EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В АПК
О. В. Зелінська, В. Р. Говоруха

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.47

УДК: 004:338.432

О. В. Зелінська, В. Р. Говоруха

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В АПК

Анотація

В даній статті описано важливу роль та сучасний рівень інформаційних систем та технологій в агропромисловому комплексі, який характеризується наявністю комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та новітніх технологій. Впровадження інформаційних технологій у сільське господарство є важливим етапом на виробництві, оскільки підприємство є динамічною системою та безперервно змінюється, відповідно змінюються потреби, технологія, техніка, цілі, професіоналізм. Сільське господарство є ідеальним середовищем для застосування інформаційних технологій. Наведено приклади популярних додатків, веб-застосунків, онлайн-сервісів, які оптимізують та позитивно впливають на підприємства у сфері агропромислового комплексу. Особливу увагу приділено веб-технологіям та використанню мережі Інтернет, оскільки вони дають унікальні можливості доступу до інформації. Інформаційні системи дозволяють зберігати великий об’єм даних, проводити їх аналіз та на основі отриманих результатів пропонувати рішення завдань, які б мінімізували витрати та максимізували прибутки аграрних підприємств.

Ключові слова: інформаційні системи; інформаційні технології; інноваційна система; інформатизація; оптимізація виробництва; ефективність; сільське господарство; агропромисловий комплекс.

Література

1. Бритвєнко А., Семенов А., Тулопов Д. Маркетингові інформаційні системи в АПК // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2017. – №4. – С. 34–38.
2. Волосюк Ю.В., Кузьома В.В., Коваленко О.А., Тихонова Т.В., Нєлєпова А.В., Бондаренко Л.В., Мороз Т.О., Борян Л.О. Інформаційні технології [текст] : навч. посібник. / під заг. ред. А.В. Нєлєпової. – К. : «Кафедра», 2017. – 200 с.
3. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології» // Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с.
4. Закон України Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1994. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80.
5. Зелінська О. В., Сухоцька С. М. Використання сучасних інформаційних технологій в агропромисловому комплексі // Галицький економічний вісник. – 2016. – №2. – С. 148–152.
6. Клочан В. Інфраструктура інформаційного обслуговування агробізнесу // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – №4. – С. 12–19.
7. Лазор Я. О. Поняття та види інформаційних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2016. - № 837. - С. 80-86.
8. Солтис І. Роль інформаційних технологій в управлінні аграрними підприємствами [Електронний ресурс] // Sophus Науковий клуб. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://sophus.at.ua/publ/2013_12_19_20_kampodilsk/sekcija_7_2013_12_19_20/rol_informacijnikh_tekhnologij_v_upravlinni_agrarnimi_pidpriemstvami/49-1-0-862.
9. Тверезовська Н. Т., Нєлєпова А. В. Інформаційні технології в агрономії: навч. посіб. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 282 с.
10. Ушкаленко І. М. Стан та перспективи розвитку агрологістичної системи України [Електронний ресурс] // Х Міжнародна науково-практична конференція. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3806/Збірник_маркетинг_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=226.
11. Янчук Т. В. Значення механізму впровадження інформаційних технологій у господарській діяльності підприємств // Економiка i органiзацiя управлiння. – 2016. – №4. – С. 269–276.

Oksana Zelinska, Volodymyr Hovorukha

IMPROVING THE EFFICIENCY OF INFORMATION SYSTEMS IN AGRIBUSINESS

Summary

This article describes the important role and current level of information systems and technologies in the agro-industrial complex, characterized by the availability of computer hardware, software and the latest technologies. The introduction of information technology in agriculture is an important stage in production, because the enterprise is a dynamic system and is constantly changing, so do the needs, technology, technology, goals, professionalism. As the level of development in the field of information systems increases, the level of competition in the domestic and global markets increases, while aggravating the problem of food security. These problems require a significant increase in the level of agricultural development in Ukraine and the transition of the agricultural sector to modern technologies of management of complex basic processes. There is a need to find new and effective information systems for managing agricultural businesses that can benefit from synergies. Agriculture is an ideal environment for the use of information technology. The current state of development of the agro-industrial complex of Ukraine is disappointing, where the main problem is the low level of informatization and use of information systems. The appropriate level of use of information technologies in agroholdings, which in our country are united, and in small farms all the way around. In the current conditions, the need for science as a generator of scientific and technological progress is increasing, and the need for the overall development of science is closely linked to the scientific and technological development and introduction of modern information technologies. Examples of popular applications, web applications, online services that optimize and positively impact agribusiness enterprises are given. To reduce costs and optimize the processes of agricultural production, there is a need to use the benefits of scientific and technological progress - the transition to new methods of information support and management of agriculture, the widespread use of robotic and automated systems, information technologies. Particular attention is paid to web technologies and the use of the Internet, as they provide unique opportunities to access information. Information systems make it possible to store large amounts of data, analyze them and, based on the results obtained, offer solutions to tasks that would minimize costs and maximize the profits of agricultural enterprises.

Keywords: information systems; information technologies; innovative system; informatization; production optimization; efficiency; agriculture; agro-industrial complex.

References

1. Britvenko, A. (2017). “Marketing information systems in agroindustrial complex”, Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4, pp. 34-38.
2. Volosyuk, J.V. Kuz'oma, V.V. Kovalenko, O.A. & Tykhonova, T.V. (2017), Informatsijni tekhnolohii [Information Technology], Kafedra, Kyiv,
3. Hrytsunov O.V. (2010). Informatsijni systemy ta tekhnolohii [Information systems and technologies], Kharkivs'ka natsional'na akademiia mis'koho hospodarstva, Kyiv, Ukraine
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), The Law of Ukraine “About information security in information and telecommunication systems”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80 (Accessed 19 April 1994)
5. Zelinskaya, O. & Sukhotska, S. (2016), “ Use of modern information technologies in the agro-industrial complex ”, Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 2, pp. 148-152.
6. Klochan, V. (2014), “Agribusiness Information Infrastructure”, Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor'ia, vol. 4, pp. 12-19.
7. Lazor, J.O. (2016), “Concepts and types of information systems”, Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", vol. 837, pp. 80-86.
8. Soltis, I. (2013), “The role of information technology in the management of agricultural enterprises”, Sophus Naukovyj klub, available at: http://sophus.at.ua/publ/2013_12_19_20_kampodilsk/sekcija_7_2013_12_19_20/rol_informacijnikh_tekhnologij_v_upravlinni_agrarnimi_pidpriemstvami/49-1-0-862, (Accessed 19 December 2013)
9. Tverezovskaya, N.T. & Nelepova, A.V. (2013), Informatsijni tekhnolohii v ahronomii [Information technology in agronomy], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv.
10. Ushalenko, I. M. (2018), “State and prospects of development of agrologistic system of Ukraine”, Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia, available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3806/Збірник_маркетинг_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=226, (Accessed 18 April 2018).
11. Yanchuk, T.V. (2016), “The value of the mechanism of introduction of information technologies in the economic activity of enterprises”, Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 4, pp. 269-276.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 4266

Відомості про авторів

О. В. Зелінська

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп`ютерних наук та економічної кібернетикиВінницький національний аграрний університет

Oksana Zelinska

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Computer Science Department and economic cyberneticsVinnytsia National agrarian university

ORCID:

0000-0002-9069-1428


В. Р. Говоруха

магістр, Вінницький національний аграрний університет

Volodymyr Hovorukha

Master's, Vinnitsa National agrarian university

ORCID:

0000-0002-5525-8864

Як цитувати статтю

Зелінська О. В., Говоруха В. Р. Підвищення ефективності інформаційних систем в апк. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7389 (дата звернення: 19.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.47

Zelinska, Oksana and Hovorukha, Volodymyr (2019), “Improving the efficiency of information systems in agribusiness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7389 (Accessed 19 Jun 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.