EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
О. Л. Шелест, О. О. Завадська

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.60

УДК: 10.32702/2307-2105-2019.11.60

О. Л. Шелест, О. О. Завадська

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

Анотація

Становлення ринкових відносин в Україні впроваджує удосконалення механізмів управління державного сектору. Бюджетні установи та організації забезпечують виконання покладених на державу функцій. Діяльність цих установ фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, що надаються їм безвідплатно та безповоротно. Бюджетні кошти можуть виділятися лише за наявності затверджених кошторисів і планів асигнувань. Установи мають право брати бюджетні зобов'язання, витрачати бюджетні кошти на цілі, визначені затвердженими кошторисами. Законодавством визначено, що кошторис доходів і видатків є основним фінансовим документом, яким керуються в ході своєї діяльності бюджетні установи. Також законодавчими нормативними актами встановлена відповідальність, що передбачає порушення в частині складання і виконання кошторисів бюджетних установ. Оцінка виконання кошторису доходів і видатків проводиться методом аналізу на підставі даних поточної звітності про кошторисні цільові призначення бюджетних коштів, касові та фактичні видатки в розрізі їх видів за кодами економічної класифікації. Контроль формування і виконання кошторису бюджетної установи – це свого роду система заходів, що чиняться органами державного фінансового контролю, які направлені на безперервне відстеження інформації щодо надходження та витрачання бюджетних коштів і майна, що представлені в кошторисі усунення подальшому бюджетних правопорушень. Рівень ефективності фінансової безпеки має великий прояв через фінансовий контроль, який дає змогу надавати потрібний напрям розвитку фінансових відносин в країні, вивільняючи її від кризових явищ та будувати економічне зростання за рахунок продуктивного розподілу фінансових ресурсів.
Кількість порушень у бюджетній сфері залишається настільки значною, що потребує ефективного управління рухом державних коштів та майна.
Метою дослідження є визначення поняття фінансового контролю, його видів та особливостей у ході доцільного та ефективного використання фінансових ресурсів в частині складання і виконання кошторисів бюджетних установ.

Ключові слова: кошторис; план асигнувань; бюджетна установа; головний розпорядник; державний контроль.

Література

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
2. Фальченко О. О. Основні аспекти контролю та аудиту виконання кошторису бюджетних установ / О. О. Фальченко, В. М. Чумак // Інноваційно-інвестиційне забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України : кол. монографія / ред. О. В. Манойленко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – Розд. 1. – С. 48-55.
3. Білуха М. Т., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: підручник / М.Т. Білуха, Т.В. Микитенко. - К., 2005. – 640 с.].
4. Постанова Кабінету Міністрів України 28 лютого 2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-п.
5. Постанова Кабінету Міністрів України 14 вересня 2012 р. №1200 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах» URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0995201-12.
6. Даценко Г. В. Фінансовий контроль за виконанням кошторису бюджетних установ, визначення основних етапів / Г. В. Даценко, Т. В. Поліхун // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2014. – Вип. 1. – С. 312-318.

O. Shelest, O. Zavadska

STRENGTHENING THE ROLE OF FINANCIAL CONTROL IN THE PROCESS OF COMPILING AND EXECUTING ESTIMATES OF BUDGETARY INSTITUTIONS

Summary

Formation of market relations in Ukraine introduces improvement of public sector governance mechanisms. Budgetary institutions and organizations ensure the performance of governmental functions. The activities of these institutions are financed from the state and local budgets, which are provided to them free of charge and irrevocably. Budget funds can only be disbursed if there are approved estimates and appropriation plans. Institutions have the right to make budget commitments, to spend budget funds for the purposes specified in the approved estimates. The legislation stipulates that the estimates of revenues and expenditures are the main financial document managed by budgetary institutions in the course of their activity. The legislative normative acts also set the responsibility, which presupposes violations in terms of drawing up and executing the estimates of budgetary institutions. Estimation of the implementation of the estimates of income and expenses is carried out by the method of analysis on the basis of the data of the current reporting on the estimated purpose of budgetary funds, cash and actual expenditures by type of economic classification codes. Controlling the formation and execution of the budget institution's budget is a kind of system of measures taken by the state financial control authorities, aimed at continuous monitoring of information on the receipt and spending of budget funds and property, presented in the budget for eliminating further budgetary offenses. The level of financial security efficiency is strongly manifested through financial control, which enables it to provide the right direction for the development of financial relations in the country, freeing it from crisis phenomena and building economic growth through productive allocation of financial resources.
The number of violations in the budget sector remains so significant that it requires effective management of the movement of public funds and property.
The purpose of the study is to determine the concept of financial control, its types and features in the course of the expedient and effective use of financial resources in terms of drawing up and executing the estimates of budgetary institutions.

Keywords: estimate; allocation plan; budget institution; main distributor; state control.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Budget Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2456-17 (Accessed 10 Nov 2019).
2. Fal'chenko, O. O. and Chumak, V. M. (2017), “Main aspects of control and audit of budget institutions' budget implementation”, Innovatsijno-investytsijne zabezpechennia staloho sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Innovation and investment support for sustainable socio-economic development of Ukraine], NTU «KhPI», Kharkiv, Ukraine, vol. 1, pp. 48-55.
3. Bilukha, M. T. and Mykytenko, T.V. (2005), Finansovyj kontrol': teoriia, reviziia, audyt [Financial control: theory, revision, audit],Kyiv, Ukraine.
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2002), Resolution “On approval of the Procedure for drawing up, review, approval and basic requirements for the implementation of the budgetary institutions' budgets”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-p (Accessed 30 Sept 2019).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Resolution “Approval of Methodological Recommendations for the Organization of Internal Control by the Budget Managers in their Institutions and Subsidiary Budget Institutions”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0995201-12 (Accessed 30 Sept 2019).
6. Datsenko, H. V. and Polikhun, T. V. (2014), “Financial control over the implementation of the budget of budgetary institutions, determination of the main stages”, Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 312-318.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 3566

Відомості про авторів

О. Л. Шелест

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів,Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

O. Shelest

PhD in Economics, associate professor, Associate Professor of the Department of InternationalEconomic Relations and Finance, Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

ORCID:

0000-0002-7283-195X


О. О. Завадська

магістрант кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів,Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

O. Zavadska

Master’s Degree Student of the Department of International Economic Relations and Finance, Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

ORCID:

0000-0003-2369-4925

Як цитувати статтю

Шелест О. Л., Завадська О. О. Посилення ролі фінансового контролю в процесі складання кошторису бюджетної установи. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7406 (дата звернення: 19.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.60

Shelest, O. and Zavadska, O. (2019), “Strengthening the role of financial control in the process of compiling and executing estimates of budgetary institutions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7406 (Accessed 19 Jun 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.