EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
Н. А. Потапова, Д. Д. Лавринчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.65

УДК: 004:631.11

Н. А. Потапова, Д. Д. Лавринчук

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню ролі інформаційної підтримки землеустрою та удосконаленню теоретико-методичних засад інформаційного забезпечення землевпорядкування у сільському господарстві. Доцільність запровадження інформаційної підтримки землевпорядкування обумовлюється науково-технічним прогресом у галузі геодезії та картографії, розвитком геоінформаційних технологій, а також необхідністю підвищення ефективності землеустрою, викликаної трансформацією сільськогосподарських земель: використанням, перерозподілом земель та активізацією ринку земель.
Визначено, що процес інформаційного забезпечення землевпорядкування дає змогу створити комплексне уявлення про організацію території, впорядкування сільськогосподарських угідь і сівозмін та прийняти обґрунтовані рішення в процесі землевпорядного проектування. При цьому, підсистема автоматизації землевпорядного проектування налічує елементи, що забезпечують обробку даних, інформаційні трансформації, математичне моделювання та аналіз. Основним завданням цієї підсистеми є проведення землевпорядних робіт на основі генерації та оформлення результатів роботи у вигляді карт, графічних зображень, таблиць, текстів та іншої інформації.
Обґрунтовано, що інформаційне забезпечення землевпорядкування у сільському господарстві є одним зі шляхів інноваційного вдосконалення процесу управління сільськогосподарським виробництвом на основі досліджень можливостей використання прикладних програм для управління помодульним впровадженням інформаційних систем управління різної складності. Метою таких інформаційних систем є надання можливості кожному учаснику аграрного ринку на всій території України оперативно одержати точну, достовірну, пертинентну, достатню інформацію з мінімальними витратами часу й засобів. Відсутність чи недостатність такої інформації про ситуацію на аграрному ринку призводить до того, що витрати праці та ресурсів, вкладені у виробництво сільськогосподарської продукції в довготерміновому періоді, можуть обернутися прямими втратами.

Ключові слова: інформаційні технології; управління; земельні ресурси; інформація; інформаційна система управління; сільське господарство.

Література

1. Волонтир Л. О., Зелінська О. В. Інформаційно-логістичні системи управління аграрним підприємством: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №12. С. 88-96.
2. Гутгарц Р. Анализ информационного обеспечения на предприятии [Текст] / Р. Гутгарц // Проблемы теории и практики управления. 2008. № 2. С. 62–68.
3. Добряк Д. С. Теоретичні засади сталого розвитку землекористування у сільському господарстві : монографія / Д. С. Добряк, А. Г. Тихонов, Н. В. Гребенюк. – К. : Урожай, 2004.134 с.
4. Єрмошенко М. М. Інформація в системі виробничих відносин [Текст] /М.М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. 2007. № 10.С. 66–73.
5. Исследование систем управленими [Текст]: учеб.пособие для студ. вузов / [Н. И. Архипова, В. В. Кульба, С. А. Косяченко и др]; под ред, Ф. Ю. Чанхиева. М.: ПРИОР, 2002.384 с.
6. Мишин В. М. Исследование систем управления [Текст]: учеб.пособие / В. М. Мишин. М.: ЮНИТИ, 2003. 527 с.
7. Нетреба І. О. Інформаційне забезпечення як фактор ефективної взаємодії суб ‘єкта і об’єкта в системі управління підприємством [Текст] / І. О. Нетреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Економіка". 2009.№ 107–108.С.
8. Потапова Н. А.Інформаційна логістика в системі менеджменту підприємства: Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління : матеріали ІІ Всеукр. нау.практ. конф., (25 лют. 2019 p., м. Київ). Київ: ВИЮ, 2019. С. 194-197.
9. Святненко В. Ю. Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності. [Текст] / В. Ю. Святненко // Збірка матеріалів до науково-практичного семінару з підвищення кваліфікації: "Організація інформаційної діяльності в умовах становлення і розвитку інноваційної економіки", 17–18 травня 2011 р. УкрІНТЕІ, м. Київ. К.: Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України; Український інститут науково-технічної і економічної інформації (УкрІН-ТЕІ), 2011.С. 18–39.
10. Воронина П.В., Мамаш Е.А. Классификация тематических задач мониторинга сельского хозяйства с использованием данных дистанционного зондирования MODIS. Вычислительные технологии. 2014. Т. 19, № 3. С. 76–102. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-tematicheskih-zadach-monitoringa-selskogo-hozyaystva-s-ispolzovaniem-dannyh-distantsionnogo-zondirovaniya-modis/viewer.
11. Потапова Н.А. Смарт-логістика: концептуальні засади та практика реалізації. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Логістика". 2018. № 892. С. 179-189.URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/44569/2/2018n892_Potapova_N_A-Smart_logistics_conceptual_179-188.pdf.

Nadezhda Potapova, Dmitry Lavrynchuk

INFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT OF LAND RESOURCES

Summary

The article is devoted to substantiation of the role of informational support of land management and improvement of theoretical and methodological foundations of informational support of land management to the agricultural economy. The expediency of introducing information support for land management is due to scientific and technological progress in the field of geodesy and cartography, the development of geoinformation technologies, as well as the need to increase the efficiency of land management caused by the transformation of agricultural land uses, land redistribution and activation of the land market.
It is determined that the process of information support of land management makes it possible to create a comprehensive view of the organization of the territory, the organization of agricultural lands and crop rotations and make informed decisions in the process of land management design. At the same time, the automation subsystem of land management design includes elements that provide data processing, information transformations, mathematical modeling and analysis. The main task of this subsystem is to carry out land management works on the basis of generation and registration of the results of work in the form of maps, graphics, tables, texts and other information.
It is proved that the information support of land management in agriculture is one of the innovative ways of improving the management of agricultural production based on research of possibilities of use of application programs to control pomodorini implementation of management information systems of varying complexity. The purpose of such information systems is to enable each participant of the agricultural market throughout Ukraine to quickly obtain accurate, reliable, permanent, sufficient information with minimal time and money. The lack or insufficiency of such information about the situation in the agricultural market leads to the fact that the costs of labor and resources invested in the production of agricultural products in the long term, can result in direct losses.

Keywords: information technology; management; land resources; information; management information system; public administration.

References

1. Volontyr, L.O. and Zelinska, O.V. (2018), “Information-logistic systems of agricultural enterprise management”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual’ni pytannya nauky i praktyky, vol. 12, pp. 88-96.
2. Hutharts, R. (2008), “Analysis of information support at the enterprise”, Problems of the theory and practice of management,vol. 2, pp. 62-68.
3. Dobryak, D.S. Tikhonov, A.G.and Grebenyuk, N.V. (2004), Teoretychni zasady staloho rozvytku zemlekorystuvannia u silskomu hospodarstvi [Theoretical foundations of sustainable land use development in agriculture], Urozhay, Kyiv, Ukraine.
4. Iermoshenko, M. (2007), “Information in the system of industrial relations”, Aktual’ni problemy ekonomiky, vol. 10, pp. 66–73.
5. Arkhipova, N. I. Kulba, V.V. and Kosyachenko, S.A. (2002), Yssledovanye system upravlenymy [Research of management systems], PRIOR, Kyiv, Ukraine.
6. Myshyn, V. (2003), Yssledovanye system upravlenyia [Research of management systems], YuNITI, Kyiv, Ukraine.
7. Netreba, I. (2009), “Information support as a factor of effective interaction of subject and object in the enterprise management system”, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy series., pp. 107-108.
8. Potapova, N. (2019), “Information Logistics in the Enterprise Management System”, Ekonomichnyj rozvytok Ukrainy v konteksti vprovadzhennia prohresyvnykh informatsijnykh tekhnolohij ta system upravlinnia: materialy II Vseukr. nau.prakt. konf. [Economic Development of Ukraine in the Context of Implementation of Advanced Information Technologies and Management Systems: materials II All-Ukrainian. Research Practice conf.], Kyiv, Ukraine Feb 25, pp. 194-197.
9. Sviatnenko, V. (2011), “Information-analytical support of innovative activity”, Zbirka materialiv do naukovo-praktychnoho seminaru z pidvyshchennya kvalifikatsiyi: "Orhanizatsiya informatsiynoyi diyal’nosti v umovakh stanovlennya i rozvytku innovatsiynoyi ekonomiky" [Collection of materials for a scientific-practical seminar on advanced training: "Organization of information activities in the conditions of formation and development of innovative economy"], Derzhavne ahent•stvo z pytan’ nauky, innovatsiy ta informatyzatsiyi Ukrayiny; Ukrayins’kyy instytut naukovo-tekhnichnoyi i ekonomichnoyi informatsiyi (UkrIN-TEI) State Agency for Science, Innovation and Informatization of Ukraine; Ukrainian Institute of Scientific, Technical and Economic Information (UKRIN-TEI), Kyiv, Ukraine, May 17-18, p. 18–39.
10. Voronina, P.V. and Mamash, E.А. (2014), “Classification of thematic tasks of agricultural monitoring using MODIS remote sensing data”, Calculation technologies, vol. 3, pp. 76-102, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-tematicheskih-zadach-monitoringa-selskogo-hozyaystva-s-ispolzovaniem-dannyh-distantsionnogo-zondirovaniya-modis/viewer (Accessed 10 Nov 2019).
11. Potapova, N. (2019), “Smart logistics: conceptual framework and implementation practice”, Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic" "Logistics", vol. 892, рр. 179-189, available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/44569/2/2018n892_Potapova_N_A-Smart_logistics_conceptual_179-188.pdf (Accessed 10 Nov 2019).

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 7891

Відомості про авторів

Н. А. Потапова

кандидат економічних наук,доцент кафедри комп`ютерних наук та економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет

Nadezhda Potapova

Candidate of Еconomical Science,Associate Professor of Department of Computer Science and Economic Cybernetics,Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-4566-4102


Д. Д. Лавринчук

магістрант, Вінницький національний аграрний університет

Dmitry Lavrynchuk

Master’s Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8700-8536

Як цитувати статтю

Потапова Н. А., Лавринчук Д. Д. Інформаційні технології в управлінні земельними ресурсами. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7412 (дата звернення: 08.12.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.65

Potapova, Nadezhda and Lavrynchuk, Dmitry (2019), “Information technologies in management of land resources”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7412 (Accessed 08 Dec 2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.