EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ СОТ В РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КРАЇНАМИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Н. В. Аністратенко, А. В. Мальченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.62

УДК: 339.5

Н. В. Аністратенко, А. В. Мальченко

РОЛЬ СОТ В РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КРАЇНАМИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Анотація

Розвиток економіки кожної країни світу напряму пов’язаний із розвиток її зовнішньої торгівлі. Темпи приросту міжнародної торгівлі значно перевищують темпи приросту світового ВВП, що підкреслює значення торговельних відносин в сучасному світі. Розвиток міжнародної торгівлі не може відбуватися без відповідного інституційного регулювання на міжнародному рівні. Саме з цією метою було створено Генеральну году з торгівлі і тарифів (ГАТТ), які пізніше трансформувалась в Світову організацію торгівлі (СОТ). В умовах загрози економічних криз, торговельних дисбалансів та загроз глобальному розвитку економіки перед СОТ постають нові та складні завдання із забезпечення розвитку торгівлі в глобальній економіці. Дане дослідження спрямоване на пошук відповіді на питання про те, чи може СОТ в сучасних умовах забезпечити подальше стимулювання міжнародної торгівлі, чи вона вже вичерпала свої інституційні ресурси впливу на розвиток торгівлі між країнами.
Дослідження діяльності СОТ на сучасному етапі розвитку торговельних відносин між країнами показало, що назріли інституційні проблеми функціонування даної організації. Стимулююча функція СОТ проявлялась активно в період обмеженої кількості членів даної організації. В той час перебування в СОТ надавало суттєві переваги країнам членам, зокрема щодо переваги менших митних бар’єрів. Сьогодні митні бар’єри безпрецедентно зменшилися і СОТ вже не має такого запасу засобів стимулювання міжнародної торгівлі як колись.
Регулююча функція СОТ наразі теж зазнає випробування та конкуренції з боку двосторонніх угод. Украдаючи двосторонні угоди країни беруть на себе зобов’язання задля досягнення певного позитивного ефекту для себе. В такому випадку жодна зі сторін не зацікавлена в порушенні таких домовленостей. Переважна більшість конфліктів, що вирішує СОТ це конфлікти, що виникають через порушення певних загальних правил і вони не спрямовані на конкретного партнера. Двосторонні домовленості практично виключають такі ситуації. Можемо констатувати, що роль СОТ у розвитку торговельних взаємозв’язків між країнами вичерпує себе. Для збереження ефективності діяльності цієї організації необхідною є її інституційна трансформація та розширення сфери компетенцій, які б допомагали країнам налагоджувати між собою торговельні відносини.

Ключові слова: Світова організація торгівлі; міжнародна торгівля; торговельні взаємозв’язки; глобальна економіка; регулювання міжнародної торгівлі.

Література

1. Bhagwati Jagdish, Arvind Panagariya. Preferential Trading Areas and Multilateralism: Strangers, Friends or Foes? URL: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789812815330_0002 (дата звернення: 11.11.2019)
2. Bhagwati Jagdish. Dawn of a New System. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/12/bhagwati.htm (дата звернення: 11.11.2019)
3. Bhagwati Jagdish. Regionalism and Multilateralism: An Overview. URL: http://ctrc.sice.oas.org/trc/Articles/Regionalism/dm_ch2.pdf (дата звернення: 11.11.2019)
4. Bhagwati Jagdish. Threats to the World trading System: Income Distribution and the Selfish Hegemon. URL: https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D880594X (дата звернення: 11.11.2019)
5. Panagariya Arvind. Challenges to the Multilateral Trading System and Possible Responses. URL: http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2013-3/file (дата звернення: 11.11.2019)
6. Алавердян Л.М., Романенко О.В. Сучасні реалії та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України з іншими країнами світу. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/55.pdf (дата звернення: 11.11.2019)
7. Березович К.С. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародної торгівлі бізнес-послугами. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/23_1_2019ua/8.pdf (дата звернення: 11.11.2019)
8. Патика Н.І. Світова організація торгівлі (СОТ) та розвиток економік країн-нових членів. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2012/9.pdf (дата звернення: 11.11.2019)
9. Проценко І. Сучасні тенденції розвитку багатостороннього регулювання міжнародного ринку послуг. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/162_76-81.pdf (дата звернення: 11.11.2019)

Natalia Anistratenko, Anna Malchenko

THE ROLE OF THE WTO IN THE DEVELOPMENT OF TRADE COMMUNICATIONS BETWEEN COUNTRIES IN THE GLOBAL ECONOMY

Summary

The economic development of every country in the world is directly related to the development of its foreign trade. The growth rate of international trade far exceeds the growth rate of world GDP, which emphasizes the importance of trade relations in the modern world. The development of international trade cannot take place without adequate institutional regulation at the international level. It was for this purpose that the General Year for Trade and Tariffs (GATT) was created, which was later transformed into the World Trade Organization (WTO). With the threat of economic crises, trade imbalances and threats to global economic development, the WTO faces new and challenging challenges to support trade development in the global economy. This study seeks to answer the question of whether the WTO can, in the current context, provide a further incentive for international trade, or whether it has already exhausted its institutional resources to influence trade between countries.
A study of the WTO's activities at the present stage of developing trade relations between countries has shown that the institutional problems of functioning of this organization are ripe. The WTO's incentive function has been active in a limited number of members of the organization. At the time, being in the WTO gave significant benefits to the member states, in particular the advantage of smaller customs barriers. Today, customs barriers have decreased unprecedentedly and the WTO no longer has as much stock of international trade incentives as ever.
The WTO's regulatory function is also currently being tested and competed by bilateral agreements. By stealing bilateral agreements, countries commit themselves to achieving some positive effect for themselves. In such a case, neither party is interested in violating such agreements. The vast majority of WTO conflicts are conflicts arising out of violations of certain general rules and are not directed at a specific partner. Bilateral agreements virtually eliminate such situations. We can say that the role of the WTO in developing trade relations between countries is exhausting. In order to preserve the effectiveness of the organization, its institutional transformation and expansion of competences are needed to help countries establish trade relations with one another.

Keywords: World Trade Organization; International Trade; Trade Relationships; Global Economy; International Trade Regulation.

References

1. Bhagwati, J. and Panagariya, A. (1996), “Preferential Trading Areas and Multilateralism: Strangers, Friends or Foes?”, available at: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789812815330_0002 (Accessed 11 Nov 2019).
2. Bhagwati, J. (2013), “Dawn of a New System”, Finance and Development, vol.50(4), available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/12/bhagwati.htm (Accessed 11 Nov 2019).
3. Bhagwati, J. (1993), "Regionalism and Multilateralism: An Overview," available at: http://ctrc.sice.oas.org/trc/Articles/Regionalism/dm_ch2.pdf (Accessed 11 Nov 2019).
4. Bhagwati, J. (1994), "Threats to the World trading System: Income Distribution and the Selfish Hegemon", Journal of International Affairs, available at: https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D880594X (Accessed 11 Nov 2019).
5. Panagariya, A. (2013), “Challenges to the Multilateral Trading System and Possible Responses,” Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, Vol. 7, available at: http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2013-3/file (Accessed 11 Nov 2019).
6. Alaverdyan, L. and Romanenko, O. (2019), “Modern realities and prospects for development of foreign trade of Ukraine with other countries of the World”, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/55.pdf (Accessed 11 Nov 2019).
7. Berezovych, K. (2019), “The current state and prospects of international trade in business services”, available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/23_1_2019ua/8.pdf (Accessed 11 Nov 2019).
8. Patyka, I. (2012), World Trade Organization (WTO) and developing economies of new member countries“”, available at: (Accessed 05 Nov 2019)http://www.economy.in.ua/pdf/4_2012/9.pdf.
9. Protsenko, I. (2015), Current trends in the development of multilateral regulation of the international services market“”, available at: (Accessed 05 Nov 2019)http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/162_76-81.pdf.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1436

Відомості про авторів

Н. В. Аністратенко

к. е. н., доцент,Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

Natalia Anistratenko

PhD, (Economics), Assistant Professor,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-1416-8766


А. В. Мальченко

старший викладач,Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

Anna Malchenko

Senior Lecturer,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0001-7980-1393

Як цитувати статтю

Аністратенко Н. В., Мальченко А. В. Роль сот в розвитку торговельних взаємозв’язків між країнами в глобальній економіці. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7408 (дата звернення: 09.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.62

Anistratenko, Natalia and Malchenko, Anna (2019), “The role of the wto in the development of trade communications between countries in the global economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7408 (Accessed 09 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.