EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
Н. І. Богомолова, А. В. Гирянська

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.9

УДК: 336.71

Н. І. Богомолова, А. В. Гирянська

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Анотація

В статті охарактеризовано сучасний стан та тенденції розвитку банківської системи України. Розкрито основні проблеми функціонування банківських установ на сучасному етапі реформування економіки держави. Проаналізовано сутність і зміст категорії банківської безпеки, показано роль і значення гарантування безпеки банків у системі фінансової безпеки держави. Охарактеризовано ключові загрози та ризики безпеці банків в цілому, окреслено засади підвищення рівня банківської безпеки.
Категорія банківської безпеки характеризується: станом захищеності банківської діяльності та ресурсів фінансової установи, можливістю ефективного розвитку в стратегічному вимірі, здатністю протистояти загрозам, захистом економічних інтересів учасників та можливістю нарощення сукупного фінансово-економічного потенціалу.
Достатній рівень фінансової стійкості та безпеки базується на проведенні моніторингу діяльності, дослідженні внутрішнього та зовнішнього середовища, обґрунтуванні та реалізації комплексу заходів із забезпечення ефективного функціонування та розвитку банків, попередження та мінімізації впливу негативних чинників.
Розвиток банківського сектору вимагає удосконалення механізму фінансової безпеки. Під механізмом фінансової безпеки банківської установи розглядається, з одного боку,  порядок організації фінансової діяльності та окремих її напрямів (управління активами, кредитування, лізинг, факторинг, ін.), а з іншого  сукупність форм, методів та інструментів ефективного використання ресурсів для підвищення результативності банківської діяльності через створення та підтримку безпечних умов її здійснення.
Удосконалення механізму банківської безпеки полягає в реалізації заходів як на рівні банку, так і банківської системи в цілому. Серед заходів виділяються: удосконалення нормативно-законодавчого забезпечення, наближення діяльності до міжнародних стандартів надання банківських послуг, реалізація концептуальних підходів щодо стратегічного управління фінансовою безпекою банків, підвищення якості корпоративного управління та банківського менеджменту, ін.

Ключові слова: банківська система; безпека; бізнес; ефективність; механізм; розвиток.

Література

1. Васильчишин О.Б. Ліквідність та фінансова стійкість як основні індикатори фінансової безпеки банківської системи України. Економічний аналіз. Т. 24(2). 2016. С. 7-14.
2. Дятлова Ю.В. Механізми розвитку та безпеки банківського кредитування: досвід країн ЄС та сучасні реалії. Вісник економічної науки України. № 2. 2018. С. 51-57.
3. Зачосова Н.В., Куценко Д.М. Державне регулювання системи економічної безпеки банківських установ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. Вип. 26(1). 2017. С. 144-146.
4. Звіт про фінансову стабільність Національного банку України URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2019-R1.pdf?v=4 (дата звернення: 30.09.2019).
5. Коваль Я.С. Вдосконалення інформаційно-аналітичної системи економічної безпеки банків на державному рівні. Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. Вип. 2. 2019. С. 212-221.
6. Кулиняк І.Я., Прокопишин-Рашкевич Л.М., Бородавко А.П. Оцінювання рівня фінансової безпеки комерційних банків України. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. № 12. 2019. С. 113-118.
7. Лісняк А.Є. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансової безпеки банку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Вип. 2. 2017. С. 118-122.
8. Лісняк А.Є. Формування стратегії забезпечення фінансової безпеки банку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 22(2). 2018. С. 71-77.
9. Національний банк України. URL : https://bank.gov.ua (дата звернення: 30.10.2019).
10. Ситник Н.С., Васьків І. М. Фінансова безпека банків як один зі складників фінансової безпеки держави. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. Т. 29(68), № 6. 2018. С. 129-132.
11. Ситник Н.С., Башко Л.М. Фінансова безпека банків як передумова стабільного розвитку банківської діяльності України. Бізнес-навігатор. Вип. 6. 2018. С. 198-202.
12. Славкіна М.А. Теоретичний зміст економічної безпеки банківського сектору національної економіки України. Центрально-український науковий вісник . Економічні науки. Вип. 1. 2018. С. 206-213.
13. Щербатих Д.В., Шпильовий Б.В. Індикатори фінансової безпеки банківської системи України. Причорноморські економічні студії. Вип. 35(2).2018. С. 122-129.
14. Яременко С.М., Толстошеєва А.В. Безпека кредитної діяльності банку та умови її організації в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. Вип. 9(4). 2014. С. 203-207.

N. Bohomolova, A. Hyrianska

FEATURES OF MECHANISM FORMATION BANKING SECURITY IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the study of the current state and tendencies of development of the banking system in Ukraine. The basic problems of banking institutions’ activityat the present stage of reforming the national economy are revealed. The essence and content of the category of banking security are analyzed, the role and importance of guaranteeing the security of banks in the state financial security system are shown. The key threats and risks of banking security in general are outlined, the principles of increasing the level of banking security are defined.
The category of banking security is characterized by the state of protection of banking activities and resources of a financial institution, the ability to effectively develop in a strategic dimension, the ability to withstand threats, protect the economic interests of participants and the ability to increase the overall financial and economic potential.
Adequate level of financial stability and security is based on performance monitoring, internal and external environmental studies, justification and implementation of a set of measures to ensure the effective functioning and development of banks, prevention and minimization of the impact of negative factors.
The development of the banking sector requires improvement of the financial security mechanism. The financial security mechanism of a banking institution is, on the one hand, the order of organization of financial activity and its separate directions (asset management, crediting, leasing, factoring, etc.), and on the other hand, a set of forms, methods and instruments of efficient use of resources for increasing the effectiveness of banking through the creation and maintenance of security conditions for its implementation.
Improvement of the banking security mechanism is the implementation of measures both at the bank level and the banking system. Among the measures are (i) improvement of regulatory and legislative support, (ii) approximation of activities to international standards of banking services, (iii) implementation of conceptual approaches to strategic management of financial security in banks, (iv) improvement the quality of corporate and banking management, etc.

Keywords: anking system; security; business; efficiency; mechanism; development.

References

1. Vasylchyshyn, O.B. (2016), ”Liquidity and financial sustainability as the main indicators of financial security of the Ukrainian banking system”, Ekonomichnyi analiz, vol. 24(2), рр. 7-14.
2. Diatlova, Yu.V. (2018), ”Development mechanisms and safety of bank lending: EU countries' experience and current realities”, Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 2, рр. 51-57.
3. Zachosova, N.V. and Kutsenko, D.M. (2017), ”State regulation of the economic security of banking institutions”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, vol. 26(1), рр. 144-146.
4. Zvit pro finansovu stabilnist Natsionalnoho banku Ukrainy, [Online], available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2019-R1.pdf?v=4 (Accessed 30 Sept 2019).
5. Koval, Ya.S. (2019), ”Improvement of the information-analytical system of economic security of banks at the state level”, Vcheni zapysky universytetu "KROK". Seriia : Ekonomika, vol. 2, рр. 212-221.
6. Kulyniak I.Ya. and Prokopyshyn-Rashkevych L.M. and Borodavko A.P. (2019), ”Assessment of financial security level of Ukrainian commercial banks”, Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia : Ekonomika, vol. 12, рр. 113-118.
7. Lisniak, A.Ye. (2017), ”Theoretical approaches to determining the essence of financial security of the bank”, Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 2, рр. 118-122.
8. Lisniak, A.Ye. (2018), ”Formation of a strategy for ensuring the financial security of the bank”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 22(2), рр. 71-77.
9. Natsionalny bank Ukrainy (2019), available at: https://bank.gov.ua (Accessed 30 Oct 2019).
10. Sytnyk, N.S. and Vaskiv, I.M. (2018), ”Financial security of banks as one of the components of financial security of the state”, Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia : Ekonomika i upravlinnia, vol. 6, рр. 129-132.
11. Sytnyk, N.S. and Bashko, L.M. (2018), ”Financial security of banks as a prerequisite for stable development of banking activity in Ukraine ”, Biznes-navihator, vol. 6, рр. 198-202.
12. Slavkina, М.А. (2018), ”Theoretical content of economic security of the banking sector of the national economy of Ukraine”, Tsentralnoukrainskyi naukovyi visnyk. Ekonomichni nauky, vol. 1., рр. 206-213.
13. Shcherbatykh, D.V. and Shpylovyi, B.V. (2018), ”Financial security indicators of the banking system of Ukraine ”, Prychornomorski ekonomichni studii, vol., 35(2), рр. 122-129.
14. Yaremenko, S.M. and Tolstosheieva A.V. (2014), ”Security of credit activity of the bank and conditions of its organization in Ukraine”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 9(4)., рр. 203-207.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 4492

Відомості про авторів

Н. І. Богомолова

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

N. Bohomolova

Doctor of Sciences in Economic, Professor, Head of Departmentof Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

ORCID:

0000-0001-5376-2437


А. В. Гирянська

магістрант кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

A. Hyrianska

Master of Finance and Credit Department,State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

ORCID:

0000-0002-7064-5643

Як цитувати статтю

Богомолова Н. І., Гирянська А. В. Особливості формування механізму банківської безпеки в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7414 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.9

Bohomolova, N. and Hyrianska, A. (2019), “Features of mechanism formation banking security in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7414 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.