EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
О. В. Корват, Н. К. Мамедов

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.64

УДК: 338:368

О. В. Корват, Н. К. Мамедов

УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Анотація

У статті уточнено класифікацію доходів страхової компанії. Акцентовано увагу на спірних питаннях у групуванні доходів страховика. Обґрунтовано доцільність стратегічного управління доходами в умовах мінливого та неоднозначного середовища. Розглянуто метод «квадрата цілей» для управління доходами від продажів страхових послуг. Розроблені декомпозиції цілей з управління інвестиційними доходами страхової компанії. Запропоновано застосування методу ліквідації розривів в управлінні доходами з прямим і зі зворотнім зв’язком. Побудована причинно-наслідкова діаграма вирішення проблеми недоотримання доходів від реалізації страхових послуг. Проаналізовано фактори, що впливають на збут в страхових компаніях. Виділено чинники, які одночасно діють протилежно на обсяги реалізації. Обґрунтовано важливість оптимізації впливів цих факторів та оптимізації бізнес-процесів продажів страхових послуг. Доведено стратегічне значення впровадження цифрових інновацій у страхову діяльність для управління доходами страхової компанії.

Ключові слова: доходи; страхова компанія; стратегічне управління; управління доходами; ціль; страхові послуги; збут; цифрові інновації.

Література

1. Офіційний веб-сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. – Режим доступу : https://www.nfp.gov.ua/.
2. Бридун Є. Стратегія розвитку страховика: основні засади та методологія розробки / Є.Бридун // Страхова справа. – 2005. – № 4. – С. 78-83.
3. Нечипоренко В. І. Стратегічне планування в страхових компаніях : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / В. І. Нечипоренко. – Київ : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2008. – 20 с.
4. Головіна В. В. Управління грошовими потоками страхової компанії / В. В. Головіна, Л. В. Шірінян // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. – 2018. Т.23 Вип. 7. – С.161-164.
5. Кравчук Г. Дослідження проблем формування фінансових результатів страховиків / Г. Кравчук, Т. Бережна // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016. –№ 1. – С. 193-203.
6. Рулінська О. В. Страховий маркетинг: стратегічне планування в страхових компаніях : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О. В. Рулінська. – Одеса : Одеський національний економічний університет, 2013. – 20 с.
7. Стратегічне маркетингове планування в страхових компаніях : [монографія] / І. Л. Литовченко, О.В. Рулінська, Л.В. Новошинська, В. Г. Баранова. – Одеса : ИНВАЦ, 2014. – 280 с.
8. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2013 р. № 336/22868 (із змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
9. Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика : Розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.06.2018 р. № 850 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18.
10. Страхування: теорія та практика : навч.-метод. посіб. / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временко та ін. ; за заг. ред. Н. М. Внукової. – Харків : Бурун Книга, 2009. – 656 с.
11. Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків : Розпорядження Держфінпослуг від 03.02.2004 р. № 39 (із змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0517-04.
12. Тридід О. М. Принципи та підходи до управління доходами підприємств / О. М. Тридід // Бізнес Інформ. – 2012. – № 9. – С. 209-211.
13. Стратегічне управління : навч. посіб. / Гевко О.Б., Шведа Н.М. – Тернопіль ФОП Паляниця В. А., 2016. – 152 с.
14. Нечипоренко В.И. Новые экономические условия ставят новые вопросы / В. И. Нечипоренко // Страховой клуб. – 2009. – № 3. – С. 110-113.
15. Маркова В. Д. Стратегический менеджмент / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. – Москва : ИНФРА-М; Новосибирск : Сибирское соглашение, 1999. – 288 с.
16. Исикава К. Японские методы управления качеством / К. Исикава сокр. пер. с англ.; под ред. А. В. Гличева. – Москва : Экономика, 1988. – 214 с.
17. Корват О. В. Теоретичні аспекти оптимізації збуту в страховій компанії / О. В. Корват, Н. К. Мамедов // Modern Scientific Challenges аnd Trends: a collection scientific works of the International scientific conference (Warsaw, 28th april, 2018). – Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2018. Р. 32-35.
18. Insurtech 10: Trends for 2019 // KPMG International [Electronic resource]. – Аccess мode : https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/03/insurtech-trends-2019.pdf.

O. V. Korvat, N. K. Mamedov

INCOME MANAGEMENT FOR INSURANCE COMPANY

Summary

The reasons of insurers exit from the insurance market of Ukraine are considered. It is substantiated that insurers are in the area of high risk of income shortfall or loss of income in the context of rapid chaotic changes in the environment.
The classification of the income of the insurance company is specified. Revenues are divided into three groups: operating income; investment income other than the investment of insurance reserves; other income. Attention to controversial issues in the grouping of the insurer's income is accented. It is explained, why the income from the sale of insurance services are net premiums earned. It is explained that income from the investment of insurance reserves is operating income for an insurance company.
The expediency of strategic income management in a changing and ambiguous environment is substantiated. The purpose of revenue management in strategic management is defined.
The “square of goals” method for managing income from sales of insurance services is considered. Decompositions of goals for the management of investment income of the insurance company are developed.
It is proposed to use the method of closing the gap in the management of direct and feedback. The importance of situational approach in income management is proved.
The directions of increase of sales of insurance products are searched. The factors of increase of insurance premiums are distinguished: optimum cost of insurance, effective sales promotion, quality sales organization, compliance of insurance products to the needs of consumers, quality and volumes of advertising. A causal diagram for solving the problem of income shortfall from insurance services is constructed.
Factors that simultaneously act opposite to volume of sales of insurance products are highlighted. The importance of optimizing the influence of these factors is substantiated. The methods of optimization of business processes of sales of insurance services are considered. It is stated that optimization can be achieved through the use of digital technologies.
The problem of transformation of consumer behavior is considered. It is noted that digital flexibility is important for predicting and responding quickly to changing customer relationships. The strategic importance of introducing digital innovations into the insurance business for managing the income of an insurance company is proved.

Keywords: income; insurance company; strategic management; income management; goal; insurance services; sales; digital innovation.

References

1. The official site of National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets (2019), available at: https://www.nfp.gov.ua/ (Accessed 11 November 2019).
2. Brydun, Ye. (2005), “Insurer development strategy: basic principles and methodology of development”, Strakhova sprava, vol. 4, pp. 78-83.
3. Nechyporenko V. I. (2008), “Strategic planning in insurance companies”, Ph.D. Thesis, Money, finance and credit, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine.
4. Holovina, V. V. and Shirinian, L. V. (2018), “Cash flow management of an insurance company”, Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu im. I. I. Mechnykova, T. 23, vol. 7, pp. 161-164.
5. Kravchuk, H. and Berezhna, T. (2016) “Research of problems of formation of financial results of insurers”, Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 1, pp. 193-203.
6. Rulins'ka O. V. (2013), “Insurance marketing: strategic planning in insurance companies”, Ph.D. Thesis, Money, finance and credit, Odessa National Economic University, Odessa, Ukraine.
7. Lytovchenko, I. L., Rulins'ka, O.V., Novoshyns'ka, L.V. and Baranova, V. H. (2014), Stratehichne marketynhove planuvannia v strakhovykh kompaniiakh [Strategic marketing planning in insurance companies], YNVATs,. Odesa, Ukraine.
8. Ministry of Finance of Ukraine (2013), Order of the Ministry of Finance of Ukraine “On Approval of the National Accounting Regulations (Standard) 1 “General Requirements for Financial Reporting”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 11 November 2019).
9. National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets (2018), Order of the National Commission for the State Regulation of Financial Services “On Approval of the Regulations on Mandatory Criteria and Ratios for Capital Adequacy and Solvency, Liquidity, Profitability, Asset Quality and Riskiness of Insurer Operations”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18 (Accessed 11 November 2019).
10. Vnukova, N. M., Uspalenko, V. I. and Vremenko, L. V. (2009), Strakhuvannia: teoriia ta praktyka [Insurance: theory and practice], 2nd ed,, Burun Knyha, Kharkiv,. Ukraine.
11. State Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine (2004), Order of the State Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine “On Approval of the The procedure for drafting insurers' reporting data”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0517-04 (Accessed 11 November 2019).
12. Trydid, O. M. (2012), “Principles and approaches to enterprise income management”, Biznes Inform, vol. 9, pp. 209-211.
13. Hevko, O.B. and Shveda, N.M. (2016), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], FOP Palianytsia V. A., Ternopil', Ukraine.
14. Nechiporenko V.I. (2009), “New economic conditions pose new questions”, Strahovoj klub, vol. 3, pp. 110-113.
15. Markova, V. D. and Kuznecova, S. A. (1999), Strategicheskij menedzhment [Strategic management], INFRA-M, Moskva, Sibirskoe soglashenie, Novosibirsk, Russia.
16. Isikava K. (1988), Japonskie metody upravlenija kachestvom [Japanese methods of quality management], Jekonomika, Moskva, Russia.
17. Korvat, O. V. and Mamedov, N. K. (2018), “Theoretical aspects of sales optimization in an insurance company”, Modern Scientific Challenges аnd Trends: a collection scientific works of the International scientific conference, Warsaw, 28th april, 2018, pp. 32-35.
18. The official site of KPMG International (2019), “Insurtech 10: Trends for 2019”, available at: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/03/insurtech-trends-2019.pdf (Accessed 11 November 2019).

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1450

Відомості про авторів

О. В. Корват

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи і фінансових послуг,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

O. V. Korvat

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Banking and Financial Services, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

ORCID:

0000-0002-7977-6957


Н. К. Мамедов

магістрант фінансового факультету,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

N. K. Mamedov

Master student of Finance Department,Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

ORCID:

0000-0001-7246-6852

Як цитувати статтю

Корват О. В., Мамедов Н. К. Управління доходами страхової компанії. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7411 (дата звернення: 08.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.64

Korvat, O. V. and Mamedov, N. K. (2019), “Income management for insurance company”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7411 (Accessed 08 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.