EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
І. М. Кирилюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.68

УДК: 338.43:637.05/.07(477)

І. М. Кирилюк

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У науковій статті обґрунтовано чинники та пріоритети управління безпечністю продукції тваринництва в сучасних умовах. Розширено тлумачення поняття безпечного харчового продукту. У контексті цього запропоновано зміни до законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин». Обґрунтовано доцільність регламентації терміну «безпечність харчового продукту» в тексті Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Розкрито показники, які характеризують безпечність продукції тваринництва. Викладено сучасну логіку державного контролю безпечності та складники гарантування безпечності продукції тваринництва в ЄС. Доведено, що безпечність продукції нерозривно пов’язана зі здоров’ям тварин, станом довкілля та екосистемою загалом. Необхідною умовою гарантування безпечності продукції тваринництва є оцінка її відповідності стандартам ISO серії 22000. Ці стандарти забезпечують додаткові можливості контролю ризиків і процесів на всіх стадіях виробництва, переробки та реалізації продукції. Розкрито специфіку та джерела (небезпечні чинники) виникнення біологічних, мікробіологічних, хімічних та фізичних ризиків, які супроводжують процеси виробництва та обігу продукції тваринництва. Вказано на ключові моменти процесу визначення критичних точок керування для запобігання (усунення) небезпечного чинника або його зниження до прийнятного рівня. Визначено особливості систем управління якістю та безпечністю продукції тваринництва, рекомендованих Комісією Кодекс Аліментаріус (належна сільськогосподарська практика (GAP); належна виробнича практика (GMP); належна гігієнічна практика (GHP); належна лабораторна практика (GLP)). Вказано на важливість застосування в Україні міжнародного стандарту GlobalGAP. Він регламентує весь процес виробництва продукції тваринництва, включно з виробництвом кормів, використанням води й ґрунтів. Нині лише одне вітчизняне підприємство здійснило оцінювання відповідності продукції тваринництва стандарту GlobalGAP. Обґрунтовано принципи та цілі горизонтального (процесного) підходу до гарантування безпечності продукції тваринництва. Деталізовано сферу застосування програм-передумов системи НАССР у тваринництві. Відзначено необхідність затвердження в Україні більше десятка технічних регламентів, які б визначали обов’язкові вимоги до процесів виробництва, зберігання, транспортування, обігу основних видів продукції тваринництва. Розкрито масштаби фальсифікації продукції тваринництва та харчових продуктів тваринного походження в Україні. Визначено європейські вимоги до благополуччя тварин, відсутні у вітчизняних стандартах. Недотримання зазначених вище вимог зумовлює неможливість експорту до ЄС живих тварин, а також більшості видів продукції, отриманої від них.

Ключові слова: безпечність; система управління безпечністю; продукція тваринництва; програма-передумова; належна сільськогосподарська практика; належна виробнича практика; належна гігієнічна практика; належна лабораторна практика; стандарт GlobalGAP; благополуччя тварин.

Література

1. Кирилюк І.М. Сучасні підходи до гарантування якості та безпечності продукції тваринництва в ЄС. Ефективна економіка. 2016. № 12. URL: http:// http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5330 (дата звернення: 03.09.2017).
2. Kyryliuk I. M., Kyryliuk Ye. M. Efficiency of the functioning of the state control system for the safety and quality of animal products in Ukraine. Food Science and Technology. 2017. Vol. 11, № 4. P. 44–54.
3. Kyryliuk I. M., Kyryliuk Ye. M. European and Ukrainian technical regulation systems in the area of animal product quality and safety: socio-economic aspects. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol. 2, № 25. Р. 455–464.
4. Кирилюк І.М. Складники новітньої системи державного регулювання та контролю у сфері безпечності продукції тваринництва в Україні. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». 2017. № 4 (Частина 1). С. 29–39.
5. Національний стандарт України ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT)». Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 30 с.
6. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 12.01.2015).
7. Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин: Закон України від 18.05.2017 № 2042. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2042-19 (дата звернення: 04.03.2018).
8. Сирохман І.В., Лозова Т.М. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів: 2-ге вид. перероб. та доп. Київ: ЦУЛ, 2009. 378 с.
9. Янчева М.О., Пешук Л.В., Дроменко О.Б. Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса та м’ясопродуктів. Київ: ЦУЛ, 2009. 304 с.
10. Екологічні новації Спільної аграрної політики ЄС: імплементація в Україні: науково-аналітична зап. від 10.08.2016 р. № 135-13/440. Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. Київ, 2016. 37 с.
11. Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР): Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 590 від 01.10.2012. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12 (дата звернення: 15.08.2017).
12. Ковальчук С.Я. Європейські орієнтири аграрної сфери України: перспективи та можливості. Економіка і суспільство. 2016. № 2. С. 54–60.
13. Науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз «Тест»: офіційний сайт. URL: https://test.org.ua/tests/food (дата звернення: 07.02.2019).
14. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (офіційний сайт). URL: http://www.consumer.gov.ua/ (дата звернення: 07.02.2019).
15. В Україні 74% вершкового масла на споживчому ринку сфальсифіковано. УНН. URL: http://hvylya.net/news/digest/v-ukraine-74-slivochnogo-masla-na-potrebitelskom-ryinke-sfalsifitsirovano.html (дата звернення: 15.01.2019).
16. Створення системи контролю за безпечністю харчових продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та збуту молочних продуктів в Україні. Матеріали першої річної міжнародної конференції Проекту з безпечності молока (м. Київ, 17-18.11.2016). URL: http://safoso.com.ua/conference-material/materialy%20konferenciyi_ukr.pdf (дата звернення: 27.02.2018).
17. Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в Україні. Міністерство охорони здоров’я України; УНІАН. URL: https://www.unian.ua/health/country/2161871-sertsevo-sudinni-zahvoryuvannya-e-osnovnoyu-prichinoyu-smertnosti-v-ukrajini-moz.html (дата звернення: 09.10.2018).
18. Маренич М.М., Аранчій С.В., Марюха Н.С. Контроль якості і безпека продуктів харчування в ЄС. Міжнародне законодавство в галузі харчового ланцюжка і потенціал України відповідності стандартам. Полтава, 2009. 42 с.
19. Посібник для малих та середніх підприємств м’ясопереробної галузі з підготовки та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССР. Проект «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» USAID|LINC. Київ, 2011. 236 с.

Iryna Kyryliuk

MANAGEMENT OF THE LIVESTOCK PRODUCTS SAFETY IN MODERN CONDITIONS

Summary

The scientific article substantiates the factors and priorities of management of the livestock products safety in modern conditions. The concept of a safe food product has been expanded. In this context, the amendments to the Laws of Ukraine “On Basic Principles and Requirements for Food Safety and Quality” and “On State Control of Compliance with Food, Feed, Animal By-Products, Animal Health and Welfare” have been proposed. The expediency of regulation of the term "food safety" in the text of the Law of Ukraine "On Basic Principles and Requirements for Food Safety and Quality" is substantiated. Indicators characterizing the safety of livestock products are disclosed. The modern logic of state security control and the components of guaranteeing the safety of livestock products in the EU are outlined. It has been proven that product safety is inextricably linked to animal health, the environment and the ecosystem as a whole. A prerequisite for ensuring the safety of livestock products is the assessment of it conformity with ISO 22000 standards. These standards provide additional control over risks and processes at all stages of production, processing and marketing. The specificity and sources (dangerous factors) of biological, microbiological, chemical and physical risks that accompany the processes of production and circulation of livestock products are revealed. The key points in the process of identifying the critical control points are specified to prevent (eliminate) a dangerous factor or its reduction to an acceptable level. Specific features of the livestock quality and safety management systems recommended by the Codex Alimentarius Commission (Good Agricultural Practice (GAP); Good Manufacturing Practice (GMP); Good Hygienic Practice (GHP); Good Laboratory Practice (GLP)) have been identified. The importance of applying the international standard GlobalGAP in Ukraine is pointed out. It regulates the entire process of production of livestock products, including the production of feed, the usage of water and soil. Currently, only one domestic company has evaluated the conformity of livestock products to the GlobalGAP Standard. The principles and goals of horizontal (process) approach to guaranteeing the safety of livestock products are substantiated. The scope of application of the programs of the HACCP system in animal husbandry is detailed. It is necessary to approve more than a dozen technical regulations in Ukraine that would set out mandatory requirements for the processes of production, storage, transportation, circulation of the main types of livestock products. The range of falsification of livestock products and food products of animal origin in Ukraine is revealed. European requirements for animal welfare, which are absent in national standards, have been identified. Failure to comply with the above requirements makes it impossible to export live animals to the EU, as well as most of the products derived from them.

Keywords: safety; safety management system; livestock products; prerequisite program; good agricultural practice; good manufacturing practice; good hygiene practice; good laboratory practice; GlobalGAP standard; animal welfare.

References

1. Kyryliuk, I. (2016), “Current approaches to guarantee the quality and safety of animal products in the EU”, Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: http:// http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5330 (Accessed 03 Sep 2017).
2. Kyryliuk, I. M., Kyryliuk, Ye. M. (2017), “Efficiency of the functioning of the state control system for the safety and quality of animal products in Ukraine”, Food Science and Technology, Vol. 11, № 4, Pp. 44–54.
3. Kyryliuk, I. M., Kyryliuk, Ye. M. (2018), “European and Ukrainian technical regulation systems in the area of animal product quality and safety: socio-economic aspects”, Financial and credit activity: problems of theory and practice, Vol. 2, № 25, Рp. 455–464.
4. Kyryliuk, I. (2017), “Components of the newest system of state regulation and control in the field of animal products safety in Ukraine”, Bulletin of the Cherkasy university. “Economic sciences”, № 4 (Part 1), Pp. 29–39.
5. National Standard of Ukraine DSTU ISO 22000:2007 “Food safety management systems. Requirements for any food chain organization (ISO 22000: 2005, IDT)”, Derzhspozhyvstandart Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine no. 771, 23.12.1997 “On basic principles and requirements for the safety and quality of food products”, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80 (accessed 12 Jan 2015).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine no. 2042, 18.05.2017 “On State control over compliance with food, feed, animal by-products, animal health and welfare”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2042-19 (accessed 04 March 2018).
8. Syrokhman, I.V., Lozova, T.M. (2009), Tovaroznavstvo m'iasa i m'iasnykh tovariv [Meat and meat merchandising], 2nd ed, TsUL, Kyiv, Ukraine.
9. Yancheva, M., Peshuk, L. and Dromenko, O. (2009), Fizyko-khimichni ta biokhimichni osnovy tekhnolohii m'iasa ta m'iasoproduktiv [Physico-chemical and biochemical bases of meat and meat products technology], TsUL, Kyiv, Ukraine.
10. Institute of Economics and Forecasting NAS of Ukraine (2016), “Environmental innovations of the EU Common Agricultural Policy: implementation in Ukraine: scientific and analytical note no 135-13/440, 10.08.2016”, NANU, Kyiv, Ukraine.
11. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2012), “Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine “On approval of the Requirements for the development, implementation and application of permanent procedures based on the principles of the Food Safety Management System (НАССР)”, [Online], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12 (Accessed 15 August 2017).
12. Koval'chuk, S.Ya. (2016), “European Landmarks of the Agrarian Sphere of Ukraine: Prospects and Opportunities”, Ekonomika i suspil'stvo, № 2, Pp. 54–60.
13. Test Center for Independent Consumer Expertise: official site (2019), available at: https://test.org.ua/tests/food (Accessed 07 Feb 2019).
14. State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection: official site (2019), available at: http://www.consumer.gov.ua/ (Accessed 07 Feb 2019).
15. Ukrainian national news (2019), “In Ukraine, 74% of butter in the consumer market is rigged”, [Online], available at: http://hvylya.net/news/digest/v-ukraine-74-slivochnogo-masla-na-potrebitelskom-ryinke-sfalsifitsirovano.html (Accessed 15 Jan 2019).
16. Davydovych, O. (2016), “Establishment of a food safety control system based on risk assessment in the cycle of production and marketing of dairy products in Ukraine”, Materialy pershoi richnoi mizhnarodnoi konferentsii Proektu z bezpechnosti moloka [Proceedings of the First Annual International Conference on the Milk Safety Project], [Online], available at: http://safoso.com.ua/conference-material/materialy%20konferenciyi_ukr.pdf (Accessed 27 Feb 2018).
17. Ministry of Health of Ukraine, UNIAN (2018), “Cardiovascular disease is a major cause of mortality in Ukraine”, [Online], available at: https://www.unian.ua/health/country/2161871-sertsevo-sudinni-zahvoryuvannya-e-osnovnoyu-prichinoyu-smertnosti-v-ukrajini-moz.html (Accessed 09 Oct 2018).
18. Marenych, M., Aranchij, S., Mariukha, N. (2009), Kontrol' iakosti i bezpeka produktiv kharchuvannia v YeS. Mizhnarodne zakonodavstvo v haluzi kharchovoho lantsiuzhka i potentsial Ukrainy vidpovidnosti standartam [Quality control and food safety in the EU. International food chain legislation and Ukraine's compliance with these standards], Poltava, Ukraine.
19. USAID|LINC (2011), “Guide for Small and Medium-Sized Meat Processing Enterprises in the Preparation and Implementation of a Food Safety Management System Based on the HACCP Concept”, Proekt «Lokal'ni investytsii ta natsional'na konkurentospromozhnist'» [Local Investment and National Competitiveness Project], LINC, Kyiv, Ukraine.

№ 11 2019

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1235

Відомості про авторів

І. М. Кирилюк

кандидат економічних наук,доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Iryna Kyryliuk

PhD in Economics,Associate Professor of the Management and Economic Security Department,Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

ORCID:

0000-0003-3365-7239

Як цитувати статтю

Кирилюк І. М. Управління безпечністю продукції тваринництва в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7420 (дата звернення: 09.08.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.68

Kyryliuk, Iryna (2019), “Management of the livestock products safety in modern conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7420 (Accessed 09 Aug 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.