EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: ПІДХОДИ, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ
C. В. Коверга, Р. В. Павлович

УДК: 332.055.2:005.342:001.859(477)

C. В. Коверга, Р. В. Павлович

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: ПІДХОДИ, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ

Анотація

Роботу присвячено дослідженню структури національної інноваційної системи. Запропоновано визначення поняття національної інноваційної системи (НІС) як сукупності взаємопов'язаних організацій, які безпосередньо здійснюють виробництво і комерційну реалізацію наукових знань, технологій, а також комплекс правових, фінансових і соціальних інститутів, що забезпечують функціонування інноваційних структур. Досліджено існуючі підходи до визначення поняття НІС. З позиції системного аспекту концепції НІС, який передбачає, що саме сукупність взаємопов'язаних інституційних структур (малі та великі фірми, університети та державні науково-дослідні центри, уряд і регіональні адміністрації, об'єкти інноваційної структури, фінансові ринки, тощо) впливає на інноваційний розвиток визначена мета, завдання та функції формування національної інноваційної системи.
Визначено, що структура національної інноваційної системи включає науково-дослідну, виробничу, освітню, фінансову, інфраструктурну складові, систему громадських організацій і міжнародних інститутів, сектор знання тощо. Кожна зі складових покликана реалізовувати певний блок завдань і функцій, забезпечуючи тим самим досягнення заданих результатів системи в цілому.
Запропоновано модель структури НІС. В рамках цієї загальної моделі формуються національні особливості НІС: більша або менша роль держави і приватного сектора у виконанні зазначених функцій; відносне значення великого і дрібного бізнесу; співвідношення фундаментальних і прикладних досліджень та розробок; динаміка розвитку та галузева структура інноваційної діяльності.
Доведено, що для ефективного функціонування НІС потрібні певні інституційні умови. По-перше, конкурентоспроможний підприємницький сектор. По-друге, наявність сильних науки та освіти, пріоритет в них державної політики, а також технологічного розвитку, створення сприятливих інституційних умов для інноваційного зростання, збалансований розвиток всіх елементів НІС. По-третє, інтеграція в глобальну інноваційну сферу як найважливіша умова розвитку національного наукового та технологічного потенціалу в рамках стратегії технологічного взаємодоповнення.

S. Koverha, R. Pavlovich

FORMING OF STRUCTURE OF NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM : APPROACHES, TASKS, FUNCTIONS

Summary

The work deals with the research of structure of the national innovative system. The national innovative system (NIS) is determined as a complex of organizations, that carry out a production and commercial realization of scientific knowledge, technologies, and also a complex of legal, financial and social institutions which provide functioning of innovative structures directly. The existent approaches to the concept are investigated. From position of systemic aspect, NIS conception as a complex of interconnected institutional structures (small and large firms, universities and state research centers, government and regional administrations, objects of innovative structure, financial markets, etc) is influenced on innovative development by certain goal and functions of forming of national innovative system.
The structure of the national innovative system includes research, productive, educational, financial, infrastructural components, a system of public organizations and international institutes, a sector of knowledge, etc. Each of constituents is called to execute the certain block of tasks and functions, providing achievement of the set results of the system.
The pattern of NIS structure is offered. Within the framework of this general model national features of NIS are formed: greater or less role of the state and private sector in execution the marked functions; relative value of large and small business; correlation of fundamental and applied researches and developments; dynamics of development and branch structure of innovative activity. It is proven that for NIS effective functioning, the following institutional conditions are required: firstly, competitive enterprise sector; secondly, presence of strong sciences and education, and also technological development, creation of institutional conditions for innovative development of all elements of NIS; thirdly, integration into global innovative sphere as a condition for national scientific and technological development.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 6428

Відомості про авторів

C. В. Коверга

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

S. Koverha

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Donbass State Pedagogical University, Slavyansk, Ukraine


Р. В. Павлович

аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія

R. Pavlovich

post-graduate, Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk, Ukraine

Як цитувати статтю

Коверга C. В., Павлович Р. В. Формування структури національної інноваційної системи: підходи, завдання, функції. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7405 (дата звернення: 01.03.2024).

Koverha, S. and Pavlovich, R. (2018), “Forming of structure of national innovative system : approaches, tasks, functions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7405 (Accessed 01 Mar 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.