 182–186.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 3637

Відомості про авторів

С. М. Валявський

к. е. н, старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Sergey Valyavsky

Candidate of Science (Economics), Senior Lecturer in the Department of Enterprise Economics and Personnel Management, Yuri Kondratyuk National Technical University

ORCID:

0000-0002-6518-9807


Анна Валявська

доктор філософії факультету комунікації, УніверситетП’юджет-Саунд: Такомуа, Вашингтон, США

Anna Valyavska

Doctor of Philosophy Faculty of Communication, University of Puget Sound: Tacoma, WA, US

ORCID:

0000-0003-1705-4534

Як цитувати статтю

Валявський С. М., Валявська Анна Атестація робочих місць за умовами праці на підприємстві та напрями удосконалення її проведення. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7384 (дата звернення: 19.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.41

Valyavsky, Sergey and Valyavska, Anna (2019), “Appraisal of workplaces on working conditions at the enterprise and directions for improving its implementation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7384 (Accessed 19 Jun 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.