EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ТА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НАСЕЛЕННЯ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
О. П. Мульска, І. Є. Бараняк, У. В. Іванюк, М. І. Колосінська

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.66

УДК: 314.04:74:332.1

О. П. Мульска, І. Є. Бараняк, У. В. Іванюк, М. І. Колосінська

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ТА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НАСЕЛЕННЯ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Анотація

У статті досліджено взаємний вплив соціально-демографічних чинників і міграційних процесів у Карпатському регіоні. Значна увага приділена демографічному відтворенню як основного демографічного чинника розвитку регіону. За результатами аналізу регіональної демографічної ситуації за досліджуваний період (2001-2018 рр.) виявлено, що чисельність населення Карпатського регіону зменшилась на 172,8 тис. осіб або 3 %. Найбільше скорочення чисельності населення спостерігається у Львівській області, натомість у Закарпатській області вона зросла.
Авторами аргументовано, що соціально-демографічні чинники, зокрема природне відтворення, корелюють з показниками міграційної активності населення. Емпіричне дослідження про існування прямого двостороннього зв’язку між соціально-демографічними чинниками (загальний коефіцієнт народжуваності та смертності, рівень шлюбності, частка сільського населення та ін.) та міграцією населення (внутрішньої і зовнішньої) показало, що статистична значущість 1 % коефіцієнта народжуваності у Львівській області пояснює зміну міграції населення на 1,65 %, а зростання кількості шлюбів та частки сільського населення в області є причинами послаблення еміграційних настроїв населення в межах 3,61 % - 6,85 %.

Ключові слова: соціально-демографічні чинники; міграційні процеси; демографічне відтворення; Карпатський регіон; народжуваність.

Література

1. Зовнішня трудова міграція населення: монографія / Лібанова Е.М., Позняк О.В., Макарова О.В., Саріогло В.Г., Ткаченко Л.Г. Київ: Український центр соціальних реформ; Державний комітет статистики України, 2009. 120 с.
2. Українська міграція в умовах глобальних і національних викликів ХХІ століття: наукове видання / наук. ред. У.Я. Садова. Львів, 2019. 110 с.
3. Cегіда К. Ю. Передумови та чинники демографічного розвитку регіональної соціогеосистеми. Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. 2009. № 9(2). С.185-191.
4. Левицька О. О. Міграційний чинник асиметрії розвитку прикордонних регіонів України та Польщі. Регіональна економіка. 2016. № 4. С. 56-65.
5. Біль М. М. Фактори самоорганізації трудових мігрантів у площині соціокультурологічних наслідків міграції. Молодий вчений. 2015. № 2(1). С. 92-97.
6. Риндзак О. Т. Фактори і мотиви зовнішньої міграції населення України. Соціально-економічні проблеми і держава. 2018. №1 (18). С. 112-121.
7. Малиновська О. Трудова міграція населення України: чого чекати в найближчому майбутньому? Міграція. 2015. URL: http://migraciya.com.ua /news/ migrantworkers/ua-labour-migration-ukraine-what-to-expectinthe-near-future-part-1.
8. Семів Л. К. Освітня міграція як фактор розвитку територіальних міграційних систем: національний та європейський контекст. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. № 3. С. 244-253. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_3_27.
9. Населення України. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/
10. Міграційний рух населення. Державна служба України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
11. Плоских Е. В., Межерицкий В. П. Влияние миграции на демографический потенциал. Вестник КРСУ. 2014. Том 14. № 3. C. 179-183. URL: https://www.krsu.edu.kg/vestnik/2014/v3/a42.pdf.
12. Державна служба України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

O. P. Mulska, I. Ye. Baraniak, U. V. Ivaniuk, M. I. Kolosinska

SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS AND MIGRATION PROCESSES OF THE POPULATION IN THE CARPATHIAN REGION

Summary

In the article, the demographic reproduction of the population is considered as a major factor influencing migration processes in the Carpathian region. The main causes of low fertility rates are migration and therefore changes in the reproductive behaviour of the population. It was found that the total fertility rate in 2014-2018 decreased by 20.0 per cent and reached critical values in the Carpathian region and Ukraine.
The results of the analysis of the demographic situation in the region in 2001-2018 revealed that the population of the Carpathian region decreased by 172.8 thousand people (3.0 per cent), and in 2019, it amounted to about 6044.0 thousand people. The largest decrease in population is observed in the Lviv region (by 110,0 thousand people), and conversely, in the Zakarpattya region, the population has increased (by 22,0 thousand people).
The authors argue that social and demographic factors, including population reproduction, correlate with indicators of migration activity of the population. Based on the analysis of migration flows in the context of their interstate and inland regional destinations in 2010-2017, the share of immigrants according to official data in the Carpathian region was negligible and fluctuated within 2.9 per cent in 2010 and 9.0 per cent in 2012. The average rate of arrival of external migrants to the Carpathian region was 5.1 per cent and exceeded the level of their departure (3.4 per cent). It was revealed that in the Zakarpattya region the share of the population abroad exceeded the level of arrival twofold.
Empirical research on the existence of a direct two-way link between socio-demographic factors (total fertility and mortality rates, marriage rate, rural population, etc.) and population migration (internal and external) showed that the statistical significance of 1 per cent birth rate in the Lviv region explained the change of population migration by 1.65 per cent, and increase in the number of marriages as well as the share of the rural population in the region are the reasons for the weakening of emigration orientations of the population from 3.61 to 6.85 per cent.

Keywords: social and demographic factors; migration processes; demographic reproduction; Carpathian region; fertility.

References

1. Libanova, E.M. Pozniak, O.V. Makarova, O.B. Sarioglo, V.G. and Tkachenko, L.G. (2009), Zovnishnia trudova mihratsiia naselennia [External labour migration of population], Ukrainian Center for Social Reforms; State Committee of Statistics of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
2. Sadova, U.Ya. (2019), Ukrains’ka mihratsiia v umovakh hlobal’nykh i natsional’nykh vyklykiv [Ukrainian migration in the face of global and national challenges in the 21st century], State Institution Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine.
3. Cegida, K. Yu. (2009), “Prerequisites and factors for the demographic development of the regional sociogeosystem”, Chasopys sotsial’no-ekonomichnoi heohrafii: Mizhrehional’nyj zbirnyk naukovykh prats’, Vol. 9 (2), pp.185-191.
4. Levytska, O. O. (2016), “Migration factor of asymmetry of development of border regions of Ukraine and Poland”, Rehional’na ekonomika, Vol. 4, pp. 56-65.
5. Bil, M. M. (2015), “Factors of self-organization of labor migrants in the field of socio-cultural consequences of migration”, Molodyj vchenyj, Vol. 2 (1), pp. 92-97.
6. Ryndzak, O.T. (2018), “Factors and motives of external migration of the population of Ukraine”, Sotsial’no-ekonomichni problemy i derzhava, Vol. 1 (18), pp. 112-121.
7. Malynovska, O. A. (2015), “Labor Migration of the Ukrainian Population: What to Expect in the Near Future?”, Migration, available at: http://migraciya.com.ua/news/migrantworkers/ua-labor-migration-ukraine-what-to-expectinthe-near-future-part-1 (Accessed 10 Nov 2019).
8. Semiv, L. K. (2013), “Educational migration as a factor of development of territorial migration systems: national and European context”, Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, Vol. 3, pp. 244-253.
9. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Database of the Population of Ukraine”, available at: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ (Accessed 10 Nov 2019).
10. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Database of Migration Movement of the Population”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 Nov 2019).
11. Ploskikh, E.V. and Mezherytskii, V.P. (2014), “Impact of migration on demographic potential”, Visnyk KRSU, Vol. 3, pp. 179-183, available at: https://www.krsu.edu.kg/vestnik/2014/v3/a42.pdf (Accessed 10 Nov 2019).
12. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Database of statistics”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 Nov 2019).

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 10228

Відомості про авторів

О. П. Мульска

к. е. н., науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

O. P. Mulska

PhD in Economics, a Research Fellow at the Department of Social and Humanitarian Development of the Regions, Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1666-3971


І. Є. Бараняк

провідний інженер відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН

I. Ye. Baraniak

Senior Engineer at the Department of Social and Humanitarian Development of the Regions, Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1467-0262


У. В. Іванюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональної Академії управління персоналом» Львівський інститут

U. V. Ivaniuk

PhD in Economics, Assistant professor of the Department of management organizations, Lviv Institute of Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-8845-9120


М. І. Колосінська

к. е. н., доцент, асистент кафедри обліку і оподаткування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

M. I. Kolosinska

PhD in Economics, Assistant professor of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0003-1544-1100

Як цитувати статтю

Мульска О. П., Бараняк І. Є., Іванюк У. В., Колосінська М. І. Соціально-демографічні чинники та міграційні процеси населення карпатського регіону. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7418 (дата звернення: 27.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.66

Mulska, O. P., Baraniak, I. Ye., Ivaniuk, U. V. and Kolosinska, M. I. (2019), “Socio-demographic factors and migration processes of the population in the carpathian region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7418 (Accessed 27 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.