EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
К. О. Бояринова, Г. В. Ступак

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.10

УДК: 330.331

К. О. Бояринова, Г. В. Ступак

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню потреби та розкриттю особливостей застосування технологій Інтернет-маркетингу в процесі управління реалізацією проектів розвитку підприємства. Розкрито необхідність застосування таких технологій під час управління проектами умовах цифровізації економіки. Проаналізовано рівень використання Інтернет-маркетингу вітчизняним бізнесом. Визначено та систематизовано технології Інтернет маркетингу під час управління проектом розвитку підприємства, заснованого на розширенні ринку збуту продукції. Деталізовано технології Інтернет-маркетингу на стадії управління ініціацією проекту. Зокрема на її етапі аналізу ринкової ситуації та конкурентної розвідки запропоновано та обґрунтовано використання діагностики веб-сайтів та Google Analytics, на етапі аналізу клієнтського сектору – SEM (Search Engine Marketing) та SMM (social media marketing). Для стадії управління «просування та реалізація проекту» виділено етапи: презентування продукції, організація рекламних заходів та взаємодія з партнерами і клієнтами. Відповідно для першого етапу сформовано комплекс технологій Інтернет-маркетингу, що забезпечують інформування клієнтського сектору про підприємство та продукцію: SEO (search engine optimization), Landing Page, СМС-маркетинг, SMS (Short Message Service), мобільна відеореклама, для другого – технології, які дозволяють навчати та утримувати споживачів і партнерів: Account based marketing, вебінари, он-лайн виставки, форуми. На завершальній стадії управління досліджуваного проекту розвитку підприємства – контролювання та аналіз результатів, обґрунтовано застосування аналізу KPI, інтернет-моніторингу, Google Analytics, що дозволяють підвищити якість зворотного зв’язку та приймати управлінські рішення для регулювання досягнення результативності.

Ключові слова: інтернет-маркетинг; технології; «Індустрія 4.0»; управління проектами; розвиток; підприємство.

Література

1. Черкашина Л. В. Информационные технологии и инструменты управления проектами. Роль интеллектуального капитала в экономической, социал ной и правовой культуре общества XXI века: сборник научных трудов участников Международной научно-практической конференции. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2015. C. 496-500.
2. Василевська А. Управління проектами підприємства із використанням інформаційних технологій. ВІСНИК КНТЕУ. 2012. № 1. С. 99-105
3. Башинська І.О., Новак Н.Г. Ефективне управління проектами підприємства. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 6. C. 75-78.
4. Мозгова Г. В. Інструменти інтернет-маркетингу та їх переваги для сучасних українських підприємств. Ефективна економіка. 2013. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2429 (дата звернення: 02.11.2019).
5. Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4, Т. ІІ. С. 64-74
6. Присакар І. І. Інтернет-маркетинг як сучасна платформа для розвитку бізнесу БІЗНЕС ІНФОРМ. 2015. № 12. C. 333-339.
7. Гавриленко Т.Ю., Жемерикин О.И. Промышленный интернет вещей в химическом комплексе России и инструменты проектного управления: особенности имплементации. Управленческие науки в современном мире = Management Sciences in the Modern World: Сб. докл. науч.-практ. конф.: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; науч. реценз. журнал «Стратегические решения и риск-менеджмент». 2019. С. 256-263.
8. Гавриленко Т.Ю., Григоренко О.В. Исследование вопросов управления организацией. Экономика и предпринимательство. 2017. № 7 (84). С. 1217–1223.
9. Коваленко Б.Б., Гусейнова И.В., Гусарова Т.И. Влияние цифровизации экономики на методологии управления проектами. Экономика и экологический менеджмент. 2019. №2. C. 135-144. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovizatsii-ekonomiki-na-metodologii-upravleniya-proektami 19Doi: 10.17586/2310-1172-2019-12-2-135-144 (дата обращения: 08.11.2019)
10. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України: статистичний бюлетень. Київ: Державна служба статистики України, 2019. 44 с.
11. Успенский И.В. Интернет-маркетинг. СПб. : Изд-во СПГУЭиФ, 2003. 197 c.
12. Google Analytics: веб-сайт. URL: https://support.google.com/analytics/answer/2611268?hl=uk
13. Разумов Д. Що таке пошуковий маркетинг (SEM) Aboutmarketing: веб-сайт. URL: https://aboutmarketing.info/internet-marketynh/shcho-take-poshukovyy-marketynh-sem
14. Cambria E., Grassi M., Hussain A., Havasi C. Computing for Social Media Marketing. Multimedia Tools and Applications. 2011. Vol. 59., Issue 2. P. 557-577.
15. Грищенко О. Ф., Нєшева А. Д. Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. №4. С. 86-96.
16. Zeff R., Aronson B. Advertising on the Internet. 2-nd edition. 2017.
17. Романенкова О. Н. SEO-продвижение как эффективный инструмент интернетмаркетинга. Cтратегии бизнеса. № 1 (3) 2014 С. 120-124.
18. Лідогенерація ТОВ «Імсіко»: веб-сайт. URL: http://imsico.com.ua/uk/lidogeneraciya (дата обращения: 11.11.2019)
19. Ярлыков А. Инструменты Интернет-маркетинга. Эффективные инструменты Интернет-маркетинга. 2013. URL: http://takmak51.ru/ (дата обращения: 12.11.2019)
20. Власюк Н. Мобільна відеореклама: тенденції 2020. Marketer: веб-сайт. 2019. URL: https://marketer.ua/ua/mobile-video-advertising-trends-2020/ (дата звернення: 12.11.2019).
21. Optimizely: веб-сайт. URL: https://www.optimizely.com/optimization-glossary/account-based-marketing/ (дата звернення: 12.11.2019).
22. Голишева Є.О., Кириченко Т.В., Коваленко Я.А. Особливості використання інструментів Інтернет-маркетингу на підприємстві. Молодий вчений. 2014. № 10 (13) (1). С. 53-56.
23. Казначеева Э. Что такое вебинар И зачем он нужен?. СНОБ. 2013. № 5 С. 12–14.
24. Михнеева С., Маркеева Г. Технологии интернет-маркетинга как современный инструмент продвижения бизнеса. Известия высших учебных заведений. Серия «Общественные науки». 2015. № 1 (33). С. 239–247.
25. Панов М. М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе KPI. Москва : Инфра-М, 2012. 255 с.

Kateryna Boiarynova, Hanna Stupak

APPLICATION OF INTERNET MARKETING TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT PROJECTS

Summary

The article is devoted to substantiating the need and revealing the features of the use of Internet marketing technologies in the process of managing the implementation of enterprise development projects. The necessity of using such technologies in project management conditions of digitalization of the economy is revealed. The usage level of Internet marketing by domestic business is analyzed. Internet marketing technologies have been identified and systematized during the management of an enterprise development project based on the expansion of the product marketing market. Internet marketing technologies at the stage of project initiation management are detailed. In particular, the usage of website diagnostics and Google Analytics is proposed and substantiated at its stage of market analysis and competitive intelligence, and at the stage of client analysis - SEM (Search Engine Marketing) and SMM (social media marketing). The stages of project promotion and implementation are divided into product presentation, organization of promotional events and interaction with partners and clients. Accordingly, for the first stage, a set of Internet marketing technologies has been formed to provide information to the client sector about the enterprise and products: SEO (search engine optimization), Landing Page, SMS marketing, SMS (Short Message Service), mobile video advertising, for the second - technology, that allow you to educate and retain consumers and partners: Account based marketing, webinars, online exhibitions, forums. At the final stage of management of the studied enterprise development project - control and analysis of results, the use of KPI analysis, Internet monitoring, Google Analytics are justified, which allow to improve the quality of feedback and make management decisions to regulate the achievement of performance.

Keywords: Internet marketing; technology; Industry 4.0; project management; development; enterprise.

References

1. Cherkashina, V. (2015), “Information technologies and project management tools”, Rol' intellektual'nogo kapitala v ekonomicheskoy, sotsial noy i pravovoy kul'ture obshchestva XXI veka: sbornik nauchnykh trudov uchastnikov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. [The Role of Intellectual Capital in the Economic, Social, and Legal Culture of 21st Century Society: A Collection of Scientific Papers of Participants in the International Scientific and Practical Conference], Publishing House of the St. Petersburg University of Management and Economics, St.Petersburg, Russia, pp. 496-500.
2. Vasilevskaya, A. (2012), “Project management with the help of information technologies”, VISNYK KNTEU, Vol. 6. 1, pp 99-105.
3. Bashyns’kyy, I.O. and Novak, N.H., (2017), “Effective project management of enterpris”e, Infrastruktura rynku, Vol. 6, pp. 75-78.
4. Mozgova, G. (2013), “Tools of internet marketing and their advantages for modern ukrainian enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], Vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2429 (Accessed 02.11.2019).
5. Illiashenko, S.M. (2011), “Modern lines of application of Internet technologies in marketing”, Marketynh i menedzhment innovatsiy, Vol. 4, no. ІІ, pp. 64-74.
6. Prysakar, I.I., (2015), “Internet Marketing as a Contemporary Platform for Business Development”, BIZNES INFORM, Vol. 12., pp. 333-339.
7. Gavrilenko, T.Yu. and Zhemerikin, O.I. (2019), “Industrial Internet of Things in the Russian”,Chemical Complex and Project Management Tools: Implementation Features. Promyshlennyy internet veshchey v khimicheskom komplekse Rossii i instrumenty proyektnogo upravleniya: osobennosti implementatsii. Upravlencheskiye nauki v sovremennom mire = Management Sciences in the Modern World [Features. Management Sciences in the Modern World = Management Sciences in the Modern World: Sat. doc. scientific-practical Conf.: Financial University under the Government of the Russian Federation], scientific review. journal "Strategic decisions and risk management", pp. 256-263.
8. Gavrilenko, T.Yu. and Grigorenko, O.V. (2017), “Research on organization management issues”,Ekonomika i predprinimatel'stvo, Vol. (84), pp. 1217–1223.
9. Kovalenko B.B. Guseinova I.V. and Gusarova T.I. (2019), “The impact of digitalization of the economy on the project management methodology”, Ekonomika i ekologicheskiy menedzhment, Vol. 2., pp. 135-144. Doi: 10.17586/2310-1172-2019-12-2-135-144
10. (2019), Vykorystovuyte informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi na pidpryyemstvakh Ukrayiny: statystychnyy byuleten’ [Use of information and communication technologies at Ukrainian enterprises: statistical bulletin], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny
11. Uspenskiy, I.V. (2003), Internet-marketing [Internet Marketing], Izd-vo SPGUEiF, St.Petersburg, Russia.
12. Google Analytics (2019), available at: https://support.google.com/analytics/answer/2611268?hl=uk (Accessed: 12.11.2019).
13. Razumov, D. (2019), “What is Search Engine Marketing (SEM)”, Aboutmarketing: website, available at: https://aboutmarketing.info/internet-marketynh/shcho-take-poshukovyy-marketynh-sem (Accessed: 12.11.2019).
14. Cambria, E. Grassi, M. Hussain, A. and Havasi C. (2011), “Computing for Social Media Marketing”, Multimedia Tools and Applications, Vol. 59., no. 2, pp.. 557-577.
15. Gryshсhenko, O.F. and Niesheva, A.D. (2013), “Social media marketing as a tool of enterprise’s product promotion”, Marketynh i menedzhment innovatsiy, Vol. 4, pp. 86-96.
16. Zeff, R. and Aronson, B. (2017), Advertising on the Internet, 2-nd edition, John Wiley & Sons, NY, USA.
17. Romanenkova, O.N. (2014), “SEO-promotion as an effective tool Internet Marketing”, Ctratehiyi biznesu, Vol. 1 (3), pp. 120-124.
18. LLC «Imsiko» (2019), “Lidogeneration”, available at: http://imsico.com.ua/uk/lidogeneraciya (Accessed: 12.11.2019).
19. Jarlykov, A. (2013), “Internet Marketing Tools”, Available at: http://takmak51.ru/ (Accessed: 12.11.2019).
20. Vlasyuk, N., (2019), “Mobile Video Advertising: Trends 2020”, Marketer: website, Available at: https://marketer.ua/ua/mobile-video-advertising-trends-2020/ (Accessed: 12.11.2019).
21. Optimizely: website (2019), Available at: https://www.optimizely.com/optimization-glossary/account-based-marketing/ (Accessed: 12.11.2019).
22. Golysheva, Ie.O. Kyrychenko, T.V. and Kovalenko, Y.A. (2014), “Features of using of internet-marketing instruments depending on the enterprise”, Molodyy vchenyy, Vol. 10 (13) (1), pp. 53-56.
23. Treasurer, E. (2013), “What is a webinar And why is it needed?”, SNOB, Vol. 5, pp. 12–14.
24. Mikhneeva, S. and Markeeva, G. (2015), “Internet marketing technologies as a modern tool for business promotion”,News of higher education institutions. The Social Sciences Series, Vol. 1 (33), pp. 239–247.
25. Panov, M. M., (2012), Otsenka deyatel'nosti i sistema upravleniya kompaniyey na osnove KP [Performance appraisal and company management system based on KPI], Ynfra-M, Moscow, Russia.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 9462

Відомості про авторів

К. О. Бояринова

д. е. н., доц. доцент кафедри менеджменту,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Kateryna Boiarynova

D.Sc. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Management Department, \National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ORCID:

0000-0001-5879-2213


Г. В. Ступак

магістрант,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Hanna Stupak

Undergraduate,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ORCID:

0000-0001-7470-3065

Як цитувати статтю

Бояринова К. О., Ступак Г. В. Застосування технологій інтернет-маркетингу в управлінні проектами розвитку підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7415 (дата звернення: 27.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.10

Boiarynova, Kateryna and Stupak, Hanna (2019), “Application of internet marketing technologies in the management of enterprise development projects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7415 (Accessed 27 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.