EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА
І. В. Нагорна, О. І. Морозов

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.61

УДК: 658.155

І. В. Нагорна, О. І. Морозов

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті проаналізовано підходи до визначення поняття «дохід» різними науковими економічними школами. Встановлено, що доходи підприємства – це найважливіша категорія, від якої залежить чи буде підприємство функціонувати надалі, доходи впливають на всі інші показників діяльності підприємства. Обумовлено необхідність побудови ефективного управління доходами на підприємстві, оскільки дохід є показником ефективності діяльності і від нього залежить можливість подальшого функціонування підприємства. З’ясовано, що важливим для функціонування підприємства є формування системи управління доходами, яка полягає в пошуку шляхів їх максимізації, а також організації суворого контролю за своєчасністю і обсягом надходження доходів. Запропоновано управлінські рішення щодо мобілізації виявлених резервів росту доходів від реалізації продукції, що включають: активізацію маркетингової діяльності, диверсифікація ринків збуту, підвищення якісних характеристик, реалізація різним групам.

Ключові слова: аналіз; прибуток; дохід; бухгалтерський облік; резерви; підприємство.

Література

1. Бутинець Ф. Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління/ Ф.Ф. Бутинець// Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – №1. – С. 11-18.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХIУ. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
3. Міжнародний стандарт фінансової звітності 18 «Дохід» від 1 січня 2012 року»: за даними Міністерства фінансів України.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/document/92429/МСБО 18.pdf.
4. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» від 29.11.1999р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.com.ua/
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», від 29.11.1999 № 290 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №318 від 31.12.1999р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
8. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», від 07.02.2013 № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

I. V. Nagornaya, O. I. Morozov

RESERVES FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF ENTERPRISE INCOME MANAGEMENT

Summary

The article analyzes the approaches to the definition of the term "income" by various scientific economics schools. It is established that the income of the enterprise is the most important category on which the enterprise depends on whether it will continue to function, the income influences all other indicators of the activity of the enterprise. The classification of income is given, namely: income (revenue) from sales of products (goods, works, services); net income from sales of products (goods, works, services); Other operating income; financial income; other income. It is outlined that two groups of factors influence the change of income: external and internal factors. External factors include natural conditions, transport conditions, socio-economic conditions, the level of development of foreign economic relations, prices for production resources. Internal factors of change of income can be the main factors (sales volume, cost of production, structure of production and expenses, price, production); non-core factors related to breach of economic discipline (mis-pricing, breach of working conditions and product quality leading to fines and economic sanctions). The dynamics and income structure of Time Limited Liability Company are analyzed. There is a necessity to build effective management of income at the enterprise, since income is an indicator of efficiency of activity and on it the possibility of further functioning of the enterprise depends. It has been found out that it is important for the functioning of the enterprise to create a system of revenue management, which is to find ways to maximize them, as well as to organize strict control over the timeliness and volume of income. The managerial decisions on mobilization of the identified reserves of growth of income from sales of products are offered, including: activation of marketing activity, diversification of markets, improvement of quality characteristics, sale to different groups. The results of the studies and the proposed reserves can be used not only for the studied enterprise, but also for other similar enterprises of the national economy of Ukraine.

Keywords: analysis; profit; income; accounting; reserves; enterprise.

References

1. Butynets.F.F (2012), “Production costs and their classification for management purposes”, Problemy teoriï ta metodolohiï bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu, vol. 1(22), pp. 11-18.
2. The Law of Ukraine (1999), “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua (Accessed 5 Nov 2019).
3. According to the Ministry of Finance of Ukraine (2012), “International Financial Reporting Standard 18 "Revenue"”, available at:
http://www.minfin.gov.ua/document/92429/МСБО 18.pdf (Accessed 1 Nov 2019).
4. Tax Code of Ukraine (2019), available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 4 Nov 2019).
5. Accounting Standard (Standard) (1999), “18 "Revenue"”, available at: http://minfin.com.ua/ (Accessed 4 Nov 2019).
6. Accounting Standard (Standard) (1999) , “18 "Revenue"”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (Accessed 4 Nov 2019).
7. Order of the Ministry of Finance of Ukraine №87 (1999), “Regulation (Standard) accounting 16 "Expenses"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (Accessed 2 Nov 2019).
8. On approval of the National Accounting Regulation (Standard) 1 (2013), “General requirements for financial statements”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 1 Nov 2019).

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1339

Відомості про авторів

І. В. Нагорна

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та обліку Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

I. V. Nagornaya

candidate of economic sciences, senior lecturer at the Department of Economics and Accounting of Kharkiv Institute of Trade and Economics of KNTEU

ORCID:

0000-0002-7609-8580


О. І. Морозов

студент 2 курсу магістратури за спеціальністю «Облік та оподаткування»Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

O. I. Morozov

student of the 2nd courses of master’s degree in specialty “Accounting and Taxation”,Kharkiv Institute of Trade and Economics of KNTEU

ORCID:

0000-0002-7214-4535

Як цитувати статтю

Нагорна І. В., Морозов О. І. Резерви підвищення ефективності управління доходами підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7407 (дата звернення: 09.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.61

Nagornaya, I. V. and Morozov, O. I. (2019), “Reserves for increasing the effectiveness of enterprise income management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7407 (Accessed 09 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.