EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
І. М. Антохова, Л. Д. Водянка, Л. А Сибирка

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.42

УДК: [658:005.332.4:005.336.1]:331.108.2

І. М. Антохова, Л. Д. Водянка, Л. А Сибирка

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Анотація

У статті розкрито сутність і поняття «корпоративна культура», зокрема на ряду економічної, управлінської, соціологічної і психологічної позиції в тлумаченні цього поняття, окреслено різноманітні підходи до її визначення. Визначено особливості вітчизняних підходів до дефініції поняття «корпоративна культура». Встановлено, що більшість з механізмів корпоративної культури в діяльності вітчизняних організацій практично не використовується, особливо це стосується державних підприємств. Досліджено вплив корпоративної культури на діяльність організації та управління людськими ресурсами, де корпоративна культура в основному розуміється як набір норм, правил, традицій, що приймаються менеджментом і персоналом організації, які отримують вираз у цінностях що заявлені організацією, у орієнтирах поведінки і дій, що задані персоналу. Окреслено ключові функції організацій, що мають міцну корпоративну культуру і в той же час існуючі проблеми впровадження корпоративної культури у діяльність вітчизняних організацій. Сформульовано чинники, які визначають потребу вітчизняних організацій у зміні корпоративної культури, а саме вплив корпоративної культури на показники діяльності організації та на якість управління людськими ресурсами, що зумовлює необхідність існування ефективної корпоративної культури, робить доцільним процес її формування та удосконалювання.
Можна виділити дві категорії підприємств з точки зору наявності чи відсутності там цілеспрямованої роботи по формуванню корпоративної культури: Керівництво має досить точні уявлення про те, якого роду корпоративна культура є бажаною для їх підприємства. Керівництво признає значимість цілеспрямованого формування корпоративної культури, в силу чого в організації проводиться робота з її формалізації (створення символіки, різного роду нормативних документів, виробляючи у персоналу необхідну цінність до організації). Для більшості вітчизняних підприємств характерна відсутність цілеспрямованої роботи з формування корпоративної культури, яка була б адекватна цілям і стратегіям організації; слабо проводиться робота з формалізації декларованих цінностей корпоративної культури. У керівництва є деякі уявлення про бажану для них корпоративну культуру, однак її формування ведеться підступно, про це не прийнято говорити як про ціленаправлену діяльність. Документи, які будь–яким чином формалізують бажану корпоративну культуру, в цій групі підприємства відсутні. Керівник значення корпоративної культури розуміє досить вузько, перш за все як емоційну цілісність персоналу. А єдиним засобом, спрямованим на створення подібної згуртованості, керівники розглядають корпоративні вечірки. Корпоративна культура розглядається керівниками небільше ніж допоміжний засіб стимулювання персоналу. У ряді випадків приховані процеси формування організаційних цінностей обумовлені їх вираженим антигромадським характером.
Визначено, що завдяки удосконаленню та оновленню існуючої корпоративної культури, керівництво організації може досягти намічених результатів як для окремого структурного підрозділу, так і для організації в цілому.

Ключові слова: корпоративна культура; управління персоналом; моделі управління; корпоративний характер; організаційні цілі; ціннісні орієнтації працівників.

Література

1. Апостолюк О. Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту підприємства в підвищенні його конкурентоспроможності / О. Апостолюк // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2016. – № 2. – С. 68–73.
2. Балика О.Г. Стратегічне управління корпоративною культурою / Балика О.Г. // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі: Економічні науки. – 2011. – № 4 (49). – С. 195–200.
3. Беляк Т.А. Корпоративная культура в условиях трансформаций социально–трудовых отношений в Украине / Т.А. Беляк // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2014. – № 3. – С. 10–12.
4. Бугаєвська Ю.В. Поняття корпоративної культури: її суть і структура / Ю.В. Бугаєвська // Засоби навчальної та науково–дослідної роботи. – 2011. – № 36. – С. 12–17.
5. Водянка Л.Д. Особливості нормування праці в сучасних кризових умовах господарювання / Л.Д. Водянка, І.П. Зрибнєва, Л.А. Сибирка // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. – 2017. – Випуск I-II (65-66). – С. 98-105
6. Гриценко Н.В. Особливості формування корпоративної культури організації / Н.В. Гриценко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – № 59. – С 284–290.
7. Новосад М.Г. Корпоративна культура підприємств в контексті сучасних європейських стандартах, 2013 р. – [Електронний ресурс] / М.Г. Новосад – Режим доступу: http://lib.pu.if.ua.
8. Петрова І.Л. Вплив корпоративної культури на модернізацію соціально–трудових відносин / І.Л. Петрова // Вчені записки. – 2015. – № 40. – С. 139– 145.
9. Пушкар З.М. Корпоративна культура в контексті діяльності організації / З.М. Пушкар, Д.В. Панчук // Молодий вчений – 2017. – № 10 (50). – С. 1025– 1028.
10. Cемикіна М.В. Діагностика впливу корпоративної культури на стан соціально–трудових відносин / М.В. Cемикіна, Т.О. Беляк // Соціально–трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. – 2015. – № 2 (10). – C. 54–63.
11. Терон І.В. Корпоративна культура в механізмах регулювання соціально–трудових відносин / І.В. Терон // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 639–643.

Iryna Antokhova, Liubov Vodianka, Liudmyla Sybyrka

CORPORATE CULTURE AS AN EFFECTIVE TOOL HR

Summary

The article reveals the essence and concept of “corporate culture”, in particular on a number of economic, managerial, sociological and psychological positions in the interpretation of this concept, outlines various approaches to its definition. The features of domestic approaches to the definition of the concept "corporate culture" are determined. It is established that most of the mechanisms of corporate culture in the activity of domestic organizations are practically not used, especially in the case of state–owned enterprises. The influence of corporate culture on the activity of organization and management of human resources, where corporate culture is basically understood as a set of norms, rules, traditions, accepted by the management and personnel of the organization that receive the expression in the values declared by the organization, in the guidelines of behavior and actions given the staff. The main functions of organizations with a strong corporate culture and, at the same time, existing problems of corporate culture introduction into the activities of native organizations are outlined. Formulated factors that determine the need for domestic organizations to change the corporate culture, namely, the impact of corporate culture on the performance of the organization and the quality of human resources management, which necessitates the existence of an effective corporate culture, makes the process of its formation and improvement expedient. There are two categories of companies in terms of the presence or absence of purposeful work on the formation of corporate culture: 1. management has a fairly accurate idea of what kind of corporate culture is desirable for their business. The management recognizes the importance of purposeful formation of corporate culture, which is why the organization is working on its formalization (creation of symbols, various kinds of normative documents, contributing to the staff of the necessary value). Most domestic enterprises are characterized by a lack of purposeful work to develop a corporate culture that is adequate to the organization's goals and strategies; work on formalizing the declared values of corporate culture is poorly done. 2) The management has some ideas about the desired corporate culture for them, but its formation is conducted in an underground way, it is not accepted to speak of it as a purposeful activity. There are no documents in any way that formalize the desired corporate culture. The manager understands the importance of corporate culture rather narrowly, above all as the emotional integrity of the staff. And the only way to create such cohesion is for corporate executives to consider corporate parties. Corporate culture is viewed by executives as nothing more than an auxiliary tool to encourage staff. In some cases, the hidden processes of forming organizational values are due to their pronounced anti–social character.
It is determined that due to the improvement and updating of the existing corporate culture, the management of the organization can achieve the intended results both for a separate structural unit and for the organization as a whole.

Keywords: corporate culture; personnel management; management models; corporate character; organizational goals; employee value orientations.

References

1. Apostoliuk, O. (2016), “Corporate culture as an instrument of effective management of the enterprise in increasing its competitiveness”, Ekonomichnyj chasopys Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 2, рр. 68–73.
2. Balyka, O.H. (2011), “Strategic management of corporate culture”, Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli: Ekonomichni nauky, vol. 4 (49), рр. 195–200.
3. Beliak, T.A. (2014), “Corporate culture in the conditions of transformation of social and labor relations in Ukraine”, Azymut nauchnykh yssledovanyj: ekonomyka y upravlenye, vol. 3, рр. 10–12.
4. Buhaievs'ka, Yu.V. (2011), “Concept of corporate culture: its essence and structure”, Zasoby navchal'noi ta naukovo–doslidnoi roboty, vol. 36, рр. 12–17.
5. Vodianka L.D., Zrybnyeva I.P., Sybyrka L.A. (2017), “Peculiarities of labor normalization in the current economic crisis”, Visnyk Chernivetsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho instytutu KNTEU. Ekonomichni nauky, vol. I-II (65-66), pp. 98-105.
6. Hrytsenko, N.V. (2017), “Features of formation of corporate culture of organization”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 59, рр. 284–290.
7. Novosad, M.H. (2013), “Corporate culture of enterprises in the context of modern European standards”, available at: http://lib.pu.if.ua (Accessed 28 September 2019).
8. Petrova, I.L. (2015), “Influence of corporate culture on modernization of social and labor relations”, Vcheni zapysky, vol. 40, рр. 139–145.
9. Pushkar, Z.M. (2017), “Corporate culture in the context of the organization's activities”, Molodyj vchenyj, vol. 10 (50), рр. 1025–1028.
10. Cemykina, M.V. and Beliak, T.O. (2015), “Diagnosis of the influence of corporate culture on the state of social and labor relations”, Sotsial'no–trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka: zb. nauk. pr., vol. 2 (10). рр. 54–63.
11. Teron, I.V. (2015), “Corporate culture in the mechanisms of regulation of social and labor relations”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 6, рр. 639–643.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1315

Відомості про авторів

І. М. Антохова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Iryna Antokhova

Ph.D. in Economic Sciences, docent,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000–0002–7766–3596


Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Liubov Vodianka

Ph.D. in Economic Sciences, associate professor,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000–0001–8153–2532


Л. А Сибирка

к. е. н., в.о. доцента кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Liudmyla Sybyrka

Ph.D. in Economic Sciences, assistant,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000–0001–7455–6544

Як цитувати статтю

Антохова І. М., Водянка Л. Д., Сибирка Л. А Корпоративна культура як ефективний інструмент управління персоналом. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7385 (дата звернення: 09.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.42

Antokhova, Iryna, Vodianka, Liubov and Sybyrka, Liudmyla (2019), “Corporate culture as an effective tool hr”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7385 (Accessed 09 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.