EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА БЮДЖЕТНІ ПОКАЗНИКИ
Н. Ю. Мельничук, С. С. Залюбовська, О. А. Іващенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.16

УДК: 336.14(477)

Н. Ю. Мельничук, С. С. Залюбовська, О. А. Іващенко

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА БЮДЖЕТНІ ПОКАЗНИКИ

Анотація

В статті доведено, що визначення найбільш суттєвих макроекономічних факторів, які впливають на бюджетні показники є беззаперечною, оскільки протягом останнього часу саме забезпечення результативного формування та використання бюджетних коштів стало стратегічним напрямом в сфері державного управління фінансами. При оцінюванні впливу макроекономічних факторів на бюджетні показники виокремлено індекси. Доведено залежність податкових надходжень до державного бюджету України від рівня безробіття у країні; дефіциту державного бюджету від індексу споживчих цін в Україні; дефіциту державного бюджету від рівня безробіття в Україні; видатків на обслуговування державного боргу України від ВВП і від дефіциту державного бюджету. Виокремлено ризики (недоотримання запланованого рівня доходів; порушень законодавства у бюджетній сфері; недофінансування запланованого рівня видатків; неефективного розподілу бюджетних коштів; перевищення видатків над доходами бюджету; збільшення боргового навантаження; низької бюджетної прозорості; залежності податкових надходжень до державного бюджету України від рівня безробіття; залежності обсягів дефіциту державного бюджету від рівня безробіття України), які виникають при формуванні та використанні бюджетних коштів та є наслідком впливу макроекономічних факторів. Запропонований підхід дає органам державної влади можливість завчасно виявляти пов’язані з ризиками небезпеки, які впливають на бюджетні показники і вживати відповідних заходів щодо зниження цих ризиків шляхом цілеспрямованої зміни зазначених факторів з урахуванням ефективності таких заходів.

Ключові слова: державне регулювання; макроекономічні фактори; доходи; видатки; державний бюджет; бюджетні показники; бюджетні кошти; бюджетний ризик; податкові надходження; рівень безробіття.

Література

1. Бабінова О. О. Критерії оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування: світовий досвід та Україна. Стратегічні пріоритети. 2007. № 2 (3). С. 73–79.
2. Боголіб Т. М. Бюджетна політика як інструмент макроекономічної стабільності. Економічний часопис-XXI. 2015. № 3-4 (1). С. 84–87.
3. Боровикова Е. В. Теоретико-методологические положения организации бюджетного менеджмента. Финансы и кредит. 2008. № 11. С. 32–34.
4. Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання: монографія. Київ: Інститут економічного прогнозування, 2000. 344 с.
5. Грабовецький Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2010. 171 с.
6. Дем’янишин В. Складання проекту бюджету держави: прагматика, проблематика та шляхи удосконалення. Світ фінансів. 2007. № 4 (13). С. 100–115.
7. Дем’янишин В. Теоретичні засади бюджетного механізму держави. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2008. № 1. С. 56–67.
8. Іващенко О. Феномен фіскального федералізму в контексті цілей макроекономічної політики: роль податково-бюджетних регуляторів. Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. 2014. № 7. С. 91–98.
9. Михайленко С. В. Бюджетний менеджмент: визначення, принципи, функції. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 3 (117). С. 223–229.
10. Міністерство фінансів України. Урядовий портал: веб-сайт URL: http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=245427423&cat_id=245427156 (дата звернення: 02.03.2019).
11. Озель М. Інфляція як один з основних показників макроекономіки. Вiсник Національного банку України. 2000. № 7. С. 43–45.
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 07.02.2019).
13. Резникова Н. Проблемы глобальной макроэкономической взаимозависимости. Modern Science –Moderní věda. 2016. № 2. P. 52-55.
14. Резнікова Н. Боргові важелі макроекономічної взаємозалежності: канали впливу на економічне зростання. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 5–11.
15. Резнікова Н. Нові контури боргової залежності: тригери кризових проявів в умовах глобальної взаємозалежності. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 15. С. 5–12.

N. Yu. Melnychuk, S. S. Zaliubovska, O. Ivashchenko

EVALUATION OF THE IMPACT OF INDIVIDUAL MACROECONOMIC FACTORS ON BUDGETARY INDICATORS

Summary

The importance of studying existing problems, identifying the most important macroeconomic factors that affect the budget indicators is indisputable, since in recent times, ensuring the efficient formation and use of budget funds has become a strategic direction in the area of public financial management. By assessing the impact of macroeconomic factors on budget indicators, indices are highlighted: (index of dependence of budget revenues on GDP; index of dependence of source of formation of budget revenues on GDP; index of dependence of budget expenditures on GDP; index of dependence of i-n expenditures of n budget on GDP; index of dependence of the state budget deficit on GDP; index of dependence of expenditures for servicing the national debt of Ukraine on GDP); determine the dependence of budgetary indicators on macroeconomic factors (tax revenues to the state budget of Ukraine from the level of unemployment in the country; deficits of the state budget from the consumer price index in Ukraine; deficits of the state budget from the level of unemployment in Ukraine; expenditures for servicing Ukraine's public debt from GDP and from the state budget deficit) determine the impact of each such indicator on the state of formation and use of budgetary funds. The factors that give rise to such economic phenomenon as budget risk in the budgetary process, namely the level of solvency of the population, the liability of taxpayers, the efficiency of tax administration, the change of tax burden and tax basis, the remuneration rate, volume of production and services, are proved.
Within the article, the risks are highlighted (failure to meet the planned level of income; breaches of legislation in the budgetary sphere; under-financing of the planned level of expenditures; inefficient allocation of budgetary funds; excess of expenditures over budget revenues; increase in debt load; low budget transparency; dependence of tax revenues to the state budget of Ukraine on the unemployment rate; dependence of the state budget deficit on the unemployment rate of Ukraine), which arise in the formation and use of budgetary funds and are a consequence of the influence of macroeconomic factors. The proposed approach enables public authorities to identify in advance the risks associated with budgetary risks and take appropriate measures to mitigate those risks by purposefully changing these factors, taking into account the effectiveness of such measures.

Keywords: state regulation; macroeconomic factors; revenues; expenditures; state budget; budget indicators; budgetary funds; budgetary risk; tax revenues; unemployment rate.

References

1. Babinova O. (2007), “Criteria for assessing the effectiveness of local self-government bodies: world experience and Ukraine”, Stratehichni priorytety, vol. 2(3), pp. 73–79.
2. Bogolib T. (2015), “Budget policy as a tool for macroeconomic stability”, Ekonomichnyy chasopys-XXI, vol. 3-4(1), pp. 84–87.
3. Borovikova E. (2008) “Theoretical and methodological provisions of the organization of budget management”, Finance and credit, vol. 11, pp. 32–34.
4. Geyets, V. (2000), Nestabilnist ta ekonomichne zrostannya [Instability and economic growth], Institute for уconomic аorecasting, Kiev, Ukraine.
5. Grabovetsky, B. E. (2010), Metody ekspertnykh otsinok: teoriia, metodolohiia, napriamky vykorystannia [Peer review methods: theory, methodology, directions of use], VNTU, Vinnytsia, Ukraine.
6. Demianyshyn V. (2007) “Drafting the state budget: pragmatics, issues and ways to improve”, Svit finansiv, vol. 4 (13), pp. 100–115.
7. Demianyshyn V. (2008) “Theoretical foundations of the state budgetary mechanism”, Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 56–67.
8. Ivashchenko O. (2014) “The phenomenon of fiscal federalism in the context of macroeconomic policy objectives: the role of fiscal regulators”, Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu, vol. 7, pp. 91–98.
9. Mikhailenko S. (2011) “Budget management: definitions, principles, functions”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 3 (117), pp. 223–229.
10. The official site of Ministry of Finance of Ukraine (2019), “Budget information of Ukraine for 2004–2017”, available at: http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=245427423&cat_id=245427156 (Accessed 02 March 2019).
11. Osel M. (2000), “Inflation is one of the main indicators of macroeconomics”, Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, vol. 7, pp. 43–45.
12. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Statistical information of Ukraine for 2004–2017”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 07 February 2019).
13. Reznikova N. (2016), “Challenges of global macroeconomic interdependence”, Modern Science – Moderní věda, vol. 2, pp. 52–55.
14. Reznikova N. (2016), “Debt levers of macroeconomic interdependence: channels of influence on economic growth”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 5–11.
15. Reznikova N. (2016), “New contours of debt dependence: triggers of crisis manifestations in conditions of global interdependence”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 5–12.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 544

Відомості про авторів

Н. Ю. Мельничук

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національна академія статистики, обліку та аудиту

N. Yu. Melnychuk

Doctor of Science, Economics, Associate Professor,Professor of the Department of Finance, Banking and Insuranceof the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv

ORCID:

0000-0001-9410-3614


С. С. Залюбовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національна академія статистики, обліку та аудиту

S. S. Zaliubovska

PhD, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Finance, Baking and Insuranceof the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv

ORCID:

0000-0001- 5651-8165


О. А. Іващенко

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

ORCID:

0000-0002-8490-778X

Як цитувати статтю

Мельничук Н. Ю., Залюбовська С. С., Іващенко О. А. Оцінювання впливу окремих макроекономічних факторів на бюджетні показники. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7393 (дата звернення: 18.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.16

Melnychuk, N. Yu., Zaliubovska, S. S. and Ivashchenko, O. (2019), “Evaluation of the impact of individual macroeconomic factors on budgetary indicators”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7393 (Accessed 18 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.