EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БРЕНДИНГ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
М. П. Денисенко, А. О. Мельник, Л. В. Зінорук

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.11

УДК: 338

М. П. Денисенко, А. О. Мельник, Л. В. Зінорук

БРЕНДИНГ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття присвячена розгляду теоретико-методологічних засад створення та підтримки національного бренду. В умовах змішаної економіки необхідно підтримувати ефективність підприємств та закріпити їх чіткі позиції в конкурентному середовищі. Одним із факторів підвищення міжнародної конкурентоспроможності держави є формування глобалізованої маркетингової стратегії країни. Дана стратегія потребує негайного розширення теоретичної бази знань. Умови змішаної економіки вимагають ефективної роботи підприємств України на внутрішньому та зовнішнього ринках. Відповідно це потребує урахування сучасних особливостей міжнародної конкуренції, регулярного отримання інформації та оперативного розпорядку нею, посилення своїх ринкових позицій.
Проаналізовано роботи зарубіжних та вітчизняних дослідників щодо успішного розвитку брендів. Представлено процес створення сучасного бренду. Розглянуто актуальність та охарактеризовано вигідні умови для підприємства. Виявлено основні переваги та недоліки брендингу. Обґрунтовано доцільність використання брендингу як чинника, який впливає на ефективність діяльності підприємства. Практичне використання результатів позитивно впливатиме на розвиток підприємств країни, розширить діапазон пошуку оптимальних управлінських рішень для подальшого розвитку підприємства на міжнародному рівні.

Ключові слова: бренд; територіальний маркетинг; споживач; економіка; лояльність споживачів; конкурентне середовище.

Література

1. Завгородняя Т.В. Глобальні бренди в сучасних маркетингових технологіях: автореф. дис. / Т.В. Завгородняя. – К., 2010. – 20 с.
2. О. Зубрик Імідж країни :погляд з-за меж http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=11063
3. Филип Котлер Если вы не бренд, вы не существуете , [Online], available at: http://brandstory.com.ua/filip-kotler-esli-vy-ne-brend-vy-ne-sushhestvuete/
4. Д. Огилви «Огилви о рекламе» переклад Гостев А., Новикова Т. Видавництво МАНН, Іванов і Фабер 2019 р.
5. Полішко Г.Г. The role of stakeholders in country brand development / Г. Полішко // Міжнародний маркетинг: проблеми і перспективи розвитку в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12 листопада 2015 р.). – К., 2015. – С. 43–45.
6. Мартусь Д. Р., Рябик Г. Є. Актуальність брендингу в економіці України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна) [Online], http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/5_martus.htm
7. Анхольт С. Создание бренда страны / С. Анхольт // Брендменеджер. – 2007. – №1. – С. 36–44
8. Укрнформ Мультимедійна платорма іномовлення України [Online], https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2682661-eksport-ukrainskih-tovariv-cogoric-viris-na-8-mert.html
9. Trade with Ukraine: для українських експортних товарів створили власний бренд Стаття 2018 [Online], https://telegraf.design/news/trade-with-ukraine-dlya-ukrayinskih-eksportnih-tovariv-stvorili-vlasnij-brend/
10. Денисенко М.П., Шилюк В.М. Зарубіжний досвід оцінювання ефективності діяльності підприємства та його використання у вітчизняній практиці «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку». – К.: Міленіум. - № 15.-2018. – с.14-25 Режим доступу: http://economics.com.az
11. Мельник А. О, Сапян А. С. Етапи створення ефективної маркетингової стратегії на підприємстві Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 2018 Режим доступа: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/10078/1/SDR2018_P066-069.pdf

M. Denysenko, Alona Melnik, Lidia Zinoruk

BRANDING AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE'S ACTIVITIES

Summary

The article is devoted to consideration of theoretical and methodological foundations of creation and support of a national brand. In a mixed economy, it is necessary to maintain the efficiency of enterprises and to consolidate their clear positions in a competitive environment. One of the factors is the competitiveness of competitive competitors. This strategy requires a negative expansion of the theoretical knowledge base. Conditions of change of economy realize effective work of the enterprises of Ukraine in internal and foreign markets. Accordingly, this needs to take into account the current features of international competition, regular receipt of information and timely regulation of it, strengthening its market position.
The work of foreign and domestic researchers on successful brand development is analyzed. Foreign research and experience are the basis for developing a branding marketing strategy for domestic enterprises. The process of creating a modern brand is presented. The process of brand development is continuous, even after it begins to "work" on the market independently and generate income, it is necessary to carry out its perfection and to maintain adaptability to the changing conditions of the market environment. The relevance and favorable conditions for the enterprise are considered. The rapid growth of goods caused the saturation of markets, which created the preconditions for finding their individuality. The main advantages and disadvantages of branding have been identified. The expediency of using branding as a factor influencing the effectiveness of the enterprise is substantiated. Building a strong national brand creates a number of positive benefits for both parties. In addition, the brand creates a country image. This is what makes it possible to represent the country in the international competitive arena. The practical significance of the results obtained is. The practical use of the results will positively influence the development of the enterprises of the country, will expand the range of search for optimal management decisions for the further development of the enterprise at the international level.

Keywords: and; territorial marketing; consumer; economy; consumer loyalty; competitive environment.

References

1. Zavhorodniaia, T.V. (2010), “Global brands in modern marketing technologies”, Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.
2. Zubryk, O. (2012), “The image of the country: a view from beyond”, available at: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=11063 (Accessed 10 Nov 2019).
3. Kotler, Ph. (2019), “If you are not a brand, you do not exist”, available at: http://brandstory.com.ua/filip-kotler-esli-vy-ne-brend-vy-ne-sushhestvuete/ (Accessed 10 Nov 2019).
4. Ohylvy, D. (2019), Ohylvy o reklame [Ogilvy about advertising], MANN, Ivanov i Faber, Moscow, Russia.
5. Polishko, H.H. (2015), “The role of stakeholders in country brand development”, Mizhnarodnyj marketynh: problemy i perspektyvy rozvytku v Ukraini: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [International Marketing: Problems and Prospects for Development in Ukraine: Proceedings of the International Scientific Conference], Kyiv, Ukraine, pp. 43-45.
6. Martus, D.R. and Ryabik, G.Ye. (2017), “The relevance of branding in the economy of Ukraine”, available at: http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/5_martus.htm (Accessed 10 Nov 2019).
7. Ankhol't, S. (2007), “Creating a country brand”, Brendmenedzher, vol. 1, pp. 36-44.
8. ukrinform (2019), “Exports of Ukrainian goods increased by 8% this year”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2682661-eksport-ukrainskih-tovariv-cogoric-viris-na-8-mert.html (Accessed 10 Nov 2019).
9. telegraf (2018), “Trade with Ukraine: they created their own brand for Ukrainian export goods”, available at: https://telegraf.design/news/trade-with-ukraine-dlya-ukrayinskih-eksportnih-tovariv-stvorili-vlasnij-brend/ (Accessed 10 Nov 2019).
10. Deny`senko, M.P. and Shy`lyuk, V.M. (2018), “Foreign experience in evaluating the effectiveness of the enterprise and its use in domestic practice”, Problemy` innovacijno-investy`cijnogo rozvy`tku, vol. 3, pp. 14-25.
11. Mel`ny`k, A.O. and Sapyan, A.S. (2018), Etapy` stvorennya efekty`vnoyi markety`ngovoyi strategiyi na pidpry`yemstvi - Suchasni determinanty` rozvy`tku biznes-procesiv v Ukrayini [Stages of creation of effective marketing strategy at the enterprise - Modern determinants of business process development in Ukraine], KNUTD, Kyiv, Ukraine.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1043

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., проф. Київський національний університет технологій та дизайну

M. Denysenko

Doctor of Economic Science, Professor, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0001-8767-9762


А. О. Мельник

д. е. н., доц. Київський національний університет технологій та дизайну

Alona Melnik

Doctor of Economics, Associate Professor, Kyiv National University of Technology and Design

ORCID:

0000-0002-4051-3033


Л. В. Зінорук

аспірант Київський національний університет технологій та дизайну

Lidia Zinoruk

Postgraduate student, Kyiv National University of Technology and Design

ORCID:

0000-0001-5669-3158

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Мельник А. О., Зінорук Л. В. Брендинг як чинник підвищення ефективності діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7416 (дата звернення: 09.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.11

Denysenko, M., Melnik, Alona and Zinoruk, Lidia (2019), “Branding as a factor of increasing the efficiency of the enterprise's activities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7416 (Accessed 09 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.