EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК БІОЕКОНОМІКИ
В. В. Байдала

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.7

УДК: 338:662.763.3

В. В. Байдала

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК БІОЕКОНОМІКИ

Анотація

На основі проведеного комплексного аналізу запропоновано алгоритм побудови комплексної економіко-математичної моделі, яка характеризує вплив основних макроекономічних факторів на розвиток біоекономіки. Спираючись на критерії важливості, доступності даних та вимірюваності, необхідними та достатніми виявились такі показники: з групи факторів пропозиції – площа сільськогосподарських угідь; площа територій органічного землеробства; площа посівів та урожайність біотехнологічних культур; кількість підприємств з виробництва і переробки біомаси та підприємств, що використовують біотехнології; з групи факторів попиту – процентні ставки; реальний обмінний курс; величина чистого експорту; величина державних, споживчих та інвестиційних витрат. При побудові економіко-математичної моделі у відповідності з цілями та специфікою задач дослідження було обрано метод факторного аналізу в середовищі Statistica. З метою одержання інтегрального показника розвитку біоекономіки Ірб було здійснено розподіл вхідних показників на стимулятори та дестимулятори, після чого проведено розрахунок факторних навантажень з використанням методу головних компонент. У результаті проведеної множинної кореляції найбільш значущими з точки зору впливу на інтегральний показник розвитку біоекономіки виявлено такі фактори: обсяг наукових та науково-технічних робіт, млн грн; державні витрати, млн грн; споживчі витрати, млн грн; обмінний курс, грн/дол. США.Базуючись на результатах дослідження, зроблено висновок, що збільшення обсягу державних витрат, як і зростання величини споживчих витрат, ріст обсягів проведення наукових та науково-технічних робіт, а також зміцнення обмінного курсу національної грошової одиниці мають позитивний вплив на значення інтегрального показника розвитку біоекономіки Ірб, що відповідає поліпшенню розвитку біоекономіки. Використання отриманих теоретичних, методологічних і практичних розробок, перш за все, спрямовано на ефективний розвиток біоекономіки, що базується на засадах використання поновлюваних джерел енергії, включаючи біомасу, створення агробіотехнологічних кластерів, проведення політики ресурсозбереження, формування нової системи взаємодії бізнесу, держави і суспільства.

Ключові слова: біоекономіка; ресурсний потенціал; національна економіка; аграрний сектор; макроекономічні фактори; макроекономічна політика; макросередовище.

Література

1. Aguilar A., Bochereau L. Biotechnology as the engine for the Knowledge-Based Bio-Economy. Biotechnol Genet Eng Rev.2010. №26. С. 371–388.
2. Viaggi D., Francesco M., Mazzocchi M., Moro D., Stefani G. From Agricultural to Bio-based Economics? Context, State of the Art and Challenges. Bio-based and Applied Economics. 2012. №1. С. 3–11.
3. Urmetzer S., Pyka A. Varieties of knowledgebased bioeconomies. FZID Discussion Paper. 2014. №91. URL: http://nbn-resolving.de/ urn:nbn:de:bsz:100-opus-10072.
4. Sheppard А., Begley C., Rughu S., Richardson David M. Biosecurity in the new bioeconomy. Editorial overview. Current Opinion in Environmental Sustainability. 2011. № 3. С. 1–3.
5. Баланюк І. Ф. Вплив розвитку біоекономіки на національну економіку. Інноваційна економіка. 2017. № 3-4 [68]. С. 29-32.
6. Байдала В. В., Бутенко В. М. Методичні підходи до оцінки потенціалу біоекономіки в Україні. Бізнес Інформ. 2015. № 4. C. 29–34.
7. Kozlovskyi, S., Baidala, V., Tkachuk, O., Kozyrska, T. (2018). Management of the sustainable development of the agrarian sector of the regions of Ukraine. Montenegrin Journal of Economics, 14 (4), 175-190. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-4.12. URL: http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/175-_190_-kozlovskyi_et_al.pdf.
8. Шубравська О.В. Біоекономіка: аналіз світового розвитку та передумови для становлення в аграрному секторі економіки України. Економіка України. 2010. №10. С. 63–73.
9. Байдала В. В. Фактори розвитку біоекономіки з позиції економічного зростання України. Збірник наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія «Економічні науки». 2013. № 4 (24). С. 21–24.

V. V. Baidala

THE ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF INFLUENCE OF MACROECONOMIC FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF THE BIOECONOMY

Summary

On the basis of the complex analysis, an algorithm for constructing a complex economic-mathematical model that characterizes the influence of the main macroeconomic factors on the development of the bioeconomy is proposed. Based on the criteria of importance, availability of data and measurability, the following indicators were necessary and sufficient: from the group of supply factors - the area of agricultural land; the area of organic farming areas; crop area and yield of biotech crops; number of enterprises producing and processing biomass and enterprises using biotechnology; from the group of demand factors - interest rates; real exchange rate; the value of net exports; the state, consumer and investment costs. The method of factor analysis in the Statistica program was selected for the constructing an economics-mathematical model in accordance with the objectives and specifics of the research tasks. In order to obtain the integral indicator of the bioeconomy development Ірб, the distribution of input parameters for stimulants and disintegrants was performed, then the factor loadings were calculated using the method of the main components. As a result of the multiple correlation, the following factors have been identified as the most significant in terms of impact on the integral indicator of the bioeconomic development: the volume of scientific and technical works, in UAH millions, government expenditures, in UAH millions, consumer expenses, in UAH millions, exchange rate, UAH to USD. Based on the results of the research, it was concluded that an increase in state expenditures, as well as an increase in consumer expenditures, an increase in the volume scientific and scientific works, the strengthening of the exchange rate of the national monetary unit, have a positive impact on the value of the integral indicator of the bioeconomy development Ірб, which corresponds to the improvement of the bioeconomy development. The set of links between such macroeconomic factors as the volume of scientific and technical works, the size of public expenditures, consumer expenditures, exchange rate and bioeconomy contributes to the development of the foundation for the formation of a balanced long-term policy towards the development of the national economy of Ukraine. The use of the theoretical, methodological and practical developments is aimed, first of all, at the effective development of bioeconomy based on the use of renewable energy sources, including biomass, creation of agro-biotechnological clusters, resource conservation policy, and the formation of a new system of interaction between business, state and society.

Keywords: ioeconomy; resource potential; national economy; agrarian sector; macroeconomic factors; macroeconomic policy; macroeconomic surroundings.

References

1. Aguilar, A. and Bochereau, L. (2010), “Biotechnology as the engine for the Knowledge-Based Bio-Economy”, Biotechnol Genet Eng Rev, vol. 26, pp. 371–388.
2. Viaggi, D. Francesco, M. Mazzocchi, M. Moro, D. and Stefani, G. (2012), “From Agricultural to Bio-based Economics? Context, State of the Art and Challenges”, Bio-based and Applied Economics, vol.1, pp. 3–11.
3. Urmetzer, S. and Pyka, A. (2014), “Varieties of knowledgebased bioeconomies”. FZID Discussion Paper, vol.91, available at: http://nbn-resolving.de/ urn:nbn:de:bsz:100-opus-10072 (Accessed 10 Nov 2019).
4. Sheppard, А. Begley, C. Rughu, S. and Richardson, D. M. (2011), “Biosecurity in the new bioeconomy”, Editorial overview. Current Opinion in Environmental Sustainability, vol. 3, pp. 1–3.
5. Balaniuk, І. F. (2017), “Impact of bioeconomic development on the national economy”, Innovatsiina ekonomika, vol. 3-4 [68], pp. 29-32.
6. Baidala, V. V. and Butenko, V. M. (2015), “Methodical approaches to bioeconomic potential assessment in Ukraine”. Business Inform, vol. 4, pp. 29–34.
7. Kozlovskyi, S. Baidala, V. Tkachuk, O. and Kozyrska, T. (2018), “Management of the sustainable development of the agrarian sector of the regions of Ukraine”, Montenegrin Journal of Economics, vol. 14 (4), pp. 175-190. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-4.12.
8. Shubravska, O. V. (2010), “Bioeconomics: an analysis of world development and preconditions for becoming agrarian sector of Ukrainian economy”. Economy of Ukraine, vol. 10, pp. 63–73.
9. Baidala, V. V. (2013), “Factors of bioeconomic development from the point of economic growth of Ukraine”. Zbirnyk nauk. prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 4(24), pp. 21–24.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1492

Відомості про авторів

В. В. Байдала

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії,Національний університет природокористування і біоресурсів України

V. V. Baidala

Doctor of Science, associate Professor, Professor of the department of economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1532-2913

Як цитувати статтю

Байдала В. В. Економіко-математичне моделювання впливу макроекономічних факторів на розвиток біоекономіки. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7394 (дата звернення: 09.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.7

Baidala, V. V. (2019), “The economic and mathematical modeling of influence of macroeconomic factors on the development of the bioeconomy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7394 (Accessed 09 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.