EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ШЛЯХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА РЕФОРМУВАННЯ
І. М. Ушкаленко, Ю. С. Зелінська

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.51

УДК: 004:351

І. М. Ушкаленко, Ю. С. Зелінська

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ШЛЯХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА РЕФОРМУВАННЯ

Анотація

В даній статті з’ясовано сутність інформаційно-комунікаційних технологій в процесі державотворення; актуальність цифрових трансформацій за сучасних умов формування інформаційного суспільства, в якому кожен міг би створювати, зберігати, використовувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися та обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвитку та підвищуючи якість життя; визначення одним з пріоритетних напрямів державної політики впровадження ІКТ в усі сфери суспільного життя, особливо у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Проаналізовано публікації та законодавчу базу в сфері використання інформаційних технологій в державному управлінні.
Враховуючи сучасний стан державотворення та актуальність за сучасних умов інформаційно-комунікаційних технологій, досягнень обчислюваної і телекомунікаційної техніиіки керувати ефективно державою, її економікою буде неможливо. Тому розвиток інформаційного суспільства та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя, особливо у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Мета статті полягає у розгляді основних проблем та перспектив використання інформаційно-комунікаційних технологій в державному управліні.
У наш час інформаційні технології отримали велике значення, вони не могли не торкнутися державного управління та економіки. Завдяки інформаційним технологіям ми отримала не тільки нові способи аналізу, зберігання та бачення справ, а й нові сегменти, яких раніше не було.
Отже, цифрові трансформації в державному секторі України – це основа його реформування та приклад для країни, яким чином потрібно використовувати переваги «цифрового» світу, котрі будуть стимулювати розвиток відкритого інформаційного суспільства як одного з істотних чинників розвитку демократії в Україні, підвищення продуктивності, економічного зростання, створення робочих місць, а також підвищення якості життя громадян України.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології; ІКТ; інформаційні технології; інформація; цифрові трансформації; стратегія; концепція; державне управління; державотворення.

Література

1. Калетнік Г., Козловський С., Козловський В. Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави . Економіка України. – № 7/2012. – С. 16-25.
2. Калетнік Г. М., Пчелянська Г.О. Місце і роль продовольчої безпеки у формування економічної безпеки України. Бізнес Інформ. – 2014. – № 2. – С. 30-34.
3. Гончарук І. В. Тенденції розвитку багатосторонніх ринків в умовах четвертої промислової революції. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. О. В. Коваленко. - Запоріжжя, 2018. - Вип. 2 (14). - C. 7 – 10
4. Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. – 2016. – № 6. – С. 106-107.
5. Гапєєв Л. В. Електронне урядування: проблеми, пріоритети, завдання. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2018/march/issue3/article34920.html
6. Качний О. С. Законодавчі аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій –стратегічного напряму оптимізації державного управління. Державне управління:удосконалення та розвиток: Електронне наукове фахове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2015. №5.URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=853
7. Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020): Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 року: Проект. URL:https://ucci.org.ua/uploads/files/58e 78ee3c3922.pdf
8. Куйбіда В. С., Карпенко О. В., Наместнік В. В., Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату. URL : http://academy.gov.ua/infpol /pages/dop/2/ files/974f8478-cfe8-4d31-971bd5116efff458.pdf
9. "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки"// Закон України від 09 січня 2007 р. № 537-V. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/537-16
10. Радзієвська С.О. Глобальні економічні процеси та Україна. Міжнародна економічна політика. – 2014. – №1 (20). – С.80-104
11. Ogunsola L.A. ICT and the effects of globalization: Twenty first century “Digital slavery” for developing countries – Myth or reality? URL : http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v06n01/ogunsola_l01.htm
12. «Факти та цифри ІКТ»: прес-реліз МСЕ за 2014 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.itu.int/en/ITU- /Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2014-e.pdf.

I. M. Ushalenko, Y. S. Zelinska

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A BASIS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE PATH OF DIGITAL TRANSFORMATION AND REFORM

Summary

This article explains the essence of information and communication technologies in the process of state-building; relevance of digital transformations in the modern conditions of formation of information society, in which everyone could create, store, use information and knowledge, have free access, use and exchange them in order to enable each person to fully realize their potential, promoting social and personal development and improving quality of life; identifying one of the priority areas of public policy for the implementation of ICT in all spheres of public life, especially in the activities of public authorities and local authorities. Publications and legislative framework in the use of information technologies in public administration are analyzed.
Given the current state of state-building and the relevance of modern state in the current conditions of information and communication technologies, the achievements of computing and telecommunication technology, it will not be possible to manage its state economically. Therefore, the development of the information society and the introduction of information and communication technologies in all spheres of public life, especially in the activities of public authorities and local authorities.
The purpose of the article is to consider the main problems and perspectives of the use of information and communication technologies in public administration.
Nowadays, information technologies are of great importance, they could not but affect the government and the economy. Thanks to information technology, we have received not only new ways of analyzing, storing and seeing cases, but also new segments that were not there before.
Therefore, digital transformation in the public sector of Ukraine is the basis for its reform and an example for a country to use the benefits of the "digital" world, which will stimulate the development of an open information society as one of the essential factors for the development of democracy in Ukraine, increase productivity, economic growth , creating jobs, and improving the quality of life of Ukrainian citizens.

Keywords: information and communication technologies; ICT; information technologies; information; digital transformations; strategy; concept; public administration; state formation.

References

1. Kaletnik, G. Kozlovsky, S and Kozlovsky, V. (2012), “Stability of the economy as a factor of security and development of the state”, Economy of Ukraine, vol. 7, pp. 16-25.
2. Kaletnik, G.M. and Pchelyanska, G.O. (2014), “The place and role of food security in the formation of economic security of Ukraine”, Business Inform, vol. 2, pp. 30-34.
3. Goncharuk, I.V. (2018), “Tendencies of development of multilateral markets in the conditions of the fourth industrial revolution”, Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, vol. 2 (14), pp. 7 - 10
4. Kolyadenko, S.V. (2016), “Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world Economics”, Finances. Management, vol. 6, pp. 106-107.
5. Gapeev, L.V. (2018), “Electronic governance: problems, priorities, tasks”, available at: https://i.factor.ua/eng/journals/ds/2018/march/issue3/article34920.html (Accessed 25 Oct 2019).
6. Kachny, O. (2015), “Legislative Aspects of Introduction of Information and Communication Technologies - Strategic Direction of Optimization of Public Administration”, Derzhavne upravlinnya:udoskonalennya ta rozvitok, vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=853 (Accessed 25 Oct 2019).
7. Hitech office (2016), “Digital Agenda of Ukraine 2020 (Digital Agenda 2020): Conceptual Framework (Version 1.0). Priority Areas, Initiatives, Digitization Projects of Ukraine by 2020: Project”, available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (Accessed 25 Oct 2019).
8. Kuibida, V.S. Karpenko, O.V. and Namestnik, V.V. (), “Digital Governance in Ukraine: Basic Definitions of the Conceptual and Categorical Apparatus”, available at: http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/974f8478-cfe8-4d31-971bd5116efff458.pdf (Accessed 25 Oct 2019).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2007), The Law of Ukraine "On the Fundamental Principles of Information Society Development in Ukraine for 2007-2015" available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/537-16 (Accessed 09 Oct 2019).
10. Radzievska, S.O. (2014), “Global economic processes and Ukraine”, Globalni ekonomichni procesi ta Ukrayina. International Economic Policy, vol.1 (20), pp.80-104.
11. Ogunsola, L.A. (2005), “ICT and the effects of globalization: Twenty first century "Digital slavery" for developing countries - Myth or reality?”,available at: http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v06n01/ogunsola_l01.htm (Accessed 25 Oct 2019).
12. ITU (2014), “ICT Facts and Figures: ITU 2014 Press Release”,available at: http://www.itu.int/en/ITU- /Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2014-e.pdf (Accessed 25 Oct 2019).

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 3716

Відомості про авторів

І. М. Ушкаленко

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

I. M. Ushalenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-9135-1727


Ю. С. Зелінська

магістр, Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

Y. S. Zelinska

Master's, Vinnitsa National agrarian university, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-8197-7942

Як цитувати статтю

Ушкаленко І. М., Зелінська Ю. С. Інформаційно-комунікаційні технології, як основа державного управління на шляху цифрової трансформації та реформування. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7397 (дата звернення: 19.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.51

Ushalenko, I. M. and Zelinska, Y. S. (2019), “Information and communication technologies as a basis of public administration in the path of digital transformation and reform”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7397 (Accessed 19 Jun 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.