EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Л. О. Волонтир, М. Ю. Бендас

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.50

УДК: 519.87:658.152

Л. О. Волонтир, М. Ю. Бендас

МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті на основі аналізу існуючих підходів до опису та моделювання інвестиційних процесів запропоновано виклад основного теоретичного матеріалу з теми «Математичне моделювання інвестиційної діяльності підприємства». Досліджено теоретичні підходи до трактування сутності економічних категорій «інвестиції», проаналізовані різні методи дослідження інвестиційної діяльності підприємства у різних сферах обслуговування. Обгрунтовано необхідність надання переваги економіко-математичним методам під час планування інвестиційної діяльності підприємства. Розглянуто специфіку формування інформаційної бази побудови сценаріїв розвитку підприємства. Проаналізовано інвестиції як важливим фактором економічного розвитку, а інвестиційна політика підприємств – центральною ланкою загальнодержавної економічної політики. Ефективне управління інвестиційною діяльністю є важливим методом вирішення виробничих, соціальних та науково-технологічних проблем. Обгрунтовано методи математичного моделювання інвестиційної діяльності підприємства.

Ключові слова: моделювання; інвестиції; математичне моделювання; ефективне управління; методи.

Література

1. Закон України "Про інвестиційну діяльність". ВВР України. - 1991. - № 47.
2. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу". ВВР України. - 1991. - № 38.
3. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К.; 1995.
4. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
5. Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Учеб. для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
6. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. Учебник - М.: Дело, 1997. — 1008 с.
7. Грачева М. В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.
8. Волонтир Л. О. Моделювання системи ризиків банківської діяльності. VII Міжнародна науково-методична конференція. Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід». Тернопіль. 21-22 жовтня 2016. С. 18–20.
9. Калина А. В., Корнеев В. В., Кощеев А. А. Рынок ценных бумаг (теория и практика): Учеб. пособие. - К.: МАУП, 1999.
10. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты. - СПб: Питер, 2001; Финансы и статистика, 1997.
11. Мертенс А. Инвестиции. Курс лекций по современной финансовой теории.К.:Киевское инвистиционное агентство, 1997.
12 Потапова Н.А. Перспективи розвитку агрологістики на ринках сільськогосподарських культур. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017.
13. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: Лібра,1998.
14. Погасій С.О., Познякова О.В., Краснокутська Ю.В. Інвестиційний менеджмент (в прикладах і завданнях): навч. посібник /: Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 337 с.
15. Пономаренко О.І., Перестюк М.О, Бурим В.М. Сучасний економічний аналіз: Навч. посіб. для студ. екон. та мат. спец. вищих навч. закл.:У 2 ч. Ч. 2. Макроекономіка /. — К.: Вищ. шк., 2004. — 206 с.
16. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. - К.: Абсо-лют-В, Эльга, 1999.
17. Скітер І.С., Ткаленко Н.В., Трунова О.В. Математичні методи прийняття управлінських рішень. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2011.- 248 с.
18. Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестознавство. - К.: МАУП, 2000.
19. Шарп У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции / Пер. с англ. - М. : ИНФРА-М, 1997.
20. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств. - К.: Знання, 2003. – 622 с.
21. Y. Mishura, G. Shevchenko Mathematics of finances. - 352 pages. - Kyiv University press, - 2009.

L. O. Volontir, M. Y. Bendas

METHODS OF MATHEMATICAL MODELING OF INVESTMENT ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Summary

Nowadays, the role and place of consumer services enterprises in the processes of modernization and development innovations at the regional level is becoming a topical scientific and practical problem. The role of household services in the economy of Ukraine and its regions, as well as their social significance, is quite important. These enterprises provide the opportunity to create new work places even during the economic crisis, which reduces social tension and the burden on the labour market. The intensive development of consumer services is supported by the growing consumer demand for domestic services, which necessitates the effective management of household services in the strategic aspect. The article is based on an analysis of existing approaches to describing and modeling investment processes. We propose here the presentation of the basic theory for the topic "Mathematical modeling of investment companies". Theoretical approaches to the interpretation of the essence of economic categories "investments" are investigated, various methods of research of investment activity of the enterprise in various spheres of service are analyzed. The necessity of providing advantages to economic and mathematical methods in planning the investment activity of the enterprise is substantiated. The specificity of the formation of the information base of the enterprise development scenarios is considered. Investments are analyzed as an important factor of economic development, and the investment policy of enterprises is the Central link of the national economic policy. Effective management of investment activity is an important method of solving industrial, social, scientific and technological problems. Methods of mathematical modeling of investment activity of the enterprise are proved. The paper considers modelling of innovation process quantitative characteristics, aimed at the industrial enterprises innovative activity evaluation under implementation of a specic investment project. In the process of modelling operations used a production function. To account for the specifi city of industrial production basic production function modified with regard to material resources and in fluence of "autonomous" technical progress is Hicksneutral. Credibility built industrial plant test confirmed by the consent of the criteria of operational models.

Keywords: modeling; investment; mathematical modeling; effective management; methods.

References

1. Law of Ukraine (1991), Investment activity [Investment activity], Kyiv, Ukraine.
2. Law of Ukraine (1991), Securities and stock exchange [Securities and stock exchange], Kyiv, Ukraine..
3. Blank I. A. (1995), Investment management [Investment management], Kyiv, Ukraine.
4. Vitlinsky. V. V. (2003), Modeling the economy: Studies. benefit. [Modeling the economy: Studies. benefit], Kyiv, Ukraine.
5. Volkov I. M. and Gracheva M. V. (1998), Project analysis: Studies for universities. Banks and exchanges [Project analysis: Studies. for universities. Banks and exchanges] Kyiv, Ukraine.
6. Gitman L. J. and Junk M. D. (1997), Fundamentals of investing [Fundamentals of investing], Moscow, Russia.
7. Gracheva M. V. (1999), Analysis of project risks: Studies. the manual for high schools [Analysis of project risks: Studies. the manual for high schools], Kyiv, Ukraine.
8. Volontir L. A. (2016), Modeling of economy: problems, trends, experience [Modeling of economy: problems, trends, experience"], Ternopol, Ukraine.
9. Kalina A.V., Korneev V. V. and Kosheev A. A. (1999), Securities Market (theory and practice) [Securities Market (theory and practice)], Kyiv, Ukraine.
10. Kruszwica L. (2001), Investment calculations. - St. Petersburg: Peter, Finance and statistics. [investment calculations. - St. Petersburg: Peter, Finance and statistics], St. Petersburg, Russian.
11. Mertens A. (1997), Investments. Course of lectures on modern financial theory. Kiev investment Agency [Investments. Course of lectures on modern financial theory. Kiev investment Agency], Kyiv, Ukraine.
12 Potapova N. A. (2017), Prospects of development of agrologistics in the markets of agricultural crops. Economy. Finance. Management: actual issues of science and practice. [Prospects of development of agrologistics in the markets of agricultural crops. Economy. Finance. Management: actual issues of science and practice.], Kyiv, Ukraine.
13. Peresada A. A. (1998), Investment process in Ukraine [Investment process in Ukraine], Kyiv, Ukraine.
14. Pogasiy.A. Poznyakova E. V. and Krasnokutskaya Y. V. (2009), Investment management (in examples and tasks): studies manual. [Investment management (in examples and tasks): studies manual], Kyiv, Ukraine.
15. Ponomarenko. I. and Perestyuk M. O. (2004), Modern economic analysis: Studies. no. for students. Econ. and mate. spets. higher studies. Macroeconomics [Modern economic analysis: Studies. no. for students. Econ. and mate. spets. higher studies.], Kyiv, Ukraine.
16. Savchuk. P. Prilipko S. I. and Velichko G. (1999), Analysis and development of investment projects: Studies. benefit[ Analysis and development of investment projects: Studies. benefit], Lviv, Ukraine.
17. Tkalenko N. V. and Trunova O. V. (2011), Mathematical methods of managerial decision-makin.[ Mathematical methods of managerial decision-making], Chernigov, Ukraine.
18. Fedorenko. G.V. and Gojko. F.V. (2000), Investinnest [Investinnest], Kyiv, Ukraine.
19. Sharpe W.S. Alexander G.V. and Bailey D.V. (1997), Investments [Investinnest], Kyiv, Ukraine.
20. Chervanev D. M. (2003), Management of investment activity of enterprises [Management of investment activity of enterprises], Knowledge, Ukraine.
21. Mishura Y.G. Shevchenko G.V. (2009), Mathematics of Finance [Mathematics of Finance], Kyiv, Ukraine.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1279

Відомості про авторів

Л. О. Волонтир

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетикиВінницького національного аграрного університету

L. O. Volontir

candidate of technical sciences, associate professor of computer science and economic cyberneticsVinnytsia national agrarian University

ORCID:

0000-0001-4140-6395


М. Ю. Бендас

Магістр Вінницького національного аграрного університету

M. Y. Bendas

Master’s Vinnytsia national agrarian University

ORCID:

0000-0002-4140-6395

Як цитувати статтю

Волонтир Л. О., Бендас М. Ю. Методи математичного моделювання інвестиційної діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7396 (дата звернення: 09.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.50

Volontir, L. O. and Bendas, M. Y. (2019), “Methods of mathematical modeling of investment activity of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7396 (Accessed 09 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.